UITVOERINGSBESLUIT 2018 AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit Uitvoeringsbesluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2014;

gelet op artikel 3, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 5, zesde lid, artikel 7, tweede lid, artikel 10, artikel 11, artikel 12, artikel 13, artikel 14, derde lid, artikel 15, eerste lid, artikel 16, tweede lid, artikel 22, tweede lid, artikel 25, tweede lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2014;

 

BESLUIT vast te stellen het volgende:

Uitvoeringsbesluit 2018 Afvalstoffenverordening Gemeente Alphen aan den Rijn

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

a. afvalkalender: een digitaal verspreide publicatie van of namens het college waarin per huisadres staat aangegeven op welke dagen, tijden en wijze waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen van en door gebruikers van percelen kunnen worden aangeboden;

b. bijlage: de bijlagen die als onderdeel bij dit besluit zijn toegevoegd;

c. big bag: inzamelmiddel van maximaal 1m³ ten behoeve van inzameling van grof huishoudelijk afval, te verkrijgen via de gemeente;

d. verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2014;

e. afvalpas: pas verstrekt aan inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, met de afvalpas hebben inwoners toegang tot de ondergrondse restafvalcontainers en het Ecopark;

f. wet: Wet milieubeheer.

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

1. Als inzameldienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de afdeling Uitvoering en Service (U&S) binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

2. Voor de in bijlage genoemde afvalstromen (exceloverzicht) worden de aldaar genoemde inzamelaars aangewezen.

3. Als inzameldienst als bedoeld in artikel 13 van de verordening wordt aangewezen de afdeling Uitvoering en Service (U&S) binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

a. groente-,fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

b. klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu;

c. glas: eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

d. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

e. kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen tussen ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, bedrijfsleven en Vereniging Nederlandse Gemeenten;

f. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

g. elektrische en elektronische apparatuur; de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

h. bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

i. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder groente-, fruit- en tuinafval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

j. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

k. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

l. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding van de andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen bedoeld in artikel 3 van de verordening;

m. batterijen: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire batterijcellen of uit een of meer secundaire batterijcellen.

n. medisch afval: afvalstoffen die vrijkomen bij een geneeskundige behandeling. De afvalstoffen kunnen zijn: medicijnen, spuiten/naalden, infectueus afval zoals verband met bloed, etc.

o. frituurvet- en olie.

 

Artikel 4. Gebruiksvoorschriften gemeentelijke inzamelmiddelen en gemeentelijk Afvalbrengstation oftewel het ‘Ecopark’

1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

b. de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker of chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

d. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

g. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

h. de verstrekte inzamelmiddelen voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit, en tuinafval morgen alleen worden gereinigd met water;

i. ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de regels omtrent de plaats, tijden en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

a. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn;

b. inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden.

3. Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in (mini-) containers:

a. dient ordelijk te geschieden door de inzamelmiddelen voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de dag van inzamelen op een aangegeven, voor de inzamelwagen goed bereikbare plaats, aan te bieden;

b. de plaats van aanbieden mag125 meter, verwijderd zijn van de perceelgrens van het perceel van de gebruiker, in bijzondere omstandigheden mag de loopafstand meer als 125 meter bedragen;

c. de deksel van de (mini-)container dient gesloten te zijn;

d. de handgrepen/wielen van de (mini-)container dienen naar de weg toe geplaatst te worden;

e. de (mini-)containers dienen in een rij naast elkaar op de (gemarkeerde) aanbiedplaats geplaatst te worden, waarbij ca. 30 centimeter ruimte tussen de (mini-)containers aangehouden dient te worden;

f. afval mag niet in de (mini-)container worden aangestampt;

g. naast de (mini)container geplaatste afvalstoffen worden niet ingezameld;

h. bouw- en sloopafval mogen niet in de container.

4. De inhoud van de ter inzameling aangeboden vuilniszakken mag niet zwaarder zijn dan 10 kilogram. De inhoud van de aangeboden (mini-) containers mag niet zwaarder zijn dan 75 kilogram. Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram.

5. Omtrent de wijze van aanbieden via een inzamelvoorziening voor een groep percelen geldt dat het is verboden de afvalstoffen anders dan in de verzamelcontainer ter inzameling aan te bieden.

6 Voor de in artikel 2, onder a, van dit Uitvoeringsbesluit aangewezen plaats waar huishoudelijke afvalstoffen aangeboden kunnen worden, gelden verder de volgende regels:

a. het Ecopark van de gemeente, wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid van de verordening kunnen worden achter gelaten;

b. bij de afgifte van afvalstoffen op het Ecopark zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Alphen aan den Rijn van toepassing;

c. de ontdoener van de afvalstoffen moet zich bij of op het Ecopark kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn;

d. per huishouden mag maximaal één keer per kalenderdag 2 kubieke meter huishoudelijke afvalstoffen worden achtergelaten, tenzij in dit Uitvoeringsbesluit andere maxima zijn vermeld;

e. voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen dient ter plaatse een vergoeding te worden voldaan indien daartoe vastgesteld in een (wettelijke) regeling;

f. de huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden op het Ecopark dienen te worden gescheiden in de volgende fracties:

1º klein chemisch afval;

2º glas;

3º oud papier en karton;

4º textiel;

5º elektrische en elektronische apparaten;

6º bouw- en sloopafval, mits zo veel mogelijk gescheiden naar de verder in dit artikel genoemde fracties;

7º onbehandeld, geperst plaat- en verduurzaamd hout;

8º grof tuinafval, niet zijnde grond of tuinaarde;

9º asbest en asbesthoudend afval;

10º grof huishoudelijk afval;

11º banden;

12º metalen;

13º bielzen;

14º puin;

15º brandblussers;

16º gasflessen;

17º accu’s;

18º vlakglas;

19º overig huishoudelijk restafval;

20º kunststof;

21º afgewerkte olie;

22º gips

23º grond, waarbij indien er na bemonstering sprake blijkt te zijn van vervuilde grond een rekening wordt gestuurd aan degene die de grond heeft aangeleverd;

24º dakbedekking;

g. de instructies die door of namens de beheerder van het Ecopark worden gegeven dienen te allen tijde te worden opgevolgd;

h. iedere categorie huishoudelijke afvalstoffen dient te worden gedeponeerd op het gedeelte van het Ecopark dat voor de betreffende categorie is bestemd en als zodanig is gemarkeerd dan wel als zodanig wordt aangeduid door of namens de beheerder van het Ecopark.

12. Het is verboden om de volgende asbestbevattende materialen anders dan gescheiden van het overige afval achter te laten:

a. gelijmde, asbestbevattende vloerbedekking;

b. gelijmde, asbestbevattende vloertegels;

c. geschroefde, hechtgebonden asbestbevattende bouwmaterialen;

d. genoemde asbestbevattende materialen dienen luchtdicht verpakt in dubbel doorzichtig plastic, met een sticker ‘asbest’ erop aan te worden geboden;

e. de asbestbevattende materialen dienen door de aanbieder zelf in de daarvoor bestemde container te worden gelegd op aanwijzing van of namens de beheerder;

f voor bouwmaterialen genoemd in dit artikel onder c, die aan de buitenzijde van een bouwwerk zijn toegepast en bestaan uit platen, geldt een maximum plaatoppervlak van 35 vierkante meter.

 

Artikel 5. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

a. huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en karton mag ter inzameling worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de Afvalkalender tussen 06.00 uur en 21.00 uur;

b. de daartoe aangewezen inzamelmiddelen dienen uiterlijk om 07.30 uur ter inzameling te worden aangeboden op de aangewezen plaats(en) en dienen om uiterlijk 21.00 uur weer verwijderd te zijn van de openbare weg;

c. grof huishoudelijk afval dient op de daarvoor bekendgemaakte of afgesproken dag van inzameling vóór 07.30 uur te worden aangeboden aan de rand van de rijweg of een andere voor de inzamelwagen goed bereikbare plaats;

d. tussen 21.00 uur en 07.00 uur mag geen afval worden gedeponeerd in de daartoe van gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken of ondergrondse containers;

e. huishoudelijke afvalstoffen kunnen, behalve op feestdagen, aan het Ecopark worden aangeboden op de in artikel 2, onder a van dit Uitvoeringsbesluit aangewezen plaats maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 6. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet goed mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door het college voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad. De loopafstand tot deze inzamelplaats kan groter zijn dan 125 meter.

2. In afwijking van hetgeen is bepaald in de Afvalkalender kan door het college in verband met feestdagen en bijzondere evenementen een andere dag worden aangewezen; dit wordt tevoren bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad.

 

Artikel 7. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening wordt aan de krachtens artikel 2, eerste lid aangewezen inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector ter inzameling aangeboden voor zover de capaciteit van de inzameldienst hiervoor voldoende gelegenheid biedt.

 

Artikel 8. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

1. Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2014 aan de inzameldienst, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit Uitvoeringsbesluit gestelde regels.

2. Ter uitvoering van het eerste lid gelden de volgende regels:

a. het ter inzameling aanbieden van de bedrijfsafvalstoffen door de betreffende bedrijven mag enkel plaats vinden tussen 06:00 uur en 21:00 uur;

b. inzameling van de in artikel 9 bepaalde categorie bedrijfsafvalstoffen kan plaatsvinden via de inzamelmiddelen (ondergrondse verzamelcontainers) welke ook voor huishoudelijke afvalstoffen worden gebruikt. Voor zowel de particulieren als de bedrijven vindt deze inzameling plaats via een pasjessysteem. Bij constatering van misbruik kan de toegang tot de inzamelvoorziening via het pasje geblokkeerd worden;

c. vervuiling van de openbare grond, ontstaan bij het aanbieden en inzamelen van de bedrijfsafvalstoffen dient terstond te worden opgeruimd;

d. aan het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst zijn kosten verbonden.

 

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

1. Bedrijfsafvalstoffen kunnen ter inzameling worden aangeboden aan een ander dan de inzameldienst, mits deze ander is geregistreerd als bedoeld in het Koninklijk Besluit inzamelen bedrijfsafvalstoffen en de Regeling inzamelen bedrijfsafvalstoffen.

2. De inzameling van KWD afval geschiedt op contractbasis en niet door middel van aanwijzing door het college. De bevoegdheid tot het aangaan van een contract met een bedrijf welke KWD afval aanbiedt, is gemandateerd aan het Hoofd U&S;

3. a. het ter inzameling aanbieden en het inzamelen dient plaats te vinden tussen 07.00 uur en 21.00 uur;

b. in voorkomende gevallen kan van hetgeen onder sub a, afgeweken worden, in die zin dat de inzameling plaats kan vinden op een ander tijdstip, het hoofd Uitvoering en Service is gemandateerd om hierover te beslissen;

c. bedrijfsafvalstoffen mogen niet op zondagen ter inzameling worden aangeboden;

d. verontreiniging van de openbare grond, ontstaan bij het aanbieden en de inzameling van bedrijfsafvalstoffen, dient terstond te worden opgeruimd.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit Uitvoeringsbesluit 2018 Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

 

Artikel 11. Citeerbepaling

Dit Uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit 2018 Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Toelichting Uitvoeringsbesluit 2018 Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn

 

ALGEMENE TOELICHTING

 

In het Uitvoeringsbesluit 2018 Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn worden nadere regels gesteld voor het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2014. In deze toelichting wordt een algemene toelichting gegeven, gevolgd door een artikelsgewijze toelichting.

Bij de Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2014 is ervoor gekozen om de meer gedetailleerde regels, die aan veranderingen onderhevig kunnen zijn, in dit Uitvoeringsbesluit op te nemen.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel zijn alleen die begripsomschrijvingen opgenomen die specifiek zijn voor dit Uitvoeringsbesluit. Relevante begrippen die reeds in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna: de wet) of in de Afvalstoffenverordening 2014 gemeente Alphen aan den Rijn (hierna: de verordening) zijn omschreven, worden, voor zover bij de originele omschrijving wordt aangesloten, niet in dit artikel herhaald.

a. afvalkalender: bevat informatie over hoe bewoners moeten omgaan met de verschillende soorten afval. De afvalkalender is digitaal verkrijgbaar. Tevens bevat de afvalkalender een vast inzamelschema van de categorieën: huishoudelijk restafval, papier/karton, groente-, fruit- en tuinafval en klein chemisch afval. Verder zijn alle aanbiedregels van de verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen per categorie opgesomd en wordt ingegaan op regels van het Ecopark en het maken van afspraken om grofvuil te laten ophalen.

c. big bags: voor de inzameling van grof huishoudelijk afval moet gebruik worden van de big bags. Dit zijn zakken van 1 m³ met handvaten, waarvan er per keer maximaal 4 stuks mogen worden aangeboden.

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

De gemeente is op basis van artikel 10.24, eerste lid, onder a, van de wet verplicht bij of krachtens de verordening een inzameldienst aan te wijzen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Er is voor gekozen de aanwijzing van de inzameldienst en andere inzamelaars in het Uitvoeringsbesluit op te nemen in plaats van in de verordening. Indien de inzameldienst of inzamelaars worden gewijzigd hoeft slechts het besluit aangepast en niet de hele verordening.

Naast de afdeling Inzameling/uitvoering en service van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn voor een aantal specifieke categorieën van huishoudelijke afvalstoffen andere inzamelaars aangewezen.

Ook wordt het Ecopark aangewezen als locatie waar voldoende mogelijkheid wordt gegeven huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden.

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

Met uitzondering van de stromen die wettelijk gescheiden ingezameld moeten worden is de gemeente vrij om te bepalen welke afvalstromen gescheiden worden ingezameld. In de verordening is in artikel 3, eerste lid, bepaald welke categorieën in de gemeente Alphen aan den Rijn afzonderlijk worden ingezameld. In artikel 3, tweede lid, van de verordening is bepaald dat het college omschrijvingen mag geven van de categorieën genoemd in het eerste lid. In dit artikel van het Uitvoeringsbesluit wordt deze nadere omschrijving door het college vastgesteld.

 

Artikel 4. Gebruiksvoorschriften gemeentelijke inzamelmiddelen en gemeentelijk Ecopark ( Ecopark de Limes)

1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening is het college bevoegd nadere regels te stellen voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen.

2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening is het college bevoegd nadere regels te stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 

Artikel 5. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

De toegestane dagen en tijden beogen het voorkomen van overlast, vervuiling en hinder. Het is wenselijk dat afvalstoffen zo kort mogelijk op de openbare weg staan.

 

Artikel 6. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Er zijn bijzondere omstandigheden, zoals calamiteiten, rampen en incidenten waarbij al dan niet voorzienbare, grote hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen kunnen vrijkomen. De aangewezen inzameldienst wordt in dit geval ingezet om reinigingsactiviteiten te verrichten. Dit artikel biedt de mogelijkheid om voor het inzamelen van deze afvalstoffen, dat niet past binnen de reguliere inzameling, concrete afspraken te maken met de inzameldienst.

Voor deze specifieke dienstverlening, die niet valt binnen de verordening afvalstoffenheffing, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Huishoudelijke afvalstoffen zijn afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens. Voor de inzameling van deze afvalstoffen heeft de gemeente op grond van artikel 10.21 van de wet een inzamel- en zorgplicht.

Bedrijfsafvalstoffen zijn op grond van de wet: ‘afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen’. De gemeente heeft hiervoor geen inzamel- en zorgplicht.

Op grond van artikel 13 van de verordening kan het college categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden aangeboden. In dit Uitvoeringsbesluit heeft het college het afval uit de KWD-sector (kantoor-, winkel- en dienstensector) aangewezen. De aard en samenstelling van het afval afkomstig uit de KWD-sector is vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen.

De gemeente Alphen aan den Rijn maakt met partijen die afval afkomstig uit KWD sector aanbieden afspraken over onder andere de wijze van aanbieden..

Wanneer deze categorie bedrijfsafval in huisvuilzakken of minicontainers wordt aangeboden levert dit geen noemenswaardige problemen op, omdat de hoeveelheid die per keer mag worden aangeboden is gelimiteerd.

 

Artikel 8. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

De inzameling met behulp van (ondergrondse) verzamelcontainers is meer problematisch. Als bedrijven te veel afval in de container stoppen kan deze te vroeg vol raken, waardoor burgers hun afval niet meer kwijt kunnen. Bij het bepalen van de ledigingfrequentie wordt hier rekening mee gehouden, zodat problemen kunnen worden voorkomen. Daarnaast zijn er alternatieve verzamelcontainers waar zowel burgers als bedrijven hun afval kunnen aanbrengen in het geval de hun aangewezen container vol is.

Om de controle te houden op de naleving van de regels werken de verzamelcontainers met een pasjessysteem, waardoor misbruik vastgesteld kan worden. Bij constatering van misbruik kan de toegang via het pasjessysteem geblokkeerd worden.

Bedrijven mogen hun afval niet gratis bij het Ecopark brengen.

 

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Bedrijven zijn vrij op privaatrechtelijke basis overeenkomsten te sluiten voor het aanbieden aan andere inzamelaars.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Wat betreft de inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit 2018 Afvalstoffenverordening gemeente Alphen aan den Rijn is gekozen om het Uitvoeringsbesluit te laten vaststellen door het college. Na vaststelling door het college volgt publicatie in de Week in Beeld en het Gemeenteblad. Het uitvoeringsbesluit treedt op de eerste dag na bekendmaking ervan.

 

Artikel 11. Citeerbepaling

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

Alphen aan den Rijn, 19 december 2017,

de secretaris, de burgemeester,

ing. P.D. Wekx MBA, mr. drs. J.W.E. Spies

Bijlage bij Uitvoeringsbesluit - overzicht aangewezen inzamelaars en aanbiedwijze

 

Naar boven