Gemeenteblad van Epe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EpeGemeenteblad 2017, 31727Overige besluiten van algemene strekkingGemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek

Kennisgeving ex. artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht en artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het college van burgemeester en wethouders van Epe en de burgemeester van Epe hebben op 21 januari 2016, onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad, besloten om de gemeenschappelijke “Regeling regio Stedendriehoek” vast te stellen, onder intrekking van de Regeling regio Stedendriehoek, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij 8e wijziging d.d. 15 november 2005. De gemeenteraad heeft op 18 februari 2016 besloten om onder gelijktijdige intrekking van de Regeling regio Stedendriehoek, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij 8e wijziging d.d. 15 november 2005, eveneens vast te stellen de gemeenschappelijke regeling "Regeling regio Stedendriehoek" en de gevraagde toestemming aan college en burgemeester te verlenen.

Herziening van de regeling was noodzakelijk om deze aan te passen aan de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015.

 

Vervolgens is gebleken dat de vastgestelde tekst aanpassing behoefde.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Epe en de burgemeester van Epe hebben op 12 januari 2017, onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad, besloten om de gemeenschappelijke “Regeling regio Stedendriehoek” opnieuw, gewijzigd vast te stellen.

De gemeenteraad heeft op 23 februari 2017 besloten de gemeenschappelijke regeling "Regeling regio Stedendriehoek" eveneens opnieuw, gewijzigd, vast te stellen en de gevraagde toestemming aan college en burgemeester te verlenen.

 

De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en zal zijn te raadplegen via www.overheid.nl. De Gemeenschappelijke regeling zal de dag volgend op de bekendmaking in werking treden. De regeling zal worden opgenomen in het register op grond van artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen. Het register is te raadplegen op de website van de gemeente: www.epe.nl.