Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 233505

Gepubliceerd op 28 december 2017 10:02
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijziging Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 - Woonoverlast

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017

 

B E S L U I T:

 

De Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 als volgt te wijzigen:

I

Aan Afdeling 11 van Hoofdstuk 2 wordt een artikel toegevoegd dat luidt:

Artikel 2.66 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht, kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen.

 • 3.

  De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

 

II

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 21 december 2017

A.J.M. van Beek

de voorzitter

A.B. Visser

de loco-griffier,


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl