Verordening op de heffing en de invordering van leges Eijsden-Margraten 2018

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het advies van raadscommissie Algemene Zaken Middelen en Milieu

 

 

Besluit: 

Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van leges Eijsden-Margraten 2018

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 - Belastbaar feit

 • 1.

  De gemeente brengt leges (rechten) in rekening als vergoeding voor diensten die zij verricht. De diensten waarvoor leges moeten worden betaald staan in de tarieventabel die bij deze verordening hoort.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 - Belastingplicht

De belastingplicht geldt voor diegene die de dienst heeft aangevraagd, of voor diegene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 - Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachten afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald, tenzij de diensten betrekking hebben op een kruimelgeval ex artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening waarbij in een anterieure overeenkomst is overeengekomen dat de kosten voor die diensten met toepassing van deze legesverordening zullen worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  omgevingsvergunningen door de gemeente Eijsden-Margraten of in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten aangevraagd.

Artikel 5 - Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectbesluit strekt ter vervanging uitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 - Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 - Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • 3.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 1 onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

  • b.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • c.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • d.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • e.

   hoofdstuk 9 onderdeel 1.9.1

  • f.

   hoofdstuk 12 (kansspelen).

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 - Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van leges Eijsden-Margraten 2017 en de bijbehorende tarieventabel 2017”, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Eijsden-Margraten 2018”.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2017.

De griffier,

Mr. Marc Verbeet

De voorzitter,

Dieudonné Akkermans

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES EIJSDEN-MARGRATEN 2018.  

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 12 Kansspelen

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag: Principeverzoek/Welstandsplan

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 7 Sloopmeldingen

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikkingen

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstrichtlijnen

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 

 

 

 

Versie

2017

Versie

2018

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op het gemeentehuis.

 

 

 

1.1.1.1

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879, Stbl. 72, sedertdien gewijzigd, op woensdag – geen feestdag zijnde- tussen 09.00 en 10.00 uur

 

Nihil

Nihil

1.1.1.2

 • a.

  op maandag tot en met vrijdag – geen feestdag zijnde- tussen 9.00 en 16.00 uur:

164,00

164,00

 

 • b.

  op zaterdag - geen feestdag zijnde - tussen 9.00 en 14.00 uur:

518,00

518,00

 

 • c.

  buiten genoemde uren:

817,00

817,00

 

 • d.

  voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 164,00 boven de onder a t/m d genoemde tarieven.

 

164,00

 

164,00

 

 

 • e.

  voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzondere vaste trouwlocatie c.q. een eenmalige trouwlocatie wordt € 164,00 boven de onder a t/m d genoemde tarieven geheven

   

164,00

   

164,00

   

 

voor het leveren van (een) getuige(n) van gemeentewege per getuige:

38,20

38,20

1.1.1.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in de artikelen 1.1.1.1 en 1.1.1.2, schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggegeven. Een bedrag minder dan € 136,35 wordt niet teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

1.1.1.3.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de activiteit verschuldigde leges;

 

 

75%

1.1.1.3.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 24 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de activiteit verschuldigde leges;

 

 

40%

1.1.1.3.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 24 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de activiteit verschuldigde leges;

 

 

20%

 

Als feestdagen worden aangemerkt de als zodanig genoemde in de Algemene Termijnenwet van 25 juli 1964, Stbl. 314.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of een partnerschapboekje:

40,00

40,00

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, of deel daarvan:

18,70

18,70

 

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag

71,60

71,60

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een verlof tot begraven of cremeren afgegeven voor een persoon overleden in het buitenland en de crematie of begraving vindt plaats in Nederland

12,90

13,20

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (attestatie de vita, uittreksels registers burgerlijke stand) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

 

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

52,00

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

52,00

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlanders wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

52,00

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,45

52,00

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,65

51,05

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,60

29,05

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

47,55

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,95

39,65

1.3.1.2

tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

5,80

5,80

1.3.1.3

Legalisatie rijbewijs (kopie van origineel)

5,80

5,80

1.3.1.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

34,10

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk met uitzondering van onderdeel 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

7,20

7,20

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende een periode van één jaar voor:

 

 

 

1.4.2.2.1

Voor 0 tot en met 25 verstrekkingen:

139,00

139,00

1.4.2.2.2

Voor 26 tot en met 100 verstrekkingen:

422,00

422,00

1.4.2.2.3

voor 101 tot en met 500 verstrekkingen:

1.755,00

1.755,00

1.4.2.2.4

Voor 501 en meer verstrekkingen:

2.107,00

2.107,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

7,20

7,20

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

1.4.4.2.1

Voor 0 tot en met 25 verstrekkingen:

139,00

139,00

1.4.4.2.2

Voor 26 tot en met 100 verstrekkingen:

422,00

422,00

1.4.4.2.3

voor 101 tot en met 500 verstrekkingen:

1.755,00

1.755,00

1.4.4.2.4

Voor 501 en meer verstrekkingen:

2.107,00

2.107,00

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier, of deel daarvan:

18,70

18,70

1.4.6

 

Een extract uit de basisadministratie (art 3.9 Besluit basisregistratie personen)

28,10

28,10

 

Hoofdstuk 5

 

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

  €

1,20

1,20

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

 

1.6.1.1

Bij verstrekking op papier

11,00

11,00

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

27,20

27,20

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting:

105,00

105,00

1.7.1.2

Vervallen

 

 

 

1.7.1.3

een exemplaar van de gemeenterekening met toelichting:

108,00

108,00

1.7.1.4

een afschrift van het jaarverslag gemeenterekening:

108,00

108,00

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.7.2.1

Tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.2.1.1

een exemplaar van de notulen van een raadsvergadering, per pagina:

1,00

1,00

1.7.2.1.2

een exemplaar van de raadsstukken/-voorstellen en conceptbesluiten, per pagina:

1,00

1,00

1.7.2.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar

 

 

 

1.7.2.2.1

op de notulen van de raadsvergaderingen

90,30

90,30

1.7.2.2.2

op de raadsstukken/-voorstellen en conceptbesluiten

90,30

90,30

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.3.1.1

een exemplaar van de notulen van een vergadering van een commissie, per pagina:

1,00

1,00

1.7.3.1.2

een exemplaar van de stukken behorende bij een vergadering van een commissie, per pagina:

1,00

1,00

1.7.3.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar

 

 

 

1.7.3.2.1

op de notulen van de vergaderingen van een commissie:

57,75

57,75

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een commissie:

57,75

57,75

1.7.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.7.4.1

Tot het verstrekken van een exemplaar van een gemeentelijke verordening per pagina:

1,00

1,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

   

   

1.8.1.1

inzage in het gemeentelijk kadaster, inclusief een kopie A3/A4 van de digitale kadastrale kaart per kadastraal perceel

10,20

10,20

1.8.1.2

mondelinge of schriftelijke informatieverstrekking uit de kadastrale registratie per kadastraal perceel

10,20

10,20

1.8.1.3

inzage in het gemeentelijke kadaster inclusief een digitaal bestand in (pdf of cad formaat) van de digitale kadastrale kaart (eventueel vermeerderd met de topografie) per kadastraal perceel

12,00

12,00

1.8.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit

 

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, per adres of object

10,20

10,20

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

10,20

10,20

1.8.2.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

10,20

 

10,20

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

1.8.3.1

het leveren van een digitaal bestand GBKN/kadaster

57,15

57,15

 

vermeerderd met per geleverde hectare

 

 

 

1.8.3.1.1

landelijk gebied

14,65

14,65

1.8.3.1.2

kernen

28,40

28,40

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in benadeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

1.8.4.1

inzage in het gemeentelijke luchtfotobestand/cyclo-mediabestand inclusief (digitale/analoge) kopie A3/A4 van het kaartvenster

 

 

 

1.8.4.1.1

per kaartvenster

10,20

10,20

1.8.4.1.2

per uittreksel

10,20

10,20

1.8.4.2

inzage in het kadaster-on-line

 

 

 

1.8.4.2.1

uittreksel per kadastrale kaart A3/A4

12,00

12,00

1.8.4.2.2

per kadastraal uittreksel, persoon per object

12,00

12,00

1.8.5

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporing van kadastrale informatie zonder dat een uittreksel benodigd is, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,70

18,70

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag

41,35

41,35

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

12,90

13,20

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of portret

7,20

7,20

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlandschap

7,20

7,20

1.9.1.5

elk niet elders in deze tabel genoemd afschrift omtrent een bepaalde persoon

7,20

7,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier, of deel daarvan

18,70

18,70

1.10.2

Onverminderd het in 1.10.1 bepaalde, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

1.10.2.1

een afschrift van een in het gemeentearchief berustende stuk per pagina op papier van A-4 formaat

1,00

1,00

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustende stuk per pagina op papier van een ander (groter) formaat

1,50

1,50

1.10.2.3

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustende stuk per pagina

8,10

8,10

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.11.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

72,30

72,30

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30d, derde lid van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

1.12.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één kans speelautomaat

56,50

56,50

1.12.1.2

Indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt, ten hoogste € 22,50 vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag ten hoogste van € 34,00

22,50

22,50

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

18,70

18,70

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Telecommunicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, derde lid van de Telecommunicatiewet

201,00

201,00

1.13.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op de openbare grond, beheerskosten, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

2,35

2,35

1.13.1.2

en per lasgat vermeerderd met

2,65

2,65

1.13.1.3

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met (waarbij plantmateriaal apart verrekend zal worden)

1,10

1,10

1.13.1.4

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, degeneratiekosten, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

8,80

8,80

1.13.2

Het in 1.13.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

 

1.13.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

260,00

260,00

1.13.4

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

1.13.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.13.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.14.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

48,50

48,50

1.14.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 9.1.1

20,00

20,00

1.14.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van het Voertuigreglement

48,50

48,50

1.14.1.4

tot het verkrijgen c.q. wijzigen van een invalidenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

28,35

28,35

1.14.2

 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 33 van het Besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer (afsluiting t.b.v. straatfeesten)

78,60

78,60

1.14.3

Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet (afsluiten wegen) wordt afgegeven bedraagt het tarief

   

   

36,00

   

36,00

1.14.4

Tot het verkrijgen van één parkeervergunning, voor de geldigheidsduur van 2 jaar, voor het in de parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015 aangewezen gebied, bedraagt het tarief

75,00

75,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van

 

 

 

1.15.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

7,20

7,20

1.15.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

 

 

per pagina op papier van A-4 formaat:

1,00

1,00

 

per pagina op papier van een ander (groter) formaat:

1,50

1,50

1.15.1.3

Voor het afdrukken of plotten van kaarten, tekeningen of lichtdrukken al dan niet behorende bij de in de onderdelen 1.15.1.1 en 1.15.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

           

           

           

1.15.1.3.1

 • in het formaat A4 of kleiner

11,50

11,50

1.15.1.3.2

 • in het formaat A3

17,85

17,85

1.15.1.3.3

 • in het formaat A2 en groter

25,00

25,00

1.15.1.4

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

136,65

136,65

1.15.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

7,20

7,20

1.15.2

Bij toezending van alle in de tarieventabel genoemde stukken worden de tarieven verhoogd met de door de gemeente verschuldigde portokosten, welke kosten vooraf aan belastingplichtige worden meegedeeld.

 

 

 

1.15.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.15.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:6 (ontheffing aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen) van de A.P.V.

36,00

36,00

1.15.3.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:9 (straatartiest e.d.) van de A.P.V.

36,00

36,00

1.15.3.3

tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 (het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan) van de A.P.V.

 

 

 

1.15.3.3.1

 • voor één dag

18,00

18,00

1.15.3.3.2

 • voor maximaal één week

32,90

32,90

1.15.3.3.3

 • voor maximaal twee weken

58,60

58,60

1.15.3.3.4

 • voor maximaal één maand

84,25

84,25

1.15.3.3.5

 • voor maximaal één kwartaal

115,15

115,15

1.15.3.3.6

 • voor maximaal één jaar, of langer

192,90

192,90

1.15.3.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 (exploitatievergunning horecabedrijf) van de A.P.V.

60,40

60,40

1.15.3.5

een vergunning geldig voor één dag tot na het algemeen sluitingsuur geopend mogen houden van voor publiek toegankelijke lokaliteiten, artikel 2:29 (afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.3.6.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 (ter beschikking stellen consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.3.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 (overige geluidhinder) van de A.P.V.

   

   

72,20

   

72,20

1.15.3.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.3.9

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikel 5:18 (standplaats vergunning en weigeringsgronden) van de A.P.V.

 

 

 

1.15.3.9.1

 • geldig voor één dag

18,00

18,00

1.15.3.9.2

 • geldig voor maximaal één week

22,30

22,30

1.15.3.9.3

 • geldig voor maximaal twee weken

42,80

42,80

1.15.3.9.4

 • geldig voor maximaal één maand

63,20

63,20

1.15.3.9.5

 • geldig voor maximaal één kwartaal

103,00

103,00

1.15.3.9.6

 • geldig voor maximaal één jaar

180,80

180,80

 

 

 

 

 

1.15.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

 

1.15.4.1

afgeven van een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van wedstrijden op de openbare weg, door burgemeester en wethouders

18,00

18,00

1.15.5

Het tarief bedraagt ter zake voor het opvragen van bodeminformatie via het digitaal bodemloket per rapportage

28,50

28,50

1.15.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder a van de wet explosieven voor civiel gebruik

72,20

72,20

1.15.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:47a (verplichte route) van de A.P.V.

36,00

36,00

1.15.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:58, lid 6 (verontreiniging door honden) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:60, lid 3 (houden van hinderlijke of schadelijke dieren) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2, lid 4 (parkeren van voertuigen van een autobedrijf e.d.) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:3, lid 2 (te koop aanbieden van voertuigen) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.12

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6, lid 2 (kampeermiddelen e.a.) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.13

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7, lid 2 (parkeren van reclamevoertuigen) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.14

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8, lid 5 (parkeren van grote voertuigen) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.15

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:11, lid 3 ( aantasting groenvoorzieningen door voertuigen) van de A.P.V.

      €

72,20

72,20

1.15.16

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:33, lid 5 (beperking verkeer in natuurgebied) van de A.P.V.

    €

72,20

72,20

1.15.17

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34, lid 3 (verboden afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderzijds vuur te stoken) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.18

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:36, lid 3 (verboden plaatsen) van de A.P.V.

72,20

72,20

1.15.19

Via de site www.eijsden-margraten.nl zijn de volgende stukken gratis te raadplegen en gratis te downloaden:

 • Afschrift van de programmabegroting

 • Exemplaar van de gemeenterekening

 • Exemplaar van de notulen van een raadsvergadering

 • Exemplaar van de raadstukken/- voorstellen en conceptbesluiten

 • Exemplaar van de notulen van een vergadering van een commissie

 • Exemplaar van de stukken behorende bij een vergadering van een commissie

 • Verordeningen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie

2017

Versie

2018

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

2.1.1.1

Bouwkosten: worden berekend en bepaald met behulp van de normkosten uit het onderzoeksrapport “Basisbedragen gebouwen 2016”, opgesteld door Multi Consultants in opdracht van Het Nederlands Bouwkosten Instituut “Basisbedragen gebouwen 2017”, opgesteld door Multi Consultants in opdracht van Het Nederlands Bouwkosten Instituut (per bouwwerk wordt gekeken uit welke uitgave de goedkoopste bouwkosten voortkomen en deze worden ook gehanteerd). Voor bouwwerken die niet passen binnen dit regime geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

2.13

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Schetsplan/principeverzoek/

conceptaanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

Een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan/principeverzoek/conceptaanvraag met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan/principeverzoek/ conceptaanvraag, uitgewerkt bouwplan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en of ontheffing dan wel projectbesluit zou kunnen worden verleend

200,00

200,00

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2.2.1

Indien een schetsplan/principeverzoek/

conceptaanvraag wordt beoordeeld aan de welstandscriteria, ambtelijk of door de welstands-, monumentencommissie of de dorpsbouwmeester wordt het in 2.2. opgenomen tarief per beoordeling, verhoogd met

    €

           

136,35

           

136,35

2.2.1.1

Indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 2.2.1 betrekking heeft op beeldbepalende panden, bedraagt het tarief:

 

0,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.1.1.1

€ 25,95 per € 1.000,- bouwkosten met een minimumtarief van € 136,35, indien de bouwkosten niet meer dan € 50.000,-, bedragen;

 

25,95

136,35

   

25,95

136,35

   

2.3.1.1.2

€ 1.300,00 vermeerderd met

€ 23,85 per € 1.000,- bouwkosten, voor elke € 1.000,00 aan bouwkosten meer dan € 50.000,- en minder dan € 100.000,-, bedragen;

 

1.300,00

23,85

     

1.300,00

23,85

     

2.3.1.1.3

€ 2.494,00 vermeerderd met

€ 20,70 per € 1.000,- bouwkosten, voor elke € 1.000,00 aan bouwkosten meer dan € 100.000,- en minder dan € 200.000,-, bedragen;

 

2.494,00

20,70

     

2.494,00

20,70

     

2.3.1.1.4

€ 4.564,00 vermeerderd met

€ 17,25 per € 1.000,- bouwkosten, voor elke € 1.000,00 aan bouwkosten meer dan € 200.000,-, bedragen.

Met een maximumtarief van € 1.000.000,00.

 

4.564,00

17,25

     

4.564,00

17,25

     

2.3.1.2

Indien een aanvraag ex artikel 2.3.1.1 wordt beoordeeld aan de welstandscriteria, ambtelijk of door de welstands-, monumentencommissie of de dorpsbouwmeester, wordt het in 2.3.1.1 opgenomen tarief per beoordeling verhoogd met

136,35

136,35

2.3.1.2.1

Indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 2.3.1.2 betrekking heeft op beeldbepalende panden, bedraagt het tarief:

 

0,00

2.3.1.3

De onder 2.3.1.2 genoemde leges worden verrekend als de beoordeling van het bouwplan in de fase als bedoeld in Hoofdstuk 2 van deze tabel heeft plaatsgevonden en er sprake is van een zelfde bouwplan waarvoor nu vergunning is aangevraagd en het advies hierover positief is.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:

165,65

165,65

2.3.2.2.1

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.2.1 wordt verhoogd, indien de aanvraag van een aanlegvergunning:

 

 

 

2.3.2.2.2

krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met

304,00

304,00

2.3.2.2.3

betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 2.12 lid 1, onder a onder 3 van de Wabo wordt toegepast, verhoogd met

2.722,00

2.722,00

2.3.2.2.4

betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 1 of artikel 2.12 lid 2 van de Wabo wordt toegepast, verhoogd met

       

       

425,20

       

425,20

2.3.2.2.5

betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een besluit als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2 van de Wabo wordt verleend, verhoogd met

817,10

817,10

 

Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

 

 

 

2.3.2.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 , eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief, voor zover de aanvraag alleen betrekking heeft op het rooien van bomen en opgaande beplanting:

72,20

72,20

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

419,15

419,15

 

 

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, Bijlage 2 BOR, art. 4):

419,15

419,15

 

 

 

+ 0,5% van de bouw-kosten van deze buitenplan- se afwijking

+ 0,5% van de bouw-kosten van deze buitenplan- se afwijking

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.722,00

2.722,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking, Bijlage 2 BOR, art. 4 lid 11):

419,15

419,15

 

 

 

+ 0,5% van de bouw-kosten van deze tijdelijke afwijking

+ 0,5% van de bouw-kosten van deze tijdelijke afwijking

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

8%

8%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van € 545,00 en een maximum van € 1.361,00;

 

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

           

8%

           

8%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van € 136,35 en een maximum van € 545,00;

 

 

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

           

8%

           

8%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van € 136,35 en een maximum van € 545,00;

 

 

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

8%

8%

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van € 136,35 en een maximum van € 545,00.

 

 

 

2.3.3.9

Onder de bouwkosten vallen alleen die kosten die betrekking hebben op het gedeelte van de bouw dat strijdig is zoals bedoeld in 2.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.10

Indien binnen één aanvraag voor omgevingsvergunning 2.3.3.1 en/of 2.3.3.2 en/of 2.3.3.3 van toepassing zijn, wordt de zwaarste (duurste) procedure in rekening gebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.11

Indien de bouwkosten van een bouwwerk < 

€ 3.000,00, bedragen de legeskosten voor de ruimtelijke procedure als bedoeld in 2.3.3.1. of 2.3.3.2 maximaal

155,50

155,50

 

2.3.4

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

545,00

545,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, Bijlage 2 BOR art.4):

545,00

545,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1.635,00

1.635,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking, Bijlage 2 BOR art. 4, lid 11)

545,00

545,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

1.361,00

1.361,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

1.361,00

1.361,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

1.361,00

1.361,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

545,00

545,00

 

 

 

 

 

2.3.4.9

Indien binnen één aanvraag voor omgevingsvergunning 2.3.4.1 en/of 2.3.4.2 en/of 2.3.4.3 van toepassing zijn, wordt de zwaarste (duurste) procedure in rekening gebracht.

 

 

 

 

2.3.4.10

Indien de bouwkosten van een bouwwerk< € 3.000,00, bedragen de legeskosten voor de ruimtelijke procedure als bedoeld in 2.3.4.1 of 2.3.4.2 maximaal

155,50

155,50

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.5.1.1

een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een bouwwerk met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk.

545,00

545,00

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef onder b van de Wabo in samenhang met de provinciale Erfgoedverordening of de Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

                       

                       

2.3.6.1.1

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

147,45

147,45

2.3.6.1.2

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

147,45

147,45

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel [20] van de Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

147,45

147,45

2.3.6.3

Indien een aanvraag ex artikel 2.3.6.1 wordt beoordeeld door de Welstandscommissie, monumentencommissie of de dorpsbouwmeester wordt het in 2.3.6.1 opgenomen tarief per beoordeling verhoogd met

136,35

136,35

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b en/of c, van de Wabo:

  €

147,45

147,45

2.3.7.2

Indien een aanvraag ex artikel 2.3.7.1 wordt beoordeeld door de Welstandscommissie, monumentencommissie of de dorpsbouwmeester wordt het in 2.3.7.1 opgenomen tarief per beoordeling verhoogd met

136,35

136,35

2.3.7.2.1

Indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 2.3.7.2 betrekking heeft op beeldbepalende panden, bedraagt het tarief:

 

0,00

 

 

 

 

 

2.3.7.3

Archeologisch bodemonderzoek

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.6.1 tot en met 2.3.7.1.1 wordt het tarief verhoogd met, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk of ander werk waarvoor krachtens wettelijk voorschrift deze slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch bodemonderzoek wordt beoordeeld:

304,00

304,00

2.3.7.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, wordt het tarief verhoogd met:

135,35

135,35

 

Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 (maken, aanleg en veranderen van een uitweg) van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

120,20

120,20

2.3.8.1

Indien van toepassing worden de tarieven verhoogd met de tarieven genoemd in de tarieventabel behorende bij de verordening diensten openbare weg Eijsden-Margraten 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

120,20

120,20

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 (Vellen Houtopstanden) van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief.

72,20

72,20

 

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.13 (Opslag voertuigen, vaartuigen, mest afvalstoffen enz.) van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

                 

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

36,05

36,05

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

 €

36,05

36,05

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming

 

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in de Wet Natuurbescherming, bedraagt het tarief:

72,20

72,20

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in de Wet Natuurbescherming.

bedraagt het tarief:

72,20

72,20

 

 

 

 

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

136,35

136,35

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.13.2.1

Als het een gemeenschappelijke verordening betreft

139,40

139,40

2.3.13.2.2

Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

72,20

72,20

 

 

 

 

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport/Hogere grenswaarde

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

136,35

136,35

2.3.15.2

Een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld en een nader onderzoek dan wel een nadere procedure vereist is, verhoogd met

193,90

193,90

2.3.15.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

304,00

304,00

2.3.15.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het beoordelen van de resultaten van een archeologisch bodemonderzoeksrapport en een nader onderzoek dan wel een nadere procedure vereist is

545,40

545,40

2.3.15.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder (akoestisch onderzoek)

250,50

250,50

 

 

 

 

 

2.3.16

Advies

 

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: de werkelijke kosten die door het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie hiervoor in rekening worden gebracht, worden doorbelast bij de aanvrager.

 

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

545,40

545,40

2.3.17.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld artikel 2.7, lid 2 van de Wet Natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

 

 

 

 

het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet Natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

 

 

 

 

a. Landbouw en overige

2.491,80

2.491,80

 

b. Industrie

12.377,90

12.377,90

 

c. Infrastructuur

18.559,25

18.559,25

 

Leges worden niet geheven voor:

 

 

 

 

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een schetsplan/principeverzoek/ conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

Uitgezonderd de leges als bedoeld in artikel 2.2.1

 

 

 

 

2.4.2

Indien een aanvraag omgevingsvergunning digitaal, zonder dat een verzoek om aanvulling nodig is, ontvankelijk wordt ingediend bedraagt de vermindering op de leges

Deze vermindering is niet van toepassing indien reeds begonnen is met de activiteit(en) zonder benodigde vergunningen (legalisatie).

De vermindering is niet van toepassing op 2.2.1, 2.3.1.2, 2.3.6.3, 2.3.7.2, 2.3.17 en 2.3.18.

 

10%

10%

 

Indien het legesbedrag minder dan € 136,35 bedraagt wordt geen korting in mindering gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3

Indien een compleet/ontvankelijk rapport op basis van BRL 5019 bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is toegevoegd bedraagt de vermindering op de leges

De vermindering is niet van toepassing op 2.2.1, 2.3.1.2, 2.3.6.3, 2.3.7.2, 2.3.17 en 2.3.18.

 

10%

10%

 

Indien het legesbedrag minder dan € 136,35 bedraagt wordt geen korting in mindering gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggegeven. Een bedrag minder dan € 136,35 wordt niet terug gegeven. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 

75%

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 24 weken na het in behandeling nemen ervan

 

40%

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 24 weken na het in behandeling nemen ervan

 

20%

20%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges teruggegeven, mits

binnen 6 maanden na verlening geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

De teruggaaf bedraagt:

 

10%

10%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

Een bedrag minder dan € 136,35 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, wordt een deel van de leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:

 

         

10%

         

10%

 

 

 

 

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. Restitutie geldt niet voor de leges voor externe advieskosten, advertentiekosten en leges met betrekking tot de in 2.2.1 opgenomen bedragen. Een bedrag minder dan € 136,35 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van niet in behandeling nemen van de aanvraag

Omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

2.5.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen daar deze niet voldoet aan de wettelijke vereisten zoals deze zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 

     

     

2.5.4.2

De in 2.5.1.1 t/m 2.5.4.1 bedoelde teruggaaf heeft geen betrekking op de minimale legeskosten, externe advieskosten, advertentiekosten en leges met betrekking tot de in 2.2.1, 2.3.1.2, 2.3.3.1 t/m 2.3.3.9 opgenomen bedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Legeskosten intrekking van de aanvraag omgevingsvergunning op advies van de vergunningverlener

 

 

 

2.5.5.1

Indien er sprake is van intrekking van de aanvraag om omgevingsvergunning en het intrekken van de aanvraag het gevolg is van een advies van de vergunningverlener om de aanvraag omgevingsvergunning in te trekken dan bedraagt het tarief

163,50

163,50

 

Met dien verstande dat de verschuldigde legeskosten voor deze aanvraag om omgevingsvergunning komen te vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5.2

De in 2.5.5.1 genoemde kosten zijn exclusief externe advieskosten en leges met betrekking op 2.2.1, 2.3.1.2, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.17 en 2.3.18

 

 

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18.1.1 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

2.5.6.1

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot

dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

Restitutie bij intrekking aanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

b. indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

Leges worden niet geheven voor:

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Bestemmingswijziging zonder activiteiten/kwaliteitscommissie

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.722,00

2.722,00

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 €

1.635,00

1.635,00

2.6.3

Bij een procedure in het kader van het kwaliteitsmenu bij de kwaliteitscommissie worden de werkelijke kosten die door de kwaliteitscommissie in rekening worden gebracht, door belast bij de aanvrager

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde beschikkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

 

2.7.1

Een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen

136,35

136,35

2.7.2

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woningen en gebouwen

130,30

130,30

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstrichtlijnen

 

 

 

 

Versie

2017

Versie

2018

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

153,50

153,50

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

36,05

36,05

3.1.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a (bijschrijven of doorhalen leidinggevende) van de Drank- en Horecawet

105,00

105,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V. met een totaal bezoekersaantal van 1.000 of minder dan 1.000

72,20

72,20

3.2.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de APV bij evenementen met een totaal bezoekersaantal meer dan 1.000

179,80

179,80

 

De volgende tarieven zijn enkel van toepassing indien er sprake is van een A, B of C evenement.

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning:

 

 

 

3.2.2

voor het organiseren van een A-evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V.

 

0,00

0,00

3.2.3.1

voor het organiseren van een B-evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V. met een totaal bezoekersaantal van 1.000 of minder dan 1.000

72,20

72,20

3.2.3.2

voor het organiseren van een B-evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V. met een totaal bezoekersaantal van 1.000 of meer

179,80

179,80

3.2.4

voor het organiseren van een C-evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Evenementen) van de A.P.V.

1.568,00

1.568,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

3.3.1

Een exploitatievergunning of wijziging van een explotatievergunning als bedoeld in 3:4 (sexinrichtingen) van de A.P.V.

 

 

 

3.3.1.1

Voor een sexinrichting

153,50

153,50

3.3.1.2

Voor een escortbedrijf

153,50

153,50

 

 

Naar boven