Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

De raad van de gemeente Grootegast;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (Legesverordening 2018).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen om verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • f.

  Indien het totaalbedrag aan leges als bepaald in de tarieventabel niet hoger is dan € 2,50 zal het legesbedrag niet in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017, 1e wijziging” van 11 april 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van de verordening ligt na de in artikel 13, derde lid, opgenomen datum van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De in titel 2 van de tarieventabel genoemde taxatieboekjes, die worden gebruikt bij het bepalen van de bouwkosten voor de omgevingsvergunningen, liggen ter inzage in het gemeentehuis.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2018'.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Grootegast in de openbare vergadering van 21 november 2017,

H. Kastermans,

griffier,

A. van der Tuuk,

voorzitter

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018.

(Vastgesteld in de raadsvergadering van 21 november 2017)

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

2017

2018

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt op de daarvoor door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgestelde dagen en uren:

 

 

1.1.1.1

In het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag

€ 306,75

€ 311,05

1.1.1.2

op zaterdag

€ 537,05

€ 544,55

 

één en ander voor zover deze dagen of uren niet ingevolge artikel 4 der wet van 23 april 1879 (Staatsblad nr 72) door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor kosteloze huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie zijn aangewezen

 

 

1.1.1.3

Het tarief genoemd onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 wordt, indien het voltrekken van een huwelijk / het registreren van een partnerschap op locatie plaatsvindt, verhoogd met (artikel 4 van de wet van 23 april 1879 is hierop niet van toepassing)

 

 

 

€ 253,25

 

 

 

€ 256,80

1.1.1.4

Het tarief bedraagt voor een huwelijk of registratie van een partnerschap zonder ceremonie (flitshuwelijk)

 

€ 92,20

 

€ 93,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie

Het bepaalde in de laatste alinea van punt 1.1.1.2 is van overeenkomstige toepassing

 

 

 

€ 102,30

 

 

 

€ 103,75

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

€ 245,00

 

€ 248,45

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

 

€ 17,05

 

€ 17,30

1.1.5

vervallen

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een inlichting uit de registers van de burgerlijke stand per inlichting op een persoon betrekking hebbende

 

 

€ 12,90

 

 

€ 13,20

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

2017

2018

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 64,75

 

€ 65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 51,45

 

€ 52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 64,75

 

€ 65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 51,45

 

€ 52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 64,75

 

€ 65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 51,45

 

€ 52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

€ 51,45

 

€ 52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 50,65

 

€ 51,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 28,60

 

€ 29,05

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

€ 47,55

 

 

€ 47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

2017

2018

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

€ 38,80

 

€ 39,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

€ 34,10

 

€ 34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een rijbewijs, indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs is verstrekt welk document bij de aanvraag niet kan worden overlegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

 

 

 

€ 16,95

 

 

 

vervallen

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

 

€ 5,20

 

€ 5,25

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

2017

2018

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

 

€ 17,05

 

€ 17,30

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisadministratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking:

 

€ 17,05

 

€ 17,30

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

 

 

€ 7,50

 

 

 

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€ 25,60

 

€ 25,95

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

 

€ 6,75

 

€ 6,85

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

 

€ 6,75

 

€ 6,85

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens d.m.v. een selectie uit het geautomatiseerde persoonsbestand, per selectie

 

€ 159,95

 

€ 162,20

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

2017

2018

1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Staatsblad 1989, 423)

 

 

 

€ 6,05

 

 

 

€ 6,15

Hoofdstuk 6 vervallen

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

2017

2018

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 54,30

€ 55,05

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 54,30

€ 55,05

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vertrekken van:

 

 

1.7.2.1

een abonnement op de raadsvoorstellen per kalenderjaar

 

 

1.7.2.1.1

wanneer deze per post worden toegezonden

€ 60,90

€ 61,75

1.7.2.1.2

wanneer deze bij het gemeentehuis worden afgehaald

€ 36,55

€ 37,05

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.3.1

een afschrift van de bouwverordening

€ 36,20

€ 36,70

1.7.3.2

een afschrift van een Algemene Plaatselijke Verordening

€ 36,20

€ 36,70

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

2017

2018

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vastgoedinformatie

 

 

1.8.1.1

bij en spoedaanvraag (afhandeling binnen 3 werkdagen)

€ 87,65

€ 88,90

1.8.1.2

Bij een normale afhandeling (4-10 werkdagen)

€ 41,50

€ 42,10

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de fotografische situatie bebouwd gebied:

 

 

1.8.2.1

levering digitaal (100*100 m), per ha

€ 92,60

€ 93,90

1.8.2.2

levering papieren afdruk (500*250 m), per 12,5 ha

€ 46,30

€ 46,95

 

situatie landelijk gebied:

 

 

1.8.2.3

levering digitaal (100*100 m), per ha

€ 46,30

€ 46,95

1.8.2.4

levering papieren afdruk (500*250 m), per 12,5 ha

€ 21,80

€ 22,10

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de fotografische situatie

 

 

1.8.3.1

analoog (100*100m) op A3 papier, per ha

€ 15,45

€ 15,65

1.8.3.2

Digitaal (100*100m), per ha

€ 15,45

€ 15,65

1.8.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent adresgegevens en overige administratieve velden:

 

 

1.8.4.1

straat-hnr-lt-toe-aand-wijk-buurt-postcode-woonplaats, per record

€ 0,25

€ 0,25

1.8.4.2

Extra veld bij adresrecord, per record

€ 0,15

€ 0,15

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

2017

2018

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 8,45

€ 8,55

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,45

€ 8,55

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

2017

2018

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

€ 25,60

 

 

€ 25,95

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina (A4-formaat)

 

€ 0,15

 

€ 0,15

1.10.2.2

reeds aanwezige informatie op een kopie van een cd-rom

€ 17,80

€ 18,05

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

 

 

2017

2018

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 

€ 20,40

 

€ 20,70

1.11.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

 

€ 14,05

 

€ 14,25

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

 

 

2017

2018

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

€ 25,60

 

€ 25,95

1.12.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

 

€ 25,60

 

€ 25,95

1.12.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing

 

€ 25,60

 

€ 25,95

Hoofdstuk 13 Kansspelen

 

 

2017

2018

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

 

€ 56,50

 

€ 56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

€ 34,00

1.13.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar

 

€ 226,50

 

€ 226,50

1.13.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar, voor de eerste speelautomaat

 

€ 226,50

 

€ 226,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

€ 136,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

€ 9,80

 

 

€ 9,95

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

 

 

2017

2018

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 

 

 

€ 204,65

 

 

 

€ 207,50

1.14.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

 

 

 

€ 1,50

 

 

 

€ 1,50

1.14.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende met sleuf verhoogd met

 

 

€ 1,20

 

 

€ 1,20

1.14.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

 

 

€ 204,65

 

 

€ 207,50

1.14.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

 

 

2017

2018

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

€ 51,15

 

€ 51,85

1.15.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

 

€ 51,15

 

€ 51,85

1.15.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

€ 17,55

 

 

€ 17,80

Hoofdstuk 16 Diversen

 

 

2017

2018

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (de collectevergunning)

 

€ 0,00

 

€ 0,00

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.7.2 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing carbid schieten)

 

€ 0,00

 

€ 0,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.16.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

€ 3,70

 

 

€ 3,75

1.16.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.16.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,15

€ 0,15

1.16.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,25

€ 0,25

1.16.2.2.3

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 0,35

€ 0,35

1.16.2.2.4

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

 

€ 0,45

 

€ 0,45

1.16.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.16.2.1 en 1.16.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk per afdruk per 100 dm²

 

 

 

€ 5,50

 

 

 

€ 5,50

1.16.2.4

informatie door middel van een kopie in digitale vorm of een informatiedrager, voor zover handelingen moeten worden verricht zoals het scannen of bewerken van documenten, per pagina (kleiner of gelijk aan A-3 formaat):

 

 

 

€ 0,15

 

 

 

€ 0,15

1.16.2.5

informatie door middel van een kopie in digitale vorm of een informatiedrager, voor zover handelingen moeten worden verricht zoals het scannen of bewerken van documenten, per pagina (groter dan A-3 formaat):

 

 

 

€ 3,05

 

 

 

€ 3,10

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van:

 

 

1.16.3.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

€ 274,00

 

€ 277,85

1.16.3.2

voor een dag

€ 12,15

€ 12,30

1.16.3.3

voor een week

€ 24,25

€ 24,60

1.16.3.4

voor een maand

€ 73,00

€ 74,00

1.16.3.5

voor een jaar

€ 274,00

€ 277,85

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning tot het maken van muziek op of aan de openbare weg door middel van een muziekinstrument of langs mechanische weg, geldig voor één dag

 

 

€ 12,15

 

 

€ 12,30

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning tot het houden van bazars, fancy-fairs en dergelijke aangelegenheden

 

€ 7,25

 

€ 7,35

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

€ 17,05

 

 

€ 17,30

1.16.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

 

€ 4,35

 

 

 

€ 4,40

1.16.8

De in deze titel genoemde tarieven worden verhoogd met 10% in die gevallen waarbij, voordat de aanvraag is ingediend, datgene waarvoor de desbetreffende beschikking is aangevraagd al geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd. Deze verhoging wordt ook in rekening gebracht ingeval sprake is van een weigeringsbeschikking. Indien een tarief is opgebouwd uit meerdere onderdelen, wordt de in de eerste volzin bedoelde verhoging berekend over het totaalbedrag dat in rekening zou zijn gebracht zonder deze verhoging.

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevings-vergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wro zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wro bedoeld.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wro zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2017

2018

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg / conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo of Wro haalbaar is

 

 

€ 75,00

 

 

€ 75,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2017

2018

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 15.000 bedragen:

4%

4%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 75,00

€ 75,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 15.000 tot € 100.000 bedragen: € 600,00 vermeerderd met

 

2%

 

2%

 

van de bouwkosten boven de € 15.000;

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 100.000 of hoger bedragen € 2.300,00 vermeerderd met:

 

1,50%

 

1,50%

 

van de bouwkosten vanaf € 100.000, met een maximumtarief van:

 

€ 30.800,00

 

€ 30.800,00

2.3.1.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.3 worden met 50% verlaagd indien aanvragers bij de indiening van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw een gewaarmerkt rapport overleggen van de bouwbesluittoets van een door het ministerie I en M gecertificeerd bureau, waarin de conclusies van het rapport aantonen dat de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit, overeenkomstig de gemeentelijke toets.

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

Kosten van de externe adviseur

Kosten van de externe adviseur

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

 

 

 

€ 0,00

 

 

 

€ 0,00

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 125,00

 

 

€ 125,00

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 125,00

 

€ 125,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 

€ 125,00

 

€ 125,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

€ 1.575,00

 

€ 1.575,00

2.3.3.4

Vervallen zie 2.3.3.2

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 255,00

 

€ 255,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

€ 255,00

 

 

 

 

€ 255,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

 

€ 255,00

 

 

 

 

€ 255,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 255,00

 

€ 255,00

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 255,00

 

€ 255,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 

 

€ 255,00

 

 

€ 255,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

€ 1.575,00

 

€ 1.575,00

2.3.4.4

Vervallen zie 2.3.4.2

 

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 255,00

 

€ 255,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

€ 255,00

 

 

 

 

€ 255,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

 

€ 255,00

 

 

 

 

€ 255,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 255,00

 

€ 255,00

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 300,00

 

 

€ 300,00

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening 2016 Gemeente Grootegast bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

€ 250,00

 

€ 250,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

 

€ 250,00

 

 

€ 250,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening 2016 gemeente Grootegast bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 240,00

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

€ 240,00

 

 

 

 

€ 240,00

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2,2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,00

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,00

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,00

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,00

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

 

 

 

 

 

 

 

€ 25,60

 

 

 

 

 

 

 

€ 25,95

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

€ 50,00

 

 

 

 

 

 

€ 50,00

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

 

€ 50,00

 

€ 50,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

 

 

€ 50,00

 

 

€ 50,00

 

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

Niet van toepassing

Niet van toepassing

2.3.12.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

€ 250,00

 

 

 

 

 

€ 250,00

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

€ 17,05

 

 

 

€ 17,30

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

€ 17,05

 

 

 

 

€ 17,30

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

€ 17,05

 

 

 

 

 

€ 17,30

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 17,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 17,30

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 100,00

€ 100,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 100,00

€ 100,00

 2.3.16.3

Het tarief uit 2.3.16.1 wordt verminderd met € 50,00 wanneer het onderzoek wordt aangeleverd / ingediend in de meest recente versie van het zogenaamde (digitale) SIKB-formaat.

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1.1

Inzet van een ruimtelijke adviseur ten behoeve van een maatwerkbenadering (c.q. keukentafeltraject)

 

€ 2.500,00

 

€ 2.500,00

2.3.17.1.2

Inzet van een adviseur op het gebied van ruimtelijke kwaliteit ten behoeve van een goede ruimtelijke inpassing, anders dan de in 2.3.17.1.1 genoemde maatwerkbenadering

 

 

€ 1.250,00

 

 

€ 1.250,00

2.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

€ 50,00

 

€ 50,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.19

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 (met uitzondering van onderdeel 2.3.1.3), 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.13, 2.3.14 en 2.3.15 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de betreffende activiteit of handeling:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Het tarief op grond van dit onderdeel bedraagt in totaal niet meer dan € 1.000,- per project.

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. De vermindering vindt alleen plaats indien de aanvraag binnen 1 jaar na afronding van het vooroverleg of de behandeling van de conceptaanvraag wordt ingediend.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

10%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

15%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

20%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik, bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologisch strijdig gebruik, bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 5 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik, bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologisch strijdig gebruik, bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6

Indien binnen twee weken nadat het bouwwerk voor gebruik gereed is, hiervan schriftelijke melding is gedaan door middel van de gereedmeldingskaart wordt een teruggaf van € 25,00 van de geheven leges verleend.

 

2.5.7

De in Titel 2 genoemde rechten worden niet geheven indien het bouwen, veranderen, vernieuwen of uitbreiden geschiedt door of voor rekening van de gemeente Grootegast.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

Niet van toepassing

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

€ 100,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

€ 1.575,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

€ 380,00

2.8.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2017

2018

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

€ 17,05

 

€ 17,30

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

2017

2018

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

 

€ 213,05

 

 

€ 216,05

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

€ 9,80

 

 

€ 9,95

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

 

 

2017

2018

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.2.1

een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.2.2, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

3.2.1.1

Indien het een evenement is voor meer dan 1.500 bezoekers / deelnemers per dag

 

€ 508,55

 

€ 515,65

3.2.1.2

Indien het een evenement is voor minder dan 1.500 bezoekers / deelnemers per dag

 

€ 17,05

 

€ 17,30

3.2.2

Indien de evenementenvergunning wordt aangevraagd als meerjarige vergunning, als bedoeld in artikel 2.2.2.a, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening, worden de tarieven genoemd in onderdelen 3.2.1.1 en 3.2.1.2 verhoogd met

 

 

 

200%

 

 

 

200%

3.2.3

In afwijking van het bepaalde in onderdelen 3.2.1.1 en 3.2.1.2 geldt voor wandeltochten en optochten het tarief genoemd in onderdeel 3.2.1.2, ongeacht het aantal bezoekers / deelnemers

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

2017

2018

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 275,90

€ 279,75

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 275,90

€ 279,75

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 193,15

€ 195,85

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 193,15

€ 195,85

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 

 

2017

2018

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning of ontheffing, als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2010

 

 

€ 207,05

 

 

€ 209,95

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

 

 

2017

2018

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau

 

€ 757,60

 

€ 744,00

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang (toetsingskader A)

 

€ 142,05

 

€ 142,05

3.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang (toetsingskader B)

 

€ 331,45

 

€ 325,50

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

2017

2018

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

€ 17,05

 

 

€ 17,30

 

Behorende bij raadsbesluit van 21 november 2017,

De raadsgriffier van de gemeente Grootegast:

Naar boven