Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

De raad van de gemeente Wijchen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2017;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

(Legesverordening 2018)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  de raadsagenda indien deze wordt afgehaald;

 • c.

  het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve van de opvang van kinderen in een gastgezin georganiseerd door Europa Kinderhulp;

 • d.

  het aanvragen van een vergunning voor het innemen van een niet-commerciële standplaats;

 • e.

  het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke doorgangsbrug ten behoeve van de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse door de gemeente Wijchen;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • g.

  het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, voor zover er slechts en alleen sprake is van incidenteel overnachten (maximaal 7 nachten per kalenderjaar) in gebouwen met een andere functie dan logiesgebouwen en deze overnachting georganiseerd wordt door een non-profit instelling in het kader van een activiteit van maatschappelijke, sociale of culturele aard;

 • h.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2, 3.1.2.2 en 3.9 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard georganiseerd door alleen vrijwilligers en waarbij de activiteit zich beperkt tot maximaal 250 bezoekers;

 • i.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Vermindering of gehele dan wel gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening horende tarieventabel omschreven dienst, wordt alleen verleend en overeenkomstig met de opgenomen bepaling met betrekking tot die dienst.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende artikelen of hoofdstukken van titel 1 van de tarieven tabel betreft:

  • 1.

   artikel 1.1.11 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   artikel 1.4.4 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   artikel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 17 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De 'Legesverordening 2017’, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  De in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde “Bouwkosten 2018” wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27, 6602 DB Wijchen.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2018’.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 21 december 2017,

De voorzitter,

De griffier,

Tarieventabel, behorend bij de Legesverordening 2018, conform artikel 5 en 9 van de Legesverordening 2018

 

Tarieventabel 2018 leges

 

Artikel-nummer

Omschrijving

Tarief 2018

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis van Wijchen op:

 

1.1.1.1.

Maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur

431,60

1.1.1.2.

in de avonduren en op zaterdag

539,35

1.1.1.3.

op een zon- of feestdag

647,40

1.1.1.4.

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in het gemeentehuis gelden dezelfde tarieven als onder 1.1.1.1 t/m 1.1.1.3.

 

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in het gemeentehuis van Wijchen

53,80

1.1.3.

Het tarief, tijdens kantooruren, bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

431,60

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

431,60

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk/partnerregistratie op een andere locatie dan het gemeentehuis van Wijchen of een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3.

555,55

1.1.6.

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk/partnerregistratie op een andere locatie dan het gemeentehuis van Wijchen of een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3. op een zon- of feestdag

701,20

1.1.7.

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een ambtenaar van de burgerlijke stand naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van

107,95

1.1.8.

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een persoon naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van

242,75

1.1.9.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.9.1.

een trouwboekje of partnerschapboekje

18,25

1.1.9.2.

een trouwboekje of partnerschapboekje met iederen omslag

28,00

1.1.10.1.

Voor de afgifte op aanvraag van een trouwboekje/ partnerschapboekje in kalligrafisch handschrift wordt het tarief verhoogd met

11,80

1.1.10.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een geboorte-inschrijving in kalligrafisch handschrift in het trouwboekje.

8,75

1.1.10.3.

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

14,10

1.1.11.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.3.

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.2.

voor een persoon van achttien jaar en ouder het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.3.

De tarieven, genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3. alsmede in 1.2.2.1. en 1.2.2.2., worden bij een spoedlevering vermeerderd met een (rijks)toeslag van het tarief zoals dat is opgenomen in het besluit paspoortgelden

 

1.2.4.

Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, het tarief dat is opgenomen in art 49a van het Reglement rijbewijzen welk Amvb is gebaseerd op art 111 zesde lid van de Wegenverkeerswet 1994

 

1.3.2.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag zoals aangegeven door het ministerie van I&M

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3. en 1.4.4., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,45

1.4.2.2.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1.

voor 100 verstrekkingen

296,55

1.4.2.2.2.

voor 500 verstrekkingen

1.380,05

1.4.2.2.3.

voor 1.000 verstrekkingen

1.638,50

1.4.2.2.4.

voor 5.000 verstrekkingen

5.144,95

1.4.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, gevraagd:

 • ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel;

 • door de bedrijven van openbare lichamen;

 • door naar de vorm van privaatrechtelijke bedrijven, welke zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden zonder abonnement, per verstrekking.

0,50

1.4.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1.

tot het verstrekken van inlichtingen uit de basisregistratie personen, per verstrekking

134,90

1.4.4.2.

Verhoogd met een bedrag per 1.000 inlichtingen van

2,05

1.4.5.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

10,75

1.4.6.

Een abonnement voor het doen van verstrekkingen als bedoeld in deze rubriek heeft een geldigheidsduur van één jaar. Het wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen. Het wordt gesteld op naam en is geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt niet plaats.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1.

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1.

ten hoogste 100 pagina’s per pagina

0,50

 

met een maximum per bericht van

5,65

1.6.1.1.2.

meer dan 100 pagina’s

24,50

1.6.1.2.

bij verstrekking anders dan op papier

5,65

1.6.1.3.

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

24,50

1.6.2.

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1., 1.6.1.2. en 1.6.1.3. meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het op papier verstrekken van:

 

1.7.1.1.

een afschrift van de programmabegroting

22,75

1.7.1.2.

een afschrift van de jaarrekening

16,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1.

om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster Online, per perceel

3,60

1.8.1.2.

om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster Online, over de niet-gemeentelijk beperkingen, voor ieder daaraan besteedt kwartier of een gedeelte daarvan

16,20

1.8.1.3.

tot het verstrekken van een digitaal kaartbestand van een enkel kadastraal perceel of huisnummer inclusief gegevens in een straal van maximaal 50m om dit perceel/huisnummer

26,95

1.8.1.4.

tot het verstrekken van een digitaal luchtfotobestand (voor zover de gemeente beschikt over de auteursrechten), per hectare

2,55

1.8.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

10,75

1.8.2.2.

Een afdruk van een kaart met luchtfoto

5,35

1.8.2.3.

A2

13,60

1.8.2.4.

A1

26,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het Gedrag geldt het tarief zoals dat in artikel 39 van de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor dit document is vastgesteld.

 

1.9.2.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

4,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het (op verzoek) doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

16,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

Hoofdstuk 12 Mantelzorgurgentieverklaring

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Leegstandwet

 

1.13.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1.

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

70,00

1.13.2.

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

40,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Gemeentegarantie

 

1.14.

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Marktstandplaatsen

 

1.15.

Hiervoor verwijzen wij naar de verordening marktgelden

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Winkeltijdenwet

 

1.16.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

70,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Kansspelen

 

1.17.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning), per te houden kansspel

59,15

1.17.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.17.2.1.

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

Wettelijk maximum tarief

1.17.2.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

Wettelijk maximum tarief

1.17.2.3.

en voor iedere volgende speelautomaat

Wettelijk maximum tarief

1.17.2.4.

Indien de vergunning zoals bedoeld in 1.17.2 geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of onbepaalde tijd

Wettelijk maximum tarief

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

1.18.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

359,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.

Als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

33,00

1.19.2.

Als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

33,00

1.19.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het verbod het voetgangersgebied te berijden ten behoeve van de bereikbaarheid van het afgesloten gedeelte van het centrum van Wijchen:

 

1.19.3.1.

voor een vaste ontheffing (5 jaar) voor bewoners

95,65

1.19.3.2.

voor een vaste ontheffing (3 jaar) voor bedrijven

127,60

1.19.3.3.

voor een vaste ontheffing voor een jaar voor één taxi

127,60

1.19.3.4.

voor een vaste ontheffing voor een jaar voor een taxibedrijf met meer dan 2 taxi’s

255,20

1.19.3.5.

voor een ontheffing op maat voor bedrijven

127,60

1.19.3.6.

voor een tijdelijke ontheffing

31,90

1.19.3.7.

voor een wijziging van het kenteken of een andere ondergeschikte wijziging van de ontheffing

31,90

1.19.3.8.

voor een wijziging van meer dan 2 kentekens of een andere ondergeschikte wijziging van de ontheffing bij meer dan 2 wijzigingen

63,80

1.19.3.9.

Bewoners woonachtig voor 2012 een vaste ontheffing voor onbepaalde tijd

120,00

1.19.4.1.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

31,90

1.19.4.2.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

15,90

1.19.4.3.

Indien voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart of aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats een medisch onderzoek nodig is en de aanvrager komt zonder bericht van verhindering niet op de gemaakte afspraak bij de medisch adviseur dan wordt een no show tarief in rekening gebracht van

137,05

1.19.4.4.

Indien de aanvrager alsnog een geldige reden heeft voor het wegblijven op een afspraak bij de medische adviseur dan wordt no-show tarief niet in rekening gebracht

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1.1.

kopie van kaarten, tekeningen, lichtdrukken (A1 en A2 formaat), al dan niet behorend bij de in het onderdeel 1.20.2.1. genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

10,75

1.20.1.2.

voor iedere 2e en volgende kopie op A1 en A2 formaat per kopie

8,10

1.20.1.3.

A0 formaat per kopie

13,60

1.20.1.4.

A3 formaat per kopie

0,30

1.20.1.5.

A4 formaat per kopie

0,30

1.20.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een beschikking op een aanvraag, met uitzondering van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

4,95

1.20.2.2.

Voor het verzenden van alle in dit hoofdstuk genoemde stukken worden de leges vermeerderd met

1,00

1.20.2.3.

Voor het faxen van alle in deze tarieventabel genoemde stukken worden de leges, per bladzijde op A4-formaat, vermeerderd met

1,00

1.20.3.1.

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, meer dan 30 kopieën of scans betreft, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan vermeerderd met de kosten per kopie/ scan zoals bedoeld in artikel 1.20.1.1 tot en met 1.20.1.5 en artikel 1.20.3.3

10,75

1.20.3.2.

Indien een reeds bestaande digitale tekening, kaart en andere stukken, per elektronisch verkeer wordt verstuurd, dan zijn de tarieven zoals bedoeld in Hoofdstuk 20, eveneens van toepassing

 

1.20.3.3.

indien een kopie zoals bedoeld in Hoofdstuk 20 in kleur wordt gemaakt worden de tarieven onder artikel 1.20.1.1 tot en met 1.20.1.5 verhoogd met

0,80

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1.

Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 ( UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

2.1.1.2.

Bouwkosten: de kosten, zoals die aan de hand van de ‘Bijlage bij Tarieventabel Legesverordening ‘Bouwkosten 2017’ worden vastgesteld. Ook indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt worden de kosten aan de hand van voornoemde bijlage I vastgesteld.

Bij de berekening van bouwkosten worden zowel de kosten per m2 als de kosten per m3 berekend. Het laagste van de twee bedragen wordt gehanteerd voor de legesberekening. In gevallen waarin deze normatieve bouwkostenlijst niet voorziet, worden de bouwkosten bepaald op basis van de aanneemsom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

2.1.1.3.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Apv: Algemene plaatselijke verordening

 

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

 

 

Verzoek om vooroverleg / verzoek om intake

 

2.2.1.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om vooroverleg bedraagt het tarief

106,20

2.2.2.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om intake waarvoor een planwijziging ex art. 3.1. Wro (postzegelplan/planherziening), art. 3.6. Wro (binnenplanse wijziging) of 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo(projectafwijkingsbesluit) nodig is, bedraagt het tarief

159,50

2.2.3.

Het tarief zoals genoemd in artikel 2.2.1 en 2.2.2 kan eenmalig vermeerderd worden met de leges voor welstand als bedoeld in artikel 2.3.1.2 en wordt in mindering gebracht bij de de behandeling van een aanvraag om omgevingsvergunning

 

2.2.4.

2.2.4 Indien een verzoek als bedoeld in artikel 2.2.1 is gedaan en deze echter betrekking heeft op een verzoek als bedoeld in artikel 2.2.2 dan worden alleen de leges in rekening gebracht als bedoeld in artikel 2.2.2.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor één of meerdere activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1.1.

Bouwactiviteit

 

2.3.1.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 23 promille van de bouwkosten met een minimum van

183,10

2.3.1.1.2.

Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op woningbouw en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van subonderdeel 2.3.1.1.1. geheven leges (uitstluitend bouwactiviteit) een korting verleend van

10%

2.3.1.2.

Welstandstoezicht

 

2.3.1.2.1.

Het op basis van artikel 2.3.1.1.1 berekende tarief wordt in verband met welstandstoezicht verhoogd met:

 

2.3.1.2.1.1.

voor aanvragen die betrekking hebben op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden: 2,5 promille van de bouwkosten indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 464.510,00 met een minimum van

55,15

2.3.1.2.1.2.

Indien de bouwkosten bedragen:

 

 

464.510,00 t/m 675.000,00

1.345,70

 

675.001,00 t/m 1.500.000,00

1.598,75

 

1.500.001,00 t/m 2.000.000,00

1.850,60

 

2.000.001,00 t/m 2.500.000,00

2.073,95

 

2.500.001,00 t/m 3.000.000,00

2.270,70

 

3.000.001,00 t/m 3.500.000,00

2.410,90

 

3.500.001,00 t/m 4.000.000,00

2.522,45

 

4.000.001,00 t/m 4.500.000,00

2.635,25

 

4.500.001,00 t/m 5.000.000,00

2.690,35

 

5.000.001,00 en meer*

2.694,70

 

* vermeerderd met € 100,00 per € 1.000.000,00

 

2.3.1.2.2.

Bij vragen aan de Dorpsbouwmeester voor advies over illegaal op gerichte bouwwerken, worden de tarieven genoemd onder 2.3.1.2.1.1 of 2.3.1.2.1.2, vermenigvuldigd met een factor 1,5 met een minimum van

82,85

2.3.1.2.3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor reclameadvies bedraagt

55,15

2.3.1.2.4.

Voor de berekening van het recht worden de bouwkosten naar boven afgerond tot op hele euro's. Indien het betreft woningbouw van een en hetzelfde type in één complex, voor:

 • complexen 1 t/m 5 gelijke woningen een recht als bedoeld onder 2.3.1.2.1.1 of 2.3.1.2.1.2

 • complexen 6 t/m 10 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 5 woningen;

 • complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 6 woningen;

 • complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 8 woningen;

 • complexen van 31 t/m 40 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 10 woningen;

 • complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 12 woningen;

 • complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 14 woningen;

terwijl vervolgens voor ieder complex tot en met 10 gelijke woningen méér het laatstvermeld tarief telkens wordt vermeerderd met het recht over de bouwkosten van 2 woningen.

 

Voor de toepassing van het in deze rubriek bepaalde worden etages galerijwoningen als één bouwblok beschouwd, zodat het tarief wordt berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

 

2.3.1.3.

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 200% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van

156,95

2.3.1.4.

Beoordeling aanvullende gegevens

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

 

2.3.2.

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief

371,40

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik (al dan niet zijnde een bouwactiviteit);

 

2.3.3.1.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder1°, Wabo

319,15

2.3.3.2.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, Wabo (buitenplanse afwijking; planologische ‘kruimelgevallen’)

319,15

2.3.3.3.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, Wabo (buitenplanse afwijking; voorheen: ‘projectbesluit’)

5.314,95

2.3.3.4.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, tweede lid, Wabo (tijdelijke afwijking)

319,15

2.3.3.5.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, Wabo (afwijking van exploitatieplan)

265,85

2.3.3.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo (afwijking van provinciale regelgeving)

1.275,40

2.3.3.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo (afwijking van nationale regelgeving)

1.275,40

2.3.3.8.

Dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder d, Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit)

159,00

2.3.4.

Vervallen

 

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, Wabo, met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1.

een vast bedrag van

1.041,05

2.3.5.1.2.

te vermeerderen met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte van

0,40

2.3.5.2.

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld bij 2.3.5.1.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:

 

2.3.5.2.1.

uitbreiding van de inrichting, als de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief vermeld bij 2.3.5.1.1. en 2.3.5.1.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

2.3.5.2.2.

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting, als deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld bij 2.3.5.1.1 en 2.3.5.1.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

2.3.5.2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende gebruiksvergunning

47,85

2.3.5.3.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, betrekking hebbende op een inrichting die niet is bedoeld voor permanent gebruik, bedraagt het tarief

 

2.3.5.3.1.

bij een vloeroppervlakte tot 500 m²

318,90

2.3.5.3.2.

bij een vloeroppervlakte van 500 m² tot 1.500 m²

371,90

2.3.5.3.3.

bij een vloeroppervlakte van 1.500 m² tot 5.000 m²

531,50

2.3.5.3.4.

bij een vloeroppervlakte van 5.000 m² en meer

531,50

 

vermeerderd met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte boven de 5.000 m² van

0,10

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten

 

2.3.6.1.

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit over een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f, Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b Wabo tot een krachtens een provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen, aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief 10 promille van de bouwkosten met een minimum van

109,90

2.3.6.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, geen beschermd monument zijnde, in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 en 21 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

109,90

2.3.7.

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in een beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1.

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo

159,00

2.3.7.2.

Asbesthoudende materialen

 

2.3.7.2.1.

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan en / of een asbest-inventarisatierapport ingediend moet worden, wordt het onder 2.3.7.1.1. genoemde bedrag verhoogd met:

159,00

2.3.8.

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

159,00

2.3.9.

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

159,00

2.3.10.

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of op grond van artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.10.1.

voor het kappen van maximaal 10 bomen

106,75

2.3.10.2.

voor het kappen van 11 bomen of meer

132,85

2.3.11.

Opslag van roerende zaken

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

2.3.11.a

Handelsreclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

2.3.11.b

 

indien de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

 

159,00

2.3.11.c

 

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

 

159,00

2.3.11.d

Het tarief van artikel 2.3.11b en 2.3.11c wordt in verband met welstandstoezicht verhoogd als in artikel 2.3.1.2.4

159,00

2.3.12.

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

78,45

2.3.13.

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

78,45

2.3.14.

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo (voor zover het niet een activiteit betreft bedoeld in artikel 1.1a van het Besluit omgevingsrecht), bedraagt het tarief

185,15

2.3.14.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1.

als het een gemeentelijke, provinciale of waterschaps verordening betreft

185,15

2.3.15.

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

2.3.16.

Beoordeling bodemgesteldheid

 

2.3.16.1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld op basis waarvan een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven, bij een kadastrale oppervlakte van het bouwperceel:

 

2.3.16.1.1.

tot en met 0,5 ha

200,90

2.3.16.1.2.

van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha

299,25

2.3.16.1.3.

van meer dan 1 ha

399,70

2.3.16.1.4.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag reeds beschikbaar zijnde bodeminformatie wordt beoordeeld op basis waarvan een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven van de kwaliteit van de bodem, bij een kadastrale oppervlakte van het bouwperceel:

 

2.3.16.1.4.1.

tot en met 0,5 ha

115,10

2.3.16.1.4.2.

van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha

165,35

2.3.16.1.4.3.

van meer dan 1 ha

215,60

2.3.16.1.5.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tariefvoor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van historische informatie over (bedrijfsmatige) activiteiten op locaties bij een kadastrale oppervlakte van het te beoordelen perceel:

 

2.3.16.1.5.1.

tot en met 0,5 ha

149,65

2.3.16.1.5.2.

van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha

200,90

2.3.16.1.5.3.

van meer dan 1 ha

250,05

2.3.16.1.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van informatie voor de aan- of verkoop van objecten, het hanteren van het bodeminformatie systeem en/of bodemkwaliteitskaart, per object

26,65

2.3.16.1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van bodeminformatie voor de aan- of verkoop van objecten

53,30

2.3.16.2.

Beoordeling archeologie

 

2.3.16.2.1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van schriftelijke adviezen met betrekking tot archeologische waarden en verwachtingen bedraagt het tarief:

84,80

2.3.16.2.2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.16.2.1 en andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van een archeologisch rapport, als bedoeld in artikel 39, tweede lid, artikel 40, eerste lid en artikel 41 eerste en tweede lid van de Monumentenwet 1988 en artikel 5, tweede lid van de Erfgoedwet.

 

2.3.16.2.2.1.

de beoordeling van een bureau en/of booronderzoek:

212,30

2.3.16.2.2.2.

de beoordeling van een vervolgonderzoek (waarderend onderzoek en/of definitief archeologisch onderzoek)

212,30

2.3.16.2.2.3.

de beoordeling van een Programma van Eisen met betrekking tot archeologisch (voor)onderzoek, in overeenstemming met het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)

84,80

2.3.16.2.2.4.

de beoordeling van een Plan van Aanpak met betrekking tot archeologisch (voor)onderzoek:

84,80

2.3.16.2.2.5.

de beoordeling van andere al beschikbare bodeminformatie , niet zijnde een archeologisch rapport

84,80

2.3.16.2.2.6.

de beoordeling van een offerte tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

84,80

2.3.16.3.1.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS)

820,10

2.3.16.3.2.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

1.896,50

2.3.16.3.3.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

3.793,05

2.3.16.3.4.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

4.715,65

2.3.16.3.5.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb (toestemming voor toelaatbare significante negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toets))

7.534,80

2.3.16.3.6.

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015

1.537,70

2.3.16.3.7.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

1.230,15

2.3.17.

Advies

 

2.3.17.1.

Indien voor een aanvraag of een verzoek als bedoeld in dit hoofdstuk advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten. Dit geldt ook als er verplicht advies van de agrarische commissie wordt ingewonnen

 

2.3.17.1.1.

Ook wanneer de omgevingsvergunning niet wordt verleend, het verzoek niet wordt gehonoreerd of (op aanvraag) wordt ingetrokken, zijn de externe advieskosten verschuldigd

 

2.3.17.1.2.

Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag dat de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.3.17.1.3.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

2.3.17.1.4.

Indien de werkelijke kosten minder bedragen, dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend

 

2.3.18.

Verklaring van geen bedenkingen

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verhoging

 

2.4.1.

Indien de aanvrager kenbaar heeft gemaakt dat hij geen berichten met betrekking tot de aanvraag of vooroverleg langs elektronische weg wil ontvangen dan worden de leges zoals verschuldigd op grond van artikel 2.2.1 (vooroverleg) en 2.3.1 (aanvraag) verhoogd met 5%.

 

Indien de aanvraag of het vooroverleg via een andere weg dan het OLO (Omgevingsloket online) wordt ingediend dan worden de leges zoals verschuldigd op grond van artikel 2.2.1 (vooroverleg) en 2.3.1 (aanvraag) verhoogd met 5%

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1.

Als een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges uitsluitend als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1.1. , 2.3.1.1.2, 2.3.3.

 

2.5.2.

Als een aanvraag in behandeling is genomen en de activiteit zoals bedoeld in artikel 2.3.3 komt te vervallen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges uitsluitend als bedoeld in artikelen 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging van het project

156,95

2.7.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking artikel. 2.5, zesde lid Wabo: een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 2.3.15. is bepaald en verminderd met de voor de omgevingsbouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval is verschuldigd;

185,15

2.7.2.2.

en dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt.

 

2.7.3.1.

Indien geconstateerd wordt dat afgeweken wordt van een verleende omgevingsvergunning en door het indienen van een gewijzigde aanvraag de mogelijkheid bestaat om de afwijking(en) te legaliseren bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een wijziging omgevingsvergunning: 200% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 verschuldigde leges over de meerkosten met een minimum van

159,00

2.7.3.2.

In geval van minderkosten bedraagt het tarief:

Meer-of minderkosten is het verschil tussen bouwkosten van de oorspronkelijke aanvraag ten opzichte van bouwkosten van de gewijzigde aanvraag.

159,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit Hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.252,00

2.8.2.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit Hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening

1.275,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

2.9.

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking

 

2.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

159,00

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor een:

 

3.1.1.1.

commerciële inrichting

461,30

3.1.1.2.

een commerciële inrichting zijnde een slijtersbedrijf

246,75

3.1.1.3.

paracommerciële inrichting

307,55

3.1.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

70,00

3.1.2.2.

Indien voornoemde ontheffing wordt aangevraagd in relatie tot een melding kleine evenement dan bedraagt het tarief

35,05

3.1.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging (zogenaamde bijschrijving) van de vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1.

70,00

3.1.4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening.

152,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Evenement of standplaats

 

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1.

Een commercieel dancefestival met een verwacht aantal bezoekers van 5.000 of meer

8.091,80

3.2.1.1.1.

Een evenement met een verwacht aantal bezoekers van 2.500 of meer

690,50

3.2.1.1.2.

Indien voor de aanvraag zoals bedoeld in 3.2.2.1.1 meerdere vergunningen/ontheffingen verleend moeten worden, dan bedraagt het tarief voor deze vergunningen/ontheffingen ten hoogste

102,30

3.2.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzigen van de vergunning:

 

3.2.1.2.1.

als bedoeld in artikel 3.2.1.1.

539,75

3.2.1.2.2.

als bedoeld in artikel 3.2.1.1.1

101,50

3.2.2.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25. van de Apv voor evenementen met minder dan 2.500 bezoekers

70,00

3.2.2.1.2.

Indien voor de aanvraag meerdere vergunningen/ontheffingen verleend moet worden, dan bedraagt het tarief ten hoogste

100,70

3.2.2.1.3.

Indien een ontheffing op basis van artikel 4.6 van de Apv of een ontheffing op basis van artikel 3 en 4 van de Zondagswet wordt aangevraagd in relatie tot een melding kleine evenement dan bedraagt het tarief ten hoogste

35,05

3.2.3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een commerciële standplaats als bedoeld in artikel 5:18. van de Apv

70,00

3.2.3.1.2.

Voor een niet-commerciële standplaats tijdens de Nijmeegse vierdaagse bedraagt het tarief

30,95

3.2.4.

Indien voor een aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten

 

3.2.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag die minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft: 200% van de op grond van artikelen 3.2.2.1.1, 3.2.3.1.1 verschuldigde leges

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijf

 

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1.

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4. eerste lid, van de Apv

 

3.3.1.1.

voor een escortbedrijf

385,05

3.3.1.2.

voor een seksinrichting met niet meer dan één werkruimte

826,55

3.3.1.3.

voor een seksinrichting met meer dan één werkruimte

990,80

3.3.1.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als hiervoor bedoelt, in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de beheerder (artikel 3.4., tweede lid van de Apv)

164,35

3.3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een geschiktheidverklaring als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit nadere regels seksinrichtingen escortbedrijven

246,95

 

vermeerderd met

 

3.3.2.2.

tot en met 100 m2

69,00

3.3.2.3.

van meer dan 100 m2 tot en met 300 m2

130,80

3.3.2.4.

van meer dan 300 m2 tot en met 600 m2

219,70

3.3.2.5.

van meer dan 600 m2

219,70

3.3.2.6.

vermeerderd per 100 m2 boven de 600 m2

25,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

3.5.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing ingevolge de Wet milieubeheer of de Wet bodembescherming en de uit beide wetten voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur wordt ingediend, waarvoor burgemeester en wethouders het noodzakelijk achten dat een extern advies dient te worden uitgebracht, is de aanvrager gehouden deze externe advieskosten aan burgemeester en wethouders te vergoeden. De hoogte van deze externe advieskosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Ter zake van dit bedrag wordt door de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet een begroting opgesteld.

 

3.5.1.

Voor de toepassing van het bovenstaande wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

3.5.2.

Indien de werkelijke advieskosten, bedoeld onder a, minder bedragen dan het aan de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

3.6.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening 2010 voor een inrichting die niet bedoeld is voor permanent gebruik, een vast tarief van

318,90

3.6.1.2.

te vermeerderen met een verhoging als opgenomen onder 3.6.1.2 welke bedraagt:

 

3.6.1.2.1.

voor vloeroppervlakte tot en met 500 m² met

69,00

3.6.1.2.2.

voor vloeroppervlakte van meer dan 500 m² tot en met 1.500 m²

101,00

3.6.1.2.3.

voor vloeroppervlakte van meer dan 1.500 m² tot en met 5.000 m²

132,85

3.6.1.2.4.

voor vloeroppervlakte meer dan 5.000 m² vermeerderd met een bedrag van € 25,00 per 1.000 m² of gedeelte hiervan >5.000 m².

132,85

3.6.1.3.

Indien de aanvraag om een vergunning/ontheffing als hiervoor bedoeld betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:

 

3.6.1.3.1.

Uitbreiding van de inrichting, als de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief vermeld bij 3.6.1.1. tot en met 3.6.1.2.4., met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

3.6.1.3.2.

Herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting, als deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld bij 3.6.1.1. tot en met 3.6.1.2.4. met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

 

 

 

 

3.7.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.7.1.

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

752,10

3.7.2.

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

480,85

3.7.3.

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang op het woonadres van één van de vraagouders op een reeds geregistreerde opvanglocatie overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

350,70

3.7.4.

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal overeenkomstig artikel 2.2, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

752,10

3.7.5.

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van de opvanglocatie overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

350,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Diversen

 

3.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning van het in artikel 2:29. van de Apv bepaalde sluitingsuur dan wel in afwijking daarvan op basis van artikel 2:30. van de Apv

 

3.8.1.1.

voor één uur of minder

35,05

3.8.1.2.

voor meer dan een uur

70,00

3.8.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om als inzamelaar te worden aangewezen als bedoeld in artikel 2 van de geldende afvalstoffenverordening

70,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel C Leges – overig

 

Basisbedragen per m1 / m2 / m3 / stuk

 

 

Gevelwijziging

77,00

per m2

Nieuw dak

175,00

per m2

Uitbreiding monument

500,00

per m3

Restauratie monument

100,00

per m3

Houten schutting / pergola

75,00

per m1

Metselwerk penanten met houtenvulling (tuinmuur)

100,00

per m1

Metselwerk halfsteens (tuinmuur)

120,00

per m1

Metselwerk steens (tuinmuur)

170,00

per m1

Gaashekwerk hoog tot 2,0 m

35,00

per m1

Hekwerk (verzinkt 2 meter hoog, zonder puntdraden)

19,00

per m1

Looppoort (hoogte 2 m, breedte 1 m)

498,00

stuk

Toegangspoort

1.515,00

stuk

Zwembad / vijver (steenachtig)

275,00

per m3

Vlonder / steigers

150,00

per m2

Damwand / keerwanden / beschoeiingen

200,00

per m1

Reclamebord

180,00

per m2

Lichtreclamebord

400,00

per m2

Vlaggenmast

400,00

stuk

Zonnepanelen

380,00

stuk

LPG-tank

180,20

(minimale leges)

Magazijnstellingen (pallet)

25,38

per pallet

Sprinklerinstallatie (compleet)

23,80

per m2

Tijdelijke woon-unit

180,20

(minimale leges)

 

 

Naar boven