Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2017, 21971Overige besluiten van algemene strekkingHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen heeft in haar vergadering van 31 januari 2017 besloten dat zij voornemens is het hieronder geformuleerde “Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2016” vast te stellen.

 

 

Het Aanwijzingsbesluit geldt voor het op de bijgevoegde kaart vastgestelde gebied en is plaatselijk bekend als “de Scheldebuurt”.

Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen

overwegende:

 • -

  dat het college op grond van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2015 (hierna: de verordening) gebieden kan aanwijzen waar aanvragen voor splitsingsvergunningen en omzettingsvergunningen worden geweigerd met het oog op een geordend woon- en leefmilieu;

 • -

  dat vanuit de diverse bewonersbijeenkomsten met de bewoners uit het gebied, zoals aangegeven in bijlage 1 (hierna: het gebied), signalen en concrete meldingen komen dat er sprake is van een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu en dat dit mede wordt veroorzaakt door de concentratie en vermenging van kamerbewoning en de bewoning van gesplitste woonruimten in het gebied;

 • -

  dat het quotum genoemd in artikel 6, eerste lid, sub c, van de verordening wat betreft het aantal kamerverhuurpanden vrijwel is bereikt en dat blijkens de signalen van de bewoners de toename van gesplitste woningen de verstoring van een geordend woon- en leefmilieu doet toenemen;

 • -

  dat uit binnengekomen meldingen en klachten bij de gemeente en de politie vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vergunningverlening in het gebied, naast andere problemen in het gebied, mede zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in het gebied;

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde bevoegdheid in het gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid in het aangewezen gebied.

gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste lid, sub b en artikel 6, eerste lid sub e van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2015;

B E S L U I T :

Artikel 1 Aanwijzing

Voor het op de bijgevoegde kaart aangewezen gebied vast te stellen dat iedere aanvraag om een splitsings- en/of omzettingsvergunning wordt geweigerd, omdat vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vergunningverlening zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in het aangewezen gebied waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 2 Uitzondering

Voor panden waarvan ondubbelzinnig vaststaat dat zij na de inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2013 zijn gesplitst, maar nog niet in het bezit zijn van een splitsingsvergunning, gelden de criteria van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2015.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen in dit besluit afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat dit besluit beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Overgangsbepaling

Lopende procedures, waarop ten tijde van het inwerkingtreding van deze nadere regels nog niet is beslist, worden afgehandeld conform het voordien geldende recht.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2016’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen

Mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken

Voordat het college van B&W van Vlissingen een definitief besluit neem omtrent het al dan niet vaststellen van dit Aanwijzingsbesluit geeft het college van B&W belanghebbenden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gelegenheid zienswijzen ten aanzien van dit voornemen in te brengen. Dit kunt u doen binnen vier weken na deze bekendmaking. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen. Uw schrijven kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.