Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 229877

Gepubliceerd op 22 december 2017 09:00
Inhoudsopgave

Vaststellen van de Nota parkeernormen auto. (2017, nr. 150/429)

 

Nummer 150/429

Agendapunt 26

Datum besluit B&W 4 april 2017

Onderwerp

Vaststellen van de Nota parkeernormen auto.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 4 april 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 429);

Gelet op:

 artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 artikel 3.1.2, tweede lid, sub a van het Besluit Ruimtelijke Ordening;

 artikel 108 lid 1 jo artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet;

Mede gezien de aangenomen amendementen van de raadsleden:

 mevrouw Alberts (Gemeenteblad afd. 1, nr. 602);

 de heer Vroege (Gemeenteblad afd. 1, nr. 606);

Tevens gezien de aangenomen moties van de raadsleden:

 de heer Vroege (Gemeenteblad afd. 1, nrs. 598 en 599);

 de heer Boldewijn (Gemeenteblad afd. 1, nr. 604);

Besluit:

  • 1.

    de Nota Parkeernormen Auto vast te stellen;

  • 2.

    dat de Nota Parkeernormen Auto het parkeerbeleid in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling dat voor inwerkingtreding van de nota Parkeernormen is vastgesteld vervangt en dat de Nota gaat gelden voor bestemmingsplannen:

a) die na de inwerkingtreding van de Nota worden vastgesteld;

b) waarin een verwijzing naar het vastgestelde parkeerbeleid is opgenomen;

c) die ten tijde van de inwerkingtreding van de Nota geen parkeerregeling bevatten tot 1 juli 2018, waarna een nieuw of herzien bestemmingsplan noodzakelijk is.

3.het volgende beleid met betrekking tot parkeernormen in te trekken:

• Het raadsbesluit ‘stadsdeelparkeernormen’ van 9 maart 2016 waarin de raad per stadsdeel parkeernormen heeft vastgesteld met een geldigheid tot aan de vaststelling van een nieuwe Nota Parkeernormen;

• Parkeren in Zuid (2011), Nota Parkeerbeleid stadsdeel Oost 2012, Parkeernota Zuidoost 2008, Creatief parkeren in Nieuw-West (2012), Parkeernota 2012-2020 stadsdeel West, Nota parkeernormen Centrum 2013 en Parkeren op Maat stadsdeel Noord (2008);

• Locatiebeleid Amsterdam 2008;

• Het toetsingskader Noodzaak Gebouwd Parkeren (2004);

• De beleidsregel bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening Amsterdamse Middensegment Hypotheek (2004).

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 8 juni 2017.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl