Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2017, 223660VerordeningenActualisering belastingverordening + tarieventabel marktgeld en aanpassing tarieven 2018

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017, nr. Z/17/050826/97452;

 

gezien het advies van het politiek forum van 4 december 2017;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018

Artikel 1  

Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   Dag: een periode van 00.00 uur tot 24.00 uur;

  • b.

   Maand: een kalendermaand;

  • c.

   Kwartaal: een kalenderkwartaal

  • d.

   Jaar: een kalenderjaar

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedeelte van een eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 2  

Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een directe belasting geheven voor het door de gemeente ter beschikking stellen van een standplaats op de weekmarkt, op het daarvoor aangewezen marktterrein, op de daarvoor aangewezen dag, als bedoeld in de Marktverordening Leiderdorp 2011.

 

Artikel 3  

Belastingplicht

Het marktgeld worden geheven van diegene aan wie de standplaats als bedoeld in artikel 2, is toegewezen dan wel degene aan wie de dienst wordt verleend.

 

Artikel 4  

Tarieven

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5  

Wijze van heffing

Het marktgeld worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 

Artikel 6  

Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 7  

Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8  

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

 

Artikel 9  

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgeld 2017” van 12 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgeld 2018.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 11 december 2017,

 

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

 

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen – Jansen