Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2017, 224077VerordeningenGemeenteraad van Zaltbommel - Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

 

gelet op artikel 229, lid 1a, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

Artikel 1. Aard van de heffing

 • 1.

  In de gemeente wordt onder de naam van "Marktgeld" een recht geheven voor het gebruik van openbare grond op het marktterrein, gedurende de tijd, voor de markt bestemd.

 • 2.

  Onder marktterrein wordt voor de toepassing van deze verordening verstaan: alle openbare plaatsen, welke door burgemeester en wethouders tot marktplaats of tot het opslaan van kramen e.d. worden aangewezen.

Artikel 2. Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die van de openbare grond van de gemeente, bedoeld in artikel 1, gebruik maakt.

Artikel 3. Grondslagen en tarieven

Het marktgeld, bedoeld in artikel 1, bedraagt per marktdag voor het plaatsen van tenten, kramen en andere soortgelijke inrichtingen en voor los op de grond uitgestalde goederen e.d.

 • a.

  voor de zaterdagmarkt: € 2,25 per strekkende meter plaatsruimte of gedeelte daarvan, met een minimum van € 9,00.

 • b.

  voor de markt op overige dagen: € 1,63 per strekkende meter plaatsruimte of gedeelte daarvan, met een minimum van € 6,50.

Artikel 4. Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Burgemeester en wethouders stellen het model van de nota of andere schriftuur vast.

Artikel 5. Tijdstip van betaling

Het marktgeld dient binnen zes weken na dagtekening van de nota of andere schriftuur te worden betaald.

Artikel 6. Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 8. Overgangsbepaling

De ‘Verordening marktgelden 2017’, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2018’.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel

in zijn vergadering van donderdag 14 december 2017

 

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel