Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2017, 228295VerordeningenVerordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Cuijk 2018

 

 

De raad van de gemeente Cuijk

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de gemeentelijke leidraad invordering;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te actualiseren en opnieuw vast te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende: 

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Cuijk 2018

 

Artikel 1 Te verlenen kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende gemeentelijke heffingen kan volledige kwijtschelding worden verleend voor:

 • a.

  de afvalstoffenheffing (vast bedrag);

 • b.

  de rioolheffing voor het gebruikersdeel.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Voor zover nog niet geregeld in de onderscheidene gemeentelijke belastingverordeningen wordt voor andere dan de in artikel 1 genoemde gemeentelijke heffingen geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Kosten van bestaan

In afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt:

 • a.

  het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent van de bijstandsnorm;

 • b.

  de kwijtscheldingsnorm voor personen van 65 jaar of ouder verhoogd tot 100 procent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 7 Overgangsbepaling

De “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Cuijk 2013”, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Cuijk 2018”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering van 18 december 2017.

 

De raad voornoemd,

 

 

 

R.M. van der Weegen

mr. W.A.G. Hillenaar

griffier

voorzitter