Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

 

De Gemeenteraad van de gemeente Culemborg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1738188/426;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van nᵉ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de nᵉ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de nᵉ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)ᵉ dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

   

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  aanvragen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van zonnepanelen op een monument en/of beschermde stadsgezicht.

 • d.

  bewijs van in leven zijn tot het ontvangen van pensioenen en wachtgelden;

 • e.

  stukken en inlichtingen, welke ambtshalve, ter voldoening aan de wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden afgegeven;

 • f.

  het verstrekken van inlichtingen uit de Basisregistratie personen indien deze inlichtingen verstrekt worden aan: kerkgenootschappen en rechtspersonen, die hoewel geen kerkgenootschap zijnde, geacht kunnen worden daarmede gelijk te staan;

  de ouderraad van het openbaar onderwijs en de besturen van de bijzondere scholen voor het lager onderwijs, voor zover de inlichtingen verband houden met het opsporen van leerplichtige kinderen;

  de bedrijven van openbare lichamen;

  de naar vorm privaatrechtelijke bedrijven, die zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden;

  instellingen, die ten algemene nutte werkzaam zijn, alsmede indien en voor zover de inlichtingen bestemd zijn voor een wetenschappelijk of filantropisch doel;

 • g.

  een muziekvergunning ten behoeve van muziekverenigingen als bedoeld in de verordening geluidshinder;

 • h.

  promotie-evenementen; voor zover het evenement door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen tot promotie-evenement, zoals vastgelegd is in het evenementenbeleid van de gemeente Culemborg;

 • i.

  stukken of nasporingen ten behoeve en in het persoonlijk belang van onvermogenden, mits zij van hun onvermogen doen blijken door een verklaring van het gemeentebestuur van hun woonplaats.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met bijbehorende tariefregeling Gelders Genootschap.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval

   van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2017”, van 15 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  De verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2018”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 december 2017

De griffier

De voorzitter

 

 

 

 

R.van Belzen

G.van Grootheest

Bijlage Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2018

 

 

TITEL 1

 

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

2018 

HOOFDSTUK 1

 

Burgerlijke stand

 

 

huwelijk, registratie partnerschap

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

 

1.1.1.1

Op maandag en dinsdag om 9:15 uur indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadskantoor (Ridderstraat 250)

 

Kosteloos

(€ 0,00)

 

1.1.1.2

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren

(9:00 tot 16:00 uur) indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis

(Oude Vismarkt 4)

 

 

€ 550,00

 

1.1.1.3

Buiten kantooruren, indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis (Oude Vismarkt 4) in overleg (niet op zon- en feestdagen)

 

 

€ 875,00

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 

 

 

1.1.2.1

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren

(9:00 tot 16:00 uur) indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis

(Oude Vismarkt 4))

 

 

€ 550,00

 

1.1.2.2

buiten kantooruren, indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis (Oude Vismarkt 4) in overleg (niet op zon- en feestdagen)

 

€ 850,00

 

1.1.3

Indien op verzoek de voltrekking of omzetting plaatsvindt in een plaatselijke locatie anders dan in het Stadhuis Oude Vismarkt 4, (anders dan genoemd in artikel 63 Burgerlijk Wetboek, boek 1) wordt het tarief onder 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.1 of 1.1.2.2 vermeerderd met

 

   

€ 200,00

ambtenaar als getuige

1.1.4

Het tarief voor de diensten gedurende hun diensttijd van één of meerdere ambtenaren, niet behorende tot de gasten van het bruidspaar, als getuige, voor elke ambtenaar bedraagt

 

 

€ 75,00

kosteloze partnerbevestiging

1.1.5

Kosteloze partnerbevestiging is gelijk aan de tijden onder 1.1.1.1

 

€ 0,00

trouwboekje

1.1.6

Het tarief bedraagt:

 

 

 

1.1.6.1

Voor een trouwboekje of partnerschapboekje in normale uitvoering

 

€ 12,85

 

1.1.6.2

Voor een trouwboekje of partnerschapboekje in luxe uitvoering

 

 

€ 28,25

 

verklaring huwelijksbevoegdheid, afschrift burgerlijke stand

1.1.7

   

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

 

buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS)

1.1.8

1.1.8.1

 

1.1.8.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot benoeming van een Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand bedraagt:

Voor een persoon die al is beëdigd als Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Voor een persoon die nog moet worden beëdigd als Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 

   

€ 170,00

 

€ 250,00

HOOFDSTUK 2

 

Reisdocumenten EN NEDERLANDSE IDENTITEItSKAART

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort

1.2.1.1

van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort

 

 

 

 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

*

 

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

*

   

Nederlandse identiteitskaart

1.2.2

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

*

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

*

spoedlevering

1.2.3

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.2.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

   

*

 

1.2.3.1

het tarief als bedoeld in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.2.2 genoemde documenten slechts één keer per document berekend. * Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

 

 

 

HOOFDSTUK 3

 

 

Rijbewijzen

 

 

gewone levering

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

*

spoedlevering

1.3.2

het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

*

vermissing rijbewijs

1.3.3

het tarief voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerderen rijbewijs werd verstrekt, welk bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, wordt verhoogd met administratiekosten ad.

 

€ 0,00

eigen verklaring

1.3.4

het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek ter beschikking stellen van een eigen verklaring * Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief. 

 

€ 36,15

   

 

HOOFDSTUK 4

 

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3. en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

Een abonnement wordt gesteld op naam en is geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van leges voor niet of niet ten volle gebruikte abonnementen vindt niet plaats.

 

 

 

 

De onder 1.4.2. en 1.4.3. vermelde tarieven zijn eveneens verschuldigd indien de gevraagde inlichtingen niet leiden tot het door de aanvrager beoogde doel of indien geen inlichtingen als gewenst kunnen worden verstrekt.

 

 

verstrekken gegevens uit BRP

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

 

€ 15,00

 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

1.4.2.2.1

voor 2 tot en met 100 verstrekkingen

 

€ 300,00

 

1.4.2.2.2

voor 101 tot en met 250 verstrekkingen

 

€ 562,50

 

1.4.2.2.3

Voor meer dan 250 verstrekkingen

 

€ 750,00

 

verstrekken gegevens niet uit BRP

1.4.3

Voor toepassing van onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

 

€ 15,00

 

1.4.4.2

voor 100 verstrekkingen

 

€ 300,00

 

 

voor 250 verstrekkingen

 

€ 562,50

 

 

voor 500 verstrekkingen

 

€ 750,00

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

*

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens

bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

*

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier * Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

 

€ 26,90

   

HOOFDSTUK 5

 

 

NATURALISATIE

 

 

 

1.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door naturalisatie of via optie als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap bedraagt, zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002, het tarief

 

 

 

1.5.1.1

bij optie; enkelvoudig

 

*

 

1.5.1.2

bij optie; meervoudig

 

*

 

1.5.1.3

bij naturalisatie; enkelvoudig standaard

 

*

 

1.5.1.4

bij naturalisatie; enkelvoudig verlaagd

 

*

 

1.5.1.5

bij naturalisatie; mee naturaliserende minderjarige

 

*

 

1.5.1.6

bij naturalisatie; meervoudig verlaagd

* Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

 

*

 

 

HOOFDSTUK 6

 

vERSTREKKINGEN OP GROND VAN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

 

Wbp

   

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

 

*

 

1.6.1.1.2

met een maximum per bericht van

 

*

 

1.6.1.1.3

meer dan 100 pagina’s

 

*

 

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

 

*

 

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

 

 

 

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens * Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

 

*

   

HOOFDSTUK 7

 

Bestuursstukken

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van:

 

 

begroting

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

 

€ 29,00

jaarrekening

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

 

€ 29,00

 

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

 

€ 29,00

 

abonnementen raadsstukken

 

1.7.2.2

 

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een postabonnement voor een kalenderjaar:

 

 

 

1.7.2.2.1

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met uitzondering van de notulen

 

€ 171,35

 

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met inbegrip van de notulen

 

€ 210,35

 

1.7.2.2.3

op de agenda behorende bij de vergadering van de raad

 

€ 50,35

 

 

 

 

 

 

1.7.2.3

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar, indien de stukken ter secretarie worden afgehaald:

 

 

 

1.7.2.3.1

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met uitzondering van de notulen

 

€ 105,25

 

1.7.2.3.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met inbegrip van de notulen

 

€ 137,00

 

1.7.2.3.3

op de agenda behorende bij de vergadering van de raad

 

€ 16,95

 

 

 

 

 

   

1.7.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

APV

1.7.2.4.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Culemborg

 

 

€ 31,40

bouwverordening

1.7.2.4.2

een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente Culemborg

 

€ 45,15

toelichting bouwverordening

1.7.2.4.3

een exemplaar van de toelichting op de bouwverordening van de gemeente Culemborg

 

€ 50,65

HOOFDSTUK 8

 

Vastgoedinformatie

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de kadastrale leggers dan wel ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale aanduiding van een perceel

 

€ 34,00

 

1.8.2

Het tarief voor een afschrift van een besluit, verklaring en/of uittreksel uit de gemeentelijke beperkingenregistratie/ register bedraagt per kadastraal object

 

€ 11,00

 

HOOFDSTUK 9

 

OVERIGE PUBLIEKSZAKEN STADSBALIE

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

verklaring omtrent het gedrag

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

 

*

bewijs van in leven zijn

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

 

€ 12,90

legaliseren handtekening

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

 

€ 15,00

HOOFDSTUK 10

 

Gemeentearchief

 

 

 

 

Niet van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 11

 

Huisvestingswet

 

 

 

 

Niet van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 12

 

Leegstandwet

 

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 

€ 98,00

HOOFDSTUK 13

 

GERESERVEERD

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 14

 

mARKTEN

 

 

Standplaatsvergunning

   

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.17 t/m 5.20 van de APV. (standplaatsvergunning, inclusief uitstal.

 

 

 

1.14.1.1

voor een vergunning, geldig voor één dag

 

€ 15,00

 

1.14.1.2

voor een vergunning, geldig voor één week

 

€ 30,00

 

1.14.1.3

voor een vergunning, geldig voor één maand

 

€ 112,00

 

1.14.1.4

voor een vergunning, geldig voor onbepaalde tijd

 

€ 152,00

 

1.14.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.17 t/m 5.20 van de APV.

 

€ 30,00

HOOFDSTUK 15

 

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

Niet van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 16

 

kansspelen

 

 

aanwezigheidsvergunning

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

 

*

 

1.16.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

 

 

*

loterijvergunning

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) * Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

 

€ 94,00

   

HOOFDSTUK 17

 

Kinderopvang

 

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 18

 

TELECOMMUNICATIE

 

 

instemmingbesluiten

1.18

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van het nemen van een instemmingbesluit als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

 

 

1.18.2

sleuven met een kabel/leidinglengte tot 25 meter

 

€ 0,00

 

1.18.3

sleuven met een kabel/leidinglengte van 25 tot 500 meter

 

€ 822,00

 

1.18.4

sleuven met een kabel/leidinglengte van 500 tot 1000 meter

 

€ 1.316,00

 

1.18.5

sleuven met een kabel/leidinglengte van meer dan 1000 meter

 

€ 1.316,00

 

 

en per meter vanaf 1000 meter

 

€ 2,00

 

1.18.6

Indien met betrekking tot de behandeling van de aanvraag naar oordeel van de vergunningverlener extra overleg noodzakelijk is, wordt het bedrag onder 1.17.3, 1.17.4 dan wel 1.17.5 per overleg verhoogd met

 

 

€ 164,00

 

 

Het aantal malen dat zal worden overlegd, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeeld blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege college burgemeester en wethouders wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht.

 

 

 

1.18.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van het nemen van een instemmingbesluit als bedoeld in hoofdstuk 5 paragraaf 5.1.2, artikel 5.4, eerste lid, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet, zijnde openbare gronden niet in bezit van gemeente

 

€ 274,00

HOOFDSTUK 19

 

Verkeer en vervoer

 

 

algemene ontheffing

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990, voor een periode van maximaal drie maanden

 

€ 43,00

jaar ontheffing

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een jaar ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), voor zover beschreven in de Regeling ontheffingen geslotenverklaring gedeelte binnenstad Culemborg (met uitzondering van politie, brandweer en ambulances) per ontheffing geldig voor maximaal een jaar eindigend op 31 maart

(geldigheidsperiode 1 april tot en met 31 maart)

 

 

           

€ 43,00

 

eenmalige ontheffing

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een eenmalige ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990, voor zover beschreven in de regeling ontheffingen geslotenverklaring gedeelte binnenstad Culemborg (met uitzondering van politie, brandweer en ambulances) per ontheffing voor één in- en uitrit

 

 

€ 2,00

 

bijzondere transporten

1.19.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van RVV 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

 

 

*

 

 

 

parkeerverbod ontheffing

1.19.4

voor een ontheffing van het parkeerverbod als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990

 

 

€ 10,00

 

mutaties bestaande ontheffingen/vergunningen

1.19.5

Voor het wijzigen van reeds uitgegeven ontheffingen en parkeervergunningen wordt een tarief in rekening gebracht. Wijzigingen op bestaande ontheffingen en parkeervergunningen kunnen zich voordoen ten aanzien van mutaties in kenteken. Het tarief voor het wijzigen van een reeds verleende ontheffing bedraagt

 

 

€ 10,00

 

gehandicaptenparkeerkaart

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen c.q. verlengen (vervangen) van een invaliden- of gehandicaptenparkeerkaart ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

 

€ 91,00

 

gehandicaptenparkeer-plaats

1.19.7

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als

bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

€ 407,00

 

kentekenwijziging gehandicaptenparkeer-plaats

1.19.8

Het tarief bedraagt voor het vervangen van een onderbord ten behoeve van een gehandicaptenparkeerplaats voorvloeiend uit een kentekenwijziging

 

 

€ 61,00

e-oplaadpaal

1.19.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een e-oplaadpaal en het plaatsen van bord E6 van bijlage I, behorend bij het RVV 1990 ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW artikel 29) bedraagt * Er is hier sprake van een wettelijk- of een wettelijk maximum tarief.

 

     

€ 22,70

 

HOOFDSTUK 20

 

DIVERSEN

 

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van:

 

 

afschriften, doorslagen, fotokopieën

1.20.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

€ 0,50

kaarten, tekeningen, lichtdrukken

1.20.1.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

€ 44,05

beschikkingen

1.20.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

€ 6,45

stukken of uittreksels

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

€ 4,40

 

1.20.2

(blanco)

 

 

overige vergunningen en ontheffingen APV

 

1.20.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een vergunning c.q. ontheffing ingevolge de APV voor zover niet expliciet genoemd in dit hoofdstuk

 

€ 24,50

 

 

 

Het overeenkomstig onder 1.20.2.1 berekende bedrag wordt verhoogd met een bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag door aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht.

 

 

ontheffing geluidshinder

1.20.2.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing op grond van de artikelen 4.5 en 4.6 van de APV:

 

 

   

1.20.2.2.1

 

welke betrekking heeft op de lichte categorie, t.w.: buurtfeesten en straatmuzikanten

 

 

€ 49,00

 

1.20.2.2.2

 

welke betrekking heeft op de middelzware categorie, t.w. cafés en draaiorgels

 

€ 98,00

 

1.20.2.2.3

 

welke betrekking heeft op de zware categorie, t.w. houseparty’s, live concerten, festivals en kermissen

 

€ 196,00

graafvergunning

1.20.2.3

 

 

 

 

 

1.20.2.3.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning (incl. 1 overleg) als bedoeld in artikel 2.11 van de APV voor

 

   

 

1.20.2.3.2

 

sleuven met een kabel/leidinglengte tot 25 meter

 

€ 0,00

 

1.20.2.3.3

 

sleuven met een kabel/leidinglengte van 25 tot 500 meter

 

€ 811,05

 

1.20.2.3.4

 

sleuven met een kabel/leidinglengte van 500 tot 1000 meter

 

€ 1.297,65

 

1.20.2.3.5

 

sleuven met een kabel/leidinglengte van meer dan 1000 meter

 

€ 1.297,65

 

 

 

en per meter vanaf 1000 meter

 

€ 1,60

 

1.20.2.3.6

 

Indien met betrekking tot de behandeling van de aanvraag naar oordeel van de vergunningverlener extra overleg noodzakelijk is, wordt het bedrag onder 1.19.2.3.3, 1.19.2.3.4 dan wel 1.19.2.3.5 per overleg verhoogd met

 

   

€ 162,20

 

 

 

Het aantal malen dat zal worden overlegd wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeeld blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht.

 

 

vergunning afvalstoffen

1.20.2.4

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel o.a. 4.7A van de APV.

 

€ 196,00

gevaarlijke stoffen

1.20.2.5

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing om te mogen afwijken van de route gevaarlijke stoffen

 

€ 98,00

steiger en container

1.20.2.6a

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een steiger- of containervergunning geldig voor een periode van 4 aaneengesloten weken als bedoeld in artikel 2.10A t/m C van de APV.

 

   

€ 76,00

bouwplaats

1.20.2.6b

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor een bouwplaats geldig voor een periode van 4 aaneengesloten weken als bedoeld in artikel 2.10A t/m C van de APV.

 

€ 59,45

vuurwerkverkoop-vergunning

1.20.2.7

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2.72 van de APV voor het afleveren, dan wel ter aflevering aanwezig houden van consumentenvuurwerk

 

€ 181,70

vergunning collecte

1.20.2.8

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 5.13 van de APV voor een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden

 

 

€ 0,00

 

verbruik elektriciteit

1.20.3

 

Het tarief bedraagt ter zake het afnemen van elektriciteit op standplaatsen op de Markt, of op andere voor de openbare dienst bestemde, als markten, aan te wijzen plaatsen zoals bedoeld of genoemd in de ‘Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden’, het hebben van standplaatsen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in de ‘Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting’ of standplaatsenbeleid en evenementen bedoeld of genoemd in het evenementenbeleid:

 

 

 

1.20.3.1

 

voor het afnemen van elektriciteit uitsluitend voor elektrische verlichting of een eenvoudig elektrisch apparaat (koffiezetter, kassa, e.d.) is per dag of een gedeelte daarvan verschuldigd:

 

€ 2,50

 

1.20.3.2

 

voor het afnemen van elektriciteit voor ovens, magnetrons, grills, bank- en/of vries/koelinstallaties, verwarmingen of met eerdergenoemde installaties gelijk te stellen elektrische installaties is per dag of een gedeelte daarvan verschuldigd:

 

€ 5,00

 

1.20.3.3

 

voor het afnemen van elektriciteit anders dan genoemd en bedoeld in de voornoemde verordeningen geldt een tarief per dag van

 

 

€ 5,00

toeslag niet tijdige aanvraag vergunning of ontheffing

op grond van APV

 

1.20.4

 

Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing op grond van de APV wordt ingediend later dan de daarvoor gestelde aanvraagtermijn, kan het bevoegde bestuursorgaan besluiten de aanvraag alsnog te behandelen. Het tarief voor het in behandeling nemen van een niet tijdig ingediende aanvraag op grond van de APV resulterend in een kortere behandeltermijn, tot het verkrijgen van een ontheffing of vergunning wordt verhoogd met:

 

 

€ 100,00

 

Toeslag aanvullende activiteiten/festiviteiten vergunning of ontheffing op grond van APV

1.20.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende activiteiten/festiviteiten die na de datum binnenkomst van de betreffende aanvraag voor een vergunning of ontheffing op grond van de APV worden ingediend, worden de leges verhoogd met: 

€ 100,00 

Toeslag aanvullende activiteiten/festiviteiten vergunning of ontheffing op grond van APV

1.20.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende activiteiten/festiviteiten die na de datum binnenkomst van de betreffende aanvraag voor een vergunning of ontheffing op grond van de APV worden ingediend, worden de leges verhoogd met:

€ 100,00

 

 

TITEL 2

 

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

HOOFDSTUK 1

 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft. Wanneer de opgegeven aanlegkosten naar het oordeel van de behandelend ambtenaar te laag zijn en een (reële) kostenraming ontbreekt en desgevraagd ook niet is overgelegd door aanvrager, worden de aanlegkosten ambtshalve vastgesteld;

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

 

de aanneemsom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijke door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De opgegeven bouwkosten worden getoetst aan de laatst vastgestelde en bij deze tarieventabel behorende ROEB-lijst. Bij afwijkingen gelden de in voornoemde ROEB-lijst opgenomen bouwkosten als uitgangspunt.

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

 

 

2.1.1.4

Wro: Wet ruimtelijke ordening.

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijke voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

2.1.4

vooroverleg:

 

 

 

 

verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een bouwplan planologisch mogelijk is, en naar een onderzoek of de gemeente aan het plan wil meewerken. Het gaat hier niet om informatieverzoeken. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een schetsplan, een principeverzoek en een conceptaanvraag.

 

 

HOOFDSTUK 2

 

VOOROVERLEG

 

 

 

2.2.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

 

 

 

 

indien de bouwkosten €100.000,00 of minder bedragen

 

€ 222,00

 

 

indien de bouwkosten meer dan € 100.000,00 tot en met € 500.000,00 bedragen

 

€ 448,00

 

 

indien de bouwkosten meer dan € 500.000,00 bedragen

 

€ 895,00

 

2.2.1.1.1

Indien binnen zes maanden uit het vooroverleg een aanvraag om een omgevingsvergunning voortkomt, worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de definitieve aanvraag.

 

 

 

2.2.1.2

Het onder 2.2.1.1 berekende bedrag aan leges wordt vermeerderd met de kosten wegens het uitbrengen van een advies door het Gelders Genootschap.

 

zie bijlage behorende bij deze tarieventabel

 

2.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een vooroverleg betreffende het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (wijziging gebruik) bedraagt indien:

 

 

 

2.2.2.1

het gebruiksoppervlakte waarop het verzoek betrekking heeft niet meer bedraagt dan 200m²

 

€ 0,50 per m² gebruiks-oppervlakte van het gebouw of perceel, met een minimum van € 89,50

 

2.2.2.2

het gebruiksoppervlakte 200m² of meer bedraagt het bedrag als onder 2.2.2.1 vermeerderd met

 

€ 0,20 per m² gebruiks-oppervlakte van het gebouw of perceel, voor de oppervlakte die de 200m² te boven gaat.

HOOFDSTUK 3

 

OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project (niet zijnde een monument of beschermd stad- of dorpsgezicht): de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1

BOUWACTIVITEITEN

 

 

omgevingsvergunning

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief, indien de bouwkosten:

 

 

 

 

minder bedragen dan € 10.000,00:

 

€ 200,00 vermeerderd met 3% van de bouwsom

 

 

 

€ 10.000,00 tot € 25.000,00 bedragen:

 

€ 200,00 vermeerderd met 2,5% van de bouwsom met een minimum van € 500,00

 

 

 

€ 25.000,00 tot € 50.000,00 bedragen:

 

€ 200,00

vermeerderd met 2,3% van de bouwsom met een minimum van € 825,00

 

 

€ 50.000,00- tot € 75.000,00 bedragen:

 

€ 200,00 vermeerderd met 2,2% van de bouwsom met een minimum van € 1.350,00

 

 

 

€ 75.000,00 tot € 100.000,00 bedragen:

 

€ 200,00 vermeerderd met 2,15% van de bouwsom met een minimum van € 1.850,00

 

 

 

€ 100.000,00 tot € 250.000,00 bedragen:

 

€ 200,00 vermeerderd met 2,10% van de bouwsom met een minimum van € 2.350,00

 

 

 

€ 250.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

 

€ 200,00 vermeerderd met 2,05% van de bouwsom met een minimum van € 5.450,00

 

 

 

€ 500.000,00 tot € 750.000,00 bedragen:

 

€ 200,00 vermeerderd met 2,00% van de bouwsom met een minimum van € 10.450,00

 

 

 

€ 750.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

 

€ 200,00 vermeerderd met 1,99% van de bouwsom met een minimum van € 15.200,00

 

 

 

€ 1.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

 

€ 200,00 vermeerderd met 1,98% van de bouwsom met een minimum van € 20.100,00

 

 

 

€ 5.000.000,00 of meer bedragen:

 

€ 200,00 vermeerderd met 1,96% van de bouwsom met een minimum van € 99.200,00 en een maximum van € 250.000,00

 

 

welstandsadvies

2.3.1.2

Het onder 2.3.1.1, 2.3.15.1 en 2.3.15.2 berekende bedrag aan leges wordt vermeerderd met de kosten wegens het uitbrengen van een advies van de Gelderse Welstandcommissie. Deze kosten zijn:

 

zie bijlage behorende bij deze tarieventabel

 

kopie welstandnota

2.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kopie van de welstandnota

 

€ 46,00

legaliseren omgevingsvergunning 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met 100% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, tenzij de extra kosten van de legalisering redelijkerwijs niet ten laste van de aanvrager kunnen worden gebracht.

 

 

   

         

2.3.2

         

AANLEGACTIVITEITEN

 

 

aanlegvergunning

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

   

€ 91,00

 

2.3.3

PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK WAARBIJ TEVENS SPRAKE IS VAN EEN BOUWACTIVITEIT

 

 

projectbesluit/buiten toepassingverklaring

2.3.3.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en tevens sprake is van bouwactiviteiten of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

2.3.3.1.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

0,77% van de bouwkosten

 

 

met een minimum van

 

€ 91,00

 

 

en een maximum van

 

€ 522,00

 

2.3.3.1.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

1,54% van de bouwkosten

 

 

met een minimum van

 

€ 91,00

 

 

en een maximum van

 

€ 772,00

 

2.3.3.1.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

 

€ 10.000,00

 

2.3.3.1.3.1

Indien de concept ruimtelijke onderbouwing door aanvrager compleet (dat wil zeggen geschikt voor tervisielegging) aan de gemeente wordt aangeleverd, is 50% van het onder 2.3.3.1.3 genoemde bedrag verschuldigd.

 

 

         

vaststelling bestemmingsplan op aanvraag 

           

planologische activiteiten

     

extern advies

2.3.3.1.4

       

2.3.3.2

               

2.3.3.3

     

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast, tijdelijke afwijking:

met een minimum van

en een maximum van

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.1 van de Wro op aanvraag wordt toegepast, verhoogd met de werkelijke kosten conform een offerte. Bedoelde kosten worden, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

 

Het verschuldigde bedrag op grond van 2.3 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.38, vierde lid, van de Wro wordt toegepast, verhoogd met

 

Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend waarbij een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is en waarover tevens extern advies wordt ingewonnen, wordt het bedrag onder 2.3.1.1 en 2.3.3.3 verhoogd met de begrote kosten van het extern advies die aan deze gedeeltelijke herziening zijn verbonden. De begrote kosten van het externe advies worden, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. De begroting van de voornoemde kosten wordt opgesteld door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b, van de Gemeentewet. Bij de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis gesteld.

 

3,05% van de bouwkosten

€ 91,00

€ 1.014,00

                       

€ 273,00

 

2.3.4

PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK WAARBIJ GEEN SPRAKE IS VAN EEN BOUWACTIVITTEIT

 

 

planologische activiteiten zonder bouwactiviteiten

2.3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdeel a, van de Wro of tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdeel c, van de Wro of 3.38, vierde lid, van de Wro wordt toegepast waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

 

         

€ 273,00

 

2.3.4.2a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) wordt toegepast en waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

 

     

€ 273,00

 

 

2.3.4.2b

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking) wordt toegepast en waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

       

     

€ 273,00

 

2.3.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of artikel 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wro, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist, de werkelijke kosten conform een offerte. Bedoelde kosten worden, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld

 

 

 

2.3.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is, de werkelijke kosten conform een offerte. Bedoelde kosten worden, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

 

 

 

2.3.5

IN GEBRUIK NEMEN OF GEBRUIKEN BOUWWERKEN IN RELATIE TOT BRANDVEILIGHEID

 

 

 

 

Vervallen.

 

 

 

 

2.3.6

ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT MONUMENTEN OF BESCHERMDE STADS- OF DORPSGEZICHTEN

 

 

Monumenten

2.3.6.1

Voor het behandelen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f Wabo, of als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b Wabo, bedraagt de verschuldigde leges voor het slopen, verstoren of veranderen van een monument

 

€ 179,00

Legaliseren omgevingsvergunning

2.3.6.2

Onverminderd het bepaalde in 2.3.6.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, tenzij de extra kosten van de legalisering redelijkerwijs niet ten laste van de aanvrager kunnen worden gebracht.

 

 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor besluit

2.3.6.3

Indien een aanvrager zijn in behandeling zijnde aanvraag, voordat daarop een besluit is genomen, schriftelijk intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de op grond van 2.3.6.1 verschuldigde leges.

 

 

 

2.3.6.3.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen 4 weken na het in behandeling nemen:

 

75%

 

2.3.6.3.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen:

 

50 %

Vermindering weigering omgevingsvergunning

2.3.6.4

Als de gevraagde vergunning wordt geweigerd, wordt voor het volgende percentage vermindering verleend van het op grond van 2.3.6.1 verschuldigde legesbedrag:

 

25%

Teruggaaf vernietiging omgevingsvergunning

2.3.6.5

Als een vergunning door een rechter is vernietigd en vergunninghouder daarom vraagt, wordt voor het volgende percentage teruggaaf verleend van het op grond van 2.3.6.1 verschuldigde legsbedrag:

 

25%

Teruggaaf intrekking omgevingsvergunning

2.3.6.6

Als een vergunning op verzoek van vergunninghouder binnen 3 jaar na het verlenen ervan wordt ingetrokken, wordt voor het volgende percentage teruggaaf verleend van het op grond van 2.3.6.1 verschuldigde legesbedrag:

 

 

 

2.3.6.6.1

Indien geen gebruik is gemaakt van de vergunning:

 

30%

 

2.3.6.6.2

Indien voor hetzelfde plan een nieuwe omgevingsvergunning is verleend:

 

50%

 

 

 

2.3.7

 

ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT ARCHEOLOGIE

 

 

Archeologisch onderzoeksrapport

2.3.7.1

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een archeologisch onderzoeksrapport moet worden overgelegd:

Voor de beoordeling van een programma van eisen of archeologisch onderzoeksrapport c.q. het opstellen van een selectieadvies over een archeologisch onderzoeksrapport.

 

€ 393,00

 

 

2.3.8

HANDELSRECLAME

 

 

Reclame

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling van artikel 4.15 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.8.1

Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g, van de Wabo:

 

€ 136,00

 

2.3.8.2

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

 

€ 136,00

 

2.3.8.3

Het overeenkomstig onder 2.3.8.1 en 2.3.8.2 berekende bedrag wordt vermeerderd met de kosten wegens het uitbrengen van een advies van de Gelderse Welstandcommissie. Deze kosten zijn: zie bijlage A behorende bij deze verordening

 

 

 

 

 

2.3.9

UITWEG/INRIT

 

 

Uitwegvergunning

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.12, lid 1 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 204,00

 

 

2.3.10

KAPPEN

 

 

kappen

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening, of artikel 4.11A van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 51,00

 

 

2.3.11

STOOKONTHEFFING

 

 

stookontheffing

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 5.34 lid 3 van de APV.

 

 

€ 51,00

 

 

2.3.15

OMGEVINGSVERGUNNING IN TWEE FASEN

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

omgevingsvergunning 1e fase

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft:

 

het bedrag berekend zoals aangegeven onder 2.3.1.1

omgevingsvergunning 2e fase

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft:

 

 

het bedrag berekend zoals aangegeven onder 2.3.1.1

 

 

2.3.16

BEOORDELING BODEMRAPPORT

 

 

bodemgesteldheidonder-zoek

2.3.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 1.2.6, onderdeel e, van de bijlage behorende bij het Besluit indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning :

 

€ 179,00

nader onderzoek

2.3.16.2

Het overeenkomstig onder 2.3.1.5 berekende tarief wordt, indien uit het onderzoeksrapport, zoals bedoeld in artikel 1.2.6., onderdeel e, van de bijlage behorende bij het Besluit indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning, blijkt dat de gesteldheid van de bodem zodanig is dat voor de beoordeling van de mate van de bodemverontreiniging een nader onderzoek, zoals bedoeld in artikel 1.2.6, onderdeel e, van de bijlage behorende bij het Besluit indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning, noodzakelijk is, verhoogd met een bedrag ten behoeve van het beoordelen van de resultaten van dat nader onderzoek van:

 

               

€ 179,00

saneringsonderzoek

2.3.16.3

Indien uit het onderzoeksrapport, zoals bedoeld in artikel 1.2.6, onderdeel e, van de bijlage behorende bij het Besluit indieningvereisten aanvraag omgevingsvergunning, blijkt dat de gesteldheid van de bodem zodanig is dat een saneringsonderzoek en/of sanering noodzakelijk wordt geacht, wordt voor het beoordelen van de resultaten van het saneringsonderzoek en/of de sanering een tarief in rekening gebracht van:

 

€ 359,00

vooronderzoek

2.3.16.4

Indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5725 betreft naar het historisch gebruik:

 

€ 179,00

verstrekking info bodemgesteldheid

2.3.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem per locatie:

 

€ 90,00

 

2.3.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem per gebied (meerdere locaties) een veelvoud van:

 

€ 90,00

 

 

 

Het veelvoud wordt bepaald door het aantal locaties binnen het gebied waar zich bebouwing bevindt of in het verleden heeft bevonden, en/of waar activiteiten plaatsvinden of in het verleden plaatsgevonden hebben, die van invloed zijn op de bodemkwaliteit.

 

 

 

2.3.16.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie uit het Bodem Informatiesysteem over de gesteldheid van de bodem op een digitale drager.

 

 

   

€ 78,00

 

2.3.17

ADVIES

 

 

extern advies

2.3.17.1

Het overeenkomstig onder 2.3.1.1, onderscheidenlijk 2.3.1.2, 2.3.15.1, 2.3.15.2 en 2.5.1 berekende bedrag wordt, indien extern advies wordt ingewonnen, verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, va de Gemeentewet, is opgesteld. Voor de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gebracht.

 

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

2.3.17.3

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 273,00

 

 

 

 

 

 

2.3.17.4

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 273,00

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 •  

2.3.18

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

 

 

 

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 •  

 

 

 

 

2.3.18.2

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

€ 182,00

 

 

 

2.3.18.3

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

2.3.18.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.3.18.5

Indien de werkelijke kosten, zoals genoemd in 2.3.17.1 minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

2.3.19

PROJECTUITVOERINGSBESLUIT OP GROND VAN DE CRISIS- EN HERSTELWET

 

 

 

 

 

2.3.19.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van een project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 

 

HOOFDSTUK 4

 

VERMINDERING

 

 

 

 

Niet van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 5

 

TERUGGAAF

 

 

restitutie omgevings-vergunning 1e fase

2.5.1

Bij een aanvraag tot het verlenen van een gewijzigde omgevingsvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

 

een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze zoals in 2.3.15.1 bepaald en verminderd met de voor de primaire omgevingsvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval is verschuldigd:

en dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt.

 

€ 68,00

teruggaaf op verzoek

2.5.2

Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven gemeentelijke leges als bedoeld in 2.3.1.1, onderscheidenlijk 2.3.15.1, 2.3.15.2 en 2.5.1 verleend, mits het verzoek tot intrekking is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning. Van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges waarbij de (advies)kosten gemaakt door derden niet in aanmerking komen voor teruggave.

 

 

minimumbedrag voor teruggaaf

2.5.3

Een bedrag minder dan € 15,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

HOOFDSTUK 6

 

INTREKKING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

2.6.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.7 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat een beslissing op de aanvraag is genomen, maar binnen 2 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag

van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges waarbij de (advies)kosten gemaakt door derden niet in aanmerking komen voor teruggave:

 

                   

50%

 

2.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning in overleg met aanvrager en op voorstel van de gemeente (deels) wordt ingetrokken, zijn (voor dat onderdeel) geen leges verschuldigd.

 

 

HOOFDSTUK 7

 

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

 

Niet van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 8

2.8.1

BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

 

 

 

2.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wro de werkelijke kosten conform offerte. Bedoelde kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

 

 

 

2.8.1.2

te verhogen met de noodzakelijk advertentiekosten die de gemeente moet maken met een bedrag van:

 

€ 46,00

 

2.8.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wro, de werkelijke kosten conform offerte. Bedoelde kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

 

 

 

2.8.1.4

Indien de gemeenteraad toepassing geeft aan artikel 3.1, tweede resp. derde lid van de Wro: (herzieningsplicht) naar aanleiding van een verzoek van een belanghebbende om herziening van een bestemmingsplan of om toepassing van artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wro, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van dat verzoek de werkelijke kosten conform offerte. Bedoelde kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld.

 

 

 

2.8.1.5

te verhogen met de noodzakelijk advertentiekosten die de gemeente moet maken met een bedrag van

 

€ 91,00

 

2.8.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7 vierde lid, van de Wro:

 

€ 91,00

ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wro

 

€ 91,00

ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, vierde lid, van de Wro

 

€ 91,00

HOOFDSTUK 9

 

VERVALLEN

 

 

HOOFDSTUK 10

 

IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

 

 

afdruk van kaart van een bestemmingsplan

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een niet ingekleurde afdruk van een kaart van een bestemmingsplan of een plan tot herziening van een bestemmingsplan of voor een soortgelijke kaart:

 

 

 

 

indien de oppervlakte van het papier ten hoogste bedraagt 2500 cm²

 

€ 46,00

 

 

indien de oppervlakte van het papier groter is dan 2500 cm²

 

€ 68,00

voorschriften en toelichting bestemmingsplan

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van de voorschriften en de toelichting, behorende bij een bestemmingsplan:

 

 

 

 

indien het geheel ten hoogste 40 pagina's omvat.

 

€ 46,00

 

 

indien het geheel meer dan 40 doch ten hoogste 80 pagina's omvat.

 

€ 68,00

 

 

indien het geheel meer dan 80 pagina's omvat.

 

€ 91,00

kopie bouwtekeningen sonderingen etc.

2.10.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het krijgen van een afschrift of een fotokopie van een in het gemeentearchief berustende bouwconstructietekening of kaart, sondering- en of constructiegegevens, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een ander tarief is opgenomen

 

 

 

 

Wanneer deze aanvraag één of meer kopieën omvat die groter zijn dan A-3 formaat:

 

 

 

 

voor de eerste 2 kopieën, per (digitaal) afschrift, digitale kopie of fotokopie:

 

€ 46,00

 

 

voor de overige kopieën, groter dan A-3, per (digitaal) afschrift, digitale kopie of fotokopie:

 

€ 10,00

 

 

voor de overige kopieën per (digitaal) afschrift, digitale kopie of fotokopie:

 

€ 0,50

 

 

Wanneer deze aanvraag geen kopieën omvat die groter zijn dan A-3 formaat:

 

 

 

 

voor het (digitale) afschrift, digitale kopie of fotokopie:

 

€ 20,00

 

 

voor de overige kopieën per (digitaal) afschrift, digitale kopie of fotokopie:

 

€ 0,50

overschrijven vergunning

2.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop-, aanleg-, of omgevingsvergunning

 

€ 68,00

verhogingen / aanvullende leges

2.10.5

Wanneer de gemeente bij de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning een extra toets moet uitvoeren voordat een besluit over het verlenen van de vergunning kan worden genomen, worden de leges genoemd in onderdeel 2.3.1 verhoogd, dan wel worden aanvullende leges geheven.

 

 

overig

2.10.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

 

€ 91,00

 

2.10.7

Bij digitale informatieverschaffing van tekeningen e.d. zoals hoofdstuk 10 bedraagt het tarief per uur, met een minimum van 15 minuten

 

€ 91,00

 

Titel 3

 

dIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN en niet vallend onder titel 2

 

 

HOOFDSTUK 1

 

horeca

 

 

exploitatie vergunning

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV.

 

€ 311,00

wijziging exploitatie vergunning

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV.

 

€ 104,00

drank- en horecavergunning

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

 

€ 548,00

wijziging drank- en horecavergunning

3.1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een wijziging van de reeds verleende vergunning ingevolge artikel 33, lid c, van de Drank- en Horecawet

 

€ 78,00

aanhangsel drank- en horecavergunning

3.1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

 

 

€ 52,00

ontheffing drank- en horecavergunning

3.1.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

€ 87,00

 

Hoofdstuk 2

 

ORGANISEREN EVENEMENTEN OF MARKTEN

 

 

evenementen

   

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het organiseren van een evenement als bedoeld in de artikelen 2.24 en 2.25 van de APV:

 

 

 

 

behandelaanpak reguliere evenementen (A)

 

€ 40,00

 

 

behandelaanpak aandacht (kleinschalig) evenementen (B)

 

€ 156,00

 

 

behandelaanpak aandacht (gemiddeld) evenementen (B)

 

€ 339,00

 

 

behandelaanpak risico evenementen (C)

 

€ 1.040,00

 

3.2.1.2

De indeling van een evenement in één van bovenstaande categorieën vindt plaats op basis van de ‘checklist voor evenementen’ zoals opgenomen in de regionale handreiking evenementenbeleid van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

 

 

 

3.2.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een evenementenvergunning als bedoeld in de artikelen 2.24 en 2.25 van de APV:

 

 

 

 

behandelaanpak reguliere evenementen (A)

 

€ 40,00

 

 

behandelaanpak aandacht (kleinschalig) evenementen (B)

 

€ 156,00

 

 

behandelaanpak aandacht (gemiddeld) evenementen (B)

 

€ 339,00

 

 

behandelaanpak risico evenementen (C)

 

€ 1.040,00

HOOFDSTUK 3

 

SEKSBEDRIJVEN

 

 

 

 

Niet van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 4

 

HUISVESTINGSWET 2014

 

 

 

 

Niet van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 5

 

BRANDVEILIGINGSVERORDENING

 

 

 

 

Niet van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 6

 

IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING

 

 

uitstal

3.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van overige vergunningen tot het hebben van voorwerpen of stoffen op, in, over of boven de weg of openbaar vaarwater als bedoeld in artikel 2.10A t/m C van de APV.

 

€ 70,00

terrassen

3.6.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een incidentele terrasvergunning als bedoeld in artikel 2.10A t/m C van de APV.

 

€ 208,00

niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

 

€ 70,00

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 7 december 2017

De griffier van de gemeente Culemborg,

 

 

 

 

R. van Belzen

 

 

 

 

Bijlage behorende bij de tarieventabel Legesverordening 2018  

 

(van toepassing op de onderdelen 2.2.1.2 en 2.3.1.2 van de tarieventabel.)

 

TARIEFREGELING GELDERS GENOOTSCHAP per 01.01.2016

 

A. Advisering bouw- en verbouwplannen welstand en monumenten en inrichting van de openbare ruimte

Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:

 • 1a.

  1,9 0/00 met een minimum van € 48 in geval van geraamde bouwkosten van € 1 tot en met € 500.000

  plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001 tot en met € 1.000.000 -> 1,2 0/00

  plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000 -> 0,8 0/00

  plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000 -> 0,5 0/00

  plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001 en meer -> 0,25 0/00

   

 • 1b.

  indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht;

  De volgende regeling is daarbij van toepassing

 • - complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen -> tarief volgens a.

 • - complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen -> tarief over de bouwsom van 5 woningen

 • - complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen -> tarief over de bouwsom van 6 woningen

 • - complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen -> tarief over de bouwsom van 8 woningen

 • - complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen -> tarief over de bouwsom van 10 woningen

 • - complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen -> tarief over de bouwsom van 12 woningen

  en zo volgens,

  (Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.)

   

 • 2.

  integrale advisering

  welstand + 1 extra discipline -> 1,8 x regulier tarief

  welstand + meerdere extra disciplines -> 2,2 x regulier tarief

   

 • 3.

  illegale bouwwerken -> 1,5 x regulier tarief  

 • 4.

  reclameobjecten -> € 47

 

 • 5.

  formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg bouw- en verbouwplannen (bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag) -> € 100

   

B. Overige adviezen

Uurtarief: afhankelijk van soort advisering.  

Alle bedragen worden afgerond op hele euro’s en zijn excl. BTW

 

Behoort bij raadsbesluit van 7 december 2017

De griffier van de gemeente Culemborg,

 

R. van Belzen

Bijlage ROEB-lijst, behorende bij Tarieventabel leges 2018  

 

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-overleg 13 september 2016.

 

 

 

 

2017

2017

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

(euro)

incl. 21% BTW

(euro)

eenheid

 (bruto)

 

1.

WONINGEN

1.1 Rijtjeswoningen per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

1.3 Vrijstaande woningen/appartementen

1.4 Bungalows

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

1.6 (Tijdelijke) woonunit

1.7 Recreatiewoning

 

 

196,00

237,00

265,00

283,00

178,00

178,00

178,00

 

237,16

286,77

320,65

342,43

215,38

215,38

215,38

 

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1 Uitbreiding woonruimte/dakopbouw

2.2 Uitbreiding bergruimte/garage

2.3 Kelder

2.4 Serre

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

2.6 Dakkapel

2.7 Gevelwijziging

2.8 Nieuw dak

  

269,00

119,00

247,00

534,00

124,00

1.021,00

552,00

110,00

  

325,49

143,99

298,87

646,14

150,04

1.235,41

667,92

133,10

  

per m3

per m3

per m3

per m2

per m3

per m'

per m2

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

3.1 Berging/garage met plat dak

3.2 Berging/garage met kapconstructie

3.3 Carport/Overkapping

3.4 Tuinhuisje (prefab)

3.5 Zwembad

 

 

124,00

114,00

146,00

137,00

183,00

 

150,04

137,94

176,66

165,77

221,43

 

per m3

per m3

per m2

per m2

per m3

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1 Houten schutting/pergola

4.2 Gemetselde tuinmuur

4.3 Schotelantenne

4.4 Hout 4-metselwerk tuinmuur

4.5 Gaashekwerk

 

 

64,00

114,00

921,00

87,00

46,00

 

77,44

137,94

1.114,41

105,27

55,66

 

per m'

per m'

per st.

per m'

per m'

5.

BEDRIJFSHALLEN

-Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

5.3 Tussenvloer in de hal extra

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

-Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

 5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

5.11 Tussenvloer in de hal extra

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

5.13 Open loods

5.14 Semi-permanente unit

5.15 Romneyloods

 

    

92,00

55,00

124,00

187,00

  

55,00

46,00

 

42,00

 

42,00

 

37,00

 

37,00

78,00

119,00

119,00

187,00

26,00

    

111,32

66,55

150,04

226,27

  

66,55

55,66

 

50,82

 

50,82

 

44,77

 

44,77

94,38

143,99

143,99

226,27

31,46

    

per m3

per m3

per m2

per m3

  

per m3

per m3

 

per m3

 

per m3

 

per m3

 

per m3

per m2

per m2

per m2

per m3

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

6.1 Kantoor

6.2 Showroom

6.3 Winkel

6.4 Bouwmarkt

6.5 Horeca

6.6 Sporthal

6.7 Kleedgebouwen

6.8 Scholen/kinderdagverblijven

6.9 Noodscholen

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

 

 

265,00

155,00

265,00

119,00

242,00

237,00

219,00

210,00

174,00

315,00

92,00

556,00

 

320,65

187,55

320,65

143,99

292,82

286,77

264,99

254,10

210,54

381,15

111,32

672,76

 

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m2

7.

TUINBOUWKAS

7.1 Verwarmde kas

7.2 Onverwarmde kas

 

 

42,00

28,00

 

50,82

33,88

 

per m2

per m2

8.

VARKENSSTAL

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

8.2 Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

 

  

365,00

 

338,00

 

237,00

 

60,00

  

441,65

 

408,98

 

286,77

 

72,60  

  

per m2

 

per m2

 

per m2

 

per m2

9.

KOEIENSTAL

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

9.4 Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

 

  

329,00

265,00

283,00

  

60,00

 

561,00

  

398,09

320,65

342,43

  

72,60

 

678,81

  

per m2

per m2

per m2

  

per m2

 

per m2

10.

KIPPENSTAL

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk) 10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

 

 

274,00

292,00

  

60,00

 

87,00

 

331,54

353,32

  

72,60

 

105,27

 

per m2

per m2

  

per m2

 

per m2

11.

PAARDENSTAL

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

 

 

552,00

269,00

  

60,00

 

667,92

325,49

  

72,60

 

per m2

per m2

  

per m2

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

12.2 Opslagloods (houten gevels)

12.3 Opslagloods (beton gevels)

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels) 12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

12.8 Nertsen

  

196,00

105,00

105,00

 

87,00

51,00

 

301,00

543,00

133,00

  

237,16

127,05

127,05

 

105,27

61,71

 

364,21

657,03

160,93

  

per m2

per m2

per m2

 

per m2

per m2

 

per m2

per m2

per m1

13.

MEST SILO/KELDER

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

13.2 Mest kelder (losse kelder)

13.3 Sleufsilo

 

  

36,00

124,00

224,00

  

43,56

150,04

271,04

  

per m3

per m2

per m1

14

(PARKEER)KELDER

14.1 Gedeeltelijk boven-of ondergronds

14.2 Geheel ondergronds

14.3 Geheel bovengronds

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

 

160,00

215,00

101,00

105,00

 

193,60

260,15

122,21

127,05

 

per m3

per m3

per m3

per m3

 

Behoort bij raadsbesluit van 7 december 2017

De griffier van de gemeente Culemborg,

 

R. van Belzen

Naar boven