Gemeenteblad van West Maas en Waal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalGemeenteblad 2017, 228535VerordeningenEerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

Vastgesteld bij raadsbesluit van 7 december 2017, zaak kenmerk Z/17/0008575 nr. 2017/12-10a

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2017, zaak kenmerk Z/17/0008575

 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

 

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING TOT 1 e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2017

Artikel 1

Artikel 5 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

Artikel 5 Belastingtarieven

 

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf; het percentage bedraagt voor

a. de gebruikersbelasting 0,2416%

b. de eigenarenbelasting

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1285%

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2607%

 

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 7 december 2017.

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

 

 

J.A. (Joyce) Satijn

De voorzitter plv.,

 

 

J.E.M. (Ans) Mol- van de Camp