Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 gemeente Roermond

De raad van de gemeente Roermond,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017,

raadsvoorstelnummer 2017/074/1

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid en aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid en artikel 7 van de Paspoortwet

 

besluit : 

 

vast te stellen de ‘verordening op de heffing en de invordering van leges 2018’

(legesverordening 2018)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 4 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   hoofdstuk 9 (overige publiekszaken);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘legesverordening 2017’ van 22 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich

  • a.

   voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘legesverordening 2018’.

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering d.d. 21 december 2017 (Raadsbesluitnummer 2017/074/6).

De griffier,

J. Vervuurt

De voorzitter,

M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2018

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

pagina

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

2

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

2

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

3

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

3

Hoofdstuk 5-6

Gereserveerd

4

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

4

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

4

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

5

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

6

Hoofdstuk 11-14

Gereserveerd

6

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

7

Hoofdstuk 16

Kansspelen

7

Hoofdstuk 17

Gereserveerd

7

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

7

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

9

Hoofdstuk 20

Diversen

9

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

10

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

11

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

11

Hoofdstuk 4

Vermindering

17

Hoofdstuk 5

Gereserveerd

17

Hoofdstuk 6

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

17

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

17

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

18

Hoofdstuk 9

Gereserveerd

18

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

18

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

18

Hoofdstuk 2

Algemene plaatselijke verordening (APV)

18

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

20

Hoofdstuk 4

Winkelvergunningen (head-, en smartshops)

20

Hoofdstuk 5

Gereserveerd

20

Hoofdstuk 6

Zondagswet

20

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde beschikkingen

20

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

2018

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het stadhuis:

 

1.1.1.1

Op iedere werkdag tussen 00.00 uur en 24.00 uur

€ 263,45

1.1.1.2

op zaterdag tussen 00.00 uur en 24.00 uur

€ 632,35

1.1.1.3

op zondagen en (feest)dagen genoemd in de Algemene Termijnenwet en daarmee bij Koninklijk Besluit gelijkgestelde dagen tussen 00.00 uur en 24.00 uur

€ 843,20

 

De tijdstippen welke in aanmerking komen voor kosteloze huwelijksvoltrekking, het aangaan van een geregistreerd partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn: woensdagmorgen om 9.00 uur en 9.15 uur.

 

1.1.2

Het tarief, exclusief de huurkosten van een locatie, bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een andere locatie dan het Stadhuis:

 

1.1.2.1

op iedere werkdag tussen 00.00 uur en 24.00 uur

€ 368,90

1.1.2.2

op zaterdag tussen 00.00 uur en 24.00 uur

€ 737,80

1.1.2.3

op zondagen en (feest)dagen genoemd in de Algemene Termijnenwet en daar-mee bij Koninklijk Besluit gelijkgestelde dagen tussen 00.00 uur en 24.00 uur

€1.001,25

1.1.3

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.3.1

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 26,35

1.1.3.2

het aanwezig zijn van getuigen van de gemeente, per getuige

€ 17,90

1.1.3.3

het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op verzoek van een bruidspaar of te registreren partners

€ 351,00

1.1.3.4

het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op verzoek van een bruidspaar of te registreren partners die reeds is benoemd in een andere gemeente en is beëdigd door de rechtbank

€ 114,20

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,55

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

2018

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€65,30

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€51,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€29,05

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€47,55

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

2018

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

2018

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 13,20

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van incidentele overzichten en selecties uit de geautomatiseerde basisregistratie, indien gebruik wordt gemaakt van standaardselectieprogrammatuur, indien:

 

1.4.3.1

de gevraagde gegevens aangeleverd moeten worden op papier:

 

1.4.3.1.1

voor vaste voorbereidingskosten, per opdracht

€125,85

1.4.3.1.2

per geselecteerde persoon

€ 0,20

1.4.3.1.3

voor het afdrukken van etiketten, per etiket

€ 0,20

1.4.3.1.4

per mensuur voor het systeemgebruik

€44,35

1.4.3.2

de gevraagde gegevens aangeleverd moeten worden via een alternatief medium:

 

1.4.3.2.1

voor vaste voorbereidingskosten, per opdracht

€ 125,85

1.4.3.2.2

per geselecteerd persoon

€ 0,20

1.4.3.2.3

alternatief medium

€ 0,20

1.4.3.2.4

per mensuur voor het systeemgebruik

€44,35

1.4.3.3

wanneer door de aard van de opdracht geen gebruik kan worden gemaakt van de standaard selectieprogrammatuur gelden de bovengenoemde tarieven, met uitzondering van het tarief voor de vaste voorbereidingskosten dat per opdracht wordt verhoogd met

€35,05

1.4.4

gereserveerd

 

1.4.5

Vervallen

 

1.4.6

in afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Regeling basisregistratie personen

€ 7,60

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€11,85

 

Hoofdstuk 5-6 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

 

2018

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het:

 

1.7.1.1

hebben van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€40,80

 

Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van dat kalenderjaar naar tijdsgelang vastgesteld.

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het:

 

1.7.2.1

hebben van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie.

Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van dat kalenderjaar naar tijdsgelang vastgesteld.

€34,25

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de tekst van de Gemeentepagina in ‘Via Roermond’

€59,40

1.7.3.2

tot een afschrift van de algemene plaatselijke verordening

€22,70

1.7.3.3

tot een afschrift van de bouwverordening

€66,15

1.7.3.4

tot een afschrift van de Nota Beeldkwaliteit

€66,15

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

 

2018

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.8.1.1

een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€11,95

1.8.1.2

een verzoek om informatie uit het kadastraal register via Kadaster Online (via internet), per kadastraal bericht / uittreksel per object

€2,10

1.8.1.3

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€2,10

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

2018

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

€41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€13,20

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€13,20

1.9.4

een uittreksel uit de basisregistratie personen, bevattende de naam, de voornamen, adres, de geboortedatum en –plaats

€13,20

1.9.5

een bewijs van Nederlanderschap

€13,20

1.9.6

een engagement

€13,20

1.9.7

een gewaarmerkt afschrift van de persoonslijst

€13,20

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

 

2018

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,85

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

 • een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

 • een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, voor scholieren en studenten basis- en voortgezet onderwijs, per pagina

€ 0,35

 

€ 0,20

1.10.2.2

 • een fotokopie van een microfiche en -film, met gebruikmaking van een readerprinter, per stuk

 • een fotokopie van een microfiche en -film, met gebruikmaking van een readerprinter, voor scholieren en studenten basis- en voortgezet onderwijs, per stuk

€ 0,45

 

€ 0,20

1.10.2.3

een diazo kopie van een microfiche,

 • per kopie

 • met een minimum bedrag van

 

€ 5,75

€ 42,05

1.10.2.4

afbeeldingen tot A4-formaat in digitale vorm door middel van scannen, per opname

€ 0,45

 

Bij meerdere exemplaren wordt de tijd die de ambtenaar eraan besteedt in rekening gebracht volgens onderdeel 1.10.1

 

1.10.2.5

een digitale versie van een kaart of prent uit de Topografische Verzameling Gemeentearchief, indien digitaal aanwezig, per stuk

€ 28,80

1.10.3

De tarieven van de onderdelen 1.10.2.4. en 1.10.2.5 worden verhoogd met de kosten van:

 

1.10.3.1

een lege CD-Rom, per CD-Rom

€ 2,85

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.4.1

afschriften of afdrukken van tekeningen van nog niet naar de archief-bewaarplaats overgedragen archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, per enkelzijdige afdruk:

 

1.10.4.1.1

tot formaat A4

€ 0,45

1.10.4.1.2

tot formaat A3

€ 1,70

1.10.4.1.3

tot formaat A2

€ 4,25

1.10.4.1.4

tot formaat A1

€ 5,90

1.10.4.1.5

tot formaat A0

€ 8,00

1.10.4.1.6

groter dan formaat A0

€ 11,25

1.10.4.1.7

tot formaat A4 in kleur

€ 0,95

1.10.4.1.8

tot formaat A3 in kleur

€ 2,00

1.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor uitlening van archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, per uitlening van maximaal 10 kilo;

Dit tarief is exclusief verzendkosten.

€ 26,80

1.10.6

Het tarief bedraagt voor het opvragen van informatie ten behoeve van de taxatie van onroerende zaken, omtrent bestemmings-regelingen, bodem(verontreiniging), bouwvergunningen, monumenten, (plan)procedures, aanwezigheid (ondergrondse) olietanks en vormen van milieuhinder, voor ieder daaraan besteed kwartier.

€ 11,85

1.10.7

Vervallen

 

1.10.8

Het tarief bedraagt voor het uitlenen van een vertoningskopie van een videoband of film, voor zover het auteursrecht en copyright dit toelaat, voor maximaal een week:

 

1.10.8.1

borgkosten per videoband of dvd

€ 54,90

1.10.8.2

huur per videoband of dvd:

 

1.10.8.2.1

voor onderwijsdoeleinden

Gratis

1.10.8.2.2

voor privégebruik

€ 10,95

1.10.8.2.3

voor commercieel gebruik

€109,90

 

Hoofdstuk 11-14 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

 

2018

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Verordening winkeltijden Roermond 2011

€31,60

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€31,60

1.15.3

het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€31,60

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

 

2018

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

Voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat

Wettelijk maximum tarief

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten,

 • -

  voor de eerste kansspelautomaat

 • -

  en voor iedere volgende kansspelautomaat

Wettelijk maximum tarief (2 x)

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3a:2 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 294,55

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 29,40

 

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

 

 

2018

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 

1.18.1.1

indien de melding betrekking heeft op het in behandeling nemen van een kennisgevingsbon of een straatwerkbon waarvan geen kennisgevingsbon is ontvangen, als bedoeld in artikel 2 van de Telecommunicatieverordening, voor het maken van een lasgat binnen of buiten de bebouwde kom, tot en met 1,5 m²

€ 20,95

1.18.1.2

indien de melding betrekking heeft op het verhelpen van een storing of calamiteit, zowel binnen als buiten de bebouwde kom en de storing wordt verholpen:

 

1.18.1.2.1

binnen één werkdag

€ 44,75

1.18.1.2.2

tussen twee en vijf werkdagen

€ 89,55

1.18.1.3

indien de melding betrekking heeft op het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2 van de Telecommunicatie-verordening, voor het uitvoeren van een werkvak groter dan 1,5 m² of een kabeltracé, het uitvoeren van een mantelbuizentracé, het plaatsen van o.a. wijkcentrales, verdeelkasten, versterkers, handholes t.b.v. telecommunicatie- en/of kabeltelevisienetwerken, het inblazen van glasvezelkabel, het wijzigen van de bestemming van de kabel, voor wegen binnen de bebouwde kom en de Gebiedsontsluitingswegen:

 

1.18.1.3.1

met een lengte van 1,5 tot 100 m¹ en / of het plaatsen /maken van max. 5 kasten / handholes / werkgaten

€404,35

1.18.1.3.2

met een lengte van 100 tot 1.000 m¹ en / of het plaatsen / maken van 6 tot 10 kasten / handholes / werkgaten

€537,00

1.18.1.3.3

vanaf een lengte van 1.000 m¹ en / of het plaatsen /maken van 10 of meer kasten / handholes / werkgaten

€672,85

1.18.1.3.4

Per 150 meter of een gedeelte daarvan meer dan 1000 meter en /of voor elke extra te plaatsen / maken kast / handhole / werkgat meer dan 10 stuks, wordt het bedrag verhoogd met

 

 

€ 44,75

1.18.1.4

indien de melding betrekking heeft op het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2 van de Telecommunicatie-verordening, voor het uitvoeren van een werkvak groter dan 1,5 m² of een kabeltracé, het uitvoeren van een mantelbuizentracé, het plaatsen van o.a. wijkcentrales, verdeelkasten, versterkers, handholes t.b.v. telecommunicatie- en/of kabeltelevisienetwerken, het inblazen van glasvezelkabel, het wijzigen van de bestemming van de kabel, voor wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de Gebiedsontsluitingswegen:

 

1.18.1.4.1

met een lengte van 1,5 tot 1.000 m¹ en / of het plaatsen / maken van 1 tot 10 kasten / handholes / werkgaten

€404,35

1.18.1.4.2

vanaf een lengte van 1.000 m¹ en / of het plaatsen / maken van 10 of meer kasten / handholes / werkgaten

€506,65

1.18.1.4.3

Per 250 meter of een gedeelte daarvan meer dan 1.000 m¹ en /of voor elke extra te plaatsen / maken kast / handhole / werkgat meer dan 10 stuks, wordt het bedrag verhoogd met

 

 

€ 44,75

 

De wegen behorend tot of binnen de Singelring dan wel behorend tot één van de Gebiedsontsluitingswegen:

 

1.18.2

De in 1.18.1.1 tot en met 1.18.1.4 genoemde bedragen worden verhoogd, indien:

 

1.18.2.1

met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, met

 

 

€ 89,25

1.18.2.2

met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met

 

€224,30

1.18.2.3

de melding betrekking heeft op het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitvoeren van een kabel- en leidingtracé aan of binnen de Singelring en de hoofdverkeerswegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, met

 

 

 

€89,25

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

 

 

2018

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het wijzigen van een ontheffing als bedoel in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en als bedoeld in artikel 9, lid 3 van de Parkeerverordening 2015

€ 5,95

1.19.2

tot het verkrijgen van een gehandicapten-parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€25,50

1.19.3

tot het verkrijgen van een parkeervergunning als bedoeld bij artikel 3 van de Parkeerverordening 2015, uitgezonderd dagvergunningen

€ 1,05

1.19.4

tot het wijzigen van een vergunningsbewijs als bedoeld bij artikel 9, lid 1, sub b van de Parkeerverordening 2015

€ 5,95

1.19.5

tot het wijzigen van een parkeerkaart voor het parkeren anders dan met betaling bij parkeerapparatuur, als bedoeld in de tarieventabel, behorende bij de "Verordening parkeerbelastingen 2016", onderdeel 3

€ 5,95

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

 

2018

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,85

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina*

€ 0,40

 

* De naam‑ en adreslijst van de leden van de gemeenteraad wordt op aanvraag gratis verstrekt.

 

1.20.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€29,40

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,65

1.20.1.5

gegevens, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor elk daaraan te besteden kwartier

€11,85

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 1989 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen; een exemplaar van de ‘NEN2699: 2013 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken’ ligt ter inzage bij ons stadskantoor, Kazerneplein 7 te Roermond.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

De leges worden berekend over de vastgestelde opgave van de aannemingssom of raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting

 

2.1.5

Aanvrager is gehouden opgave te doen van de aanneemsom c.q. een raming van de kosten over te leggen. Indien de opgave of de raming ontbreekt dan wel, gelet op de normale marktwaarde, onjuist of onredelijk voorkomt, worden de bouwkosten ambtshalve vastgesteld en worden de leges naar de uitkomst daarvan geheven.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

2018

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning:

 

2.2.1

ter beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend van het overeenkomstig artikel 2.3.1 berekende legesbedrag.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de hiervoor genoemde leges verrekend met de leges voor de betreffende omgevingsvergunning voor wat betreft Bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, tenzij deze activiteit buiten behandeling wordt gesteld dan wel artikel 2.6.2 van toepassing is.

 

 

25%

2.2.2

Indien het ingediende verzoek om vooroverleg omgevings-vergunning binnen drie weken na indiening wordt ingetrokken, worden geen leges in rekening gebracht.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

2018

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

 

indien de bouwkosten niet meer dan € 5.000,- bedragen:

2%

van de bouwkosten met een minimumtarief van

€ 50,-

2.3.1.1.2

 

 

indien de bouwkosten meer dan € 5.000,- en niet meer dan € 50.000,- bedragen:

€ 100,-

 

vermeerderd met:

1,70%

van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000,- te boven gaan

 

2.3.1.1.3

 

 

indien de bouwkosten meer dan € 50.000,- en niet meer dan € 500.000,- bedragen:

€ 865,-

 

vermeerderd met:

2,2 %

van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,- te boven gaan

 

2.3.1.1.4

 

 

indien de bouwkosten meer dan € 500.000,- en niet meer dan € 2.500.000,- bedragen:

€10.765,-

 

vermeerderd met:

1,5 %

van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,- te boven gaan

 

2.3.1.1.5

 

 

 

Indien de bouwkosten € 2.500.000,- of meer bedragen:

€40.765,-

vermeerderd met:

0,8 %

van het bedrag waarmee de bouwkosten € 2.500.000,- te boven gaan

 

met een maximum van:

€ 400.000

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 134,70

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 150,30

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 150,30

2.3.3.3

 

 

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,- bedragen, verhoogd met

€ 180,05

met indien de bouwkosten € 200.000,- tot € 450.000,- bedragen, verhoogd met

€ 448,55

indien de bouwkosten € 450.000,- tot en met € 2.270.000,- bedragen, verhoogd met

€ 897,05

indien de bouwkosten meer dan € 2.270.000,- bedragen, verhoogd met

€1.492,70

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 150,30

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 134,70

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 150,30

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 150,30

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 134,70

2.3.3.9

Voor een advies van de kwaliteitscommissie conform de gemeentelijke Structuurvisie kwaliteitsbijdrage gemeente Roermond

€ 532,25

2.3.3.10

Voor een advies van de kwaliteitscommissie conform de gemeentelijke Structuurvisie kwaliteitsbijdrage gemeente Roermond in het bijzonder de module agrarische nieuwvestiging en uitbreiding (paragraaf 4.4 van de Structuurvisie)

€ 239,50

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 150,30

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 150,30

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 180,05

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 150,30

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 145,45

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 150,30

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 150,30

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 145,45

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

 

 

voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 

 • a.

  hotel

€1.789,50

 • b.

  pension/nachtverblijf

€1.789,50

2.3.5.1.2

voor een bouwwerk waarin in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 

 

 

 

 

 

 • a.

  gevangenissen

€2.684,30

 • b.

  klinieken (poli-, psychiatrie, verzorging / verpleging, …)

€1.722,50

 • c.

  ziekenhuis

€8.947,85

 • d.

  verpleegtehuizen

€2.684,30

 • e.

  bejaardenoorden/verzorgingshuizen

€2.684,30

2.3.5.1.3

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar:

 

 

 • a.

  kinderdagverblijf

€1.431,60

 

 • b.

  peuterspeelzaal

€1.431,60

 

 • c.

  dagverblijf

€1.431,60

 

 • d.

  school (l.l. < 12 jaar)

€1.431,60

2.3.5.1.4

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

 

 

dagverblijf (gehandicapten)

€1.431,60

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op wijziging van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.5.2.1

voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 

 

 • a.

  Hotel

€ 447,35

 

 • b.

  Pension/nachtverblijf

€ 447,35

2.3.5.2.2

voor een bouwwerk waarin in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 

 

 • a.

  gevangenissen

€ 671,05

 

 • b.

  klinieken (poli-, psychiatrie, verzorging/verpleging, …)

€ 447,35

 

 • c.

  ziekenhuis

€ 2.236,90

 

 • d.

  verpleegtehuizen

€ 671,05

 

 • e.

  bejaardenoorden / verzorgingshuizen

€ 671,05

2.3.5.2.3

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar:

 

 

 • a.

  kinderdagverblijf

€ 357,90

 

 • b.

  peuterspeelzaal

€ 357,90

 

 • c.

  dagverblijf (kinderen)

€ 357,90

 

 • d.

  school (l.l. < 12 jaar)

€ 357,90

2.3.5.2.4

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

 

 

 • a.

  dagverblijf (gehandicapten)

€ 357,90

2.3.5.2.5

Voor alle andere bouwwerken

€ 72,40

2.3.6

Gereserveerd

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 204,50

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 29,40

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 29,40

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 29,40

2.3.11

Omzetten zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte, waarvoor op basis van artikel 3 van de Huisvestingsverordening Roermond 2015 - 2019 is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, lid 2 van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€1.032,55

2.3.12

Gereserveerd

 

2.3.13

Gereserveerd

 

2.3.14

Gereserveerd

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Gereserveerd

 

2.3.17

Gereserveerd

 

2.3.18

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuur-bescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied):

 

2.3.18.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.18.1.1

Landbouw en overige

€ 2.541,65

2.3.18.1.2

Industrie

€12.625,45

2.3.18.1.3

Infrastructuur

€ 18.930,45

2.3.18.1.4

Restitutie bij weigeren omgevingswet

 

 

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie aan de aanvrager plaats ter hoogte van

75% van de geheven leges

2.3.18.1.5

Restitutie bij intrekken aanvraag

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 

2.3.18.1.5.1

indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag, vindt restitutie aan de aanvrager plaats ter hoogte van :

50% van de geheven leges

2.3.18.1.5.2

indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van ter hoogte van:

25% van de geheven leges

2.3.18.1.6

Vrijstelling leges:

 

 

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

    

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

2018

2.4.1

Gecertificeerde aanvraag bouwvergunning

 

2.4.1.1

Bij een gecertificeerde aanvraag om een bouwvergunning wordt een deel van de leges voor het verkrijgen van een vergunning verrekend, mits de aanvraag volledig dan wel onder toepassing van gelijkwaardigheid voldoet aan het Bouwbesluit en mits de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

 De verrekening bedraagt van de verschuldigde basisleges bedoeld in onderdeel 2.3.1

 

10 %

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

 

2018

2.6.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.11, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bedraagt het tarief van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.11.

 

25 %

2.6.2

Indien de ingediende aanvraag, al dan niet gedeeltelijk binnen drie weken na indiening wordt ingetrokken en de vergunning nog niet verleend is, worden aangaande de betreffende activiteit(en) geen leges in rekening gebracht.

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

2018

2.7.1

Indien geen uitvoering is gegeven aan danwel wijzigingen worden aangebracht aan het bouwplan, ten gevolge waarvan één nieuwe vergunning wordt vereist, zijn daarvoor opnieuw de leges volgens artikel 2.3.1. verschuldigd met dien verstande dat deze worden verminderd met de helft van de leges die voor de oorspronkelijke vergunning voor de deelactiviteit bouwen zijn betaald. Dit onder de voorwaarden dat:

 • -

  de verrekening niet meer bedraagt dan maximaal 50% van de leges conform artikel 2.3.1. van de nieuwe vergunning;

 • -

  de aanvrager schriftelijk een verzoek tot intrekken heeft ingediend van de te vervangen deelactiviteiten bij het bevoegd gezag.

Betreft het echter een kleine wijziging of een uitbreiding voor wat betreft de deelactiviteit bouwen, dan worden de nieuwe rechten berekend naar de kosten van de wijziging of van die uitbreiding en vindt de in de vorige volzinnen bedoelde vermindering niet plaats.

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

2018

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€448,85

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€150,30

 

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikkingen

 

 

 

2018

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€29,40

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

2018

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€142,25

3.1.2

Wijzigen van het aanhangsel bij de vergunning als bedoeld in artikel 30a, lid 2 van de Drank- en Horecawet

€ 35,80

3.1.3

Wijziging geldende vergunning op grond van artikel 30 Drank- en Horecawet

€ 35,80

3.1.4

Ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet

€ 35,80

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 35,80

 

Hoofdstuk 2 Algemene plaatselijke verordening (Apv)

 

 

 

2018

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.24 lid 1 en 2, van de Apv, indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement klasse A als bedoeld in het Reglement regionale risicoklasseindeling

€29,40

3.2.1.2

een evenement klasse B als bedoeld in het Reglement regionale risicoklasseindeling

€164,90

3.2.1.3

een evenement klasse C als bedoeld in het Reglement regionale risicoklasseindeling

€329,80

3.2.1.4

Definities klasse-indeling:

Klasse A

Eenvoudige evenementen. Voorbeelden hiervan zijn straat, buurt en verenigingsfeesten. Bij deze evenementen zijn de risico's van dien aard dat er geen aanvullende maatregelen getroffen hoeven te worden, de standaard maatregelen voldoen. De voorbereiding van dit type evenement gebeurt door de gemeente.

Klasse B

(grootschalige) evenementen met een gemiddeld risico. Bij een dergelijk evenement vraagt de gemeente advies bij de hulpdiensten.

Klasse C

(grootschalige) evenementen met een verhoogd risico. Er wordt niet alleen publiek uit de gemeente verwacht, maar ook van buiten de gemeente. Hulpverleningsdiensten dienen gezamenlijke aanvullende maatregelen en daarmee een advies richting de gemeente op te stellen en er moet tevens een multidisciplinair calamiteiten bestrijdingsplan worden opgesteld.

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.2.2.1

 • -

  tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 2:28 van de Apv

 • -

  tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 2:28 van de Apv voor een inrichting die niet tevens een inrichting is in de zin van de Drank- en Horecawet

€ 35,85

   

€142,25

3.2.2.2

tot wijziging van een exploitatievergunning ingevolge artikel 2:28 van de Apv voor een inrichting die niet tevens een inrichting is in de zin van de Drank- en Horecawet

€ 29,40

3.2.2.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29 van de Apv (nachtvergunning) voor een tijdvak van: 

 

3.2.2.3.1

maximaal zeven dagen

€ 29,40

3.2.2.3.2

twee jaren

€277,20

3.2.2.4

Tot het verkrijgen van een ontheffing overige geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 Apv

€ 29,40

3.2.2.5

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het houden van nachtverblijf buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4:18 van de Apv

€ 51,45

3.2.2.6

tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 5:15 van de Apv (ventvergunning) voor een tijdvak van:

 

3.2.2.6.1

één dag

€ 8,30

3.2.2.6.2

een maand

€ 19,05

3.2.2.6.3

een jaar

€ 68,20

3.2.2.7

tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18 van de Apv gedurende de periode van een jaar of een gedeelte van een jaar

€ 47,75

3.2.2.8

Tot het verkrijgen van een vergunning gebruik openbaar water als bedoeld in artikel 5:25 Apv

€ 29,40

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

 

 

2018

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3:4 van de Apv:

 

3.3.1.1

indien het de exploitatie van een seksbedrijf betreft:

€1.037,05

3.3.1.2

indien het de exploitatie van een andere verschijningsvorm van een seksinrichting (zoals seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub) betreft:

€ 443,05

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning op grond van artikel 3:4 van de APV

€ 29,40

 

Hoofdstuk 4 Winkelvergunningen (head- en smartshops)

 

 

 

2018

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verkrijgen van een winkelvergunning, als bedoeld in artikel2:79 van de Algemene plaatselijke verordening:

€472,90

3.4.2

voor het wijzigen van de winkelvergunning indien de wijziging betrekking heeft op een leidinggevende of lokaliteit:

€338,00

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Zondagswet

 

 

 

2018

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet

€29,40

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikkingen

 

 

 

2018

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€29,40

 

Naar boven