Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2017, 223613VerordeningenActualisering belastingverordening toeristenbelasting en aanpassing tarief 2018

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017, nr. Z/17/050826/97452;

 

gezien het advies van het politiek forum van 4 december 2017;

 

gelet op het bepaalde in artikel 224 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018

Artikel 1  

Belastbaar feit

Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

 

Artikel 2  

Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is belastingplichtig degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 

Artikel 3  

Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • a.

  Van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toegelaten Zorginstellingen;

 • b.

  Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, of h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 1 van de verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

 

Artikel 4  

Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen van personen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

 

Artikel 5  

Tarief

Het tarief bedraagt per overnachting € 2,08.

 

Artikel 6  

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 7  

Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 8  

Termijn van betaling

1.

 

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 9  

Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10  

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

 

Artikel 11  

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

De “Verordening toeristenbelasting 2017” van 12 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting 2018”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 11 december 2017,

 

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

 

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen