Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2017, 32212Beleidsregels



Beleidsregel Algemeen Maatschappelijk Werk gemeente Roermond

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

 

Besluit:

 

vast te stellen de beleidsregel Beleidsregel Algemeen Maatschappelijk Werk

Beleid:

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Kadernota Welzijn.

Beleidsplan Jeugdhulp.

Beleidskader nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning regio Midden-Limburg Oost).

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning regio Midden-Limburg Oost.

Kadernota Integrale Veiligheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Doelstelling:

Uitvoering geven aan het bij deze beleidsregel gevoegde subsidiekader Algemeen Maatschappelijk Werk. Dit subsidiekader maakt onderdeel uit van deze beleidsregel.

Subsidiegrondslag:

Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

Subsidiecriteria:

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient per onderdeel, zoals die zijn opgenomen binnen het subsidiekader Algemeen Maatschappelijk Werk, Individuele zorg- ondersteuning), een onderbouwd activiteitenaanbod te bevatten waarbij de verschillende onderdelen zijn beschreven en de samenhang tussen de verschillende onderdelen wordt, indien nodig, aangetoond.

 • 2.

  Binnen het onder punt 1 genoemd activiteitenaanbod dienen, per onderdeel, de resultaten beschreven te worden.

 • 3.

  Binnen het onder punt 1 genoemd activiteitenaanbod dienen, op het niveau van de verschillende onderdelen van het desbetreffende onderdeel, resultaat-indicatoren beschreven te worden.

 • 4.

  De onder punt 1 genoemde activiteiten dienen te vallen binnen het domein van het algemeen maatschappelijk werk geformuleerd kan worden als: “De functie van het Algemeen Maatschappelijk Werk is mensen te ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. De maatschappelijk werker beoogt met zijn hulpverlening het sociaal functioneren van personen of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving te verbeteren. De realisering van dit doel vormt een gezamenlijke activiteit van de maatschappelijk werker en de betrokkene(n)”.

 • 5.

  De subsidieaanvrager moet binnen de subsidieaanvraag aantonen dat de organisatie de benodigde organisatorische kwaliteit en stabiliteit bezit om de verschillende in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren.

 • 6.

  De subsidieaanvraag dient een concreet voorstel te bevatten over de wijze waarop de activiteiten worden vormgegeven in samenhang met het overige welzijnswerk, de informele zorgondersteuning en de zorgteams.

 • 7.

  De subsidieaanvraag dient een concreet voorstel te bevatten voor de wijze waarop de subsidieaanvrager gedurende het subsidiejaar met de gemeente Roermond en haar partners een proactieve bijdrage wil gaan leveren op het gebied van beleidsontwikkeling.

 • 8.

  De subsidieaanvraag dient een concreet voorstel te bevatten voor de wijze waarop de subsidieaanvrager gedurende het subsidiejaar met de gemeente Roermond en haar partners een proactieve bijdrage wil gaan leveren op het gebied van integrale veiligheid.

 • 9.

  Personen die namens de subsidieaanvrager activiteiten uitvoeren (met uitsluiting van vrijwilligers) of daaraan leiding geven dienen voldoende gekwalificeerd te zijn, conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en het hierbij behorende Functieboek Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, om hun functie verantwoord te kunnen uitoefenen. Daartoe zal de subsidieaanvrager aan de hand van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en het hierbij behorende Functieboek Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, binnen de subsidieaanvraag aantoonbaar moeten maken dat deze personen vakbekwaam zijn. Hieruit moet tevens blijken dat de organisatie de beschikking heeft over eigen personeelsleden die o.a. voor de gemeente Roermond ingezet kunnen worden.

 • 10.

  Binnen de in te dienen begroting dient de subsidieaanvrager duidelijk te maken op welke wijze de loon- en prijskosten zijn opgebouwd. Hierbij dient voor wat betreft de prijskosten te worden uitgegaan van de prijsmutatie van het BBP Bruto Binnenlandse Product zoals dit is vastgesteld van het Centraal Planbureau.

 • 11.

  De subsidieaanvraag dient een onderbouwde beschrijving te bevatten van de wijze waarop de subsidieaanvrager de in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten zal gaan evalueren. Een tweejaarlijks uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek, uit te voeren door een externe partij, op alle door de gemeente Roermond gesubsidieerde activiteiten maakt een onderdeel uit van deze evaluatie.

Soort subsidie:

Budgetsubsidie.

Subsidiemethode:

Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de raad in de maand november van het jaar voorafgaand aan het desbetreffende subsidiejaar. Vooralsnog kan er een bedrag ter hoogte van € 693.255,-- als indicatie voor het subsidieplafond voor het jaar 2018 worden aangehouden. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

 

Om de samenhang tussen de verschillende specifieke onderdelen van het Algemeen maatschappelijk werk te bevorderen, zoals beschreven in de subsidiecriteria onder punt 2, zal er maximaal één subsidieaanvraag per jaar binnen deze beleidsregel worden gehonoreerd.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2017.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest

Beleidskader Algemeen Maatschappelijk Werk