Gemeenteblad van West Maas en Waal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalGemeenteblad 2017, 228192VerordeningenVerordening hondenbelasting 2018

Vastgesteld bij raadsbesluit van 7 december 2017, zaak kenmerk Z/17/008575 nr.2017/12-10e

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2017, zaak kenmerk Z/17/008575

 

Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

 

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening op de heffing en invordering van HONDENBELASTING 201 8

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente.

 

 

Artikel 2 Belastingplicht

 

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van een hond.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3.

  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

 

 

Artikel 3 Vrijstellingen

 

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

 • a.

  die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden;

 • b.

  die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden;

 • c.

  die in opleiding zijn tot blindengeleidehond of gehandicaptenhond (hulp hond) als bedoeld onder a. en b. onder de voorwaarde dat de opleiding wordt verzorgd door erkende organisaties;

 • d.

  die verblijven in een hondenasiel;

 • e.

  die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;

 • f.

  die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;

 • g.

  die worden gehouden door burgemeester en wethouders aangewezen personen die met toestemming van het bevoegd gezag een hond voor de politiedienst en/of voor dat doel hebben afgericht.

 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

 

 

Artikel 5 Belastingtarief

 

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

 • a.

  voor een eerste hond € 15;90

 • b.

  voor iedere hond boven het aantal van één € 31,80.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel € 95,39.

 • 3.

  Aanslagen minder dan € 5,- worden niet opgelegd.

 • 4.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het derde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.

 

 

Artikel 6 Belastingjaar

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

 

Artikel 7 Wijze van heffing

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel kalendermaanden van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel kalendermaanden van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het minimumbedrag voor ontheffing is € 5,-.

 

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald in twee termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijn twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso in acht termijnen mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incasso Reglement van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) opgenomen voorwaarden.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

 

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  De "Verordening hondenbelasting 2017" van 8 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening hondenbelasting 2018".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 7 december 2017.

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

 

 

J.A. (Joyce) Satijn

 

 

De voorzitter plv.,

 

 

J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp