Gemeenteblad van West Maas en Waal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalGemeenteblad 2017, 228552VerordeningenEerste wijziging Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2017

Vastgesteld bij raadsbesluit van 7 december 2017, zaak kenmerk Z/17/008575 nr. 2017/12-10b

 

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2017, zaak kenmerk Z/16/008575

 

gelet op de artikel 221 van de Gemeentewet;

 

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

 

VERORDENING TOT 1 e WIJZIGING VAN DE Verordening op de heffing en invordering van BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2017

 

Artikel 1

 

Artikel 7 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

Artikel 7 Belastingtarieven

 

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf; het percentage bedraagt voor

 • a.

  de gebruikersbelasting 0, 2396 %

 • b.

  de eigenarenbelasting

 • 1.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1294%

 • 2.

  voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2601%

 

Artikel 2

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 7 december 2017.

 

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

 

 

J.A. (Joyce) Satijn

De voorzitter plv.,

 

 

J.E.M. (Ans) Mol- van de Camp