Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2017, 233692BeleidsregelsVoorschriften met betrekking tot het organiseren van een klein kansspel (bingo/kienen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 7c en 7d van de Wet op de kansspelen;

 

besluit:

 

De volgende voorschriften vast te stellen met betrekking tot het organiseren van een klein kansspel (bingo/ kienen):

 • 1.

  Het bingo/ kienspel mag slechts worden georganiseerd door een ten minste drie jaar bestaande Nederlandse vereniging. Uit overlegde statuten c.q. reglement moet blijken dat een duidelijk omschreven doel – niet zijnde de beoefening van enigerlei vorm van kansspel- wordt gediend. De opbrengt van een dergelijk te houden klein kansspel mag slechts worden aangewend ten bate van het in de statuten genoemde doel.

 • 2.

  Na aanmelding door een bestuurslid (14 dagen te voren) van een bingo/ kienspel dient tenminste twee werkdagen voor de dag dat deze bingo/kienbijeenkomst plaatsvindt bij burgemeester en wethouders een lijst in duplo te worden overlegd waarop de prijzen in geld of goederen per serie, incl. de troostprijs bij een zogenaamde dubbele kien voor de betreffende bijeenkomst zijn vermeld en waarop tevens de waarde van elke prijs is aangegeven. Een namens burgemeester en wethouders, door een medewerker van de afdeling algemeen bestuur gewaarmerkt exemplaar dient tijdens het bingo/ kienspel in de zaal/ lokaliteit aanwezig te zijn.

 • 3.

  De opgegeven waarde van de prijzen dient bij burgemeester en wethouders te worden aangetoond aan de hand van op deze prijzen betrekking hebbende rekeningen of andere bewijsstukken. Van gratis verkregen prijzen dienen de personalia van de gever(s) te worden vermeld met de economische waarde van de prijzen.

 • 4.

  Tijdens de bingo/ kienbijeenkomst mogen geen andere prijzen beschikbaar worden gesteld dan vermeld op de onder punt 2 vermelde lijst, terwijl in de zaal/ lokaliteit alleen die prijzen aanwezig mogen zijn welke op de hiervoor bedoelde lijst staan vermeld, derhalve ook geen prijzen die betrekking hebben op nog te organiseren bingo/ kienbijeenkomsten. De volgorde van de op deze lijst vermelde prijzen dient tijdens de bingo/ kienbijeenkomst te worden aangehouden. Een prijs welke is samengesteld uit verschillende artikelen dient te worden gespecificeerd, terwijl bij een prijs waar sprake is van aantallen of stuks, op de lijst dient te worden vermeld uit hoeveel aantallen of stuks deze prijs bestaat.

 • 5.

  De prijzen in geld of goederen, die door de deelnemers aan de bingo/ kienbijeenkomst kunnen worden verkregen, mogen geen hogere waarden hebben dan het door de Minister van justitie ingevolge artikel 7e eerste lid, van de Wet op de kansspelen, vastgesteld bedrag per serie of set. Ook de gezamenlijke waarde van de prijzen in geld of goederen mag per bijeenkomst niet meer bedragen dan het door de Minister van justitie vastgestelde bedrag. Hierbij dient de economische waarde van gratis verkregen prijzen meegerekend te worden.

 • 6.

  Een afschrift van het meldingsformulier met daarop de bevestiging van ontvangst door een medewerker van de afdeling bestuur- en managementondersteuning, namens burgemeester en wethouders, moet op duidelijk zichtbare wijze zijn aangebracht aan de ingang van de lokaliteit, waar de bingo/ kienbijeenkomst wordt gehouden; het tweede afschrift van het meldingsformulier dient in het bezit te zijn van het bestuurslid dat mede is belast met de organisatie van de bingo/ kienbijeenkomst.

 • 7.

  Tijdens de bingo/ kienbijeenkomst dient één van de bestuursleden van de organiserende vereniging daadwerkelijk aan de organisatie deel te nemen en gedurende de gehele bijeenkomst aanwezig te zijn. Het aantrekken van een kien/ bingo- master is verboden.

 • 8.

  Tijdens de bingo/ kienbijeenkomst mogen aan de deelnemers van het bingo/ kienspel uitsluitend doorlopend genummerde bingo/ kienformulieren worden verstrekt, waarop de verenigingsnaam en de vestigingsplaats zijn bedrukt.

 • 9.

  Het is het bestuur van de vereniging verboden tijdens een gehouden bingo/ kienbijeenkomst en volgens de gewaarmerkte lijst beschikbare en verkiende prijzen terug te kopen of te ruilen. Dit houdt in dat er aan de winnaars van deze prijzen niet de keuze kan worden gelaten tussen de gewonnen prijs of een geldbedrag

 • 10.

  Voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar is het verboden aan de bingo/kienbijeenkomst deel te nemen en overigens mogen niet meer deelnemers worden toegelaten dan er zitplaatsen zijn in de ruimte waarin het kansspel plaatsvindt

 • 11.

  Zo spoedig mogelijk na afloop van elke gehouden bingo/ kienbijeenkomst, doch uiterlijk binnen één week daarna, dient door een bestuurslid bij burgemeester en wethouders een totale uitgewerkte rekening en verantwoording met bijbehorende bescheiden te worden overlegd. Voor het afleggen van deze rekening en verantwoording dient gebruik te worden gemaakt van door het college van burgmeester en wethouders hiervoor vastgestelde formulieren, welke door de voorzitter en penningmeester van bedoelde vereniging op de juiste en volledige invulling zijn gecontroleerd en ondertekend.

 • 12.

  Van de bruto- opbrengst van de entree- en inleggelden moet ten minste 60% ten goede komen aan het gestelde doel. De totale onkosten mogen derhalve per bingo/ kienbijeenkomst niet meer bedragen dan ten hoogste 40 % van de genoemde bruto- opbrengst. De waarde van gratis verkregen prijzen wordt niet tot de onkosten gerekend. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de gemaakte onkosten op de rekening en verantwoording afzonderlijk dienen te worden gespecificeerd.

 • 13.

  De vereniging dient op verzoek van burgemeester en wethouders of de politie door middel van bank of giro- afschriften aan te tonen dat de netto- opbrengst van de bingo/ kienbijeenkomst op haar rekening gestort is.

 • 14.

  Aan de met het toezicht belaste politie- functionarissen dient alle medewerking te worden verleend bij het verrichten van hun taak, voor, tijdens en na de bingo/kienbijeenkomst en moet op hun verzoek inzage worden gegeven in alle zaken en bescheiden die op enigerlei wijze betrekking hebben op de bingo/ kienbijeenkomst.

 • 15.

  Indien een klein kansspel geen doorgang kan hebben dan moet de aanmelder hiervan onverwijld mededeling doen aan burgemeester en wethouders.

 

Aldus vastgesteld op 17 december 1996

Burgemeester en wethouders voornoemd,

D. Bakhuizen

Secretaris

A.C.Ph. Hardonk

Burgemeester