Gemeenteblad van Aalsmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerGemeenteblad 2017, 231501VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van leges 2018 gemeente Aalsmeer

Z-2017/05707

De raad van de gemeente Aalsmeer,

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid en artikel 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 gemeente Aalsmeer.

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2017-1 vastgesteld op 9 februari 2017 en de eventuele wijzigingen hierop.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • 2.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 3.

  2 Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Tenzij in de bij deze verordening behorende tabel met betrekking tot een bepaalde rubriek anders is vermeld, wordt van de leges geen teruggaaf verleend.

 • 4.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 en1.4.6 (verstrekking uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegeven);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • c.

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de Legesverordening 2017-1 van 9 februari 2017 zijn vervallen met ingang de derde dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  De in onderdeel "Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen," van de tarieventabel genoemde bijlagen zoals "BIM Media B.V. voor de bepaling van herbouwkosten en bouwkosten van woningen, bedrijfspanden, agrarische gebouwen en herstelkosten van gebouwschades" worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2018

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 december 2017.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

J.J. Nobel

Bijlagen behorende bij de Legesverordening 2018:

 • 1.

  Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018.

 • 2.

  Genormeerde Bouwkostenberekening 2018.

 • 3.

  Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

 • 4.

  Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen met opnameformulier.

 • 5.

  Meetinstructie Bruto inhoud woningen met opnameformulier.

 

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018

Indeling tarieventabel

 

Titel 1         Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1   Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2   Reisdocumenten

Hoofdstuk 3   Rijbewijzen

Hoofdstuk 4   Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5   Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6   Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7   Bestuursstukken

Hoofdstuk 8   Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9   Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10  Gemeentearchief

Hoofdstuk 11  Huisvestingswet

Hoofdstuk 12  Leegstandwet

Hoofdstuk 13  Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14  Markten

Hoofdstuk 15  Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16  Kansspelen

Hoofdstuk 17  Kabels en leidingen

Hoofdstuk 18  Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19  Diversen

 

Titel 2        Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1   Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2   Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3   Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4   Vermindering

Hoofdstuk 5   Teruggaaf

Hoofdstuk 6   Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7   Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8   Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9   Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Hoofdstuk 10  In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3        Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1   Horeca

Hoofdstuk 2   Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3   Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4   Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5   Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 6   In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Volgnr

Omschrijving

Voor 2018 geldt het tarief 2018

 

 

Tarief in € (voorzover) geen % is toegevoegd

Nr

Legestabel Aalsmeer

Aalsmeer

Aalsmeer

 

 

2017

2018

 

 

 

 

Titel 1    Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1    Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

1.1.1.1

In het Raadhuis op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16:00 uur

   268,65

   276,05

1.1.1.2

In het Raadhuis eenvoudig maandag tot en met woensdag om 9.00 uur

   123,60

   127,00

1.1.1.3 t/m

1.1.1.5

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer

 

 

1.1.1.6

Op een vrije locatie:

 

 

a.

op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur

   591,05

   607,30

b.

op maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 08:00 uur en tussen 18:00 en 22:00 uur

   644,85

   662,60

c.

op maandag tot en met vrijdag tussen 00:00 en 06:00 uur en tussen 22:00 en 24:00 uur

   806,00

   828,15

d.

zaterdag tussen 09:00 en 22:00 uur

   644,85

   662,60

e.

zaterdag tussen 00:00 en 09:00 en tussen 22:00 en 24:00 uur

   806,00

   828,15

f.

zondag tussen 00:00 en 24:00 uur

   913,50

   938,60

1.1.1.7

Vervallen

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het raadhuis

       0,00

       0,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

   154,75

   159,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

   154,75

   159,00

1.1.4.1

Per getuige (aangeleverd door de gemeente) bij huwelijken of geregistreerd partnerschap (inclusief kosteloze)

     26,85

     27,60

1.1.4.2

Voor een teruggave van leges wegens:

 

 

 

a. annulering van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:

       25%

       25%

 

b. annulering van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:

       75%

       75%

1.1.4.3

Kosten voor het verzetten van een huwelijk

 

 

 

a. verzetten van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum

     88,10

     90,50

 

b. verzetten van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum

     30,10

     30,95

1.1.4.4

Vervallen

 

 

1.1.4.5

Voltrekking van een huwelijk door een (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand die niet in dienst is van de gemeente Aalsmeer. Dit bedrag komt op het bedrag zoals vermeld onder 1.1.1

   115,00

   118,15

1.1.4.6

Voor het opmaken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid ten behoeve van een huwelijk in het buitenland

     23,05

     23,70

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.5.1

een (duplicaat) trouwboekje in een normale uitvoering

     13,40

     13,75

1.1.5.2

Een (duplicaat) trouwboekje of (duplicaat) partnerschapboekje in een luxe uitvoering:

 

 

 

blauw

     25,75

     26,45

 

rood

     29,00

     29,80

1.1.5.3

Één geboorteboekje

       8,90

       9,14

1.1.6

Kaligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje

     16,15

     16,60

1.1.7

Bijschrijving in een trouwboekje of partnerschapsboekje

       3,60

       3,70

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

     16,15

     16,60

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

1.1.10

Overlijden

 

 

1.1.10.1

Voor het verlenen van uitstel van lijkbezorging en bespoediging van lijkbezorging

     15,35

     15,75

1.1.10.2

Laissez-passer (voor verplaatsing van een stoffelijk overschot naar het buitenland)

     15,35

     15,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 2    Reisdocumenten

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max tarief

Wettelijke max tarief

1.2.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max tarief

Wettelijke max tarief

1.2.3

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max tarief

Wettelijke max tarief

1.2.4

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max tarief

Wettelijke max tarief

1.2.5

de tarieven genoemd onder 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 worden bij spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het laatste Besluit Paspoortgelden op dat moment dat op het moment van aanvraag van kracht is afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max tarief

Wettelijke max tarief

1.2.6

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer

 

 

1.2.7

Voor het afleggen van een thuisbezoek i.v.m. de aanvraag van een reisdocument. (tussen 1 oktober en 1 april)

     29,55

     30,35

1.2.8

voor het verlenen van een dienst bij het uitreiken van een document buiten de openingstijden van de balies van Burgerzaken

   130,40

   134,00

1.2.9

Voor het landelijk bezorgen van:

 

 

1.2.9.1

één reisdocument maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 21:00 of zaterdag tussen 08:00 en 18:00

       4,95

       5,10

1.2.9.2

twee of meer reisdocumenten op één adres maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 21:00 of zaterdag tussen 08:00 en 18:00

       9,90

     10,15

 

 

 

 

Hoofdstuk 3    Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

     30,70

     31,55

1.3.2

Het tarief als bedoeld in 1.3.1. wordt verhoogd met indien de dienstverlening verband houdt met de vermissing of diefstal van een reeds eerder verstrekt rijbewijs

     30,30

     31,15

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis Wegenverkeerswet

 

 

1.3.4

Voor het afleggen van een huisbezoek i.v.m. de aanvraag van een rijbewijs. (tussen 1 oktober en 1 april)

     29,50

     30,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 4    Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

       9,40

       9,65

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

       9,40

       9,65

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

   130,00

   133,60

1.4.3

Voor het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente

 

 

1.4.3.1.1

Op het raadhuis (incl. post aan derden)

       9,45

       9,70

1.4.3.1.2

Op het raadhuis spoedtarief (incl. post aan derden)

     18,90

     19,40

1.4.3.2

Via internet (incl. verzendkosten)

       7,52

       7,75

1.4.3.3

Via alternatieve media (magneetband/schijf) per verstrekking

     24,40

     25,05

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

     24,40

     25,05

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

     24,40

     25,05

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier (1.20.1.1)

     19,20

     19,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 5    Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

       2,44

       2,51

 

 

 

 

Hoofdstuk 6    Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina (*)

       0,23

       0,24

 

met een maximum per bericht van(*)

       5,00

       5,15

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's(*)

     22,50

     23,10

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

       5,00

       5,15

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking(*)

     22,50

     23,10

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (*)

       4,50

       4,60

 

 

 

 

 

(*) Wettelijke maximumtarief

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7   Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

     21,45

     22,05

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

     21,45

     22,05

1.7.2 t/m 1.7.4

Bewuste artikelnummers zijn vanaf 2016 niet meer van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer. Al deze stukken zijn op www.aalsmeer.nl te raadplegen

 

 

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.5.1

een afschrift van de Algemeen Plaatselijke Verordening of een andere verordening

     12,22

     12,55

1.7.5.2

een afschrift van de omgevingsvergunning

     19,00

     19,50

1.7.5.3

Afdruk per pagina van bedoelde verordeningen onder 1.7.5.1 tot 1.7.5.3 of overige verordeningen van de gemeente

       0,30

       0,31

1.7.5.4

Een afschrift van een bestemmingsplan, per exemplaar, exclusief verzend- en administratiekosten

     41,95

     43,10

1.7.5.5

Voor het raadplegen van tekeningen en andere bescheiden uit het archief: per te lichten dossier

     13,85

     14,25

 

Vermeerderd met:

 

 

 

a. voor elk kwartier of gedeelte daarvan aan de informatieverstrekking besteed

     19,25

     19,80

 

b. in afwijking van a, indien betreft hoogwaardige technische informatieverstrekking door specialisten op een bepaald vakgebied, voor elk half uur of gedeelte daarvan aan de informatieverstrekking besteed

     38,45

     39,50

1.7.5.6

Opvragen en verstrekken van één digitaal dossier, per email of andere digitale wijze ,waarbij de vergunning al is verleend, afgesloten, gearchiveerd en is ingediend na 1 oktober 2010

       6,90

       7,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 8    Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1 t/m 1.8.2.6

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer

 

 

1.8.2.7

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

     12,30

     12,65

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

1.8.3.1

het relatiebestand adreskadastraal perceel per gelegde relatie

       6,87

       7,05

1.8.3.2 t/m 1.8.3.4

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer

 

 

1.8.4

Bodeminformatie

 

 

1.8.4.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van informatie over de bodemgesteldheid in verband met aanwezige of mogelijke aanwezige verontreiniging

     31,70

     32,55

1.8.4.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van informatie over sonderingen

     44,30

     45,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 9    Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het maximum bedrag zoals dat op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden" afgerond op € 0,05 naar beneden

 

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

       9,35

       9,60

1.9.3

Een verklaring van Nederlanderschap

       9,35

       9,60

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

       9,35

       9,60

1.9.5

Naturalisaties

 

 

1.9.5.1

Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit ingevolge de bepalingen opgenomen in de Rijkswet op het Nederlanderschap van 19 december 1984 (Staatsblad 629): gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): afgerond op € 0,05 naar beneden

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10    Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

     16,05

     16,50

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,

 

 

 

I. per pagina / afbeelding voor 1915

       4,12

       4,25

 

II. per pagina / afbeelding, na 1915

       2,36

       2,42

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11    Huisvestingswet 2014

 

 

1.11

Voor het in behandeling nemen geldt: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

     76,80

     78,90

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

     78,90

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

     78,90

 

 

 

 

Hoofstuk 12    Leegstandwet

 

 

1.12

Voor het in behandeling nemen geldt: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, Leegstandwet

     76,80

     78,90

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, Leegstandwet

     76,80

     78,90

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.[Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13    Gemeentegarantie

 

 

 

Is niet van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14    Markten

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het inschrijven of verlengen van de inschrijving voor een standplaats op de weekmarkt zoals bedoeld in artikel 11 van de Marktverordening

     29,25

     30,05

 

 

 

 

Hoofdstuk 15    Winkeltijdenwet

 

 

1.15

Voor het in behandeling nemen geldt: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een (permanente) ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en de Verordening inzake de winkeltijden Aalsmeer

     76,80

     78,90

1.15.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

     76,80

     78,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 16    Kansspelen

 

 

1.16.1

Voor tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag (niet zijnde Speelautomatenhal) tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen. (De hoogte van de leges is gelijk aan het laatstelijk vermelde maximale tarief in het Speelautomatenbesluit 2000 of zijn rechtsopvolger) Voor het in behandeling nemen geldt: het indienen van een aanvraag bij de gemeente

 

 

1.16.1.2

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd (maximaal tarief!)

   226,50

   226,50

1.16.1.3

Voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, (maximale aantal per horecagelegenheid) (maximaal tarief!)

   362,50

   362,50

1.16.1.4

Voor tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Speelautomatenhal tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een periode van twaalf maanden voor de eerste speelautomaat

     56,50

     56,50

16.1.5

en voor een periode van twaalf maanden voor iedere tweede en volgende speelautomaat, met een maximum van 250 speelautomaten

     34,00

     34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

     76,80

     78,90

1.16.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal, zoals bedoeld in artikel 2 van de verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer, bedraagt:

   909,00

   934,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 17    Kabels en leidingen

 

 

1.17.1

Het indienen van:

 

 

 

- een melding van voorgenomen werkzaamheden

 

 

 

- het achteraf melden van spoedeisende werkzaamheden of

 

 

 

- het instemmingsbesluit

 

 

 

Voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in en op openbare gronden op basis van de “Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 2015 gemeente Aalsmeer

   606,10

   622,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 18    Verkeer en vervoer

 

 

1.18

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1

tot het verkrijgen dan wel wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013:

 

 

1.18.1.1

voor het vervangen/vernieuwen van een vaartuig/woonschip voor permanente en niet-permanente bewoning

   187,75

   192,90

1.18.1.2

voor het wijzigen van de tenaamstelling van de eigenaar van een vaartuig/woonschip voor permanente en niet-permanente bewoning

     76,80

     78,90

1.18.1.3

voor het verplaatsen van een vaartuig/woonschip voor permanente en niet-permanente woning

   187,75

   192,90

1.18.1.3a

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van een zeer snel varende boot (beperkte ontheffing)

   204,40

   210,00

1.18.1.3b

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van een zeer snel varende boot (onbeperkte ontheffing)

   275,90

   283,80

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.26 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het afmeren van één kajuitboot, geldig voor een jaar

     27,60

     28,35

1.18.1.5

Voor het verstrekken van een sticker behorende bij de onder 15.1.4 bedoelde vergunning wordt het tarief verhoogd met

     16,55

     17,00

1.18.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het gemeentelijk kadaster, per perceel

       8,08

       8,30

1.18.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

     38,75

     39,80

1.18.3.2

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer

 

 

1.18.3.3

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer

 

 

1.18.3.4

tot de afgifte van een ontheffing parkeren blauwe zone Uiterweg/Dorp/Raadhuisplein

     29,15

     29,95

1.18.4.1

voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart

   165,60

   170,15

1.18.4.2

voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart, zoals bedoeld in art. 49 van Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

     27,55

     28,30

1.18.4.3

voor het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

   220,80

   226,85

1.18.4.4

het wijzigen / vervangen van een kentekenbord

     27,55

     28,31

1.18.5

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Aalsmeer

 

 

1.18.6

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een rioolvergunning, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Aalsmeer 2011

   275,90

   283,50

1.18.7

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

     27,60

     28,35

 

 

 

 

Hoofdstuk 19    Diversen

     16,55

     17,00

1.19.1.1

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag c.q. verzoek om informatie, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per uur werk of een deel van een uur gerekend per kwartier

       8,08

       8,30

1.19.1.2

Voor het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke op grond van bijvoorbeeld de Wet openbaarheid van bestuur:

 

 

 

I. 1 tot 10 bladzijde A4 pagina’s, of formaten die hieraan gelijk zijn per persoon per jaar. (zwart/wit)

 

 

 

II. vanaf 11 bladzijdes A 4 formaat per bladzijde (zwart/wit):

       0,31

       0,32

 

III. vanaf bladzijde 1 op A3 formaat per bladzijde (zwart/wit):

       0,72

       0,74

 

IV. vanaf bladzijde 1 op A2 formaat per bladzijde (zwart/wit):

       3,51

       3,61

 

V. vanaf bladzijde 1 op A1 formaat per bladzijde (zwart/wit):

       7,04

       7,23

 

VI. vanaf bladzijde 1 op A0 formaat per bladzijde (zwart/wit):

     20,19

     20,75

 

VII. voor afschriften in kleur worden de leges verhoogd met 50%

 

 

 

VIII. Voor het scannen vanuit een papieren dossier per scan:

       3,51

       3,61

 

IX. Voor één bestand uit een bestaand digitaal dossier per bestand, per email of andere digitale wijze, per bestand:

       0,72

       0,74

 

Voorafgaande aan het verstreken zal belanghebbende op de hoogte worden gesteld dat voor de aanvraag leges worden geheven en zal er een schatting worden gegeven van het aantal uren en de kosten. De bedragen van 1.20.1.2 worden, overeenkomstig maatschappelijk gebruik, afgerond op eenheden van 5 eurocent

 

 

1.19.2.1

Medische en sociale urgenties

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor verkrijging van een medische dan wel een sociale urgentie in het kader van de woonruimteverdeling, per aanvraag

     41,70

     42,85

 

 

 

 

Titel 2    Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1    Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

Aanlegkosten: Niet opgenomen in deze verordening

 

 

2.1.1.2

Bepalen hoogte van de Bouwkosten:

 

 

 

Voor de bepaling van de hoogte van de bouwkosten wordt:

 

 

a.

eerst gekeken of de aanvraag of het bouwwerk voorkomt in de bij deze verordening behorende bijlage 2. Bij de in de tabel genoemde bouwwerken wordt indien het om stuks tarieven gaat gekeken naar het aantal of de strekkende meter met vaste leges. Bij de overige, niet stuks, het aantal vierkante meters of kubieke meters berekend volgens bijgevoegde bijlage meetinstructies gebruiksoppervlakte en -inhoud (NEN 2580)

 

 

b.

Indien de aanvraag of bouwwerk niet in de bijlage voorkomt wordt als grondslag voor het bepalen van de bouwkosten genomen de aannemingssom exclusief omzetbelasting het meest gelijke bouwwerk genomen uit de papieren taxatieboeken, uit het jaar van het belastbare moment, (jaarlijks uitgegeven door Sdu uitgevers bv tot en met 2013 en vanaf 2014 door BIM Media B.V) voor de bepaling van herbouwkosten en bouwkosten van woningen, bedrijfspanden, agrarische gebouwen en herstelkosten van gebouwschades. Voor het bepalen van de hoogte van de leges is het percentage genoemd in artikel 2.3.1.1 van toepassing

 

 

c.

Indien de aanvraag of bouwwerk niet voorkomt in de bijgevoegde lijst, het onder ad b vermelde taxatieboeken dan dienen de bouwkosten te worden bepaald op de aannemingssom exclusief omzetbelasting te worden bepaald, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor het bepalen van de hoogte van de leges is het percentage genoemd in artikel 2.3.1.1 van toepassing

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld

 

 

2.1.4

In behandeling nemen: het moment van indienen van een aanvraag bij de gemeente

 

 

2.1.5

Omgevingsvergunning: het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

 

 

2.1.6

Totale oppervlakte of inhoud: aantal kubieke meters of het aantal vierkante meters berekend volgens bijgevoegde bijlagen Meetinstructie Gebruiksoppervlakte en Meetinstructie Bruto inhoud (NEN 2580 bruto-oppervlakte- en inhoudsberekening bouwwerken)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2  Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

   261,65

   268,85

2.2.2

onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 kan de aanvrager verzoeken om een extra indicatiegesprek aan de balie, waarin locatie-specifieke bestemmingsplaninformatie, op afspraak, wordt gegeven. Het tarief hiervoor bedraagt € 85,00

     85,00

     87,35

 

 

 

 

Hoofdstuk 3  Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2,7% van de bouwkosten met een minimum van

   102,00

   104,80

2.3.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, met in acht name van hetgeen gesteld is in artikel 2.1.1.2 , dat na beoordeling vergunningsvrij blijkt te zijn, bedraagt het tarief 2,7% van de bouwkosten

 

 

 

met een minimum van

   102,00

   104,80

 

met een maximum van

   261,65

   268,85

2.3.1.3

Extra welstandstoets

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is 0,15% van de bouwkosten

 

 

 

met een minimum van

     30,90

     31,75

 

met een maximum van

2.060,60

2.117,25

 

Van het onder 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

 

 

2.3.1.4

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

   760,00

   770,00

2.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 50% extra van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. Met een maximum van 1.000,00 euro

       50%

       50%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   108,45

   111,45

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (binnenplanse afwijking):

   108,45

   111,45

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse kleine afwijking):

   108,45

   111,45

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse afwijking):

4.354,70

4.474,45

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

   215,45

   221,35

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

1.617,60

1.662,10

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

1.617,60

1.662,10

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

   108,45

   111,45

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (binnenplanse afwijking):

   108,45

   111,45

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse kleine afwijking):

   108,45

   111,45

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse afwijking):

4.354,70

4.474,45

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

   215,45

   221,35

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

1.617,60

1.662,10

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

1.617,60

1.662,10

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

   108,45

   111,45

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   914,85

   940,00

2.3.5.2

Indien het (advies) werkzaamheden betreft , niet zijnde in relatie tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning, bedraagt het tarief per uur of een gedeelte daarvan afgerond naar boven op het kwartier

     nieuw

   100,00

2.3.6

Niet opgenomen

 

 

 

Niet opgenomen

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

     76,80

     78,90

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Aalsmeer, of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

     76,80

     78,90

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 6.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

     76,80

     78,90

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

     76,80

     78,90

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Aalsmeer, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

     76,80

     78,90

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief

     76,80

     78,90

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

     76,80

     78,90

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (per 1-1-2017 Wet natuurbescherming)

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

   215,45

   221,35

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische Zaken aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

   215,45

   221,35

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet (per 1-1-2017 Wet natuurbescherming)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

   215,45

   221,35

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

     76,80

     78,90

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

     76,80

     78,90

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

   215,45

   221,35

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

   215,45

   221,35

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

     76,80

     78,90

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subsubonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4  Vermindering

 

 

2.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of een indicatiegesprek als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of het indicatiegesprek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5  Teruggaaf

 

 

2.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten

 

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, maar voordat de aanvraag is afgerond met een eindbesluit, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges . De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

       50%

       50%

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 24 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

       35%

       35%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Niet opgenomen

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten als bedoelt in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25%:

 

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

       25%

       25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan hier vermeld wordt niet teruggegeven en/of verrekend

     76,80

     78,90

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

 

 

2.5.6

Niet behandelen aanvraag

 

 

 

Indien een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen aan de ontvankelijkheidseisen, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Met een minimum van € 102,00 en een maximum van € 500,00

       25%

       25%

 

 

 

 

Hoofdstuk 6  Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Niet opgenomen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7  Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

     76,80

     78,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 8  Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.354,70

4.474,45

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a van de Wet ruimtelijke ordening

1.917,25

1.969,95

2.8.3

Als tijdens de procedure voor het wijzigen van een plan het (bouw)plan wordt ingetrokken voordat het wijzigingsplan conform artikel 3.8 Wro ter inzage wordt gelegd, bestaat er aanspraak op 50% teruggave van de onder 2.8.1 c.q. 2.8.2 aangegeven leges

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9  Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 

Niet opgenomen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10  In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

     76,80

     78,90

 

 

 

 

Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1  Horeca

3.1

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

   275,40

   282,95

3.1.1.a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

     76,80

     78,90

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

   153,55

   157,75

3.1.2.a

Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoel in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, bedraagt per leidinggevende (tot een maximum van het tarief vermeld bij 3.1.1)

     76,80

     78,90

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

     76,80

     78,90

3.1.4

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet: Niet van toepassing in de gemeente Aalsmeer

 

 

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening (voor combinatieaanvragen zie 3.1.7, 3.1.8 en 3.1.9)

   185,75

   190,85

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een terras op grond van de Algemene plaatselijke verordening

     nieuw

     78,90

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld onder 3.1.5 in combinatie met een terras

   218,15

   224,15

3.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld onder 3.1.5 in combinatie met een aanvraag uit Hoofdstuk 16 Kansspelen 1.16.1 t/m 1.16.3 bedraagt het tarief voor de exploitatievergunning

   185,75

   190,85

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met het desbetreffende bedrag vermeld in artikelen 1.16.1.1 t/m 1.16.1.3

 

 

3.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning zoals vermeld onder 3.1.5 met terras als bedoeld onder 3.1.7 in combinatie met een aanvraag uit Hoofdstuk 16 Kansspelen 1.16.1 t/m 1.16.3 bedraagt het tarief voor de exploitatievergunning samen met het terras

   185,75

   190,85

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met het desbetreffende bedrag vermeld in artikelen 1.16.1.1 t/m 1.16.1.3

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2  Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Aalsmeer, conform beoordeling risicomatrix evenementen, indien het betreft:

 

 

3.2.1.1

een evenement met risicoklasse C

       0,00

       0,00

3.2.1.2

een evenement met risicoklasse B

       0,00

       0,00

3.2.1.3

een evenement met risicoklasse A ( bij start aanvraag meerjarig evenement tot maximaal 5 jaar geldig)

       0,00

       0,00

3.2.1.4

een evenement met risicoklasse A eenmalig

       0,00

       0,00

3.2.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verklaring van geen bezwaar ivm evenementen die gebruik gaan maken van de openbare weg binnen onze gemeente grenzen, waarvan de aanvraag voor een vergunning door een andere gemeente in behandeling is genomen

     76,80

0,00

3.2.2

Standplaatsen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer:

 

 

3.2.2.1

Voor een incidentele standplaats

     76,80

     78,90

3.2.2.2

Voor een vaste standplaats

   110,35

   113,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 3  Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf op grond van artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Aalsmeer

   606,55

   623,25

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in het beheer van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Aalsmeer

   606,55

   623,25

3.3.2.3

Een aanvraag tot een beperkte wijziging van een beheerder/leidinggevende van een seksinrichting of escortbedrijf bedraagt, per beheerder/leidinggevende, met een maximum van het bedrag genoemd in 3.3.1

     76,80

     78,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 4  Huisvestingswet 2014

 

 

3.4

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

     78,90

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

     78,90

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

     78,90

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

     78,90

3.4.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

     76,80

     78,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 5  Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

Dit hoofdstuk wordt elders ondervangen in de tarieventabel

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6  In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente

 

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag c.q. verzoek om informatie, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per uur werk of een deel van een uur gerekend per kwartier

     76,80

     78,90

3.6.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inzamelen van geld of goed als bedoeld in artikel 5:13 van de APV:

     76,80

     78,90

3.6.3

Ongediertebestrijding

 

 

 

Dit onderdeel maakt geen deel uit van de Legesverordening Aalsmeer

 

 

3.6.4

Verkeersregelaar: het tarief bedraagt voor het behandeling nemen voor de aanvraag tot aanstelling als verkeersregelaar voor één jaar of een verlening als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009

     76,80

     78,90

3.6.5.1

Indien een aanvraag uit titel 3 buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen aan de ontvankelijkheidseisen, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht. Met een minimum van € 78,90 en een maximum van € 500,00

 

 

3.6.5.2

Indien een aanvraag uit titel 3 door de aanvrager wordt ingetrokken binnen 4 weken na indienen, kan 25% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht worden. Met een minimum van € 78,90 en een maximum van € 500,00

 

 

3.6.5.3

Indien een aanvraag uit titel 3 door de aanvrager wordt ingetrokken na 4 weken na indienen, kan 50% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht worden. Met een minimum van € 78,90 en een maximum van € 750,00

 

 

 

(1) zijn wettelijke vastgestelde bedragen of wettelijk vastgestelde maximum bedrag(en)

 

Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2017.

 

De griffier van de gemeente Aalsmeer

O. van Kolck