Besluit bekendmaking wijziging subsidieplafond evenementen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, gelet op artikel 4 van de Subsidieregeling voor evenementen 2016

Besluit

Het subsidieplafond voor het kalender 2018, bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling voor evenementen 2016, voor publieksevenementen te verhogen en vast te stellen op 110% van het beschikbare budget te weten € 312.424,- .

Voor springplankevenementen is € 31.550,-. beschikbaar.

Wijze van verdeling

De verdeling vindt plaats conform de in de subsidieregeling vastgestelde wijze van verdeling.

Voor publieksevenementen geldt dat de volledige aanvragen die binnen de aanvraagtermijn zijn ingediend in een rangorde worden geplaatst volgens een individuele inhoudelijke beoordeling op grond van de toetsingscriteria als genoemd in de subsidieregeling.

De organisaties die voor een publieksevenement subsidie aanvraagt en het hoogst in de rangorde staan komen in aanmerking voor subsidie tot het subsidieplafond bereikt is. Indien de rangorde in relatie tot het subsidieplafond uitwijst dat de toekenning van de subsidieaanvragen geen evenwichtig evenementenjaarprogramma voor wat betreft soort, omvang, tijd, doelgroep en locatie gerealiseerd kan worden, dan kan worden besloten om de aanvraag deels te honoreren tot er sprake is van een evenwichtig evenementenjaarprogramma naar soort, omvang, tijd, doelgroep en locatie.

Bij evenementen die naar soort, omvang, tijd, doelgroep en locatie overeenkomen, komt het evenement dat bij de beoordeling het hoogst in rangorde is geëindigd in aanmerking voor subsidie. Bij gelijke score is de totaalscore op positionering en professionaliteit doorslaggevend bij de uiteindelijke toekenning.

Voor springplankevenementen geldt dat de organisatie die subsidie aanvraagt voor springplankevenementen en voldoet aan de toetsingscriteria in de subsidieregeling in volgorde van binnenkomst worden behandeld. De datum van ontvangst geldt als de dag waarop de aanvraag volledig is.

Aldus vastgesteld door het college van b&w d.d. 14 december 2017.

Inwerking getreden op de dag na de elektronische bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Naar boven