Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 224919Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling Begrotingsposten Weert 2018

Burgemeester en wethouders van Weert;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

 

Subsidieregeling Begrotingsposten Weert 2018

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 5;

 • b.

  activiteitenplan: een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd met een jaarplanning en het verwachte aantal deelnemers;

 • c.

  ASV 2017: de Algemene Subsidieverordening Weert 2017;

 • d.

  EHBO: Eerste Hulp Bij Ongelukken;

 • e.

  EHBO-er: iemand die beschikt over een diploma om eerste hulp bij ongelukken te verlenen en die deel uitmaakt van een EHBO-post bij sportwedstrijden, festiviteiten, evenementen en dergelijke;

 • f.

  organisatie: een stichting of vereniging;

 • g.

  stichting: een rechtspersoon als bedoeld in titel 6 boek 2 Burgerlijk Wetboek;

 • h.

  vereniging: een statutair in de gemeente Weert gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2 Algemene bepaling

 • 1.

  Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017.

 • 2.

  De bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verstrekt aan de volgende organisaties:

 • 1.

  a. Dorpsraad Stramproy;

  • b.

   EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy;

  • c.

   EHBO-vereniging Weert;

  • d.

   Hengelsportvereniging St. Petrus;

  • e.

   Stichting Door Sport Ontspannen;

  • f.

   Stichting Filmhuis Weert;

  • g.

   (de organisator van het) Jeugdpreensetreffe;

  • h.

   Stichting Meerderweert;

  • i.

   Stichting Megadance;

  • j.

   Zonnebloem afdeling Stramproy-Tungelroy;

  • k.

   Zonnebloem afdeling Weert;

  • l.

   Zwemvereniging De IJsberen.

 • 2.
  • a.

   Stichting Bospop;

  • b.

   Stichting St. Nicolaas Weert;

  • c.

   Werkgroep 8 maart.

 • 3.
  • a.

   Stichting Behoud van Beleving;

  • b.

   Stichting Turks Cultureel Centrum Weert.

 • 4.

  Stichting Truckrun Weert.

Artikel 5 Activiteiten

Deze regeling is van toepassing op activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Hoofdstuk 2 Aanvraag

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Ten aanzien van de organisaties genoemd in artikel 4 lid 1 geldt dat:

  • a.

   de aanvraag om subsidie vergezeld dient te gaan van een activiteitenplan;

  • b.

   in afwijking van de ASV 2017 artikel 15 lid 2 sub b en c ASV 2017 niet van toepassing zijn.

 • 3.

  Ten aanzien van de organisaties genoemd in artikel 4 lid 2 geldt in afwijking van de ASV 2017 dat artikel 15 lid 2 sub a, b en c ASV 2017 niet van toepassing zijn.

 • 4.

  Ten aanzien van de organisaties genoemd in artikel 4 lid 3 geldt dat:

  • a.

   de aanvraag om subsidie vergezeld dient te gaan van een activiteitenplan;

  • b.

   in afwijking van de ASV 2017 artikel 15 lid 2 sub b en c ASV 2017 niet van toepassing zijn;

  • c.

   de aanvraag om subsidie moet worden ingediend uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de datum waarop het betreffende evenement plaatsvindt;

  • d.

   de aanvraag om subsidie vergezeld moet gaan van een gespecificeerde begroting.

 • 5.

  Ten aanzien van de organisatie genoemd in artikel 4 lid 4 geldt in afwijking van de ASV 2017 dat:

  • a.

   artikel 15 lid 2 sub a, b en c ASV 2017 niet van toepassing zijn;

  • b.

   de aanvraag om subsidie moet worden ingediend uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de datum waarop het betreffende evenement plaatsvindt.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Dorpsraad Stramproy

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor de Dorpsraad Stramproy dat:

 • a.

  jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking in Stramproy plaatsvindt;

 • b.

  iedere 5 jaar op 5 mei de bevrijdingsherdenking in Stramproy plaatsvindt.

Artikel 8 EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor de EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy dat zij zorgt voor opleiding en inzet van EHBO-ers.

Artikel 9 EHBO-vereniging Weert

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor de EHBO-vereniging Weert dat zij zorgt voor opleiding en inzet van EHBO-ers.

Artikel 10 Hengelsportvereniging St. Petrus

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor Hengelsportvereniging St. Petrus dat:

 • a.

  jeugdleden minimaal 20 keer per jaar de mogelijkheid hebben om bij het clubhuis informatie en uitleg te krijgen over hengelsport en indien gewenst begeleiding;

 • b.

  jaarlijks voor jeugdleden en andere kinderen tot 18 jaar uit Weert die interesse hebben in de hengelsport georganiseerd wordt:

  • 1.

   minimaal één keer een uitgebreide instructie;

  • 2.

   minimaal één wedstrijd;

 • c.

  met betrekking tot de viswateren die van de gemeente Weert worden gehuurd gezorgd wordt voor:

  • 1.

   instandhouding van een goede visstand;

  • 2.

   voldoende visplaatsen aan de oevers.

Artikel 11 Jeugdpreensetreffe

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt dat:

 • a.

  het Jeugdpreensetreffe plaatsvindt;

 • b.

  de organisatie van het Jeugdpreensetreffe geschiedt door een carnavalsvereniging uit Weert of Nederweert.

Artikel 12 Stichting Behoud van Beleving

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor Stichting Behoud van Beleving dat:

 • a.

  het evenement Bantopa Party wordt georganiseerd in het centrum van de gemeente Weert;

 • b.

  het evenement een naar aard zo groot mogelijk publiek nastreeft;

 • c.

  het evenement voor iedereen toegankelijk is, ongeacht zijn of haar achtergrond;

 • d.

  de subsidieaanvrager ten tijde van het plaatsvinden van het evenement beschikt over alle benodigde vergunningen en ontheffingen;

 • e.

  de subsidieaanvrager binnen 13 weken nadat het evenement heeft plaatsgevonden een inhoudelijk en financieel verslag aan het college overlegt.

Artikel 13 Stichting Bospop

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor Stichting Bospop dat:

 • a.

  het Bospopfestival wordt georganiseerd in de gemeente Weert;

 • b.

  het evenement een naar aard zo groot mogelijk publiek nastreeft.

Artikel 14 Stichting Door Sport Ontspannen

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor de Stichting Door Sport Ontspannen dat:

 • a.

  de stichting de activiteit paardrijden organiseert voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking;

 • b.

  de activiteit minimaal 35 keer per jaar wordt aangeboden;

 • c.

  de activiteit minimaal 6 vaste deelnemers heeft.

Artikel 15 Stichting Filmhuis Weert

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor Stichting Filmhuis Weert dat:

 • a.

  er een filmprogramma wordt aangeboden;

 • b.

  er minimaal 20 verschillende films per jaar worden vertoond;

 • c.

  de activiteiten in hoofdzaak plaatsvinden in de gemeente Weert.

Artikel 16 Stichting Meerderweert

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor Stichting Meerderweert, als organisator van het Weerter Scholentoernooi dat:

 • a.

  het Weerter Scholentoernooi plaatsvindt;

 • b.

  minimaal 14 Weerter basisscholen aan het toernooi deelnemen met de groepen 7 en 8, eventueel aangevuld met leerlingen uit de groepen 5 en 6;

 • c.

  minimaal 4 takken van sport worden aangeboden;

 • d.

  in de voorbereiding en uitvoering wordt samengewerkt met andere partners, zoals Punt Welzijn, sportverenigingen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Artikel 17 Stichting Megadance

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor Stichting Megadance dat:

 • a.

  de stichting een jeugddisco organiseert;

 • b.

  er minimaal 10 activiteiten per jaar plaatsvinden voor jongeren in de leeftijd van 11 tot 15 jaar in Stramproy;

 • c.

  de activiteiten vrij toegankelijk zijn, behoudens een kleine bijdrage.

Artikel 18 Stichting St. Nicolaas Weert

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor Stichting St. Nicolaas Weert dat de intocht van St. Nicolaas plaatsvindt in het centrum van de gemeente Weert.

Artikel 19 Stichting Truckrun Weert

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor Stichting Truckrun Weert dat:

 • a.

  het evenement Truckrun plaatsvindt;

 • b.

  de Truckrun uitsluitend wordt georganiseerd voor mensen met een beperking;

 • c.

  het start- en eindpunt van het evenement in de gemeente Weert ligt;

 • d.

  het evenement een naar aard zo groot mogelijk publiek nastreeft.

Artikel 20 Stichting Turks Cultureel Centrum Weert

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor Stichting Cultureel Centrum Weert dat:

 • a.

  het evenement Internationaal Kinderfestival wordt georganiseerd in het centrum van de gemeente Weert;

 • b.

  het evenement een naar aard zo groot mogelijk publiek nastreeft;

 • c.

  het evenement voor iedereen toegankelijk is, ongeacht zijn of haar achtergrond;

 • d.

  de subsidieaanvrager ten tijde van het plaatsvinden van het evenement beschikt over alle benodigde vergunningen en ontheffingen;

 • e.

  de subsidieaanvrager binnen 13 weken nadat het evenement heeft plaatsgevonden een inhoudelijk en financieel verslag aan het college overlegt.

Artikel 21 Werkgroep 8 maart

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor de Werkgroep 8 maart dat de uitreiking van de Antje Award plaatsvindt op de internationale vrouwendag 8 maart.

Artikel 22 Zonnebloem afdeling Stramproy-Tungelroy

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV2017 geldt voor de Zonnebloem afdeling Stramproy-Tungelroy dat zij zorgt voor ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders.

Artikel 23 Zonnebloem afdeling Weert

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV2017 geldt voor de Zonnebloem Zonnebloem afdeling Weert dat zij zorgt voor ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders.

Artikel 24 Zwemvereniging De IJsberen

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV2017 geldt voor Zwemvereniging De IJsberen dat zij zorgt:

 • a.

  voor de EHBO-opleiding van toezichthouders;

 • b.

  dat toezichthouders aan de vereiste herhalingslessen EHBO deelnemen;

 • c.

  dat nieuwe toezichthouders aan de vereiste EHBO-opleiding deelnemen.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 25 Dorpsraad Stramproy

De Dorpsraad Stramproy kan, als organisator van de doden- en bevrijdingsherdenking, aanspraak maken op een vast bedrag van € 500,- per jaar.

Artikel 26 EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy

De EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 500,- per jaar.

Artikel 27 EHBO-vereniging Weert

De EHBO-vereniging Weert kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 500,- per jaar.

Artikel 28 Hengelsportvereniging St. Petrus

De Hengelsportvereniging St. Petrus kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 2.500,- per jaar.

Artikel 29 Jeugdpreensetreffe

De organisator van het Jeugdpreensetreffe kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 900,- per jaar.

Artikel 30 Stichting Behoud van Beleving

Stichting Behoud van Beleving kan, als organisator van de Bantopa Party, aanspraak maken op een vast bedrag van € 2.500,- per jaar.

Artikel 31 Stichting Bospop

Stichting Bospop kan, als organisator van Bospop, aanspraak maken op een vast bedrag van € 8.500,- per jaar.

Artikel 32 Stichting Door Sport Ontspannen

Stichting Door Sport Ontspannen kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 650,- per jaar.

Artikel 33 Stichting Filmhuis Weert

Stichting Filmhuis Weert kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 1.000,- per jaar.

Artikel 34 Stichting Meerderweert

Stichting Meerderweert kan, als organisator van het Weerter Scholentoernooi, aanspraak maken op een vast bedrag van € 700,- per jaar.

Artikel 35 Stichting Megadance

Stichting Megadance kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 600,- per jaar.

Artikel 36 Stichting St. Nicolaas Weert

Stichting St. Nicolaas Weert kan, als organisator van de intocht van St. Nicolaas, aanspraak maken op een vast bedrag van € 850,- per jaar.

Artikel 37 Stichting Truckrun Weert

Stichting Truckrun Weert kan, als organisator van de Truckrun, aanspraak maken op een vast bedrag van € 750,- per jaar.

Artikel 38 Stichting Turks Cultureel Centrum Weert

Stichting Turks Cultureel Centrum Weert kan, als organisator van het Internationaal Kinderfestival, aanspraak maken op een vast bedrag van € 2.500,- per jaar.

Artikel 39 Werkgroep 8 maart

Werkgroep 8 maart kan, als organisator van de internationale vrouwendag 8 maart, aanspraak maken op een vast bedrag van € 450,- per jaar.

Artikel 40 Zonnebloem afdeling Stramproy-Tungelroy

Zonnebloem afdeling Stramproy-Tungelroy kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 500,- per jaar.

Artikel 41 Zonnebloem afdeling Weert

Zonnebloem afdeling Weert kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 500,- per jaar.

Artikel 42 Zwemvereniging De IJsberen

Zwemvereniging De IJsberen kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 400,- per jaar.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 43 Vaststelling

 • 1.

  Subsidies op grond van deze regeling worden door het college direct vastgesteld.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV 2017 hoeft de subsidieontvanger geen verantwoording af te leggen.

 • 3.

  Het college kan besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 44 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze subsidieregeling, tenzij dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

Artikel 45 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2018.

Artikel 46 Overgangsbepalingen

Aanvragen om subsidie die zijn ingediend vóór 1 januari 2018 en die betrekking hebben op subsidiabele activiteiten die volledig plaatsvinden in 2018, worden behandeld op grond van de Subsidieregeling Begrotingsposten Weert 2018.

Artikel 47 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Begrotingsposten Weert 2018’.

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 19 december 2017.

De secretaris,

de burgemeester,

Toelichting Subsidieregeling Begrotingsposten Weert 2018

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Om interpretatieverschillen te voorkomen zijn in artikel 1 ter verduidelijking enkele specifieke begrippen nader omschreven.

 

Artikel 2 Algemene bepaling

In artikel 2 lid 1 wordt expliciet vastgelegd dat deze regeling voortvloeit uit artikel 3 lid 2 ASV 2017. Daarmee heeft de raad op grond van artikel 156 lid 1 en 3 Gemeentewet de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om ter uitvoering van de ASV 2017, binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders, nadere regels vast te stellen. Deze nadere regels bevatten algemeen verbindende voorschriften en hebben dezelfde status als een verordening.

 

In lid 2 wordt bepaald dat alle bepalingen van de ASV 2017 van toepassing zijn, tenzij er in deze regeling van wordt afgeweken.

 

Artikel 3 Bevoegdheden

Het college is belast met de uitvoering van de ASV 2017. Dat betekent dat het college niet alleen bevoegd is te beslissen op aanvragen voor subsidie en deze vast te stellen, maar deze bijvoorbeeld ook mag intrekken of wijzigen als ook alle andere bevoegdheden mag uitvoeren die voortvloeien uit de Awb, de ASV 2017 en deze regeling, voor zover de raad deze niet aan zichzelf heeft voorbehouden.

 

Artikel 4 Doelgroep

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven, die voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking kan komen. Er is sprake van een limitatieve opsomming, die aansluit bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

 

Artikel 5 Activiteiten

De subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend bedoeld voor activiteiten die in dit artikel staan beschreven.

 

Hoofdstuk 2 Aanvraag

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

In artikel 15 ASV 2017 staan de eisen opgenomen waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen.

 

In artikel 6 lid 1 is een aanvullende eis opgenomen. De aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling moet middels het formulier worden ingediend dat het college hiervoor specifiek heeft vastgesteld. Hiermee wordt geborgd dat het college over alle relevante informatie beschikt om de aanvraag te kunnen beoordelen.

 

In lid 2, 3, 4 en 5 zijn afwijkingen opgenomen ten aanzien van artikel 15 lid 2 ASV 2017. De stukken die bij de aanvraag moeten worden ingeleverd zijn specifiek afgestemd op de kenmerken van de betreffende subsidieaanvragers en de daarbij behorende activiteiten. Deze stukken zijn noodzakelijk om de aanvraag te kunnen beoordelen.

 

In lid 4 en 5 wordt voor wat betreft de aanvraagtermijn aangesloten bij de Subsidieregeling Evenementen Weert 2017. Hierin is opgenomen dat de aanvraag van de subsidie uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit moet worden ingediend.

 

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

In hoofdstuk 3 zijn de specifieke verplichtingen per organisatie opgenomen. De organisaties zijn alfabetisch gerangschikt.

 

Artikel 7 Dorpsraad Stramproy

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de Dorpsraad Stramproy. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Zo moet de Dorpsraad Stramproy ervoor zorgen dat er jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking in Stramproy plaatsvindt. Daarnaast is de Dorpsraad Stramproy verplicht om iedere 5 jaar op 5 mei de bevrijdingsherdenking in Stramproy te organiseren.

 

Artikel 8 EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

De EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy is verplicht om te zorgen voor opleiding en inzet van EHBO-ers.

 

Artikel 9 EHBO-vereniging Weert

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de EHBO-vereniging Weert. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

De EHBO-vereniging Weert is verplicht om te zorgen voor opleiding en inzet van EHBO-ers.

 

Artikel 10 Hengelsportvereniging St. Petrus

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de Hengelsportvereniging St. Petrus. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Zo moet de Hengelsportvereniging St. Petrus ervoor zorgen dat jeugdleden minimaal 20 keer per jaar de mogelijkheid hebben om bij het clubhuis informatie en uitleg te krijgen over hengelsport. Ook moeten zij de mogelijkheid krijgen om begeleiding te krijgen als zij dit wensen. Verder moet de vereniging voor jeugdleden en andere kinderen tot 18 jaar uit Weert die interesse hebben in de hengelsport minimaal één keer per jaar een uitgebreide instructie organiseren en daarnaast minimaal één wedstrijd.

Voor hun activiteiten huurt de vereniging viswateren van de Gemeente Weert. Om te borgen dat het natuurlijk evenwicht in deze wateren niet verstoord wordt, is de vereniging daarnaast verplicht om met betrekking tot deze wateren een goede visstand in stand te houden. Verder moet de vereniging zorgen voor voldoende visplaatsen aan de oevers.

 

Artikel 11 Jeugdpreensetreffe

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de organisator van het Jeugdpreensetreffe. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, is als verplichting opgenomen dat het Jeugdpreensetreffe moet plaatsvinden. Verder moet de activiteit georganiseerd worden door een carnavalsvereniging uit Weert of Nederweert. Andere organisaties kunnen geen aanspraak maken op de subsidie.

 

Artikel 12 Stichting Behoud van Beleving

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Stichting Behoud van Beleving. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, is de stichting verplicht om het evenement Bantopa Party te organiseren. Het evenement moet plaatsvinden in het centrum van de gemeente Weert.

 

Verder is de organisatie verplicht om een zo groot mogelijk publiek na te streven. Met de nuancering ‘naar aard’ wordt bedoeld dat de omvang van het publiek wel passend moet zijn voor de specifieke activiteit.

 

In sub d staat de verplichting dat de aanvrager op het moment dat het evenement daadwerkelijk gaat plaatsvinden tenminste over alle benodigde vergunningen en ontheffingen beschikt. Deze worden integraal met de evenementenvergunning afgegeven. Zonder deze vergunning kan het evenement niet plaatsvinden en is een subsidie niet aan de orde.

 

In sub e is opgenomen dat de subsidieaanvrager binnen 13 weken nadat het evenement heeft plaatsgevonden een inhoudelijk en financieel verslag aan het college overlegt. Dit verslag is niet bedoeld als verantwoording, maar biedt het college inzicht in het verloop van het evenement en de gerealiseerde doelstellingen en kosten/baten.

 

Artikel 13 Stichting Bospop

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Stichting Bospop. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het Bospopfestival plaatsvinden in de gemeente Weert. Daarnaast is de organisatie verplicht om een zo groot mogelijk publiek na te streven. Met de nuancering ‘naar aard’ wordt bedoeld dat de omvang van het publiek wel passend moet zijn voor de specifieke activiteit.

 

Artikel 14 Stichting Door Sport Ontspannen

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de Stichting Door Sport Ontspannen. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

On voor subsidie in aanmerking te komen, is de stichting verplicht om paardrijden te organiseren voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Deze activiteit dient tenminste 35 keer per jaar te worden aangeboden. Om te borgen dat de activiteit een bepaald volume heeft en behoudt, is gesteld dat er tenminste 6 vaste deelnemers zijn.

 

Artikel 15 Stichting Filmhuis Weert

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Stichting Filmhuis Weert. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Stichting Filmhuis Weert is verplicht om een filmprogramma vorm te geven en aan te bieden. Jaarlijks dienen er minstens 20 verschillende films te worden vertoond. Verder is gesteld dat de activiteiten in hoofdzaak moeten plaatsvinden in de gemeente Weert.

 

Artikel 16 Stichting Meerderweert

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de organisator van het Weerter Scholentoernooi. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Zo moet de organisator ervoor zorgen dat het Weerter Scholentoernooi plaatsvindt en moeten er minimaal 14 Weerter basisscholen aan het toernooi deelnemen. Primaire doelgroep zijn de leerlingen uit de groepen 7 en 8, maar de deelnemers mogen eventueel worden aangevuld met leerlingen uit de groepen 5 en 6. Verder moeten er minimaal 4 verschillende soorten sport worden aangeboden.

 

In de voorbereiding en uitvoering moet worden samengewerkt met andere partners. Hierbij kan gedacht worden aan Punt Welzijn, sportverenigingen en scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Artikel 17 Stichting Megadance

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Stichting Megadance. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Om voor subsidie in aanmerking te komen is de stichting verplicht om een jeugddisco t

e organiseren in Stramproy. De jeugddisco is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Jaarlijks moeten er minstens 10 activiteiten plaatsvinden. Bovendien moeten deze activiteiten vrij toegankelijk zijn. De stichting mag eventueel een kleine bijdrage vragen.

 

Artikel 18 Stichting St. Nicolaas Weert

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Stichting St. Nicolaas Weert. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Voor Stichting St. Nicolaas Weert geldt dat zij de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas moet organiseren. Deze intocht moet plaatsvinden in het centrum van de gemeente Weert.

 

Artikel 19 Stichting Truckrun Weert

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Stichting Truckrun Weert. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, is Stichting Truckrun Weert verplicht om ervoor te zorgen dat het evenement Truckrun plaatsvindt. Dit evenement is uitsluitend bedoeld voor mensen met een beperking. De stichting is vrij in het bepalen van de route, mits het start- en eindpunt van het evenement in de gemeente Weert ligt.

 

Verder is de organisatie verplicht om een zo groot mogelijk publiek na te streven. Met de nuancering ‘naar aard’ wordt bedoeld dat de omvang van het publiek wel passend moet zijn voor de specifieke activiteit.

 

Artikel 20 Stichting Turks Cultureel Centrum Weert

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Stichting Turks Cultureel Centrum Weert. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen is Stichting Cultureel Centrum Weert verplicht om het evenement Internationaal Kinderfestival te organiseren. Dit evenement moet plaatsvinden in het centrum van de gemeente Weert.

Verder is de organisatie verplicht om een zo groot mogelijk publiek na te streven. Met de nuancering ‘naar aard’ wordt bedoeld dat de omvang van het publiek wel passend moet zijn voor de specifieke activiteit.

 

In sub d staat de verplichting dat de aanvrager op het moment dat het evenement daadwerkelijk gaat plaatsvinden tenminste over alle benodigde vergunningen en ontheffingen beschikt. Deze worden integraal met de evenementenvergunning afgegeven. Zonder deze vergunning kan het evenement niet plaatsvinden en is een subsidie niet aan de orde.

 

In sub e is opgenomen dat de subsidieaanvrager binnen 13 weken nadat het evenement heeft plaatsgevonden een inhoudelijk en financieel verslag aan het college overlegt. Dit verslag is niet bedoeld als verantwoording, maar biedt het college inzicht in het verloop van het evenement en de gerealiseerde doelstellingen en kosten/baten.

 

Artikel 21 Werkgroep 8 maart

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de Werkgroep 8 maart. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Voor de Werkgroep 8 maart geldt dat zij verplicht zijn om de uitreiking van de Antje Award te organiseren. Deze uitreiking moet plaatsvinden op de internationale vrouwendag, op 8 maart.

 

Artikel 22 Zonnebloem afdeling Stramproy-Tungelroy

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de Zonnebloem afdeling Stramproy-Tungelroy. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen is de Zonnebloem afdeling Stramproy-Tungelroy verplicht om te zorgen voor ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders.

 

Artikel 23 Zonnebloem afdeling Weert

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor de Zonnebloem afdeling Weert. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen is de Zonnebloem afdeling Weert verplicht om te zorgen voor ondersteuning van mensen met een ziekte of handicap en hun begeleiders.

 

Artikel 24 Zwemvereniging De IJsberen

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Zwemvereniging De IJsberen. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Voor Zwemvereniging De IJsberen geldt dat zij EHBO-opleidingen organiseert en aanbiedt aan toezichthouders. Verder is de zwemvereniging verplicht om ervoor te zorgen dat de toezichthouders daadwerkelijk aan de vereiste herhalingslessen EHBO deelnemen. Daarnaast dient de zwemvereniging ervoor te zorgen dat ook nieuwe toezichthouders aan de vereiste EHBO-opleiding deelnemen.

 

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

In hoofdstuk 4 zijn in artikel 25 tot en met 42 de subsidiegrondslagen opgenomen. Voor iedere organisatie geldt een specifieke grondslag. Deze grondslagen zijn op 23 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld in de nota ‘Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017’.

 

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 43 Vaststelling

In artikel 17 ASV 2017 staan de bepalingen opgenomen hoe het college de aangevraagde subsidie vaststelt. Afhankelijk van de hoogte van de subsidie worden subsidies direct of achteraf vastgesteld. In artikel 17 lid 6 ASV 2017 staat echter opgenomen dat het college categorieën van subsidies of subsidieontvangers kan aanwijzen, waarvoor de subsidie altijd direct wordt vastgesteld. Dit betekent dat de subsidieontvanger in die gevallen geen aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 

Ten aanzien van de subsidie op grond van deze regeling, heeft het college bepaald dat deze altijd direct wordt vastgesteld. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten voor zowel subsidieontvanger als de gemeente.

Door middel van lid 3 behoudt het college zich het recht voor om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen. Indien uit deze controle blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, of dat de subsidieontvanger niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het college bevoegd om de subsidiebeschikking te herzien.

 

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 44 Hardheidsclausule

In dit artikel is de hardheidsclausule opgenomen. Hierin is bepaald dat het college gebonden is aan deze regeling en daarvan in principe niet kan afwijken.

 

Het college kan alleen afwijken indien er sprake is van:

 • -

  bijzondere omstandigheden; en

 • -

  onredelijke gevolgen; en

 • -

  gevolgen die onevenredig zijn in relatie met de doelen, die door deze regeling worden gediend.

 

De toepassing van de hardheidsclausule dient beperkt te blijven tot zeer bijzondere gevallen. De toepassing en motivering daarvan dient duidelijk uit de betreffende subsidiebeschikking en het onderliggend subsidiedossier te blijken.

 

Artikel 45 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 46 Overgangsbepalingen

In artikel 46 is een overgangsbepaling opgenomen. Deze bepaling maakt het mogelijk om aanvragen die reeds zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van de subsidieregeling toch conform deze regeling te behandelen. Aangezien er in de regeling geen afwijkende grondslagen of verplichtingen zijn opgenomen, brengt deze werkwijze voor de subsidie-ontvangers geen nadelen met zich mee.

 

Artikel 47 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.