Gemeenteblad van Teylingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenGemeenteblad 2017, 233991VerordeningenBesluit Heffingskorting 2018

De raad der gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

BESLUIT:

 

vast te stellen het:

 

BESLUIT HEFFINGSKORTING 2018

Artikel 1 Toepassing heffingskorting

 • 1.

  Degene die op 1 januari van het belastingjaar 2018 belastingplichtig is voor de rioolheffing op grond van de Verordening Rioolheffing Teylingen 2018 en aan wie als zodanig voor het belastingjaar 2018 een aanslag rioolheffing wordt opgelegd, heeft recht op een heffingskorting.

 • 2.

  De heffingskorting is eenmalig en geldt uitsluitend voor het belastingjaar 2018.

Artikel 2 Bedrag heffingskorting

De heffingskorting bedraagt € 13,40.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het Besluit Heffingskorting 2017 van 15 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit Heffingskorting 2018’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2017.

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer