Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2017, 25255Overige besluiten van algemene strekkingVerlenging Plaatsingsbesluit cameratoezicht

De burgemeester van Haarlem,

 

Overwegende:

 • dat ik op 11 januari 2016 heb besloten tot het plaatsen van vaste camera’s op tien locaties in de binnenstad van Haarlem voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 februari 2016 (voor de exacte cameralocaties wordt verwezen naar het Plaatsingsbesluit Cameratoezicht o.v.v. kenmerk DVV/V&H/2016/17018);

 • dat uit de motivering van dit besluit blijkt dat voor het verstrijken van de termijn van 1 jaar zal worden bezien of voortzetting van cameratoezicht noodzakelijk is;

 • dat ik bij de afweging over voortzetting van het cameratoezicht de evaluatie van het cameratoezicht zou betrekken;

 • dat de evaluatie van het cameratoezicht enige vertraging heeft opgelopen;

 • dat deze evaluatie wordt verwacht in maart 2017;

 • dat ik uiterlijk 1 juli 2017 een besluit over voortzetting van het cameratoezicht in het centrum van Haarlem zal nemen;

 • dat ik het in de tussentijd noodzakelijk acht om het cameratoezicht voort te zetten in het belang van de openbare orde totdat een definitief besluit kan worden genomen over voortzetting van het cameratoezicht op basis van een gedegen evaluatie;

Gelet op artikel 151c van de Gemeentewet juncto artikel 2.77 van de APV,

besluit

 

 • 1.

  tot het handhaven van de geplaatste vaste camera’s op de volgende locaties:

  • achterzijde Barteljorisstraat 13 aan de Smedestraat;

  • gevel Smedestraat 18 ter hoogte van de 1e verdieping;

  • gevel Smedestraat 38 ter hoogte van de 1e verdieping;

  • Riviervischmarkt 1 ter hoogte van de 1e verdieping;

  • aan lantaarnmast Klokhuisplein ter hoogte van Klokhuisplein 3;

  • twee camera’s op de Lange Veerstraat 3A;

  • Lange Veerstraat 36;

  • Spaarne ter hoogte van nr 66 aan de mast op de middengeleider tussen fietspad en de rijweg;

  • Barteljorisstraat 43 aan de gevelzijde op de Grote Markt;

 • 2.

  dat het gebruik van deze camera’s voorlopig wordt voortgezet tot 1 juli 2017;

 • 3.

  dat de met de camera’s gemaakte beelden worden vastgelegd en gedurende 28 dagen worden bewaard;

 • 4.

  dat de camerabeelden onder regie van de Nationale Politie, Eenheid Noord-Holland worden opgeslagen en rechtstreeks worden bekeken van 23:00–06:00 uur op vrijdag en zaterdag.

Motivering

Op mijn verzoek heeft de politie een analyse uitgevoerd om vast te stellen in welk gebied en op welke plaatsen de openbare orde het meest wordt verstoord. Uit deze analyse blijkt dat de meeste incidenten zich in het uitgaansgebied voordoen tijdens de uitgaansnachten. Het gaat om vernielingen, geweldincidenten (vechtpartijen) en andere verstoringen van de openbare orde. Het aantal vernielingen is de laatste jaren gestabiliseerd. Het aantal geweldsincidenten fluctueert waarbij de meeste van deze incidenten plaatsvinden in de kern horecastraten de Smedestraat, Grote Markt, Riviervischmarkt, Klokhuisplein en Lange- en Korte Veerstraat. Het aantal openbare ordeverstoringen tijdens horecanachten is hoog1, ondanks alle maatregelen die de gemeente Haarlem en de politie hebben genomen in het kader van het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2015–2018 en de daaruit voortvloeiende actieprogramma’s Veiligheid en Handhaving om het aantal verstoringen van de openbare orde, die geconcentreerd zijn in het centrum van Haarlem tijdens de uitgaansavonden en nachten, terug te dringen. Derhalve acht ik het noodzakelijk om in het belang van de handhaving van de openbare orde tien camera’s te plaatsen in het kernhorecagebied van het centrum van Haarlem: Smedestraat, Grote Markt, Riviervischmarkt, Klokhuisplein en Lange- en Korte Veerstraat. Ik heb hierbij het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de, daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy, door de inzet van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar afgewogen. Bij die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy. Om de inbreuk op de privacy tot een aanvaardbaar minimum te beperken, mogen de camerabeelden alleen worden gemaakt, uitgekeken en opgeslagen tijdens de horecanachten op vrijdag en zaterdag van 23.00–7.00 uur.

 

Haarlem, 13 februari 2017

De burgemeester van Haarlem,

Drs. J. Wienen

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem. Het bezwaarschrift dient ingediend te worden binnen zes weken gerekend vanaf de dag dat dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de uitvoering van het besluit niet op. Wanneer u bezwaar maakt kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bij de President van de Arrondissementsrechtbank in Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het adres is: Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.