Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2017, 31953VerordeningenAlgemene verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

 

 

De raad van de gemeente Den Haag,

 

gezien het voorstel van het college van 20 december 2016,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 5.4 eerste lid en artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 

Besluit:

Vast te stellen de Algemene verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;

 • -

  kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • -

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Werkingsbereik

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de wet- en regelgeving, met uitzondering van de uitvoering en handhaving van fiscale regelgeving en de sociale zekerheidsregelgeving, door of in opdracht van de burgemeester en het college.

Artikel 3 Zorgplicht en beleidsregels

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 van de Wabo en paragraaf 7.2 van het Besluit omgevingsrecht dragen de burgemeester en het college ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft zorg voor een goede kwaliteit van de uitvoering, het toezicht en de handhaving van de wet- en regelgeving waarmee de burgemeester en het college is belast.

 • 2.

  De burgemeester en het college stellen ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft voor een of meer beleidsterreinen binnen of buiten het omgevingsrecht beleidsregels vast over de uitvoering van de zorgplicht als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Over de naleving van de zorgplicht als bedoeld in het eerste lid doen de burgemeester en het college ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft gemeenschappelijk mededeling aan de gemeenteraad.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017.

   

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2017.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, J.J. van Aartsen