Verordening lijkbezorgingsrechten Zundert 2018

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 07-11-2017;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 22 november 2017;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

besluit:

 

Vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Zundert 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

1. begraafplaats(en): het gedeelte aangewezen als openbare begraafplaats, op het kerkhof dat eigendom is van de parochie van de H. Bavo te Rijsbergen;

2. graf: een zandgraf of een keldergraf;

3. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

4. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

5. grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiïngsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen rechten worden geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weer in dezelfde grafruimte begraven dan wel terugplaatsen van een stoffelijk overschot.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van nota.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

1. De Verordening lijkbezorgingsrechten Zundert 2017 vastgesteld op 13 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid , genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Lijkbezorgingsrechten Zundert 2018.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 12 december 2017,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Zundert 2018

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

1.1.1 voor een periode van 10 jaar: € 360,70;

1.1.2 voor een periode van 20 jaar: € 716,10;

1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

1.2.1 voor een periode van 5 jaar: € 180,35;

1.2.2 voor een periode van 10 jaar: € 358,05;

1.2.3 voor een periode van 20 jaar: € 358,05;

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1 in een particulier graf: € 598,35;

2.1.2 in een algemeen graf: € 598,35;

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

2.2.1 in een particulier graf: € 299,20;

2.2.2 in een algemeen graf: € 299,20;

 

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

3.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 17 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Zundert 2012 en artikel 3 van de Regels Grafbedekking gemeentelijke begraafplaats wordt geheven: € 157,00;

3.2 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte wordt geheven per grafruimte per 10 jaar:

3.2.1 voor een particulier graf: € 254,60;

 

Hoofdstuk 4 Opgraven

4.1 Voor het in behandeling nemen van een verzoek van de rechthebbende tot het verkrijgen van een vergunning voor het opgraven van een stoffelijk overschot, wordt geheven: € 157,00;

4.2 Voor het na opgraven van een lijk weer begraven in een ander graf wordt het recht geheven zoals dat is opgenomen in Hoofdstuk 2 "Begraven" van deze tarieventabel.

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Zundert van 12 december 2017.

 

De griffier,

 

drs. J.J. Rochat

 

Naar boven