Gemeente Dongeradeel - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2017, no. 2017/63q;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid , en 7 van de Paspoortwet; 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand alstijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'halfjaar': een aaneengesloten periode van zes maanden;

 • e.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • g.

  ‘gecertificeerde bouwbesluitgegevens’: een volledige Bouwbesluittoets die is ingediend conform de landelijke erkenningsregeling.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kostenloos moeten worden verleend.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een elektronisch bericht, stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, digitaal dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Inlichtingen

Voor de toepassing van het tarief voor het verstrekken van inlichtingen bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel, wordt:

 • a.

  iedere verstrekking uit of vergelijking met de genoemde registers van een of meer gegevens omtrent één persoon als één inlichting beschouwd;

 • b.

  bij het verstrekken van inlichtingen op meer personen betrekking hebbend, gerekend, dat voor ieder persoon een afzonderlijke inlichting of opgaaf wordt verstrekt.

Artikel 7 Persoonlijke vrijstellingen

Van de verplichting tot het betalen van de in deze verordening genoemde leges zijn, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, vrijgesteld openbare besturen, ambtenaren of instellingen voor de diensten door hen in het openbaar belang verzocht, zulks met uitzondering van leges voor bouwvergunningen en hinderwetvergunningen.

Artikel 8 Zakelijke vrijstellingen

De leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of riddersoldij;

 • b.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • c.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • d.

  nasporingen in de bij het gemeentearchief berustende stukken welke uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • f.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 9 Vermindering

Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   digitaal wordt gedaan, terstond;

  • c.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 12 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 (verstrekkingen uit de Basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 5 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.8.2 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 14 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 15 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 van 3 november 2016, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 22 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde is de datum van ingang van de heffing van hoofdstuk 10A Huisvestingswet 2014, artikel 1.10A t/m 1.10.5A van de tarieventabel de datum waarop de nieuwe Huisvestingsverordening van de gemeente Dongeradeel op basis van de Huisvestingswet 2014 in werking treedt.

 • 5.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 6.

  De op de datum van inwerkingtreding van deze verordening lopende abonnementen blijven geldig tegen de bedragen en gedurende het tijdvak, waarvoor zij zijn aangegaan, met dien verstande, dat dit tijdvak nimmer langer dan een jaar na het in werking treden van deze verordening kan bedragen. Voor huwelijken/geregistreerd partnerschap, welke na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden voltrokken, zijn leges verschuldigd volgens het hierin opgenomen tarief; eventueel reeds voor deze voltrekkingen betaalde leges overeenkomstig het bestaande tarief, worden zo nodig hiermede verrekend

 • 7.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2018".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Dongeradeel van 21 december 2017.

De griffier, De voorzitter,

J. van Muijen M.C.M. Waanders

 

Bijlage

Tarieventabel, behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Dongeradeel tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 van 21 december 2017

De griffier van Dongeradeel,

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

Hoofdstuk 10A Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Wet geluidhinder/Procedure hogere grenswaarde

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 Registratie kinderopvang

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag dagelijks van 09.00 uur tot 17.00 uur, behoudens op de tijden welke zijn aangewezen voor kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

€174,35

1.1.1.2

zaterdag tussen 09.00 en 15.00 uur

€745,45

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag dagelijks van 09.00 uur tot 17.00 uur behoudens op de tijden welke zijn aangewezen voor kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

€174,35

1.1.2.2

zaterdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur

€745,45

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis krachtens artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op maandag tot en met vrijdag dagelijks van 09.00 uur tot 17.00 uur

€174,35

1.1.4

Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt op Engelsmanplaat worden de leges als genoemd in 1.1.1 en 1.1.2 verhoogd met

€135,75

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan

€ 14,55

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.7

Het verstrekken van uittreksels of akten van de burgerlijke stand worden door de gemeente kosteloos verstrekt op grond van artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand indien dit uit de toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand waarin het minimum bedrag van eigen bijdrage is opgenomen blijkt en de gevraagde uittreksel of akte in de procedure is opgenomen.

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 17,20

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,00

1.2.6

van een tweede paspoort:

 

1.2.6.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.6.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs of voor het omwisselen van een trekkerscertificaat voor een rijbewijs

€39,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€34,10

1.3.3

Voor het verlenen van bemiddeling tot het verkrijgen van een formulier tot aanvragen van een geneeskundige verklaring

€ 2,95

1.3.4

Indien documenten, genoemd in onderdeel 1.3.1, worden verstrekt in verband met vermissing van de oorspronkelijk afgegeven documenten wordt het onder 1.3.1 genoemde tarief verhoogd met een bedrag van

€17,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 17,20

1.4.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 6,10

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

1.4.3.1

als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie personen (tarief wettelijk voorgeschreven)

€ 2,27

1.4.3.2

gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (tarief wettelijk voorgeschreven)

€ 22,69

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (tarief wettelijk voorgeschreven):

 

1.5.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.5.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,05

1.5.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€22,80

1.5.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,85

1.5.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€22,80

1.5.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.5.1.1, 1.5.1.2 en 1.5.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,85

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

geheel of gedeeltelijk gedrukte minuten, afschriften of uittreksels uit stukken formaat A4 of groter per blz.

€ 3,95

1.6.1.2

kleiner dan formaat A4, per blz.

€ 3,35

1.6.1.3

geheel of gedeeltelijk geschreven stukken, minuten, afschriften of uittreksels uit stukken (stukken op de schrijfmachine vervaardigd hieronder begrepen) formaat A4 of groter, per blz.

€ 4,60

1.6.1.4

kleiner dan formaat A4, per blz.

€ 3,95

1.6.1.5

fotokopieën van stukken, per blz. voorzover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen

€ 0,50

1.6.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van officiële stukken, niet zijnde gemeentelijke stukken: per waarmerking

€ 3,50

1.6.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.6.3.1

het verstrekken van een Algemene Plaatselijke Verordening

€ 37,05

1.6.3.1.1

het verstrekken van een bouwverordening

€ 76,55

1.6 3.1.2

het verstrekken van een andere verordening per bedrukte blz. formaat A4

€ 3,95

1.6.3.2

per bedrukte blz. kleiner dan formaat A4

€ 3,35

1.6.3.2.1

het verstrekken van aanvullingen op de Algemene Plaatselijke Verordening en de bouwverordening, per bedrukte blz.

€ 2,75

1.6.3.2.2

het verstrekken van het algemeen ambtenarenreglement met alle rechtspositieregelingen voor niet ambtelijke doeleinden

€ 28,15

1.6.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van voorstellen van burgemeester en wethouders aan de raad:

 

1.6.4.1

per voorstel, per blz.

€ 1,90

1.6.4.2

per vergadering

€ 16,65

1.6.4.3

bij abonnement, per jaar

€ 122,40

1.6.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van commissiestukken:

 

1.6.5.1

per commissievoorstel, per blz.

€ 1,90

1.6.5.2

per commissievergadering

€ 11,85

1.6.5.3

bij abonnement, per commissie per jaar

€ 40,70

1.6.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van adviesraadstukken, per adviesraadvergadering

€ 11,85

1.6.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.6.7.1

het verstrekken van 1 exemplaar van de begroting (programmabegroting)

€ 28,85

1.6.7.2

het verstrekken van 1 exemplaar van de productbegroting (beheersdeel)

€ 28,85

1.6.7.3

het verstrekken van 1 exemplaar van de bijlagen van de begroting

€ 28,85

1.6.7.4

het verstrekken van 1 exemplaar van de begroting van de kostenplaatsen

€ 28,85

1.6.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

1 exemplaar van de gemeenterekening

 

€ 90,10

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.7.1.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

€11,55

1.7.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vastgoedinformatie, welke ten behoeve van de hypothecaire financiering van een onroerende zaak wordt aangevraagd

€42,60

1.7.3

Voor het namens het Kadaster verstrekken van informatie wordt het tarief in rekening gebracht zoals genoemd in de Regeling tarieven Kadaster

 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.1.1

een bewijs van in leven zijn, niet bestemd voor het in ontvangst nemen van een pensioen, een ouderdomsuitkering of een lijfrente voor personen, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt

€ 6,10

1.8.1.2

een legalisatie van een handtekening of foto, per legalisatie

€ 4,35

1.8.1.3

een bewijs van Nederlanderschap

€ 6,20

1.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag gelden de tarieven, zoals die zijn opgenomen in de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen

€41,35

1.8.3

Voor overige verklaringen in het bijzonder belang van de aanvrager opgemaakt, per exemplaar

€ 5,65

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€17,20

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van uittreksels of afschriften ook in digitale vorm van archiefstukken die in de gemeentelijke archiefplaats berusten, per kwartier of gedeelte daarvan

€17,20

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.3.1

fotokopieën van stukken uit archieven, zoals omschreven in artikel 1 lid c van de Archiefwet 1995, per afdruk op formaat A4 of A3

€ 0,50

1.9.3.2

fotokopieën en afdrukken van stukken uit archieven, zoals omschreven in artikel 1 lid c van de Archiefwet 1995, per afdruk op formaat A2

€ 0,80

1.9.3.3

fotokopieën en afdrukken van stukken uit archieven, zoals omschreven in artikel 1 lid c van de Archiefwet 1995, per afdruk op formaat A1

€ 0,85

1.9.3.4

fotokopieën en afdrukken van stukken uit archieven, zoals omschreven in artikel 1 lid c van de Archiefwet 1995, per afdruk op formaat A0

€ 1,05

1.9.3.5

fotokopieën van overige stukken en afdrukken van digitale documenten op het Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum, per afdruk

€ 0,20

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 2.1 van de Huisvestingsverordening Dongeradeel:

 

€138,40

1.10.2

Het tarief bedraagt indien een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 2.1 van de Huisvestingsverordening Dongeradeel wordt geweigerd

€ 83,00

1.10.3

Het tarief bedraagt indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 2.1 van de Huisvestingsverordening Dongeradeel niet-ontvankelijk wordt verklaard

 

€ 83,00

Hoofdstuk 10A Huisvestingswet 2014

1.10A

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1A

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€138,40

1.10.2A

tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€138,40

1.10.3A

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€138,40

1.10.4A

Het tarief bedraagt indien een vergunning als bedoeld in onderdeel 1.10.1A, 1.10.2A of 1.10.3A wordt geweigerd

€ 83,00

1.10.5A

Het tarief bedraagt indien een vergunning als bedoeld in onderdeel 1.10.1A, 1.10.2A of 1.10.3A niet-ontvankelijk wordt verklaard

€ 83,00

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 79,75

1.11.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 39,90

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 12,90

1.12.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 12,90

1.12.3

tot wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing

€ 12,90

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (maximum):

 

1.13.1

voor één kansspeelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€229,65

1.13.1.1

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€229,65

1.13.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€137,90

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 12,90

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€376,20

1.14.1.1

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, wordt het onder 1.14.1 genoemde bedrag verhoogd met

€129,70

1.14.1.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

1.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing, van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, met een geldigheidsduur van een

 

 

dag

€ 4,25

 

week

€ 17,00

 

halfjaar

€ 25,10

 

jaar

€ 50,25

1.15.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 31,40

1.15.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor parkeren in gebieden voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Parkeerverordening:

 

1.15.3.1

in de binnenstad, per jaar

€180,25

 

Indien de vergunning als bedoeld in artikel 1.15.3.1 in de loop van het jaar wordt verstrekt, is leges verschuldigd, voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar na de vergunningverstrekking nog volle maanden overblijven.

 

 

Indien van de vergunning, als bedoeld in artikel 1.15.3.1 in de loop van het kalenderjaar, geen gebruik meer wordt gemaakt en bij de gemeente wordt ingeleverd, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na de inlevering van de vergunning, nog volle maanden overblijven.

 

1.15.4

voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

€ 33,70

1.15.4.1

Het legestarief van artikel 1.15.4 wordt, wanneer ter zake van de aanvraag een geneeskundig onderzoek moet plaatsvinden verhoogd met het bedrag dat door de keuringsarts bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

1.15.5

voor het wegens verlies afgeven van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 33,70

1.15.6

voor het toewijzen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats

€ 35,50

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing voor een standplaats tot verkoop van goederen of waren bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening, met een geldigheidsduur

 

 

van ten hoogste een jaar

€ 90,10

 

van ten hoogste een maand

€ 12,95

1.16.1.2

een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 42,70

1.16.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot inzamelen of opkopen van oude materialen etc. per jaar

€ 7,35

1.16.1.4

het verkrijgen of verlengen van een colportagevergunning

€ 14,10

1.16.1.5

voor het verstrekken van formulieren voor het bijhouden van een register, zoals bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, per exemplaar

€ 18,65

1.16.1.6

voor het op verzoek verstrekken van een vertaling, zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening Fries in het schriftelijk verkeer:

 

1.16.1.6.1

minder dan 6 pagina's

geen leges

1.16.1.6.2

6 tot en met 13 pagina's

€ 6,25

1.16.1.6.3

verhoogd met € 6,20 per pagina, welke het aantal van 13 pagina's te boven gaat

 

1.16.1.7

om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 12,95

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567)), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Informatieverzoeken/conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

2.2.1

een schriftelijk verzoek om informatie van de planologische haalbaarheid van een voorgenomen project, dat afwijkt van het bestemmingsplan

€51,20

2.2.2

een schriftelijk verzoek om informatie of een voorgenomen project zou kunnen voldoen aan andere regelgeving op het gebied van de Wabo

€82,85

2.2.3

een schriftelijk verzoek om een schriftelijke verklaring dat een voorgenomen bouwwerk vergunningvrij is

€ 0,00

2.2.4

een schriftelijk verzoek tot het overschrijven van een verleende vergunning

€62,15

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten bedragen:

 

 

€ 0,00 tot € 5.000,00

2,64%

 

€ 5.000,00 tot € 100.000,00

2,12%

 

€ 100.000,00 tot € 500.000,00

1,86%

 

€ 500.000,00 tot € 1.000.000,00

1,60%

 

€ 1.000.000,00 of meer

1,06%

 

Van de naar boven in duizendtallen van euro's afgeronde begrote kosten van uitvoering van het bouwplan met een minimum van € 68,25

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verlaagd met 30% indien een aanvraag als bedoeld als bedoeld in 2.3.1.1. wordt ingediend met een gecertificeerde bouwbesluittoets waaruit blijkt dat de aanvraag volledig voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

 

2.3.1.1.2

In afwijking van artikel 2.3.1.1.1 bedragen de leges voor de verlening van een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteiten voor een opstelling van een zonnepanelenstellage op de grond

€202,80

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

De op basis van de onderdelen 2.2.1, 2.3.3, 2.3.1.1.1 en 2.3.10.A berekende legesbedragen worden, wanneer ter zake van de aanvragen een advies wordt gevraagd van de commissie voor de welstandszorg en monumentenzorg verhoogd met het bedrag dat door de genoemde commissie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht

 

2.2.1.2

Advies Nije Pleats

 

 

De op basis van onderdeel 2.2.1 berekende bedrag wordt, wanneer ter zake van de aanvraag een advies wordt gevraagd van de Nije Pleats verhoogd met het bedrag dat door de Nije Pleats daarvoor in rekening wordt gebracht. Indien voor de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning advies is gevraagd van de Nije Pleats en de aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen twee jaar na het uitbrengen van het advies van de Nije Pleats is ingediend, worden de advieskosten van de Nije Pleats in mindering gebracht op de verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning.

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is, verhoogd met het bedrag dat door de agrarische commissie daarvoor in rekening wordt gebracht.

 

 

Achteraf ingediende aanvragen:

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 berekende legesbedragen worden de leges verhoogd met 10% met een maximum van € 1.000,00 en een minimum van € 100,00 indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,02% van de aanlegkosten met een minimum van € 103,60 en een maximum van € 1.140,05

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, indien het een aanvraag betreft als bedoeld in:

 

2.3.3.1

artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

€ 108,80

2.3.3.2

artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking):

€ 162,70

2.3.3.3

artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking):

€ 3.769,45

2.3.3.4

artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking):

€ 162,90

2.3.3.5

artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan):

€ 368,90

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van provinciale regelgeving):

 

€ 182,40

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van nationale regelgeving):

 

€ 182,40

2.3.3.8

Indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 393,80

2.3.4

Vervallen

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 571,00

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 407,25

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 407,25

2.3.6.2

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

€ 196,90

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

€ 212,40

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dongeradeel een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 356,55

2.3.9

vervallen

 

2.3.10

vervallen

 

 

 

 

 

Handelsreclame

 

2.3.10.A

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 4.7.2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit) bedraagt het tarief

 

€ 76,70

2.3.10.B

Het verschuldigde legestarief genoemd in artikel 2.3.10.A wordt, wanneer een advies wordt gevraagd van de welstandscommissie “Hûs en Hiem” verhoogd met

€ 42,45

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 33,15

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 33,15

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

 

€577,30

2.3.12.2

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

 

€577,30

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€122,25

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€211,40

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€211,40

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

€211,40

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 68,35

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€103,60

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien het (daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen) bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits de definitieve aanvraag om de omgevingsvergunning wordt ingediend binnen zes maanden na verzending van het positieve oordeel op de comceptaanvraag en de definitieve aanvraag niet substantieel afwijkt van die conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag omgevingsvergunning voor een project intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

60%

 

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat een minimum van € 69,20 blijft verschuldigd

 

2.5.1.2

Artikel 2.5.1.1 zijn de leges niet verschuldigd indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingetrokken en wordt hergebruikt.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunnng geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

60%

 

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat een minimum van € 69,20 blijft verschuldigd

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project weigert bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat een minimum van € 69,20 blijft verschuldigd

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 

 

Als de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning voor een project niet-ontvankelijk verklaart bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 85% van de verschuldigde leges, met dien verstande dat een minimum van € 69,20 blijft verschuldigd.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf leges

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.2.1, 2.3.1.4, 2.3.10, 2.3.10.B, 2.3.11, 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Als de gemeente een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is, in behandeling neemt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

60%

 

met dien verstande dat een minimum van € 69,20 blijft verschuldigd

 

Hoofdstuk 7 Overschrijven of wijzigen omgevingsvergunning

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

2.7.1

een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 76,70

2.7.2

een schriftelijk verzoek tot het overschrijven van een verleende vergunning

€ 64,20

Hoofdstuk 8 Wet geluidhinder/Procedure hogere grenswaarde

2.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een hogere waarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 110a Wet Geluidhinder bedraagt:

€ 227,95

 

Dit tarief omvat ook de inschrijving van het onherroepelijk besluit in het Kadaster zoals bedoeld in artikel 110i van de Wet Geluidhinder

 

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€5.159,30

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€4.131,20

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 127,50

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 476,45

3.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van een terras (voor zover niet vergunningvrij

€ 82,80

3.1.3

een verlof op grond van de verordening tot beperking Drankverstrekking 2002

€ 145,05

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 103,55

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 62,10

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecaweg

€ 59,85

3.1.7

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 59,85

Hoofdstuk 2 Evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Dongeradeel, behorende tot de categorie:

 

3.2.1.1

eenvoudig evenement, klasse A

€ 12,85

3.2.1.2

grootschalig evenement, klasse B

€ 61,40

3.2.1.3

risicovol evenement

€246,15

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 310,55

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening (vervallen per 1 januari 2018)

Hoofdstuk 5 Registratie Kinderopvang (vervallen per 1 januari 2018)

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 12,95

Naar boven