Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 32387Plannen | ruimtelijkPUBLICATIE:

Staatscourant, digitaal Gemeenteblad (Brummense berichten) + Regiobode / GemeenteThuis

d.d. 1 maart 2017

Gemeente Brummen - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Gasleiding buitengebied noordoost Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van donderdag 2 maart 2017 gedurende zes weken het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Gasleiding buitengebied noordoost Brummen”, NL.IMRO.0213.BPBG700050-va01 ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan betreft een bestemmingsplanherziening. Het doel van dit bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de verlegging van de gasleiding (N 559-20) ten behoeve van de aanleg van een nieuwe rondweg nabij Zutphen. In dit geval betekent dit dat de nieuwe gasleiding wordt aangelegd op grotere diepte om een veiligere ligging te garanderen. Het plangebied voor de te verleggen gasleiding ligt in de gemeenten Zutphen en Brummen. Het zuidelijke gedeelte van het plangebied is in de gemeente Brummen is gelegen.

Het betreft de gronden die kadastraal bekend zijn als Brummen (BMN01), sectie O, nummers 102, 151, 153, 144, 269 en 270.

Wijzigingen

Het ontwerpbestemmingsplan is tekstueel op enkele ondergeschikte onderdelen gewijzigd. Verder was niet de meest recente versie van het rapport “Archeologisch bureau en booronderzoek” aangeleverd waardoor enkele aanpassingen daarin niet waren meegenomen. De meest recente versie van dit rapport, dat op inhoud gelijk is aan de bij het ontwerpbestemmingsplan opgenomen versie, is als bijlage 3 bij de toelichting van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan opgenomen.

Inzage

Analoog

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, liggen vanaf donderdag 2 maart 2017 tot en met woensdag 12 april 2017, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

Digitaal

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Wonen en Leven/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

De bronbestanden van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

Beroep

Van 2 maart 2017 tot en met 12 april 2017 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingediend door:

  • -

    belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;

  • -

    belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • -

    belanghebbenden kunnen tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan kan beroep instellen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. (Matthijs) Harkema, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 507 of per mail op m.harkema@brummen.nl.