Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2017, 232750VerordeningenVerordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2018

 

Zaaknummer:

687628

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec

Gelet op:

 

 • 1.

  De wijziging van de tarieven in artikel 6 Besluit paspoortgelden;

 • 2.

  Artikelen 147 en 229, lid1, onderdeel a en b van de Gemeentewetten artikel 2 tweede lid en 7 van de Paspoortwet

 • 3.

  De maximumtarieven die voor 2018 gehanteerd mogen worden voor rijbewijzen.

 

Overwegende dat:

 

 • 1.

  een aanpassing van de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2018 en de daarbij behorende tarieventabel wenselijk is

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2018

 

 

Artikel 1  

 

 • A.

  Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2018 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nationaal paspoort:

 

2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

2.1.2.1

In de maanden mei t/m augustus

€ 52,00

2.1.2.2

In de maanden september t/m april

€ 47,05

  

 • B.

  Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2018 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,45

 

Artikel 2  

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 

Artikel 3  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

   

Artikel 4  

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2018.

 

Datum besluit: 12 december 2017

 

 

Burgemeester en wethouders van Stede Broec,

De secretaris, De Burgemeester