Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid , en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is”.

d. “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

f. “gecertificeerde Bouwbesluitgegevens”: een volledige Bouwbesluittoets die is ingediend conform de landelijke erkenningsregeling.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 3A Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

2. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een elektronisch bericht, stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, digitaal, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 6 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. digitaal wordt gedaan, terstond;

c. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Vermindering

Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdelen 1.4.2 en 1.4.3 (verstrekkingen uit de Basisregistratie personen);

5. hoofdstuk 5 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

6. onderdeel 1.8.2 (verklaring omtrent het gedrag);

7. hoofdstuk 12 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

1. De “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017” van 8 november 2016, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekend-making.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als " Legesverordening 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2017

voorzitter

I. van Gent

griffier

M. van der Meer

Bijlage tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Schiermonnikoog tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 van 7 november 2017.

De griffier van Schiermonnikoog,

Indeling tarieventabel 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet Hoofdstuk 10 A Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 11 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 12 Kansspelen

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Recreatief nachtverblijf

Hoofdstuk 16 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

              Titel 1 Algemene dienstverleningHoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een huwelijksceremonie:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur voor ingezeten van de gemeente

€ 220,45

1.1.1.2

 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur voor niet-ingezetenen van de gemeente

€ 305,70

 

1.1.1.3

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie

 

€ 43,60

1.1.2

Indien de voltrekking plaats heeft buiten de onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2, vermelde dagen

€ 602,60

1.1.3

Voltrekking op dinsdag tussen 09.00 uur en 09.30 uur is kosteloos

 

1.1.4

Voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie op  locatie worden de leges als genoemd in de artikelen 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2 of 1.1.3 verhoogd met

   

€ 62,70

1.1.5

Indien voor het voltrekken van een huwelijk, zoals genoemd in de artikelen 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2 of 1.1.3 een extern beëdigd Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) wordt benoemd worden de leges voor het voltrekken van het huwelijk vermeerderd met

€ 192,10

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapboekje of een duplicaat daarvan, inclusief omslag

 

€ 33,30

1.1.7

Voor het fungeren van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of partnerschap, per ambtenaar

€ 20,40

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 21,45

1.1.9

     

1.1.10

 •  

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

     

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Het verstrekken van uittreksels of akten van de burgerlijke stand worden door de gemeente kosteloos verstrekt op grond van artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand indien dit uit de toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand waarin het minimum bedrag van eigen bijdrage is opgenomen blijkt en de gevraagde uittreksel of akte in de procedure is opgenomen.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,45

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,65

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,60

1.2.6

van een tweede paspoort:

 

1.2.6.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.6.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs of voor het omwisselen van een trekkerscertificaat voor een rijbewijs

 

€ 35,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.1.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 4,45

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (tarief wettelijk voorgeschreven)

€ 2,27

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (tarief wettelijk voorgeschreven)

€ 22,69

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 21,45

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (tarief wettelijk voorgeschreven):

 

1.5.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.5.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,10

1.5.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,95

1.5.1.2

bij verstrekking anders dan op papier:

€ 5,10

1.5.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,95

1.5.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.5.1.1, 1.5.1.2 en 1.5.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

€ 4,85

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor een abonnement op de raadsstukken voor zover deze door burgemeester en wethouders niet als vertrouwelijk of geheim zijn gekwalificeerd:

 

1.6.1.1

voor de raadsvoorstellen (inclusief agenda)

€ 60,75

1.6.1.2

voor de commissievoorstellen (inclusief agenda)

€ 60,75

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.2.1

een gemeentebegroting, inclusief toelichting

€ 81,25

1.6.2.2

een gemeenterekening

€ 81,25

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verstrekken van een exemplaar van een bestemmingsplan met ongekleurde kaart

€ 65,65

1.7.1.2

tot het verstrekken van een voorschrift van een bestemmingsplan

€ 27,20

1.7.1.3

tot het verstrekken van een ongekleurde plankaart van een bestemmingsplan

€ 31,30

1.7.1.4

tot het verstrekken van een toelichting van een bestemmingsplan

€ 15,55

1.7.1.5

tot het verstrekken van een exemplaar van de bouwverordening

€ 58,00

1.7.1.6

tot het verstrekken van een toelichting op de bouwverordening

€ 38,45

1.7.2.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.7.2.1

uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 € 12,05

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijke kadaster en het daarbij van gemeentewege behulpzaam

zijn, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

   

€ 21,45

1.7.4

Voor het namens het Kadaster verstrekken van informatie wordt het tarief in rekening gebracht zoals genoemd in de Regeling tarieven Kadaster

 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 4,45

1.8.1.2

tot het verkrijgen voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente

€ 4,45

1.8.1.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 4,45

1.8.1.4

tot het verkrijgen van enig andere verklaring met uitzondering van die vermeld onder 1.8.1.1 en 1.8.1.3

€ 8,70

1.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag gelden de tarieven, zoals die zijn opgenomen in de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 21,45

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 89,90

1.10.1.2

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet

€ 20,40

1.10.1.3

tot het verlenen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid van de Huisvestingswet

€  180,90

Hoofdstuk 10 A Huisvestingswet 2014

1.10.A

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1 A

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 89,90

1.10.2 A

 

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede

lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 20,40

1.10.3 A

tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 180,90

1.10.4 A

tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 180,90

1.10.5.A

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 180,90

1.10.6 A

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet

   

€ 180,90

Hoofdstuk 11 Marktstandplaatsen

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1

tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats tot verkoop van goederen of waren als bedoeld in artikel 5.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening

  

€ 29,90

Hoofdstuk 12 Kansspelen

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.12.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspeelautomaat (maximum):

€ 56,50

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 8,20

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 201,75

1.13.1.1

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, wordt het onder 1.13.1 genoemde bedrag verhoogd met

€ 67,15

 

1.13.1.2

 

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

1.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.13.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

€ 33,70

1.14.1.1.1

Het legestarief van artikel 1.14.1.1 wordt, wanneer ter zake van de aanvraag een geneeskundig onderzoek moet plaatsvinden verhoogd met het bedrag dat door de keuringsarts bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

1.14.1.2

tot het verlenen van een éénmalige ontheffing van het rijverbod om met een motorvoertuig op het eiland te rijden.

 € 31,15

1.14.1.3

tot het verlenen van een jaarontheffing van het rijverbod om met een motorvoertuig op het eiland te rijden.

€ 313,15

1.14.1.4

tot het verlenen van een parkeervergunning

€ 22,40

Hoofdstuk 15 Recreatief nachtverblijf

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.13 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 25,05

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.16.1.1

afschriften, uittreksels of kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.16.1.2

per fotokopie

€ 0,10

1.16.1.3

per dubbelzijdige fotokopie

€ 0,20

1.16.1.4

Voor het verzenden van faxberichten:

 

1.16.1.5

per bladzijde

€ 3,60

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.2.1

tot het verlenen van een vergunning of toestemming tot handeling waarvoor krachtens Wet, Reglement, verordening of nader voorschrift, vergunning of toestemming moet worden gevraagd voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voorzover daarvoor in deze tabel geen bijzondere regeling is opgenomen

€ 20,40

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.3.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Recreatieve Bedrijfsvaartuigen

€ 20,40

1.16.3.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in de Verordening Waddenzeegebied

€ 20,40

1.16.3.3

tot het verlenen van een vergunning tot het plaatsen van tenten, caravans en dergelijke ten behoeve van particulieren en/of studiedoeleinden

€ 20,40

1.16.3.4

tot het verlenen van een tijdelijke vergunning als bedoeld in artikel 7 van de geluidhinderverordening, dan wel omzetting daarvan in een vergunning zonder termijn

  

€ 43,75

1.16.3.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor het verlenen van een vrijstelling voor het gebruik voor de recreatieve visserij van het type staand want, als bedoeld in artikel 52a van de Uitvoeringsregeling Visserij

  

€ 20,40

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.4.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

  

€ 71,40

1.16.4.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

  

€ 35,70

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een vervangende “tag” voor het deponeren van huishoudelijk afval in de ondergrondse afvalcontainers

€ 26,40

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke  leefomgeving/omgevingsvergunningHoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

.2.1.31.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling informatieverzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

2.2.1

een schriftelijk verzoek om informatie van de planologische haalbaarheid van een voorgenomen project, dat afwijkt van het bestemmingsplan

€ 113,10

 

2.2.2

een schriftelijk verzoek om informatie of een voorgenomen project zou kunnen voldoen aan andere regelgeving op het gebied van de Wabo

€ 86,15

 

2.2.3

een schriftelijk verzoek om een schriftelijke verklaring dat een voorgenomen bouwwerk vergunningvrij is

€ 29,05

 

2.2.4

een schriftelijk verzoek tot het overschrijven van een verleende vergunning

€ 64,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvragen:

 

 

De berekende legesbedragen worden verhoogd met 10% met een

maximum van € 1.000,00 indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of

gereedkomen van de activiteiten

 

 

 

 

 

Publicatieplicht

 

 

 

 

 

Indien ten behoeve van de omgevingsvergunningverlening een publicatieplicht is voorgeschreven, wordt het berekende tarief, dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning verschuldigd is, verhoogd met

€ 73,15

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

indien de bouwkosten € 45.000,00 of minder bedragen:

5% van de bouwkosten met een minimum van € 30,35

 

 

 

Indien de bouwkosten meer dan € 45.000,00 bedragen

 € 2.250,00 vermeerderd met 2,3% van de bouwkosten boven

€ 45.000,00

 

     

2.3.1.1.1

 

 • Gecertificeerde bouwbesluittoetsing

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief

  verlaagd met 30 % indien een aanvraag als bedoeld in 2.3.1.1. wordt

  ingediend met een gecertificeerde bouwbesluittoets waaruit blijkt dat de

  aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

 

 

 

 

2.3.1.2

 

 • Welstandstoets

  De op basis van de onderdelen 2.2.1, 2.3.1.1, 2.3.3 en 2.3.10 berekende

  legesbedragen worden, wanneer ter zake van de aanvragen een advies

  wordt gevraagd van de commissie voor de welstandszorg en

  monumentenzorg verhoogd met het bedrag dat door de genoemde

  commissie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is, verhoogd met het bedrag dat door de agrarische commissie daarvoor in rekening wordt gebracht.

 

 

2.3.1.4

Extern stedenbouwkundig advies

Wanneer ter zake van de aanvraag een advies wordt gevraagd van een externe stedenbouwkundige, worden de op basis van de onderdelen 2.2.2. en 2.3.3 berekende legesbedragen verhoogd met het bedrag aan kosten dat door de stedenbouwkundige daarvoor in rekening wordt gebracht.

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief per € 4.600,00 aanlegkosten of een gedeelte daarvan:

€ 82,85

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 58,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 58,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

25%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van:

 

€ 111,70

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 58,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 58,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 141,80

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 141,80

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 58,00

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 58,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 58,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 281,95

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 58,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 58,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 141,80

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 139,05

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 58,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 588,25

2.3.5.1

Het tarief voor advisering indien het plan niet ontvankelijk is of bijstelling noodzakelijk is, per half uur of gedeelte daarvan

€ 23,30

2.3.5.2

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld onder 2.3.5. per overschrijving

€ 46,65

2.3.5.3

Indien de aanvrager van een gebruiksvergunning voordat daarover

definitief is beschikt, de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het onder 2.3.5

genoemde bedrag met 50% verminderd.

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 111,35

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

 

 

vermeerderd met indien het te slopen monument een gebouw betreft en het gebouw een inhoud heeft van:

 

 

 

0 tot 250 m3

€ 155,90

 

 

 

250 tot 500 m3

€ 248,30

 

 

 

500 m3 of meer

€ 561,30

 

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 111,35

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 111,35

 

  

 

vermeerderd met indien het te slopen gebouw een inhoud heeft van:

 

 

0 tot 250 m3

€ 155,90

 

250 tot 500 m3

€ 248,30

 

500 m3 of meer

€ 561,30

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 111,35

2.3.7.1.1

 

 

 

vermeerderd met indien het te slopen gebouw een inhoud heeft van:

 

 

0 tot 250 m3

€ 155,90

 

250 tot 500 m3

€ 248,30

 

500 m3 of meer

€ 561,30

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Vervallen. Verwijderen asbest is sloopmelding. Op basis van het Bouwbesluit 2012 is legesheffing niet toegestaan.

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met [de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement] of artikel 2.6 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

         

€ 82,85

 

 

 

 

Kappen

 

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 2 van de kapverordening Schiermonnikoog bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

         

€ 19,95

 

 

 

 

Handelsreclame

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met de provinciale reclameverordening of artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 19,95

 

 

 

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 125,75

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid,

van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 125,75

 

 

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 125,75

 

 

 

2.3.12.2

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht  (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van

 de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 125,75

 

 

 

2.3.12.3

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef

en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit)

 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

bedoelde activiteiten:

€ 125,75

 

 

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 125,75

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 125,75

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

       

€ 224,00

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 58,00

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 58,00

 

 

 

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 70,85

2.3.18

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1.

Vervallen

 

2.4.2

Vervallen

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, of de aanvraag door de gemeente buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

 

2.5.1.3

indien de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

75%

 

2.5.1.4

 • In afwijking van de artikelen 2.5.1.1 en 2.5.1.2 zijn de leges als bedoeld in de onderdelen 2.3.1., 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 niet verschuldigd indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingetrokken en wordt hergebruikt.

   

 

 

 

 

 

 • 2.5.2

  Vervallen

   

   

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Vervallen

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van melding aanvang bouwactiviteiten en gereedmelding bouwactiviteiten

 

2.5.4.1

Indien minimaal 1 week vóór het aanvangen van de bouw- of verbouw, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, schriftelijk een melding is ontvangen, dat met de bouw- of verbouwwerkzaamheden wordt aangevangen, wordt op verzoek teruggaaf van 20% van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 geheven leges verleend, met een maximum van

 € 206,95.

 

2.5.4.2

Indien minimaal 1 week vóór het gereedkomen van de bouw- of verbouw waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, schriftelijk een melding is ontvangen, dat de bouw- of verbouwwerkzaamheden zullen gereedkomen, wordt op verzoek teruggaaf van 20% van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 geheven leges verleend, met een maximum van

€ 206,95.

 

2.5.4.3

De teruggaaf wordt alleen verleend, indien aan de bouwvoorschriften en aan alle voorwaarden in de vergunning is voldaan.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Als de gemeente een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo in behandeling neemt binnen 2 jaar na de datum van de vergunningverlening, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met een maximum van € 463,85

         

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 37,50

2.7.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in de onderdelen 2.3.1.1, onderscheidenlijk 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, met dien verstande dat de nieuwe leges minimaal € 31,60 bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de vergunning meer dan 24 maanden oud is of de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 281,95

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 281,95

Hoofdstuk 9  In deze titel niet benoemde beschikking

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

€ 224,00

 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnHoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 166,45

3.1.2

 

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 89,15

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 29,70

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 20,40

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.2.1.1

tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2.14 van de Algemene Plaatselijke Verordening

   

€ 20,40

3.2.2

Het bedrag genoemd in 3.2.1.1 wordt, wanneer ter zake van

de aanvraag een advies wordt gevraagd van de Geneeskundige

Hulpverleningsdienst bij Ongevallen en Rampen (GHOR) verhoogd met

het bedrag dat door de genoemde dienst bij de gemeente hiervoor in

rekening wordt gebracht

 

Hoofdstuk 3 Brandbeveiligingsverordening

3.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een gebruiksvergunning, zoals bedoeld in de brandbeveiligingsverordening artikel 2.1.1, lid 1, bedraagt voor een inrichting in categorie C:

 

 

voor een openlucht evenement

€ 143,80

 

voor een tijdelijk bouwsel of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende evenementen met een vloeroppervlak tot en met 100 m2

 

€ 143,80

 

voor een tijdelijk bouwsel of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende evenementen met een vloeroppervlak vanaf 100 m2

 

€ 143,80

 

vermeerderd met een bedrag voor elke 100 m2 vloeroppervlak boven het aantal van 100 m2

€ 11,85

 

 

 

 

 

voor een niet-bebouwd voor bedrijfsdoeleinden bestemd terrein:

tot 500 m2

€ 143,80

 

van 500 tot 2.000 m2

€ 189,95

 

van 2.000 tot en met 5.000 m2

€ 238,10

 

groter dan 5.000 m2 een vast bedrag

€ 238,10

 

vermeerderd met een bedrag voor elke 5.000 m2 of een gedeelte daarvan boven 5.000 m2

€ 47,50

3.3.2

Het tarief voor advisering indien het plan niet-ontvankelijk is of bijstelling noodzakelijk is, per half uur of gedeelte daarvan

€ 23,75

3.3.3

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld onder 3.3.1 per overschrijving

€ 47,55

3.3.4

Indien een afgegeven gebruiksvergunning moet worden gewijzigd ten gevolge van verbouw waarbij geen sprake is van wijziging van bestemming, en/of toe- of afname van de aanvankelijk bestaande vloeroppervlak, wordt ter verkrijging van een aangepaste gebruiksvergunning, een bedrag geheven overeenkomstig hetgeen bepaald in 3.3.1, waarbij de berekening plaats vindt op basis van het aantal vierkante meters vloeroppervlak waarbij de verbouw, toe- of afname betrekking heeft.

 

3.3.5

Indien de aanvrager van een gebruiksvergunning voordat daarover definitief is beschikt, de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het onder 3.3.1 genoemde bedrag met 50% verminderd.

 

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 20,40

    

 

Naar boven