Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2017, 233977VerordeningenVerordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2018

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 7 december 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

B E S L U I T

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen:de gemeentelijke begraafplaatsen te Klundert (Schanspoort 6, 4791 HC) en Zevenbergen (Galgenweg 1, 4761 KP);

 • b.

  college:het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van stoffelijke resten;

 • d.

  particulier (kinder)graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van stoffelijke resten;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het ondergronds doen verstrooien van as.

 • e.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van max. twee asbussen met of zonder urnen

  • b.

   het ondergronds doen verstrooien van as;

 • f.

  bijzetten: het begraven van een overledene in een graf of plaatsen van een asbus in een graf, waarin reeds een overledene is of het plaatsen van een asbus in een urnengraf;

 • g.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • h.

  gedenkteken: voorwerp voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of twee asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van de stoffelijke resten of asbus op rechterlijk bevel;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4, onderdelen 4.2, 4.3 en 4.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet .

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de rechten. .

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2017, vastgesteld op 24 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 december 2017.

De griffier,

H.D. Tiekstra,

De voorzitter,

J.P.M. Klijs.

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018

 

behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2018.

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar

b. voor verlenging van het recht met maximaal 10 jaar

 

€ 788,00

€ 394,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 25% van het tarief van 1.1.a

b. voor verlenging van het recht met maximaal 10 jaar 25% van het tarief van 1.1.b

   

€ 197,00

€ 98,50

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 12,5% van het tarief van 1.1.a

b. voor verlenging van het recht met maximaal 10 jaar 12,5% van het tarief

van 1.1.b

   

€ 98,50

 

€ 49,25

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar

b. voor verlenging van het recht met maximaal 10 jaar

 

€ 524,00

€ 262,00

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van de stoffelijke resten van een persoon van 12 jaar of ouder

wordt geheven

 

€ 745,00

2.2

Voor het begraven van de stoffelijke resten van een kind voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven 50% van het tarief van 2.1.

 

€ 372,50

2.3

Voor het begraven van de stoffelijke resten van een kind beneden 1 jaar wordt geheven 25% van het tarief van 2.1

 

€ 186,25

2.4

Voor het begraven buiten de gewone tijd zoals omschreven in artikel 10 van de Beheersverordening begraafplaatsen Gemeente Moerdijk 2015, worden de rechten bedoeld onder 2.1, 2.2, en 2.3 verhoogd met 100%.

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf wordt geheven

€ 497,00

3.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn buiten de gewone tijd zoals omschreven in artikel106 van de Beheersverordening begraafplaatsen Gemeente Moerdijk 2015 wordt het recht bedoeld onder 3.1 verhoogd met 100%.

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de grafbedekking, bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening begraafplaatsen Gemeente Moerdijk 2015, wordt geheven

   

€ 91,25

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente uit te voeren algemeen onderhoud, wordt geheven per particuliere grafruimte voor 20 jaar,

 • 1.

  voor een persoon van 12 jaar of ouder

 • 2.

  voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren 25% van het tarief van 4.2.a

 • 3.

  voor een kind in de leeftijd beneden de één jaar 12,5% van tarief van 4.2.a

 • 4.

  voor een urn 50% van het tarief van 4.2.a

   

€ 1.530,00

€ 382,50

€ 191,25

€ 765.00

4.3

Voor het door of vanwege de gemeente uit te voeren algemeen onderhoud, wordt geheven per particuliere grafruimte voor de verlenging met 10 jaar,

 • 1.

  voor een persoon van 12 jaar of ouder 50% van het tarief van 4.2.a

 • 2.

  voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren 25% van het tarief van 4.3.a

 • 3.

  voor een kind in de leeftijd beneden de één jaar 12,5% van tarief van 4.3.a

 • 4.

  voor een urn 50% van het tarief van 4.3.a

   

€ 765,00

€ 191,25

€ 95,65

€ 382,50

4.4

Voor het door of vanwege de gemeente uit te voeren algemeen onderhoud wordt geheven voor een algemeen graf voor 10 jaar een tarief van 50% van 4.3.a

 

€ 382,50

Hoofdstuk 5 Opgraven, ruimen en verstrooien

5.1

Voor het opgraven van de stoffelijke resten ten behoeve van een herbegraving of crematie elders wordt geheven een tarief gelijk aan 2.1.

 

€ 745,00

5.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders wordt geheven een tarief gelijk aan 3.1

 

€ 497,00

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 7 december 2017,

de griffier,

 

H.D. Tiekstra