Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 231330BeleidsregelsNadere regels tot wijziging van de nadere regels “Overgangsregeling peuterspeelgroepen voor peuters op de peuterspeelgroep, wiens ouders vallen onder de Wet Kinderopvang en die niet in aanmerking komen voor een belastingtoeslag voor kinderopvang”

 

BW17.0437

 

Burgemeester en wethouders van Brummen;

 

hebben besloten:

 • 1.

  Nadere regels tot wijziging van de nadere regels “Overgangsregeling peuterspeelgroepen voor peuters op de peuterspeelgroep, wiens ouders vallen onder de Wet Kinderopvang en die niet in aanmerking komen voor een belastingtoeslag voor kinderopvang” (kenmerk INT17.2949) vast te stellen.

 • 2.

  Kennisnemen van de nulmeting ten behoeve van een 2 jaarlijkse aangekondigde monitor over het bereik van het aantal peuters (kenmerk INT17.2950).

 • 3.

  Vérian (consultatiebureau) te vragen alle ouders die voor deze regeling in aanmerking komen te stimuleren gebruik te maken van deze regeling.

 • 4.

  De middelen die voor deze regeling in het gemeentefonds worden ontvangen te bestemmen voor dit doel.

 

Nadere regels tot wijziging van de nadere regels “Overgangsregeling peuterspeelgroepen voor peuters op de peuterspeelgroep, wiens ouders vallen onder de Wet Kinderopvang en die niet in aanmerking komen voor een belastingtoeslag voor kinderopvang”

 

Artikel I De nadere regels “Overgangsregeling peuterspeelgroepen voor peuters op de peuterspeelgroep, wiens ouders vallen onder de Wet Kinderopvang en die niet in aanmerking komen voor een belastingtoeslag voor kinderopvang” worden als volgt gewijzigd.

 

A. De officiële naam van de nadere regels wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 “Overgangsregeling peuterspeelgroepen voor peuters op de peuterspeelgroep,

wiens ouders vallen onder de Wet Kinderopvang en die niet in aanmerking

komen voor een belastingtoeslag voor kinderopvang”

  

 “Alle peuters naar de voorschool”

 

B. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2 Doel van de regeling

 

Peuteropvang volgens de Wet kinderopvang (WKO) mogelijk maken voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (tot de inkomensgrens van 2x modaal bruto per jaar), ter voorkoming van ontwikkelingsachterstanden.

In het kader van de harmonisatie volgens de wet Ontwikkelingskansen voor Kwaliteit en Educatie beoogt de regeling ook een soepele overgang van de peuterspeelzaalconstructie naar de Wet kinderopvang in een begrensde periode van vier jaar. De instellingen hebben met behulp van deze regeling voor ouders vier jaar de gelegenheid om de harmonisatie volledig te voltooien met een minimum aan frictiekosten.

 

Artikel 2 Doel van de regeling

 

Peuteropvang volgens de Wet kinderopvang (WKO) mogelijk maken voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, ter voorkoming van ontwikkelingsachterstanden.

 

Artikel 4 Subsidie

1. Subsidie kan worden verleend aan een kindcentrum, ten behoeve van een tegemoetkoming aan de ouders, voor het opvangen van peuterspeelgroepkinderen in een kindcentrum in de gemeente Brummen, ter hoogte van maximaal € 7,50 per uur met een maximum van 7 uur per week, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 

Artikel 4 Subsidie

1. Subsidie kan worden verleend aan een kindcentrum, ten behoeve van een tegemoetkoming aan de ouders, voor het opvangen van peuterspeelgroepkinderen, ter hoogte van maximaal € 7,50 per uur met een maximum van 7 uur per week, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 

 

 

Artikel II Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

 

Brummen, 19 december 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen