Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 229828Overige overheidsinformatieInstemmen met de scopewijziging van het project Zuidasdok. (2017, nr. 350/1465)

 

Nummer 350/1465

Agendapunt 23

Datum besluit B&W 31 oktober 2017

Onderwerp

Instemmen met de scopewijziging van het project Zuidasdok.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1465);

Gelet op artikel 160, eerste lid, onder b van de Gemeentewet,

Besluit:

1.Kennis te nemen van de resultaten van het door ProRail uitgevoerde capaciteitsonderzoek Zuidas Amsterdam, inhoudende:

• Er worden in het tijdvak tot 2040 diverse capaciteitsknelpunten voorzien in bij Amsterdam Centraal en in de “ruit van Amsterdam”. Oplossing van deze knelpunten vragen in ieder geval om aanpassingen van de lijnvoering (verdeling van de treinen en bestemming van de treinen tussen Schiphol, Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid).

• In alle relevante scenario’s is een derde perron met een 5e en 6e spoor bij station Zuid nodig. Directe aanleiding is een andere lijnvoering van de treinen, waarbij de internationale HSL treinen (deels) verplaatst worden van Amsterdam Centraal naar Zuid. Amsterdam Zuid wordt dan het eindstation, waar deze treinen ook keren.

• In geen enkel scenario worden het gebruik van de keersporen bij Diemen zoals nu opgenomen in de projectscope Zuidasdok voorzien.

2.Akkoord te gaan met het herzien van de scope van het project Zuidasdok door de keersporen Diemen Zuid te laten vervallen en verbeteringen voor de reizigers (waterberging, commerciële voorzieningen zuidzijde, uitbreiding

fietsenstalling) te combineren met voorinvesteringen in een derde perron (afbouwen OV-carré, zwaardere constructie dak fietsenstalling). Het betreft hier de volgende scopewijzigingen:

a) De in de projectscope Zuidasdok opgenomen Keersporen bij Diemen komen te vervallen, omdat uit het onderzoek van ProRail blijkt dat op dit moment in geen enkel scenario op middellange termijn gebruik van de keersporen in Diemen Zuid wordt voorzien.

b) Aan de zuidzijde van de openbaar vervoerterminal wordt een voorinvestering in het 5e en 6e perronspoor gerealiseerd, in combinatie met aanvullende commerciële voorzieningen tussen de Britten- en Minervapassage. Hiermee wordt het zogenoemde OV-Carré afgerond.

c) Aan de zuidzijde van de openbaar vervoerterminal wordt een voorinvestering in het 5e en 6e perronspoor gerealiseerd, in combinatie met het uitbreiden en inpandig maken van de fietsparkeervoorziening.

d) Zuidasdok heeft de opgave een aanvullende waterberging uit te werken. Dit gezien de verwachting dat de eisen ten aanzien van waterberging in de toekomst scherper worden, en in geval van een overstroming de wateroverlast en schade in de openbaar vervoerterminal groot kan zijn. Een definitief besluit over de te realiseren waterberging volgt.

3.Akkoord te gaan met de financiering van bovengenoemde scopewijzigingen, op de volgende wijze:

a) In afwijking van de bestuursovereenkomst wordt het vrijvallende budget (€ 17,4 mln, excl. BTW en prijspeil 2017) voor de keersporen bij Diemen Zuid ingezet voor financiering van de bijdrage van Rijk en gemeente.

b) In afwijking van de bestuursovereenkomst worden de extra commerciële opbrengsten (opbrengsten van de zuidelijke commerciële voorzieningen van het OV-Carré en de door ZuidPlus in het ontwerp opgenomen extra m2 commercie aan de noordzijde en in de Brittenpassage) ingezet voor het sluitend maken van de businesscase.

c) De Vervoerregio Amsterdam draagt € 7,6 mln (excl. BTW en prijspeil 2017) bij in de businesscase, gericht op het realiseren van de (zwaardere constructie van het dak van de) fietsenstalling.

  • 4.

    Akkoord te gaan met het starten van onderzoek naar de mogelijke inpassing van een derde perron voor aanlanding van internationale treinen inclusief de noodzakelijke keervoorziening en de daarbij benodigde servicing. Hiertoe worden meerdere scenario’s uitgewerkt, waaronder een keerfunctie tussen station RAI en Zuid met een ontsluiting voor servicing, toegankelijk via de fietstunnel. Ook wordt de ruimtelijke en kwalitatieve impact van de inpassing van een derde perron en de keervoorziening (o.a. effect op groen, ruimte, geluid) op de Zuidas in beeld gebracht.

  • 5.

    Kennis te nemen van de geheimhouding die door het College van B&W op grond van artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet is opgelegd op de bij deze voordracht meegezonden bijlage ‘financiële paragraaf scopewijzigingen Zuidasdok’ en die tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 8/9 november 2017 is bekrachtigd.

    Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

    in zijn vergadering op 29 november 2017.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe MEC