Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 234208Overige besluiten van algemene strekkingBenoemings- en aanwijzingsbesluit 2018 (aanwijzing ambtenaren uitvoering heffing eninvordering gemeentelijke belastingen).

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 19 december 2017 hebben besloten:

 • I

  In te trekken het Benoemings- en Aanwijzingsbesluit 2017 van 23 december 2016 van de gemeente Amsterdam (Gemeenteblad 2016, nr. 183342), met dien verstande dat deze van toepassing blijven op de feiten die zich voordien hebben voorgedaan;

 • II

  Aaan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaren:

Bij Stichting Waternet:

 • -

  de algemeen directeur, het Hoofd Belastingen, de teamleider van het Bedrijfsbureau Onderhoud en de sectordirecteur van de sector afvalwater, zoals genoemd in aangehecht overzicht, voor de heffing en invordering van de huisaansluitingsgelden en de rioolheffing.

 • -

  de algemeen directeur, het Hoofd Belastingen, de teamleider invordering belastingen, de sectordirecteur van de sector Middelen en de sectordirecteur van de sector klant, markt en relaties, zoals genoemd in aangehecht overzicht voor de heffing en invordering van:

  • het binnenhavengeld pleziervaart;

  • het binnenwatergeld beroepsvaart;

  • leges vermeld onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 4.5.6 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 7 ‘Binnenwater’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

Bij Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase Public:

- de medewerkers in de functie van belastingdeurwaarder, (senior) medewerker Invordering, zoals genoemd in aangehecht overzicht.

Bij Invorderingskantoor Nederland BV:

- de medewerkers, zoals genoemd in aangehecht overzicht in de functie van belastingdeurwaarder.

Bij Havenbedrijf Amsterdam NV:

 • -

  de President-directeur, en de projectassistent sector Infrastructuur en Milieu, zoals genoemd in aangehecht overzicht, voor de heffing en invordering van:

  • het binnenhavengeld pleziervaart;

  • het binnenwatergeld beroepsvaart;

  • leges vermeld onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 4.5.6 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges genoemd in hoofdstuk 7 ‘Binnenwater’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 4.7.7 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in paragraaf 5.1 ‘plaatsen van voorwerpen’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in paragraaf 5.2 ‘opbreken weg’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 5.3.1 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 5.4.3.1 tot en met 5.4.3.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 6.2.5 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 6.3.1 tot en met 6.3.15 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

 • III

  Aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet:

 • -

  Voor de heffing en invordering van de huisaansluitingsgelden en de rioolheffing:

  • Bij Stichting Waternet: de algemeen directeur en de sectordirecteur van de sector afvalwater.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • het binnenhavengeld pleziervaart;

  • het binnenwatergeld beroepsvaart;

  • leges vermeld onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 4.5.6 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 7 ‘Binnenwater’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij Stichting Waternet: de algemeen directeur, het Hoofd Belastingen, de teamleider invordering belastingen, de sectordirecteur van de sector Middelen en de sectordirecteur van de sector klant, markt en relaties.

 • -

  voor de heffing en invordering van:

  • het binnenhavengeld pleziervaart;

  • het binnenwatergeld beroepsvaart;

  • leges vermeld onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 4.5.6 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 4.7.7 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in paragraaf 5.1 ‘plaatsen van voorwerpen’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in paragraaf 5.2 ‘opbreken weg’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 5.3.1van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 5.4.3.1 tot en met 5.4.3.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 6.2.5 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 6.3.1 tot en met 6.3.15 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges genoemd in hoofdstuk 7 ‘Binnenwater’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij Havenbedrijf Amsterdam NV: de President-directeur.

 • -

  Voor de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing, de binnenhavengelden, de binnenwatergelden, de huisaansluitingsgelden, de leges op grond van de thans geldende Legesverordening en bijbehorende Legestabel, de onroerendezaakbelastingen, de parkeerbelastingen, de precariobelasting, de reinigingsrechten, de rioolheffing, de roerende ruimtebelastingen, de toeristenbelasting, de vermakelijkhedenretributies, de lijkbezorgingsrechten, de marktgelden en de BIZ-bijdragen:

  • Bij de RvE Belastingen: de RvE-manager, de senior Inspecteur en de Inspecteur.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld in 6.3.1 tot en met 6.3.13 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Binnenwater’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij de RvE Handhaving en Toezicht: de RvE-manager;

  • Bij de RvE Verkeer en Openbare Ruimte: het Afdelingshoofd Assets en het hoofd van Verkeersmanagement.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  ∘leges vermeld onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • Bij de RvE Stadsarchief Amsterdam: de Gemeentearchivaris en het Hoofd Dienstverlening.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in paragraaf 1.2 ‘Verstrekken van informatie’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in paragraaf 2.5 ‘Burgerzaken’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in paragraaf 6.5 ‘Personenvervoer’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij de RvE Dienstverlening: de Afdeling Immigratie en Nationaliteiten;

  • Bij de RvE Verkeer en Openbare Ruimte: het hoofd van de afdeling Kennis en Kaders;

  • Bij de stadsdelen: de secretarissen van de bestuurscommissies, de bestuurssecretarissen van het dagelijks bestuur van de stadsdelen, de afdelingsmanagers en teammanagers Vergunningen, Toezicht & Handhaving en de managers Stadsloketten.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  ∘leges vermeld in 2.5.12 tot en met 2.5.19 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • Bij de RvE Basisinformatie: de RvE-manager, diens plaatsvervanger en de manager stafbureau.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  ∘leges vermeld in subparagraaf 3.2.6 ‘Huisvestingsvergunning’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij de RvE Wonen: de RvE-manager en diens plaatsvervanger.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld onder de nummers 4.3.6.1 tot en met 4.3.6.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 4.3.7 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij de RvE Geneeskundige Gezondheidsdienst Amsterdam; de RvE-manager, diens plaatsvervanger en de business controller.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges genoemd in hoofdstuk 2 ‘Burgerlijke stand’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges genoemd in hoofdstuk 3 ‘Omgevingsvergunning’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges genoemd in hoofdstuk 4 ‘Economie en milieu’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges genoemd in hoofdstuk 5 ‘Openbare ruimte’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges genoemd in hoofdstuk 6 ‘Verkeer en vervoer’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges genoemd in hoofdstuk 7 ‘Binnenwater’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij de RvE Dienstverlening: de manager RvE Dienstverlening;

  • Bij de stadloketten: de secretarissen van de bestuurscommissies, de managers Stadsloketten, de afdelingsmanagers en teammanagers Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

 • -

  Voor de heffing en invordering van de parkeerbelastingen:

  • Bij de RvE Handhaving en Toezicht: de RvE-manager;

  • Bij de stadsdelen: de secretarissen van de bestuurscommissies.

 • -

  Voor de heffing en invordering van de parkeerbelastingen, met dien verstande dat hij tevens mede bevoegd is te handelen inzake bezwaar- en beroepsprocedures parkeerbelasting ten aanzien van feiten die zich hebben voorgedaan onder zijn rechtsvoorgangers:

  • Bij de RvE Parkeren: de RvE manager.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld onder de nummers 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in 4.7.7 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

   • leges vermeld in paragraaf 5.1 ‘plaatsen van voorwerpen’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

   • leges vermeld in paragraaf 5.2 ‘opbreken weg’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

   • leges vermeld in 5.3.1 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

   • leges vermeld in 5.4.3.1 tot en met 5.4.3.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

   • leges vermeld in 6.2.5 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

   • leges vermeld in 6.3.1 tot en met 6.3.15 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

   • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij Havenbedrijf Amsterdam N.V.: de President-directeur, en de projectassistent sector Infrastructuur en Milieu, zoals genoemd in aangehecht overzicht.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld in 4.3.1 tot en met 4.3.5 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij stadsdeel Centrum: de secretaris van de bestuurscommissie en de afdelingsmanager en teammanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van paragraaf 5.4 ‘Ambulante Handel’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

   ∘leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij stadsdeel Centrum: de secretaris van de bestuurscommissie, de manager Markten en de beleidsmedewerker Marktzaken.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld in 4.7.6 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

   ∘leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij de directie Openbare orde en Veiligheid: de directeur en de beleidsondersteunende medewerker.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld in 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening:

  • Bij de directie Communicatie: de directeur;

  • Bij de directie Stedelijke Bestuursadvisering: de directeur;

  • Bij de directie Openbare Orde en Veiligheid: de directeur;

  • Bij de directie Juridische Zaken: de directeur;

  • Bij de directie Middelen en Control van Bestuur en Organisatie: de directeur.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld in 4.5.1 tot en met 4.5.5 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

  • leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

  • Bij de stadsdelen: de secretarissen van de bestuurscommissies en de afdelingsmanagers en teammanagers Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

 • -

  Voor de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten:

  • Bij de bestuurscommissies Oost, Zuid, Zuido ost en Noord: de secretarissen;

  • Bij de Nieuwe Ooster: de directeur;

  • Bij de Nieuwe Noorder: de bedrijfsleider.

 • -

  Voor de heffing en invordering van:

  • leges vermeld in hoofdstuk 8 ‘Kinderopvang’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening

   ∘leges vermeld in hoofdstuk 9 ‘Algemene bepalingen voor hoofdstukken 3.2 t/m 8’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening:

  • Bij de RvE Onderwijs, Jeugd en Zorg: de RvE-manager;

  • Bij het Team voor Voor - en Vroegschoolse Educatie en Kinderopvang: de manager.

 • -

  Voor de heffing en invordering van de marktgelden:

  Bij stadsdeel Centrum: de secretaris van de bestuurscommissie, de manager Markten en de beleidsmedewerker Marktzaken.

 • IV

  Aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken:

 • -

  Voor de bepaling en de vaststelling van de waarde van in Amsterdam gelegen onroerende zaken;

 • Bij de RvE Belastingen: de RvE-manager, de senior Inspecteur en de Inspecteur.

 • V

  Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet:

 • Bij de RvE Belastingen: het afdelingshoofd Waardebepaling, Heffing & Toezicht, het afdelingshoofd Incasso & Invordering, het afdelingshoofd Centrale processen & Advies, de belastingdeurwaarder (als bedoeld in besluit VI);

 • Bij Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase Public: de teamleider Administratieve Invordering, de medewerker Administratieve Invordering allround senior, de medewerker Administratieve Invordering allround, de administratief medewerker Invordering.

 • VI

  Aan te wijzen als de belastingdeurwaarder/betekenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet:

 • Bij de RvE Belastingen: het afdelingshoofd Incasso & Invordering, de teamleiders Incasso en Invordering en de belastingdeurwaarders;

 • Bij Mandaat BV handelend onder de naam van Cannock Chase Public: de belastingdeurwaarders;

 • Bij Invorderingskantoor Nederland BV: de belastingdeurwaarders.

 • VII

  Aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren die in de plaats treden van de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 voor de leges in de Legestabel, behorende bij thans geldende Legesverordening , de rioolheffing, de precariobelasting, de roerende ruimtebelastingen, de afvalstoffenheffing, de onroerende zaakbelastingen, de toeristenbelasting, de vermakelijkhedenretributie, de reinigingsrechten, de lijkbezorgingsrechten, marktgelden en de BIZ-bijdragen:

Bij de RvE Belastingen: het afdelingshoofd Waardebepaling, Heffing & Toezicht, het afdelingshoofd Incasso & Invordering, het afdelingshoofd Centrale processen & Advies.

 • VIII

  Aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

Bij de RvE Belastingen: Het afdelingshoofd Waardebepaling, Heffing & Toezicht, het afdelingshoofd Incasso & Invordering, het afdelingshoofd Centrale processen & Advies, de belastingdeurwaarder (als bedoeld in besluit VI);

 • IX

  Aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

Bij de RvE Belastingen: het afdelingshoofd Waardebepaling, Heffing & Toezicht, het afdelingshoofd Incasso & Invordering, het afdelingshoofd Centrale processen & Advies.

 • X

  Dat deze besluiten in werking treden op 1 januari 2018;

 • XI

  Deze besluiten ter openbare kennis te brengen.

Overzicht bij het benoemings- en aanwijzingsbesluit 2018 met betrekking tot de aanstelling als onbezoldigd gemeenteambtenaar

Instantie /Naam, Functie

Stichting Waternet

R.R. Kruize, Algemeen directeur

I.M. de Boer-de Wolf, Hoofd Belastingen

L. de Wit, Teamleider Invordering belastingen

E.L. Kühne, Teamleider Bedrijfsbureau Onderhoud

R.T. van Houten, Sectordirecteur afvalwater

S.I. de Haas, Sectordirecteur klant, markt en relaties

C. van den Berge, Sectordirecteur Middelen

 

Mandaat BV ( Cannock Chase Public)

H.W. Auener, Medewerker

C.M. Bakker, Medewerker

M.J. Blankenstein, Medewerker

R.B. Garcia, Medewerker

P.den Boer, Medewerker

F.H. Boerman, Medewerker

P.G.W. Bosz, Medewerker

R.P. Brouwer, Medewerker

D.O. Buitenman, Medewerker

J.W.A. Dam, Medewerker

W.G. Dalenoord, Medewerker

G.E.H. Demeijer, Medewerker

P.J. Diederik, Medewerker

Y.van Dongen, Medewerker

T.A.L.C. van Eert, Medewerker

M.C.M. Elands, Medewerker

J.M. Elling, Medewerker

F.W. Elsinga, Medewerker

J.M. Esseboom, Medewerker

J.Gerritsen, Medewerker

E.M. van Golden, Medewerker

G.J. van Gorkum, Medewerker

R.van de Graaf, Medewerker

J.H.M. de Haas, Medewerker

R. Hagenaars, Medewerker

N. Heersink, Medewerker

B.H.W. Heesakkers, Medewerker

J. Heida, Medewerker

E.L.T.J. Heyes, Medewerker

C.J. Uulke Hoogeveen, Medewerker

C.Jacobs, Medewerker

J.P. Jansen, Medewerker

A.J.P. de Kock-De Weert, Medewerker

Y.C.M. van Korven, Medewerker

G. Klop, Medewerker

M. Koedam, Medewerker

H. Kopmels, Medewerker

J. van Leeuwen, Medewerker

A.H.H. Leferink, Medewerker

H.C.W. Ligtenberg, Medewerker

M. van Lingen, Medewerker

D. Lourens, Medewerker

R. Maaskant, Medewerker

S.M.C. van Meggelen, Medewerker

Y.Mulder, Medewerker

A.G. Nas, Medewerker

M.A. Oostendorp, Medewerker

A.J. van Os, Medewerker

M.A. Peters, Medewerker

C.T.C. Ploegmakers, Medewerker

R.R. Roelofsen, Medewerker

J.C.M. Ruis, Medewerker

L.L.A. van Schaijk, Medewerker

J.M.C. Seegers, Medewerker

E.C.F.J. Speekenbrink, Medewerker

P.C. van der Spek, Medewerker

W.Speksnijder, Medewerker

T.M. Stam, Medewerker

A.Teerling, Medewerker

C.J. Tramper, Medewerker

J.G. van Urk, Medewerker

J.van Veen, Medewerker

J.L.M. Vercoulen, Medewerker

R. Verlaek, Medewerker

C. de Visser, Medewerker

R. de Vries, Medewerker

F.J.M. van Vuuren, Medewerker

A. Wijdekop, Medewerker

J. Willemse, Medewerker

D. Yügnük, Medewerker

R.A. Zondervan, Medewerker

 

Invorderingskantoor Nederland BV

J.D.B van Binsbergen, Medewerker

D.T.L. de Bok, Medewerker

L. van den Bos, Medewerker

G. Bozduman, Medewerker

R.J.J. Dekkers, Medewerker

J. Dingerdis, Medewerker

C.P. Dorenbosch, Medewerker

F.R.H. Garib, Medewerker

L.M.H. de Groot, Medewerker

M. Haas, Medewerker

L. ’t Hart, Medewerker

K.R.H.T Hofman, Medewerker

S. Hofman-Verschragen, Medewerker

M.A. van Houselt, Medewerker

A.E. Kanning, Medewerker

R.H. Kok, Medewerker

G. Kleingeld, Medewerker

M.J.H.M. Krutwagen, Medewerker

C.J. Leijdekkers, Medewerker

C.J.M. Maassen, Medewerker

E.G. Moerings, Medewerker

M. Mostert, Medewerker

J.A.A.W. Nikkelen, Medewerker

F.P. Nobel, Medewerker

B. van Otterloo, Medewerker

J.A. Philipsen-Munster, Medewerker

M.T. Reijnen, Medewerker

J. Siere, Medewerker

J. van Spijk, Medewerker

W. Swartjes, Medewerker

C.M. Teeuwissen-Coenen, Medewerker

E.M. Timmer, Medewerker

D.J.M Urselman, Medewerker

N. Velemans, Medewerker

M.H. Vermeulen, Medewerker

K.M. de Waal, Medewerker

R. Zijlstra, Medewerker

G.C. van Zuylen-Verbeek, Medewerker

 

Havenbedrijf Amsterdam NV

Koen Overtoom, Algemeen directeur

L. Deriga, Projectassistent sector Infrastructuur en Milieu

P. van Dijk, Projectassistent sector Infrastructuur en Milieu

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen, waarnemend burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris