Gemeenteblad van Delft

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftGemeenteblad 2017, 228106VerordeningenWijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft

De raad van de gemeente Delft;

 

Gelezen het voorstel van het college van 12 september 2017;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur;

 

overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde

 

BESLUIT:

 

I. Vast te stellen de navolgende wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft:

 

 

Artikel 2:15 Verwijdering en dergelijke van voorzieningen voor verkeer en verlichting

 

Intrekken van artikelinhoud en opschrift wijzigen met de tekst “Vervallen”

 

Hiermee luidt het artikel in zijn geheel als volgt:

 

“Artikel 2:15 Vervallen”

 

 

Artikel 2:22 Verschaffing gegevens nachtregister

 

Het woord  “betrekking” schrappen

 

Hiermee luidt de artikeltekst  in zijn geheel als volgt:

 

“Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.”

 

 

2:34 Plakken en kladden

 

Het woord ‘krijt’ schrappen in het tweede lid onder b.

 

Hiermee komt het tweede artikellid als volgt te luiden:

 

“b. met kalk, teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding of letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 

 

Artikel 2:43 Onbetamelijk gedrag op begraafplaatsen

 

Intrekken van artikelinhoud en opschrift wijzigen met de tekst “Vervallen”

 

Hiermee luidt het artikel in zijn geheel als volgt:

 

“Artikel 2:43 Vervallen”

 

 

Artikel 2:48 Sleuteladres

 

Intrekken van artikelinhoud en opschrift wijzigen met de tekst “Vervallen”

 

Hiermee luidt het artikel in zijn geheel als volgt:

 

“Artikel 2:48 Vervallen”

 

 

Een nieuw artikel 2:49 toevoegen, luidende:

 

Artikel 2:49 Verbod oplaten ballonnen.

 

 • 1.

  Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen.

 • 2.

  Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, papierballon, geluksballon etc.

 

 

2:58 Handel in en gebruik van verdovende middelen

 

Wijzigen van het opschrift van art. 2:58 door het schrappen van de passage “Handel in en”

 

Toevoegen van een eerste artikellid aan artikel 2:58 met daarin opgenomen de volgende tekstpassage:

 

“Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, middelen te gebruiken als genoemd in de artikelen 2 en 3 van deze wet.”

 

De reeds bestaande tekst van het artikel wordt gevat in een tweede artikellid.

 

 

Artikel 2:58 komt hiermee in zijn geheel als volgt te luiden:

 

“Artikel 2:58 Gebruik van verdovende middelen

 

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, middelen te gebruiken als genoemd in de artikelen 2 en 3 van deze wet.

   

 • 2.

  Het is verboden op een openbare plaats dan wel in afvalbakken injectiespuiten of onderdelen daarvan achter te laten. “

   

   

Hoofdstuk 2, Afdeling 14 Veiligheidsrisicogebieden, gebiedsontzegging en cameratoezicht op openbare plaatsen.

 

Schrappen van het woord “en”. Toevoegen van de woorden “en woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet“ aan het opschrift van deze afdeling waardoor het opschrift als volgt komt te luiden:

 

“Afdeling 14 Veiligheidsrisicogebieden, gebiedsontzegging, cameratoezicht op openbare plaatsen en woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet”

 

 

Artikel 2:63 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 

Toevoegen van dit artikel. Dit artikel luidt in zijn geheel:

 

“Artikel 2:63 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet 

 

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

 • 3.

  De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.”

 

 

Artikel 4:8 Incidentele festiviteiten

 

Intrekken van artikelinhoud en opschrift wijzigen met de tekst “Vervallen”

 

Hiermee luidt het artikel in zijn geheel als volgt:

 

“Artikel 4:8 Vervallen”

 

  

Hoofdstuk 5, Afdeling 6 Gevonden voorwerpen

 

Schrappen opschrift “Gevonden voorwerpen”

 

Hoofdstuk 5, Afdeling 6 komt daarmee te luiden:

 

“Afdeling 6 Vervallen“

 

   

5:21 Gevonden voorwerpen

 

Intrekken van artikelinhoud en opschrift wijzigen met de tekst “Vervallen”

 

Hiermee luidt het artikel in zijn geheel als volgt:

 

“Artikel 5:21 Vervallen”

 

   

6:2 Toezichthouders

 

Schrappen van de inhoud van het huidige tweede lid:

 

“Met het toezicht op naleving van hetgeen in de artikelen 3:1 tot en met 3:16 van deze verordening is bepaald, zijn belast de politieambtenaren van de afdeling commerciële zeden van het Korps Nationale Politie.”

 

En deze inhoud vervangen door:

 

“Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen belasten met dit toezicht.”

 

Schrappen van de inhoud van het huidige derde lid:

 

“Met het toezicht op naleving van hetgeen in de artikelen 2:20 tot en met 2:22, 2:56 en 2:57 van deze verordening is bepaald, zijn belast de politieambtenaren van het Korps Nationale Politie.”

 

en deze inhoud vervangen door:

 

“Onverminderd het eerste en tweede lid zijn de ambtenaren van politie, bedoeld in  artikel 141, onder b, van het Wetboek van Strafvordering, eveneens belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften.”

 

 • 2.

  De onder 1 genoemde wijziging per 1 december 2017 in werking te laten treden.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2017.

,burgemeester.

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,griffier.

Drs. R.G.R. Jeene CMC