Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2017, 32243BeleidsregelsBeleidsregel (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2017 gemeente Roermond

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Roermond

 

besluit

 

vast te stellen de beleidsregel (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2017

Beleid:

Coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Kadernota Welzijn.

Beleidsplan Jeugdhulp.

Beleidskader nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning regio Midden-Limburg Oost).

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning regio Midden-Limburg Oost.

Kadernota Integrale Veiligheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Mensen maken de wijk – Herijking wijkgericht werken.

Doelstelling:

Uitvoering geven aan het bij deze beleidsregel gevoegde subsidiekader (Sociaal cultureel) Welzijnswerk . Dit subsidiekader maakt onderdeel uit van deze beleidsregel.

Subsidiegrondslag:

Algemene Subsidieverordening 2008.

Subsidiecriteria:

 • 1.

  Het activiteitenaanbod dient beschreven te worden aan de hand van de TRILL-systematiek (Transformatie naar een Resultaatgerichte Informatievoorziening Lokaal en Landelijk)en het hierbij behorende TRILL-dienstenboek.

 • 2.

  De subsidieaanvraag dient per onderdeel, zoals die zijn opgenomen binnen het subsidiekader (Sociaal cultureel) Welzijnswerk, een onderbouwd activiteitenaanbod te bevatten waarbij de verschillende activiteiten zijn beschreven en de samenhang hiertussen.

 • 3.

  De activiteiten binnen het onder punt 1 genoemde activiteitenaanbod dienen te vallen binnen het domein sociaal cultureel werk dat is geformuleerd als het “door in samenhang vervullen van specifieke functies via een open aanbod en werkwijze, op actieve wijze ondersteuning bieden aan mensen – individueel en/of groepsgewijs – bij het gestalte geven aan de inrichting van hun sociaal en maatschappelijk leven, alsmede hun emancipatie”.

 • 4.

  De subsidieaanvrager moet binnen de subsidieaanvraag aantonen dat de organisatie de benodigde organisatorische kwaliteit en stabiliteit bezit om de verschillende in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren.

 • 5.

  De subsidieaanvraag dient een concreet voorstel te bevatten voor de wijze waarop de subsidieaanvrager gedurende het subsidiejaar met de gemeente Roermond en haar partners een proactieve bijdrage wil gaan leveren op het gebied van beleidsontwikkeling.

 • 6.

  De subsidieaanvraag dient een concreet voorstel te bevatten over de wijze waarop de activiteiten worden vormgegeven in samenhang met het overige welzijnswerk, de informele zorgondersteuning en de zorgteams.

 • 7.

  Personen die namens de subsidieaanvrager activiteiten uitvoeren (met uitsluiting van vrijwilligers) of daaraan leiding geven dienen voldoende gekwalificeerd te zijn, conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en het hierbij behorende Functieboek Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, om hun functie verantwoord te kunnen uitoefenen. Daartoe zal de subsidieaanvrager aan de hand van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en het hierbij behorende Functieboek Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, binnen de subsidieaanvraag aantoonbaar moeten maken dat deze personen vakbekwaam zijn. Hieruit moet tevens blijken dat de organisatie de beschikking heeft over eigen personeelsleden die o.a. voor de gemeente Roermond ingezet kunnen worden.

 • 8.

  Binnen de in te dienen begroting dient de subsidieaanvrager duidelijk te maken op welke wijze de loon- en prijskosten zijn opgebouwd. Hierbij dient voor wat betreft de prijskosten te worden uitgegaan van de prijsmutatie van het BBP Bruto Binnenlandse Product zoals dit is vastgesteld van het Centraal Planbureau.

 • 9.

  De subsidieaanvraag dient een onderbouwde beschrijving te bevatten van de wijze waarop de subsidieaanvrager de in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten zal gaan evalueren. Een tweejaarlijks uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek, uit te voeren door een externe partij, op alle door de gemeente Roermond gesubsidieerde activiteiten maakt een onderdeel uit van deze evaluatie.

Soort subsidie:

Budgetsubsidie.

Subsidiemethode:

Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de raad in de maand november van het jaar voorafgaand aan het desbetreffende subsidiejaar. Vooralsnog kan er een bedrag ter hoogte van € 2.379846,-- als indicatie voor het subsidieplafond voor het jaar 2018 worden aangehouden. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

 

Om de samenhang tussen de verschillende specifieke onderdelen van het (Sociaal cultureel) Welzijnswerk te bevorderen, zoals beschreven in de subsidiecriteria onder punt 2, zal er maximaal één subsidieaanvraag per jaar binnen deze beleidsregel worden gehonoreerd.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2017.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest

Beleidskader (Sociaal cultureel) Welzijnswerk