Gemeente Raalte Wijziging Afvalstoffenverordening

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2017

 

Besluit:

1. De verordening tot het wijzigen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Raalte vast te stellen.

Artikel I Wijziging Verordening

Huidig artikel

Nieuw Artikel

Artikel 1 begripsomschrijving

Lid 1c: gestapelde bouw: een woongebouw dat uit meer dan een bouwlaag bestaat en bestemd is voor bewoning door meer dan een huishouden, bijvoorbeeld een flat, een appartementencomplex, boven en benedenwoningen en maissonnettes;

 

Lid 1c: een perceel dan wel een verzameling van percelen in één pand dat uit meer dan één bouwlaag bestaat én uitsluitend bestemd is voor bewoning

Artikel 1

lid 1o: buitengebied: het gebied gelegen buiten de bebouwde kom, waarvan de gemeenteraad de grenzen heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 20a lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Lid 1o: de percelen gelegen buiten de kernen, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart(en).

Artikel 8 Afzonderlijk inzamelen

lid 3a en b: niet opgenomen

Artikel 8 lid 3a en b

In afwijking van het eerste gestelde lid wordt gft-afval niet afzonderlijk ingezameld bij percelen:

a die deel uitmaken van gestapelde bouw en ten behoeve waarvan geen inzamelmiddelen zijn verstrekt;

b die gelegen zijn in het buitengebied.

Artikel 10: Frequentie van inzamelen bij elk perceel

lid 3: Groente- fruit en tuinafval wordt tenminste eenmaal per twee weken afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld

Artikel 10

lid 3: gft-afval wordt, met uitzondering van de in artikel 8 lid 3 genoemde percelen, tenminste een maal per 2 weken afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld.

Artikel 7 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Lid 3: NV ROVA Gemeenten wordt aangewezen als exclusief gerechtigde tot en belast met de uitvoering van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 7

Lid 3: NV ROVA gemeenten wordt aangewezen als exclusief gerechtigde tot en belast met de uitvoering van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van snoeihout (onderdeel grof tuinafval) gedurende 2 maanden van het jaar (december en maart) waarbij snoeihout in het buitengebied wordt versnipperd en afgevoerd door een nader door het college aan te wijzen partij.

Artikel II Inwerkingtreding verordening

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van

21 december 2017.

de griffier

Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter

Martijn Dadema

Naar boven