Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2017, 229856Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 in verband met invoering Subsidieregelingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde uitwerking in afzonderlijke Subsidieregelingen;

 

gelet op de wens om de routinematige verlening en vaststelling van subsidies op grond van bovengenoemde verordening en subsidieregelingen ambtelijk mogelijk te maken ter bespoediging van de afhandeling van de daartoe ingediende aanvragen;

 

mede gelet op het feit dat de aard van de besluiten zich niet tegen mandaatverstrekking verzetten en op grond van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

 

het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 als volgt te wijzigen.

Onderdeel A

De tekst in de kolom "omschrijving onderwerp":

mandaatnummer 29 van de tabel afdeling Maatschappelijke Zaken;

mandaatnummer 70 van de tabel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer;

mandaatnummer 44 van de tabel Middelen;

te wijzigen door de bestaande tekst te vervangen door de navolgende tekst:

"Het verlenen en vaststellen subsidies tot € 5.000,00 op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde regelingen".

 

en

 

het mandaat genoemd onder a uit te breiden met de leidinggevende (manager Maatschappelijke Zaken (31000001);

het mandaat genoemd onder b uit te breiden met de leidinggevende (manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000001) en de uitvoeringsregisseur APV/bijzondere wetten (41000046);

het mandaat genoemd onder c uit te breiden met de leidinggevende (Manager Middelen 61000001) en Adviseur bestuurlijk juridisch A (51000002).

 

Het mandaat genoemd onder a komt dan te luiden:

 

Afdeling Maatschappelijke Zaken

Nummer

omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

Bijzondere bepalingen

29.

Het verlenen en vaststellen subsidies tot € 5.000,00 op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde regelingen.

BW

31000001 manager Maat-schappelijke Zaken

31000002 beleidsadviseur Samenleving

 

 

 

 

 

31000003 beleidsmedewerker samenleving

 

 

 

Het mandaat genoemd onder b komt dan te luiden:

 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Nummer

omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

Bijzondere bepalingen

70.

Het verlenen en vaststellen subsidies tot € 5.000,00 op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde regelingen.

BW

41000001 manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

 

 

 

41000004 beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

 

 

 

 

41000046 uitvoerings-regisseur APV/bijzondere wetten

 

 

Het mandaat genoemd onder c komt dan te luiden:

 

Middelen

Nummer

omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

Bijzondere bepalingen

44.

Het verlenen en vaststellen subsidies tot € 5.000,00 op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde regelingen.

BW

61000001 manager Middelen

51000002 adviseur bestuurlijk juridisch A

 

 

 

 

 

51000003 adviseur bestuurlijk-juridisch B

 

 

Onderdeel B

Het mandaat met nummer 64 in de tabel Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer te laten vervallen door opname van het woord "[ vervallen ]" in de kolom "Nummer" en de tekst in de navolgende kolommen te verwijderen.

 

Het mandaat komt dan te luiden:

 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Nummer

omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

Bijzondere bepalingen

64 [vervallen]

 

 

 

 

 

 

Onderdeel C

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester