Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2017, 228288VerordeningenVERORDENING MARKTGELDEN CUIJK 2018

 

 

De raad van de gemeente Cuijk

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017;

 

gehoord het advies van de commissie Controle en onderzoek van 30 november 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit :

 

vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2018

(VERORDENING MARKTGELDEN CUIJK 2018)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

marktterrein:

de gehele oppervlakte openbare of voor het publiek toegankelijke grond, welke bij besluit door of namens de gemeenteraad voor het publiek uitoefenen van de markthandel is of wordt aangewezen;

standplaats:

de op of voor de duur van de een markt door burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

vaste plaats:

een standplaats die tot wederopzegging ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

dagplaats:

een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder;

standwerkersplaats:

een dagplaats bestemd voor het uitoefenen van de handel op een wijze als bij standwerken geboden is;

meter:

een strekkende meter frontbreedte van standplaatsen met kramen, tenten, tafels, verkoopwagens en dergelijke inrichtingen, bestemd tot het uitstellen, aanbieden, of verkopen van waren.

Artikel 2 Belastbaarfeit

Onder de naam ‘Marktgelden’ worden rechten geheven voor het tijdens marktdagen innemen van een standplaats of een standwerkersplaats op het voor het houden van de wekelijkse markt aangewezen marktterrein.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie een standplaats of een standwerkersplaats als bedoeld in het vorige artikel is toegewezen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De marktgelden voor een standplaats worden geheven naar het aantal strekkende meters frontbreedte.

 • 2.

  Bij de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een strekkende meter frontbreedte voor een gehele meter gerekend.

 • 3.

  De marktgelden voor een standwerkersplaats worden per dagplaats berekend.

Artikel 5 Tarieven

De marktgelden bedragen:

2017 (€)

2018

(€)

1.

voor een standplaats op een vaste plaats per dag of per gedeelte daarvan per strekkende meter frontbreedte per kalenderjaar

64,50

65,15

2.

voor een standplaats op een dagplaats per dag of per gedeelte daarvan per strekkende meter frontbreedte

2,10

2,15

3.

voor een standwerkersplaats

11,60

11,70

Artikel 6 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De marktgelden als bedoeld in artikel 5, lid 1 moeten worden voldaan in zoveel gelijke termijnen als er in het kalenderjaar nog volle kalenderkwartalen resteren, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van het kwartaal die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een kwartaal later.

 • 2.

  De marktgelden als bedoeld in artikel 5, lid 2 en 3 moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Aanvang belastingplicht in de loop van het belastingjaar

 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, wordt de heffing, bedoeld in artikel 5, eerste lid, geheven over zoveel twaalfde gedeelten als na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in het vorige lid bepaalde wordt, indien een standplaats wordt ingenomen in de eerste 2 weken van de kalendermaand, deze maand voor de bepaling van de belastingplicht als een volle maand aangemerkt.

Artikel 10 Ontheffing bij beëindiging belastingplicht in de loop van het belastingjaar

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten van de als gevolg van artikel 5 berekende bedragen als na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 13 Overgangsrecht

De “Verordening marktgelden Cuijk 2017” vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden Cuijk 2018”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering

van 18 december 2017.

 

De raad voornoemd,

 

 

 

R.M. van der Weegen

mr. W.A.G. Hillenaar

griffier

Voorzitter