Beleidsregel Volksfeesten gemeente Roermond

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Roermond

besluit

vast te stellen de beleidsregel Volksfeesten

Beleid

Het coalitieakkoord van de Gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de Gemeente Roermond.

Het kerntakenboek.

Herijking wijkgericht werken.

Doelstelling

Het stimuleren van activiteiten op het gebied van volkscultuur. Het stimuleren van diverse volksfeesten. Het in de wijk door middel van informele bijeenkomsten voor en door buurtbewoners met elkaar in contact komen en op deze wijze een extra impuls geven aan de sociaal maatschappelijk ontwikkeling en sociale samenhang in de wijk c.q. buurt.

Soort subsidie

Eenmalige subsidie (hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008).

Subsidiegrondslag

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college wezenlijk bijdragen aan de doelstelling.

 • 2.

  Subsidiabel zijn die activiteiten die in brede zin toegankelijk zijn voor (een groep van) burgers van de Gemeente Roermond.

 • 3.

  Carnavalsactiviteiten worden niet gesubsidieerd.

 

Straatspeeldag:

Een bedrag van € 200,- per initiatief voor de straatspeeldag.

 

Oranjeactiviteiten:

Een vast bedrag per aanvraag. Het subsidiebudget wordt gedeeld door het aantal aanvragen. Het subsidieplafond voor Oranjeactiviteiten bedraagt € 4.000,-.

 

Kinderfeesten en andere vieringen:

Er zullen een vijftal feesten en andere vieringen gesubsidieerd worden door de gemeente Roermond. Feesten en vieringen die hiervoor in aanmerking komen zijn Sint Nicolaasvieringen, Kerstvieringen, Sint Maarten en Paasvieringen. Hiervoor zal een maximaal bedrag van € 300,- per feest gesubsidieerd worden, met een maximum van € 1.200,- per wijkorganisatie.

 

Wijkfeesten:

Een bedrag per inwoner van de wijk of gedeelte van de wijk waarvoor het feest georganiseerd wordt: variabel met een maximum van € 1,- per inwoner, met een maximum subsidiebedrag per wijkfeest van € 1.000,-.

Subsidiecriteria

 • 1.

  De aanvraag kinderfeesten en andere vieringen wordt gedaan voor de landelijke vastgestelde data van feesten. De wijkorganisatie dient vóór 1 maart een activiteitenplan in te dienen bij de gemeente waarin men aangeeft welke van de beschreven activiteiten de wijkorganisatie zal gaan uitvoeren.

 • 2.

  De aanvragen voor wijkfeesten kunnen het gehele jaar worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het feest plaatsvindt ingediend te zijn.

 • 3.

  Per wijk of gedeelte van een wijk kan slechts 1 x per jaar subsidie worden verleend. Bij overlapping van bepaalde wijk of bepaalde straten wordt alleen subsidie toegekend voor die wijk of die straten bij de eerst binnen gekomen aanvraag.

 

Subsidiemethode

 • 1.

  De subsidieaanvraag moet voldoen aan de subsidiecriteria.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 3.

  Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de “beleidsregel Volksfeesten” is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en de huidige beleidsregel Volksfeesten wordt met ingang van 31 december 2017 ingetrokken.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest

Naar boven