Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 221398Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan Veegplan 2017-1

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 31 oktober 2017 het bestemmingsplan “Asten Veegplan 2017-1” gewijzigd heeft vastgesteld.

Deze wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding en de regels van onderstaande locaties:

 

 • 1.

  Achtermijterbaan 1;

 • 2.

  Gezandebaan 29a;

 • 3.

  Koningsplein 1;

 • 4.

  Burgemeester Wijnenstraat 12-14;

 • 5.

  Gezandebaan 46.

 

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BP02016006-VS01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

 

Tevens ligt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 15 december 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

 

Tegen het besluit van de gemeenteraad inzake vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 16 december 2017 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, danwel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

 

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.