Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2017, 224354VerordeningenVerordening Sociale Adviesraad Harderwijk 2017

De raad van de gemeente Harderwijk, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2017, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

gelet op artikel 47 van de Participatiewet,

gelet op artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening,

gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet.

 

besluit vast te stellen de volgende.   

 

 

Verordening Sociale Adviesraad Harderwijk 2017

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Participatie Sociaal domein: de gestructureerde wijze waarop de gemeente inwoners betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, WSW en aanpalende beleidsterreinen;

 • 2.

  Adviesraad: de Sociale Adviesraad Harderwijk, de door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen adviesraad van inwoners op de beleidsterreinen van het Sociaal Domein. De leden van deze raad worden door de raad zelf aangewezen.

 • 3.

  Sociaal Domein: omvat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en Participatiewet en aanpalende wetgeving en lokaal beleid.

 • 4.

  Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • 5.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk.

 • 6.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk.

Artikel 2 - Doelstellingen

Het doel van participatie Sociaal Domein is om inwoners optimaal te betrekken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid binnen het Sociaal Domein. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de totstandkoming of verbetering van het integraal gemeentelijk beleid, zowel op lokaal als regionaal niveau. Ten behoeve van dit doel wordt een adviesorgaan in het leven geroepen die zal opereren onder de naam Sociale Adviesraad Harderwijk, die gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen aan het college.

Artikel 3 - Beleidsterreinen

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot het sociaal domein bestaat uit beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering, evaluatie van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening en aanpalende wetgeving en lokale beleidsterreinen;

Artikel 4 - Werkwijze

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie in het sociaal domein vragen burgemeester en wethouders de Sociale Adviesraad Harderwijk tijdig om advies, op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders vragen de Adviesraad in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3.

 • 3.

  De Adviesraad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Het advies van de Adviesraad wordt aan de gemeenteraad gestuurd. In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van de Adviesraad, wordt tevens aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders voorzien de Adviesraad van begrijpelijke informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van deze raad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om te kunnen reageren op plannen voor ontwikkelingen en wijzigingen. De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm aangeleverd.

 • 7.

  Tussen Burgemeester en wethouders en de Adviesraad vindt minimaal 2 keer per jaar een structureel overleg plaats, waarvoor beide partijen punten kunnen agenderen.

 • 8.

  Van overleg en afspraken met de Adviesraad doen burgemeester en wethouders binnen redelijke termijn schriftelijke rapportage aan de adviesraad. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven wat er met de door de Adviesraad gegeven adviezen is gedaan.

 • 9.

  De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad. De Adviesraad en de contactambtenaar hebben minimaal 2 keer per jaar structureel overleg.

 • 10.

  De samenwerking tussen de gemeente en de Adviesraad wordt tweejaarlijks geëvalueerd.

 • 11.

  De Sociale Adviesraad Harderwijk houdt zich niet bezig met:

  individuele klachten, bezwaarschriften, en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele cliënten;

  verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid aanwezig is.

Artikel 5 - Faciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen aan de Sociale Adviesraad Harderwijk zodanige middelen ter beschikking dat de Adviesraad redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening haar taken uit te voeren. Hierbij zijn in ieder geval vergoedingen voor de volgende onkosten inbegrepen: speciale faciliteiten vanwege beperking, presentiegeld/persoonlijke onkostenvergoeding, documentatie, ondersteuning, kantoorkosten, overleg achterban, PR, overleg met inwoners.

 • 2.

  De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van een jaarlijks prestatiebudget voor de invulling van de taken van de Sociale Adviesraad Harderwijk.

Artikel 6 - Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het gemeentebestuur in overleg met de Sociale Adviesraad Harderwijk.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De Verordening cliëntenparticipatie Wmo wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Sociale Adviesraad Harderwijk 2017.

   

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Harderwijk in zijn openbare vergadering van 5 oktober 2017,  onder nummer h170045992.

 

De voorzitter De griffier

 

 

Algemene toelichting op de verordening  

Deze verordening betreft cliëntenparticipatie. In deze toelichting baken we dit begrip af.

 

Voor cliëntenparticipatie hanteren we de definitie van Movisie.

Cliëntenparticipatie is het vroegtijdig betrekken van cliënten en gebruikers in het beleidsproces op gemeentelijk of instellingsniveau. Zij denken mee, geven advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling.

 

De Sociale adviesraad houdt zich bezig met cliëntenparticipatie, en niet met individuele belangenbehartiging. Deze individuele belangenbehartiging vindt op andere manieren plaats, via de onafhankelijke cliëntondersteuning van Mee, ondersteuning door diverse maatschappelijke organisaties. Ook kunnen cliënten gebruik maken van klachtenprocedures, bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Naast bovengenoemde cliëntenparticipatie en belangenbehartiging regelt de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen dat instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg een cliëntenraad hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, - instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en instellingen voor mensen met een lichamelijke en verstandelijk beperking. De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten.

 

Voor degenen die onder de WSW vallen, is de OR van de sociale werkvoorziening een belangrijk medezeggenschapsorgaan. De WSW-raad is in 2016 bij het samengaan van de Inclusief Groep en Proson opgeheven, vooruitlopend op het opgaan in de Sociale Adviesraad Harderwijk. De WSW’ers komen niet als aparte doelgroep terug in de sociale adviesraad maar zijn indirect vertegenwoordigd in de doelgroepen inwoners met chronisch ziekte, lichamelijke / verstandelijke beperkingen en GGZ-problematiek.