Gemeenteblad van Gennep

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepGemeenteblad 2017, 3013BeleidsregelsBeleidsregel Diplomazwemmen 2017 voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

 

Gelezen de op 22 juni 2015 door de Gemeenteraad van Gennep vastgestelde motie ten aanzien van het ontwikkelen van een vangnet voor kinderen uit minimagezinnen om te leren zwemmen;

 

Gelet op het daarvoor door de Gemeenteraad in de begroting van 2016 en latere jaren gevoteerde budget van 13.000 euro per jaar;

 

Gehoord de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein, de Stichting MaGe, de Stichting Jeugdsportfonds;

 

Gezien het gezamenlijk aanbod van de in Gennep werkzame aanbieders van zwemlessen van 21 oktober 2015;

 

Stellen vast de navolgend, gewijzigde

 

Beleidsregel Diplomazwemmen 2017 voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

Artikel 1. doelgroep

 • a.

  Deze beleidsregel geldt voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, die nog niet beschikken over een erkend zwemdiploma, zoals uitgegeven door of namens het Nationaal Platform Zwembaden – NRZ;

 • b.

  Deze beleidsregel geldt voor kinderen die de basisschool bezoeken, van 7 jaar of ouder.

 • c.

  Een gezin heeft een laag inkomen, als het op het moment van aanvraag een inkomen heeft van ten hoogste 120% van het minimumloon. Het inkomen wordt berekend volgens de bepalingen van de Participatiewet;

 

Artikel 2. Verstrekking en budgetplafond

 • a.

  Burgemeester en wethouders maken een afspraak met de in Gennep werkzame zwemaanbieders, waarin zij vraagt om aan deze doelgroep tegen een gepast tarief een programma van zwemlessen aan te bieden, inclusief het behalen van een erkend diploma als bedoeld in artikel 1;

 • b.

  Burgemeester en wethouders kennen op verzoek ten behoeve van een kind als bedoeld in artikel 1, een programma van zwemlessen toe, na toetsing of het kind tot de doelgroep behoort. Tot dit aanbod behoort niet het aanbieden van op individuele indicatie verstrekken van aangepaste zwemlessen;

 • c.

  De geldelijke vergoeding wordt rechtstreeks uitbetaald aan de zwemaanbieder die het programma aanbiedt;

 • d.

  Er is een jaarlijks budgetplafond ter hoogte van het budget dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Burgemeester en wethouders kennen geen zwemlessen toe als het budgetplafond is bereikt. Toekenningen worden op volgorde van de datum van melding beoordeeld.

 

Artikel 3 Procedure voor aanmelding

 • a.

  Er komt een aanmeldpunt bij de gemeente;

 • b.

  Dit aanmeldpunt wordt via de scholen in groep 4 en groep 5 bekendgemaakt aan alle ouders, die zich kunnen melden bij de gemeente. Burgemeester en wethouders maken afspraken met de basisscholen over het voorkomen van niet-gebruik;

 • c.

  Burgemeester en wethouders vragen aan de ouders toestemming om via bestandskoppeling te toetsen of zij tot de doelgroep behoren;

 • d.

  Burgemeester en wethouders melden na toekenning van het zwemprogramma het kind aan bij de gezamenlijke zwemaanbieders, die in onderling overleg met de ouders afspraken maken over lestijden.

 

Artikel 4. Financiële afspraken

 • a.

  De zwemaanbieder die het programma aanbiedt stuurt de gemeente per kind een factuur onder vermelding van naam en BSN-nummer voor het cursusbedrag. De aanmelding als bedoeld in artikel 3d geldt als concrete opdrachtverstrekking;

 • b.

  De zwemaanbieder meldt aan de gemeente:

  • Als er tussentijdse uitval plaatsvindt;

  • Als het diploma behaald is.

 • c.

  Bij tussentijdse uitval verlaagt de zwemaanbieder de factuur naar rato van de reeds gemaakte kosten;

 • d.

  Ten onrechte uitbetaalde vergoedingen worden altijd teruggevorderd van de zwemaanbieder;

 • e.

  Bij tussentijdse uitval die verwijtbaar of toerekenbaar is aan de ouders, kan de uitbetaalde vergoeding worden verhaald op de ouders. Burgemeester en wethouders kunnen geheel of gedeeltelijk van verhaal afzien als verhaal op sociale of financiële gronden onevenredig bezwarend is.

 

Artikel 5. Overige beleidskaders en looptijd

 • a.

  Burgemeester en wethouders vragen bij het maken van toekomstige publiek- of privaatrechtelijke afspraken met zwemaanbieders om medewerking aan de uitvoering van deze beleidsregel. Burgemeester en wethouders kunnen dit als voorwaarde aan een aanbesteding en/of subsidieverstrekking verbinden.

 • b.

  Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2017.

 • c.

  De Beleidsregel Diplomazwemmen, vastgesteld op 15 december 2015, wordt met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken.

 • d.

  Deze beleidsregel is vastgesteld voor onbepaalde tijd, maar vervalt van rechtswege met ingang van het jaar dat de gemeenteraad geen middelen voor de uitvoering ervan begroot.

 

Gennep, 3 januari 2017

 

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris,

 

Mevrouw J.M. Nijland

 

De burgemeester,

 

De heer P.J.H.M. de Koning