Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2017, 225033VerordeningenGemeente Baarn - Verordening rioolaansluitingsrecht 2018

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 17RV000071

Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2018

 

De raad van de gemeente Baarn

- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017;

- gehoord het Debat in de raad d.d. 8 november 2017;

- gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

Besluit:   

vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLAANSLUITINGSRECHT 2018

  

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder:

a. de gemeentelijke riolering: een voorziening of een combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente, waarbij voor de toepassing van deze verordening onder de gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater wordt verstaan;

b. een eigendom verstaan: een roerende of een onroerende zaak;

 • c.

  het aansluiten van een eigendom mede begrepen het uitbreiden van het aantal aansluitingen binnen één eigendom, het wijzigen van één of meerdere aansluitingen binnen één eigendom dan wel het vervangen van één of meerdere aansluitingen binnen één eigendom;

 • d.

  een aansluiting verstaan:

1. de inlaatconstructie op het hoofdriool;

2. de leiding vanaf de inlaatconstructie op het hoofdriool naar het de controleput;

3. de controleput, die in de regel op 0,50 meter afstand van de openbare grond op particulier terrein is gelegen, met dien verstande dat een aansluiting altijd bestaat uit het onderdeel genoemd onder 1., en mede kan omvatten de onderdelen genoemd onder 2. en 3.

 

Artikel 2

Belastbaar feit en belastingplicht

Onder de naam “rioolaansluitingsrecht” wordt een éénmalig recht geheven voor het door of vanwege de gemeente aansluiten van een eigendom op de gemeentelijke riolering, waarbij het recht wordt geheven: a. van degene op wiens verzoek het aansluiten geschiedt; b. indien het eigendom ter uitvoering van een door het college van burgemeester en wethouders op grond van de bouwverordening gestelde eis tot aansluiting op de   gemeentelijke riolering van gemeentewege op kosten van de nalatige wordt aangesloten: van degene van het eigendom het genot krachtens eigendom, bezit of   beperkt recht heeft.

  

Artikel 3

Maatstaf van heffing

1. Het recht wordt geheven per aan te sluiten eigendom. Ingeval een eigendom met meer dan één aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt aangesloten, wordt het recht geheven per aansluiting.

 

2. Als onder één gebouw meer dan één aansluiting wordt gerealiseerd, dan wordt iedere te realiseren aansluiting als een afzonderlijke aansluiting gerekend.

 

Artikel 4

Tarieven

1. Het recht bedraagt per te realiseren aansluiting met een leidingdiameter die niet groter is dan 160 mm € 945,--.  

 

2. Als de te realiseren aansluiting een leidingdiameter kent van meer dan 160mm of moet worden aangesloten op een gemeentelijk drukrioleringssysteem, dan wordt het recht geheven volgens het bedrag dat door de heffingsambtenaar aan de aanvrager door middel van een begroting is meegedeeld. Indien een begroting als bedoeld in de vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.

  

Artikel 5

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

   

Artikel 6

Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

  

Artikel 7

Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

  

Artikel 8

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van rioolaansluitingsrecht.

  

Artikel 9

Overgangsrecht

De “Verordening rioolaansluitingsrecht 2017”, van 23 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, van deze verordening genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  

Artikel 10

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018, of zo dit later is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

         

Artikel 11

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolaansluitingsrecht 2018”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering,

op 22 november 2017.

  

griffier voorzitter