Gemeenteblad van Uithoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornGemeenteblad 2017, 233979Overige besluiten van algemene strekkingMFA de Legmeer camerareglement

Artikel 1 DOEL VAN HET CAMERATOEZICHT

Het Cameratoezicht heeft ten doel:

 • 1.

  de bewaking van het gebouw en de bewaking van zaken die zich in of random het gebouw en/of op haar terreinen bevinden;

 • 2.

  het beschermen van de veiligheid van de gebruikers en de bezoekers van MFA De Legmeer;

 • 3.

  de beveiliging van de toegang tot MFA De Legmeer en haar terreinen;

 • 4.

  het bevorderen van de opsporing en vervolging van verdachten in geval van incidenten.

Artikel 2 BEGRIPSBEPALING

 

Cameratoezicht:

toezicht met behulp van camera's

 

Camerasysteem:

systeem dot ervoor zorgt dot toezicht en opname met camera's mogelijk is

 

Serverruimte:

de ruimte waar de server stoat waarop de opgenomen camerabeelden geregistreerd staan

 

Beeldinformatie:

de door het Cameratoezicht verkregen camerabeelden

 

Incident:

een ongewenst voorval of een vermoeden daarvan

 

Technisch beheer:

de zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem en de opslagmedia

 

Gemeentesecretaris:

door het College van Burgemeester en wethouders aangewezen als eindverantwoordelijke voor het cameratoezicht

 

Beheerder:

degene die door de gemeentesecretaris is aangewezen tot verantwoordelijke voor het beheer van het cameratoezicht

 

College:

College van Burgemeester en wethouders het bevoegd gezag van de gemeente Uithoorn

 

Bevoegde medewerker:

een door de beheerder aangewezen persoon die betrokken is bij de uitvoering van het cameratoezicht

Artikel 3 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

 • 3.1.

  Het Cameratoezicht geschiedt onder verantwoordeiijkheid van de gemeentesecretaris van de gemeente Uithoorn, de eigenaar van het gebouw en de houder van het Camerasysteem. Hij heeft het beheer gedelegeerd aan de beheerder.

 • 3.2.

  Het beheer geschiedt onder verantwoordelijkheid van de beheerder. Het beheer van het camerasysteem wordt uitgevoerd door twee technisch beheerders. Met toestemming van de beheerder mogen derden in het kader van het anderhouden en up-to-date houden van de gebruikte apparatuur en software, deze bedienen, maar altijd in het bijzijn van één van de twee technisch beheerders.

 • 3.3.

  De beelden kunnen niet bekeken worden zonder schriftelijke toestemming van de gemeentesecretaris. Het bekijken van beelden kan bovendien alleen bij incidenten die vallen onder de in artikel 1 genoemde beveiligingsdoeleinden. De twee technisch beheerders dragen er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident moet worden veiliggesteld. Het bekijken van de beelden kan en mag alleen plaatsvinden in het bijzijn van de beheerder, of bij diens afwezigheid, de vervanger en een andere werknemer van de Gemeente Uithoorn. Nimmer worden de beelden door slechts een persoon of door een groep groter dan 3 personen bekeken.

 • 3.4.

  In geval van een incident wordt dit gemeld door de beheerder aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris wordt door de beheerder direct na inzage op de hoogte gebracht van de inhoud van de beelden en neemt actie, indien gewenst richting de politie. De gemeentesecretaris stelt indien gewenst het managementteam (bestaande uit o.a. een afdelingshoofd van de Gemeente Uithoorn) op de hoogte van de aard van het incident.

 • 3.5.

  In verband met het beheer zal maandelijks een test plaatsvinden. Tijdens deze test worden, ter controle, beelden bekeken. Hiervan wordt een rapportage gemaakt. Voor deze beheersactiviteiten is geen toestemming vooraf van de gemeentesecretaris nodig. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door minimaal twee personen, in dit geval door de twee technisch beheerders, en bij afwezigheid van één van deze technische beheerders, een technisch beheerder en de beheerder. Mochten er op de beelden tijdens deze tests activiteiten worden waargenomen die vallen onder de in artikel 1 genoemde beveiligingsdoeleinden, wordt direct contact opgenomen met de beheerder. Deze volgt vervolgens hetgeen omschreven is in artikel 3.4.

Artikel 4 CAMERASYSTEEM

 • 4.1.

  Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten camerasysteem. De opnames worden direct opgeslagen op een server. Deze server is compleet ingericht als besturing van het systeem en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

 • 4.2.

  De besturing van het camerasysteem is geplaatst in de serverruimte. De serverruimte is gevestigd in het gebouw van MFA De Legmeer, de server zelf waar het cameratoezicht op verloopt, zal in een gesloten kast geplaatst worden en is voor een beperkte groep medewerkers van de gemeente Uithoorn toegankelijk. De beheerder is verantwoordelijkuoor het nemen van maatregelen tegen binnendringen van deze ruimte.

 • 4.3.

  De beheerder zorgt dat het camerasysteem elektronisch beveiligd is tegen onbevoegd gebruik en dat de beeldinformatie ontoegankelijk is voor onbevoegden.

 • 4.4.

  De gemeentesecretaris besluit over het plaatsen van de camera's, voor de uitvoering en uitwerking is de beheerder, daartoe aangewezen door de gemeentesecretaris.

 • 4.5.

  Bij strafbare feiten, of als zich goede gronden voordoen om strafbare feiten te vrezen, kan de beheerder, na toestemming daarvoor van de gemeentesecretaris, besluiten tot het plaatsen van een verborgen camera. Op grond van vaste rechtspraak moet een dergelijk besluit genomen worden door de eindverantwoordelijke.

Artikel 5 INTEGRITEIT, PRIVACY EN RECHTEN VAN DE GEREGISTREERDE

 • 5.1.

  De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht, zoals genoemd in artikel 1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doe! van beveiliging en toezicht.

 • 5.2.

  De beeldinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht, zoals genoemd in artikel 1.

 • 5.3.

  Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borders en/of stickers bij de toegangsdeuren van het gebouw aan de Randhoarnweg 31 tot en met 39 te Uithoorn. De camera's zijn bovendien zichtbaar opgehangen, er wordt in de standaard opstelling geen gebruik gemaakt van verborgen camera's.

 • 5.4.

  De beeldinformatie wordt maximaal 4 weken bewaard, waarna de informatie wordt overschreven. In afwijking van het voorgaande mag, indien een incident is geconstateerd, beeldinformatie die hiermee in relatie staat worden bewaard totdat het onderzoek of behandeling van het incident is afgesloten. De termijn van vier weken is dan niet van toepassing.

 • 5.5.

  Het bewaren van beeldinformatie naar aanleiding van een incident wordt altijd schriftelijk gerapporteerd aan de gemeentesecretaris. Incidenten worden tevens vastgelegd in een rapportage. De rapportage wordt jaarlijks aangeleverd aan de gemeentesecretaris van de gemeente Uithoorn.

 • 5.6.

  Het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik door invoering van inlogcodes en wachtwoorden.

 • 5.7.

  De in artikel 3 genoemde medewerkers zijn in dienst van de Gemeente Uithoorn en gaan vertrouwelijk en integer om met de informatie die zij tot zich krijgen door het gebruik en beheer van het camerasysteem. Alle medewerkers van gemeente Uithoorn hebben de ambtelijke eed of belofte afgelegd.

Artikel 6 UITGIFTE VAN BEELDINFORMATIE

 • 6.1.

  De beheerder kan beslissen gegevens te verstrekken aan personen of instanties die betrokken zijn bij en/of belast zijn met strafrechtelijke dan wel civielrechtelijke acties, voor zover dit voortvloeit uit de beveiligingsdoeleinden, zoals genoemd bij artikel 1. Voor elke uitgifte moet de gemeentesecretaris vooraf akkoord gaan. Elke uitgifte wordt geregistreerd middels een formulier en volgens de werkinstructie Camerabewaking, opgesteld door het team Interne Dienstverlening.

 • 6.2.

  Beeldinformatie wordt direct verstrekt op vordering van de Politie of Officier van Justitie op basis van een wettelijke grondslag. Deze vordering moet worden ingediend bij de beheerder. Zijn schriftelijke toestemming is niet nodig. Wel dient de gemeentesecretaris in kennis te worden gesteld, en dient de uitgifte/vordering te worden geregistreerd middels een formulier.

 • 6.3.

  De beeldinformatie wordt op DVD of ander digitaal medium verstrekt.

 • 6.4.

  De DVD of ander medium waarop beeldinformatie is opgeslagen, wordt gemerkt en geregistreerd door de beheerder.

 • 6.5.

  De ontvanger van de gegevens dient voor ontvangst te tekenen.

Artikel 7 RECHT VAN INZAGE BEELDINFORMATIE

 • 7.1.

  Het verstrekken van beeldinformatie aan derden, anders dan Politie of Officier van Justitie, geschiedt ter beoordeling van de gemeentesecretaris en alleen als dit verenigbaar is met het doel van het cameratoezicht en uitsluitend met inachtneming van de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • 7.2.

  Een verzoek tot inzage dient schriftelijk te worden ingediend bij de gemeentesecretaris. De beheerder adviseert, na weging van de belangen, schriftelijk aan de gemeentesecretaris binnen vijf werkdagen op de aanvraag. De uitvoering wordt tevens na besluit opgepakt door de beheerder.

 • 7.3.

  De inzage van het beeldmateriaal vindt plaats in het bijzijn van de beheerder of zijn vervanger, na het tekenen van een verklaring van inzage, en zoals omschreven in artikel 3.3.

 • 7.4.

  Degenen van wie beelden zijn vastgelegd, hebben in beginsel recht op inzage van het beeldmateriaal. Zij moeten hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij de gemeentesecretaris, welke na akkoord opdracht geeft tot uitvoering aan de beheerder. De beheerder geeft binnen vijf werkdagen schriftelijk gehoor aan een verzoek dan wel gemotiveerd een weigering tot opgave.

 • 7.5.

  De verzoeker dient zich vooraf te legitimeren ten overstaan van de beheerder.

 • 7.6.

  Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader van een strafproces en ter verdediging van een cliënt, wordt afgedaan door tussenkomst van de Officier van Justitie.

Artikel 8 SANCTIES

 • 8.1.

  Bij handelen door medewerkers van de Gemeente Uithoorn, in strijd met dit reglement, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding, maatregelen worden getroffen jegens betrokkenen. Hierbij gaat het om disciplinaire maatregelen, zoals vastgelegd in de CAR-UWO.

 • 8.2.

  In geval van onwettig handelen van derden, kan aangifte bij de politie plaatsvinden.

Artikel 9 KLACHTEN

 • 9.1.

  Klachten over de toepassing van het camerasysteem en over het gedrag van betrokken medewerkers van de Gemeente Uithoorn worden schriftelijk ingediend bij de gemeentesecretaris.

 • 9.2.

  De Gemeente Uithoorn zal binnen 6 weken na datum ontvangst van de klacht reageren.

 • 9.3.

  Voor medewerkers aangesteld in dienst van de gemeente Uithoorn geldt de Gedragscode 2016.

Artikel 11 SLOT

 • 11.1.

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College, binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na raadpleging van de beheerder, de coördinator/leidinggevende en de gemeentesecretaris.

 • 11.2.

  De huurders zijn door de gemeente over dit reglement geïnformeerd.

 • 11.3.

  Het reglement treedt in werking op 15 september 2017. Het reglement is door elke betrokkene of belanghebbende te raadplegen via Internet.

Vastgesteld in de vergadering van

het college van burgemeester en wethouders

van Uithoorn op 11-12-2017

de burgemeester,

(mw. Drs. D.H. Oudshoorn-Tinga)

de gemeentesecretaris,

(dhr. M. Voorhorst)