Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

De raad der gemeente Bergeijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017;

 

gezien het voorstel van de commissie ABZ d.d. 30 november 2017.

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse Identiteitskaart;

 

besluit:

 

vast te stellen de: "Verordening op de heffing en invordering van leges 2018".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 

a. 'dag':

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 

b. 'week':

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 

c. 'maand':

het tijdvak dat loopt van de ne in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een keldermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e;

 

d. 'jaar':

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de(n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 

e. 'kalenderjaar':

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder naam leges worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.
  • 1.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart of een reisdocument als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet.een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

  • 2.

   Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse Identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse Identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst de Nederlandse Identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor kleinschalige activiteiten/evenementen die vallen onder meldingsplichtige activiteiten (categorie 1) van het evenementenbeleid gemeente Bergeijk;

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • e.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van een nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoongegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag en verzoeken op grond van de naturalisatiewet);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2017" vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2016, wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2018"

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 21 december 2017.

 

De gemeenteraad,

 

J.M. van Dongen-Hermans

Griffier

 

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017van de gemeente Bergeijk

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Hoofdstuk 21 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 Archeologie

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de

registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

€ 250,00

1.1.1.2

zaterdag

€ 470,00

1.1.1.3

meerkosten bij een huwelijk op locatie

€ 120,00

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje

of duplicaat-trouwboekje partnerschapsboekje of duplicaatpartnerschapsboekje

€ 39,00

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake de omzetting van een huwelijk in een

partnerschapsregistratie of anderszins in de trouwzaal hetzelfde als genoemd onder 1.1.1

 

1.1.3.1

Voor een administratieve omzetting

€ 13,20

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een afschrift/uittreksel

uit de Burgerlijke Stand

€ 13,20

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 23,30

 

Bij toezending van de stukken genoemd onder1.1.4 en 1.1.5 worden de

tarieven verhoogd met een bedrag als opgenomen in 1.20.1.6.

 

1.1.6

Aanleveren van getuigen voor een huwelijk (per getuige)

€ 20,00

1.1.7

Administratiekosten voor het verzetten van een huwelijks-/partnerschapsdatum

€ 18,50

1.1.8

Het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 13,20

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk

als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het

tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een

nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18

jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende

de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,05

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt

€ 29,05

1.2.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.6.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan niet-ingezetenen

voor een persoondie op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 100,75

1.2.6.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan niet-ingezetenen voor een

persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt

€ 87,40

1.2.6.3

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan

niet-ingezetenen bedraagt:

t/m 17 jaar

vanaf 18 jaar

 

 

€ 67,45

€ 89,50

1.2.7

voor een spoedlevering van de in deonderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6

genoemde documenten, de in die onderdelen leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot hetafgeven, vernieuwen of omwisselen van een ijbewijs

€ 39,65

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1

wordt bij een spoedlevering vermeerderd

met een bedrag van

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie

personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, metuitzondering van de onderdelen

1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens

omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden

geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

per strekking

Dit tarief geldt ook voor verstrekkingen aanafnemers en bijzondere derden

op papier (+ administratiekosten onder 1.20.1.6)

 

€ 6,55

1.4.2.2

tot het verstrekken aan afnemers op papier bij aanwezigheid "nohit"

€ 2,30

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking

verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon

die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

per strekking

 

€ 6,55

1.4.4.2

tot het verstrekken aan afnemers op papier bij aanwezigheid "no-hit"

€ 2,30

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens

met behulp

van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het

Besluit basisregistratie personen

€ 22,69

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens

bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,30

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de

basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,95

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aan vrager als

kiezer, bedoeld in artikel D4 van deKieswet

€ 6,45

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescher-

ming persoonsgegevens

 

 

gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuurszaken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van:

 

1.71.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 81,50

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 81,50

1.7.1.3

een afschrift van een perspectievennota c.q. tussentijdse bestuursrapportage

€ 24,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van stukken behorende bij de raadsvergaderingen, per pagina

€ 0,40

1.7.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken,

behorende bij de raadsvergaderingen

€ 153,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in be­han­deling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van een afschrift van de stukken behorende bij de

raadscommissies, per pagina

€ 0,40

1.7.4

tot het afsluiten van een abonnement voor eenkalenderjaar op de stukken

behorende bij de raadscommissies

€ 153,00

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in be­han­deling nemen van een aan­vraag tot het

verstrek­ken van:

 

1.7.5.1

een afschrift van een door de raad vast­ge­stelde verorde­ning, per pagina

€ 0,40

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het ver­richten van nasporingen in het ge-

meentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

(met een minimum van één kwartier)

€ 18,95

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingen-

registratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiek-

rechtelijke beperkingen (WKPB), dan wel tot het verstrekken van een

registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c,

van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 6,55

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

vraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn

€ 6,55

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van nationaliteit

€ 6,55

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,55

1.9.5

overige uittreksels BRP

€ 6,55

1.9.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van

het besluit BRP:

 

1.9.6.1

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

ten hoogste 49 pagina’s

50 tot 100 pagina’s

meer dan 100 pagina’s

 

€ 6,15

€ 30,40

€ 45,70

1.9.6.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 25,10

1.9.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek

op grond van de naturalisatiewet:

 

1.9.7.1

voor een enkelvoudig optieverzoek

€ 184,00

1.9.7.2

voor een gemeenschappelijk optieverzoek

€ 314,00

1.9.7.3

voor een enkelvoudig naturalisatieverzoek

€ 866,00

1.9.7.4

voor een gemeenschappelijk naturalisatieverzoek

€ 1105,00

1.9.7.5

voor meenaturaliserende minderjarige

€ 128,00

1.9.7.6

voor medeopterende minderjarige

€ 21,00

1.9.7.7

voor enkelvoudig verlaagd

€ 644,00

1.9.7.8

voor gemeenschappelijk verlaagd

€ 884,00

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het

gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,95

1.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot et verstrekken van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,

per pagina

€ 0,40

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 0,40

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de Leegstandwet

€ 72,70

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van en aanvraag tot het

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van

de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

Voor een periode van twaaf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten,

een basisbedrag van

€ 22,50

 

Vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 34,00

1.16.1.3

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van

meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.14

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een

periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, een basisbedrag

van

€ 90,50

 

Vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op

de kansspelen (loterijgvergunning)

€ 25,00

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 18

Kabels en leidingen

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als

bedoeld in artikel 2.1. en 3.1. van de Verordening Ondergrondse Infra-

structuur Bergeijk 2015, waarbij een graaflengte < 100 m1 is of een

montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van > 2 m2

€ 189,12

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als

bedoeld in artikel 2.1. en 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastruc-

tuur Bergeijk 2015, waarbij de graaflengte >100 m1 is

€ 378,25

1.18.3

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt vermeerderd met een

bedrag per strekkende meter van

€ 1,82

1.18.4

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt verhoogd met een

bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de

bebouwde kom gelegen;

Over de eerste 2000 m1, van

Over de lengte > 2000 m1 en < 50000 m1, van

Over de resterende totale lengte, van

 

 

 

€ 1,29

€ 0,77

€ 0,67

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Re-

geling voertuigen

€ 34,20

1.19.1.2

tot het aanvragen van een gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in arti-

kel 49 van het Be­sluit admi­nistratieve be­palingen in­zakehet weg­ver­keer

(BABW)

€ 50,00

1.19.1.3

tot het nemen van een (tijdelijke) verkeersmaatregel

€ 10,00

1.19.2

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

1.19.2.1

het aanleveren van gegevens ten behoeve van bestaande verkeerstellingen

per locatie

per kwartier

€ 22,90

1.19.3

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

1.19.3.1

Het verkrijgen van een parkeerontheffing binnen de zogenaamde blauwe

zone per jaar

€ 60,00

 

OF

 

1.19.3.2

het lopende het kalenderjaar verkrijgen van een ontheffing per maand

dat de ontheffing gedurende dat kalenderjaar geldig is

€ 5,00

1.19.3.3

het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in 1.19.3.1 of 1.19.3.2 per

wijziging

€ 5,00

1.19.3.4

het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing binnen de zogenaamde blauwe

zone per week

€ 10,00

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het verstrek­ken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

per pagina

€ 6,55

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor

niet elders in deze tabel of in een andere wette­lijke rege­ling een tarief is op-

genomen, per pagina

€ 0,40

1.20.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zoverdaarvoor niet elders in deze

tabel of in eenwettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 6,55

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag vande aanvrager moeten worden

opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,55

1.20.1.5

kaarten en tekeningen van bestemmingsplannen + bouw- en civieltech-

nische tekeningen + milieutekeningen + kadas­ter­kaarten of fotokopieën

daarvan per kaart, teke­ning of fotokopie voor zover afge­drukt op:

AO-papier

A1-papier

A2-papier

A3-papier

A4-papier

 

 

 

€ 8,45

€ 7,10

€ 6,55

€ 4,60

€ 2,85

1.20.1.6

Indien stukken worden toegezonden, worden de in dit hoofdstuk genoemde

tarieven verhoogd met

€ 3,05

1.20.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in be­han­deling ne­men van:

 

1.20.2.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een ver­gun­ning of ontheffing, als bedoeld

in hoofd­stukken 2, 3, 4 en 5 van de Algemene Plaatse­lijke Veror­de­ning

a. geldig voor één dag

b. geldig voor één week

c. geldig voor ten hoogste één kalender­maand of een gedeelte daarvan,

dat langer duurt dan zes dagen

d. geldig voor één kwartaal

e. geldig voor één kalenderjaar of een ge­deelte

daarvan, dat langer duurt dan vijf maanden

 

 

€ 10,00

€ 50,00

€ 100,00

 

€ 200,00

€ 300,00

 

1.20.3

het verkrijgen van een vergunning voor een reclame driehoeksbord

€ 75,00

1.20.4

het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van spandoeken

€ 25,00

1.20.5

Het tarief bedraagt voor:

 

1.20.5.1

het verkrijgen van een vergunning voor

venten ex artikel 5.15 APV:

- geldig voor 1 dag

- geldig voor 1 week

- geldig voor 2 weken

- geldig voor 1 maand

- geldig voor 1 kwar­taal

- geldig voor 1 jaar

 

 

€ 40,00

€ 80,00

€ 140,00

€ 260,00

€ 480,00

€ 960,00

1.20.5.2

het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een losse

standplaats ex artikel 5.18 APV.:

Afmeting standplaats 0-4 meter  per kalenderjaar

Afmeting standplaats 4-8 meter per kalenderjaar

Afmeting standplaats 8-12 meter per kalenderjaar

 

 

€ 200,00

€ 400,00

€ 600,00

1.20.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in be­han­deling nemen van een

aanvraag tot het verkrij­gen van een vergunning ingevol­ge

ar­tikel 2 van de Wet op de dierenbe­scherming

€ 17,20

 

Hoofdstuk 21

Wet BIBOB

 

gereserveerd

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Voorwaarden

voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV; stcrt.

2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van

de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie

(het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet

begrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerk-

zaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten

worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waar-

op de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

Bouwkosten:

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de actuele

prijzen per eenheid zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het ROEB

(Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) en bij deze tarieventabel als bijlage I zijn

opgenomen. Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het

hiervoor genoemde ROEB-overzicht, wordt onder bouwkosten verstaan:

De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme

Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische

installatiewerken 2012 (UAV2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk,

of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten voortvloeien uit aangane

verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzet

daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaam-

heid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten

worden betaald door het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag

betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Sloopkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV),

voor het uitvoeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten,

de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in

deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan derden in het economische

verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van een bouwwerk

waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4

WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde

betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die

betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk

voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift

bedoeld.

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorge-

nomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is.

€ 300,00

 

2.2.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een

op basis van het conceptplan uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen,

worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

 

om beoordeling van een principeverzoek ten aanzien van bouwen dan wel

gebruiken in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

€ 500,00

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges

voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project

geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de

verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moe-

ten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het

bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de

vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een

legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft opeen bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 3.449

bedragen een minimum tarief van

€ 100,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 3.449 en

niet meer dan € 50.000 bedragen:

vermeerderd met 2,9% van het bedrag

waarmee de bouwkosten de € 3.449 te boven

gaan;

€ 100,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 50.000,00

en niet meer dan € 300.000,00 bedragen

vermeerderd met 2,4% van het bedrag

waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven

gaan;

€ 1.450,00

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten meer dan € 300.000

bedragen vermeerderd met 1,9% van het

bedrag waarmee de bouwkosten € 300.000,00

te boven gaan

€ 7.450,00

2.3.1.1.5

Indien de aanvraag genoemd in onderdeel 5.3.1.1 aangemerkt kan worden

als een gecertificeerde aanvraag, wordt 60% van het van toepassing zijn

egestarief in rekening gebracht.

60%

2.3.1.2

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag

een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 605,00

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1

bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt

ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

20%

2.3.1.4

Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde,

of van werkzaamhedenI

ndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrek-

kng heeft op het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of

werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

€ 250,00

 

Aanlegactiviteiten

gereserveerd

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van

een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrek-

king heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c,

van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onver-

minderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 250,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 500,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 10.000,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van

een bouwactiviteit

gereserveerd

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brand-

veiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo,

bedraagt het tarief

€ 675,00

2.3.5.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in 2.3.5.1 betrekking

heeft op een tijdelijke inrichting (aanwezigheidsduur maximaal vier weken):

25% van het legestarief vermeld in 2.3.5.1

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging van

vergunning als bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt het legestarief indien het

betreft:

 

Uitbreiding van de inrichting: het legestarief vermeld in 2.3.5.1 met dien

verstande uitsluitend wordt berekend voor de uitbreiding;

 

2.3.5.3

Gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 75% van het legestarief ver-

meld in 2.3.5.1

 

Gewijzigd gebruik van den gedeelte van de inrichting: 75% van het

legestarief vermeld in 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag

uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde

gedeelte

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde

stads- en dorpsgezichten

gereserveerd

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd

stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening

of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale ver-

ordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2,

eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 100,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen

in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2 eerste lid,

aanhef onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegen-

verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening, bedraagt het

tarief, onverminderd met bepaalde in de andere onderdelen van dit

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

activiteiten:

€ 250,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen

of veranderen van het gebruik van een uitweg

 

waarvoor op grond van

een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke

verordening een melding is vereist, bedraagt het tarief:

€ 76,50

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor

op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene

plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

€ 76,50

2.3.11

Opslag van roerende zaken

gereserveerd

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbescher-

mingswet 1998

gereserveerd

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

gereserveerd

 

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling

dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die

activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen

categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de

Wabo, bedraagt het tarief:

€ 72,70

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening

of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel

2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 72,70

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond

van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing

verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevings-

vergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd

zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 72,70

2.3.14.2.1

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag

om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,

blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste

volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op

de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter

kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5,

eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking

met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten

waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking

met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten

waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15.3

Voor gefaseerde aanvragen bouwvergunning gelden de percentages

zoals ze zijn vastgesteld bij het indienen van de aanvraag van de

eerste fase bouwvergunning.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van

dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk

voorschrift voor in dat onderdeel bedoelde aanvraag een

bodemonderzoek wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 780,00

2.3.17

Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk

voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies

moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de

beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 250,00

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene

maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring

van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning

kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet

afgeven:

€ 100,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen

moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van

burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt

een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag

waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij

de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is vooraf gegaan door

een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een concept-aanvraag als bedoeld in 2.2.1,

waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het voorover-

leg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de

leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning

bedoeld in 2.3 en volgende.

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

bouw- en aanlegactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsver-

gunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-

of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, intrekt terwijl deze

reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op

teruggaaf

van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 26 weken na

het in behandeling nemen ervan van de op grond van die

onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

voor bouw- en, aanlegactiviteiten

ls de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project

dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 intrekt op aanvraag van de

vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van

de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaar na verlening

van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor

de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevings/

vergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

als bedoeld in de onderdelen 2.3.1weigert, bestaat aanspraak op

teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende

activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt

mede verstaan een vernietiging van de beschikking

waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 55,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen

bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen

2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekken omgevingsvergunning

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder

activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid,

van de Wet ruimtelijke ordening

€ 10.000,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

wijzigen danwel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel

3.6, eerste lid, onder a, respectievelijk artikel 3.6 eerste lid onder b

van de Wet ruimtelijke ordening

€ 10.000,00

 

Hoofdstuk 9

Sloopmeldingen

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 10

Archeologie

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 72,70

Titel 3 Dienstverlening vallend onder fysieke Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in be­han­deling nemen van een aanvraag tot

tot het verkrij­gen van een vergunning ingevolge ar­tikel 3 van de

Drank- en Horecawet

€ 200,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het ver­krijgen van een ont­hef­fing of een verklaring als bedoeld in de

ati­kelen 35 van de Drank- en Hore­ca­wet

€ 50,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in be­handeling nemen van een aanvraag

om een ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 4, lid 4 van de

Drank- en Horecawet

€ 50,00

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van alle wijzigingen van de vergunning als

bedoeld in de Drank- en Horecawet

€ 50,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

om:

Een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als

bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 150,00

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

tot het organiseren van een vergunningplichtig evenement:

categorie b: art. 2.25 lid 3 onder b van de

Algemene Plaatselijke Verordening

categorie c: art. 2.25, lid 3 onder c van de

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

€ 200,00

 

€ 750,00

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

3.3.1

het krijgen van een vergunning voor de exploitatie van een erotisch be-

drijf, als bedoeld in artikel 3.4 APV geldig voor één kalenderjaar

€ 865,95

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening /AMvB brandveilig gebruik overige

plaatsen

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brand-

veilig gebruik van een inrichting en/of terrein als bedoeld in artikel 2

van de Brandveiligheidsverordening dan wel de AMvB brandveilig

gebruik overige plaatsen

€ 113,00

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere be-

schikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling

nemen van een aanvraag om een andere, in

deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing

of ander beschikking

€ 72,70

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets.

Vastgesteld in ROEB-overleg 12 september 2017

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

 

 

 

2018

excl. BTW

(euro)

2018

incl. 21%

BTW

(euro)

Eenheid

(bruto)

1.

WONINGEN

 

 

 

1.1.

Rijtjeswoningen

193,00

233,53

per m3

1.2

Halfvrijstaande woningen

233,00

281,93

per m3

1.3

Vrijstaande woningen/appartementen

260,00

314,60

per m3

1.4

Bungalows

278,00

336,38

per m3

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

175,00

211,75

per m3

1.6

(Tijdelijke) woonunit

175,00

211,75

per m3

1.7

Recreatiewoning

175,00

211,75

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 

 

 

2.1

Uitbreiding woonruimte/dakopbouw

264,00

319,44

per m3

2.2

Uitbreiding bergruimte/garage

117,00

141,57

per m3

2.3

Kelder

242,00

292,82

per m3

2.4

Serre

524,00

634,04

per m2

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

101,00

146,41

per m3

2.6

Dakkapel

1.002,00

1.212,42

per m1

2.7

Gevelwijziging

541,00

654,61

per m2

2.8

Nieuw dak

108,00

130,60

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

 

 

 

3.1

Berging/garage met plat dak

121,00

146,41

per m3

3.2

Berging/garage met kapconstructie

112,00

135,52

per m3

3.3

Carport/Overkapping

144,00

174,24

per m2

3.4

Tuinhuisje (prefab)

135,00

163,35

per m2

3.5

Zwembad

179,00

216,59

per m3

4.

TUIN EN STRAATMEUBILAIR

 

 

 

4.1

Houten schutting/pergola

63,00

76,23

per m1

4.2

Gemetselde tuinmuur

112,00

135,52

per m1

4.3

Schotelantenne

904,00

1.093,84

per st.

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

85,00

102,85

per m1

4.5

Gaashekwerk

45,00

54,45

per m1

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandcontructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3 m

90,00

108,90

per m3

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

54,00

65,34

per m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

121,00

146,21

per m2

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

184,00

222,64

per m3

 

- Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

5.5

Hal hoogte tot en met 6 m

54,00

65,34

per m3

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

45,00

54,45

per m3

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 5.000 m2

41,00

49,61

per m3

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m2

41,00

49,61

per m3

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m2

36,00

43,56

per m3

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. groter dan 20.000 m2

36,00

43,56

per m3

5.11

Tussenvloer in de hal extra

77,00

93,17

per m2

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

117,00

141,57

per m2

5.13

Open loods

117,00

141,57

per m2

5.14

Semi-permanente unit

184,00

222,64

per m3

5.15

Romneylood

26,00

31,46

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 

 

 

6.1

Kantoor

260,00

314,60

per m3

6.2

Showroom

153,00

185,13

per m3

6.3

Winkel

260,00

314,60

per m3

6.4

Bouwmarkt

117,00

141,57

per m3

6.5

Horeca

237,00

286,77

per m3

6.6

Sporthal

233,00

281,93

per m3

6.7

Kleedgebouwen

215,00

260,15

per m3

6.8

Scholen/kinderdagverblijven

206,00

259,26

per m3

6.9

Noodscholen

170,00

205,70

per m3

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

309,00

373,89

per m3

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

90,00

108,90

per m3

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

546,00

660,66

per m2

7.

TUINBOUWKAS

 

 

 

7.1

Verwarmde kas

41,00

49,61

per m2

7.2

Onverwarmde kas

27,00

32,67

per m2

8.

VARKENSSTAL

 

 

 

8.1

Stal voor fokzeugen (traditioneel metselwerk)

358,00

433,18

per m2

8.2

Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)

331,00

400,51

per m2

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro

233,00

281,93

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.

KOEIENSTAL

 

 

 

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

322,00

389,62

per m2

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

260,00

314,60

per m2

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

278,00

336,38

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

550,00

665,50

per m2

10

KIPPENSTAL

 

 

 

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

269,00

325,49

per m2

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

287,00

347,27

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

85,00

102,85

per m2

11

PAARDENSTAL

 

 

 

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

541,00

654,61

per m2

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

264,00

319,44

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12.

OVERIGE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

193,00

233,53

per m2

12.2

Opslagloods (houten gevels)

103,00

124,63

per m2

12.3

Opslagloods (beton gevels)

103,00

124,63

per m2

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

85,00

102,85

per m2

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

50,00

60,50

per m2

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

296,00

358,16

per m2

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

533,00

644,93

per m2

12.8

Nertsen

130,00

157,30

per m1

13.

MEST SILO/KELDER

 

 

 

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

35,00

42,35

per m3

13.2

Mest kelder (losse kelder)

121,00

146,41

per m2

13.3

Sleufsilo

222000

233,20

per m1

14

(PARKEER)KELDER

 

 

 

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

157,00

189,97

per m3

14.2

Geheel ondergronds

211,00

255,31

per m3

14.3

Geheel bovengrond

99,00

119,79

per m3

14.4

(Parkeer)kelde onder gebouw

103,00

124,63

per m3

Naar boven