Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 21927Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling Welzijn Weert 2017

Burgemeester en wethouders van Weert;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

 

Subsidieregeling Welzijn Weert 2017

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 5;

 • b.

  ASV 2017: de Algemene Subsidieverordening Weert 2017;

 • c.

  belangenorganisatie: een vereniging of stichting die de belangen behartigt van alle zaken die ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen en hun naasten treffen en bewerkstelligt dat belanghebbenden door zelforganisaties vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo;

 • d.

  jaarplan: een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd met een indicatie van de frequentie en het verwachte aantal deelnemers per activiteit;

 • e.

  ouderenvereniging: een vereniging die bevordert dat de ouderen van de gemeente Weert kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van de zelfstandigheid;

 • f.

  peildatum: het aantal leden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;

 • g.

  stichting: een rechtspersoon als bedoeld in titel 6 boek 2 Burgerlijk Wetboek;

 • h.

  vereniging: een statutair in de gemeente Weert gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel;

 • i.

  vrouwenvereniging: een op vrouwen gerichte vereniging, die bevordert dat de inwoners van de gemeente Weert kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving, door het voorkomen van sociaal isolement en het zo lang mogelijk behouden van de zelfstandigheid;

 • j.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2 Algemene bepaling

 • 1.

  Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 ASV 2017.

 • 2.

  De bepalingen van de ASV 2017 zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan:

 • a.

  ouderenverenigingen;

 • b.

  vrouwenverenigingen;

 • c.

  Parkinson Vereniging Weert;

 • d.

  de volgende belangenorganisaties:

  • 1.

   Anbo;

  • 2.

   Lokaal Zorgvragers Overleg;

  • 3.

   Stichting Platform Gehandicapten Weert;

  • 4.

   Senioren Koepel Weert.

Artikel 5 Activiteiten

Deze regeling is van toepassing op:

 • 1.

  sociale en culturele activiteiten voor inwoners van de gemeente Weert, gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en/of beweging die:

  • a.

   bevorderen dat inwoners kunnen blijven meedoen in de samenleving; en/of

  • b.

   sociaal isolement voorkomen; en/of

  • c.

   bijdragen aan het behoud van de zelfstandigheid van de inwoners.

 • 2.

  activiteiten die bewerkstelligen dat belanghebbenden door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid bij de Wmo.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie dient vergezeld te gaan van een:

  • a.

   kort inhoudelijk verslag van de in het voorafgaande kalenderjaar georganiseerde activiteiten;

  • b.

   jaarplan.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Ouderenverenigingen

 • 1.

  In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor ouderenverenigingen dat:

  • a.

   de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn of haar achtergrond;

  • b.

   de vereniging tenminste 50 contribuerende leden heeft;

  • c.

   ieder lid minimaal 40 keer kan deelnemen aan een activiteit in verenigingsverband.

 • 2.

  Voor verenigingen die voor het eerst een subsidie aanvragen gelden de aanvullende verplichtingen dat:

  • a.

   de activiteiten niet kunnen worden ondergebracht bij een bestaande vereniging;

  • b.

   de vereniging minimaal 1 jaar bestaat.

 • 3.

  Voor Senioren Computer Club Weert en Perkumpulan Waringin geldt ten aanzien van lid 1 sub b een afwijkend aantal van 30 leden.

 • 4.

  Voor Senioren Computer Club Weert en Perkumpulan Waringin geldt ten aanzien van lid 1 sub c een afwijkend aantal van 20 activiteiten.

 • 5.

  Voor verenigingen die per 1 januari 2017 niet voldoen aan gestelde verplichtingen geldt ten aanzien van lid 1 sub b en c een overgangstermijn van 2 jaren. Deze verenigingen dienen per 1 januari 2019 aan alle verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Vrouwenverenigingen

 • 1.

  In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor vrouwenverenigingen dat:

  • a.

   de activiteiten voor alle vrouwen toegankelijk zijn, ongeacht achtergrond;

  • b.

   de vereniging tenminste 50 contribuerende leden heeft;

  • c.

   ieder lid minimaal 20 keer kan deelnemen aan een activiteit in verenigingsverband.

 • 2.

  Voor verenigingen die voor het eerst een subsidie aanvragen gelden de aanvullende verplichtingen dat:

  • a.

   de activiteiten niet kunnen worden ondergebracht bij een bestaande vereniging;

  • b.

   de vereniging minimaal 1 jaar bestaat.

 • 3.

  Voor Creatref Groenewoud/Biest geldt ten aanzien van lid 1 sub b een afwijkende verplichting van 25 deelnemers per activiteit.

 • 4.

  Voor Creatref Leuken geldt ten aanzien van lid 1 sub b een afwijkende verplichting van 50 deelnemers per activiteit.

 • 5.

  Voor Creatref Groenewoud/Biest en Creatref Leuken geldt ten aanzien van lid 1 sub c een afwijkende verplichting van 35 activiteiten per jaar.

 • 6.

  Voor verenigingen die per 1 januari 2017 niet voldoen aan de gestelde verplichtingen geldt ten aanzien van lid 1 sub b en c een overgangstermijn van 2 jaren. Deze verenigingen dienen per 1 januari 2019 aan alle verplichtingen te voldoen.

Artikel 9 Meer Bewegen Voor Ouderen en Volksdansen

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor verenigingen die de cursus ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ en/of ‘Volksdansen’ aanbieden dat:

 • a.

  de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn of haar achtergrond;

 • b.

  de cursus wordt gegeven door een daartoe gecertificeerde instructeur;

 • c.

  de jaarlijkse eigen bijdrage minimaal € 30,- per deelnemer bedraagt;

 • d.

  iedere cursusgroep minimaal 30 keer per jaar bijeenkomt;

 • e.

  aan iedere cursusgroep minimaal 12 personen deelnemen die ouder zijn dan 55 jaar en woonachtig in de gemeente Weert.

Artikel 10 Belangenorganisaties

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor belangenorganisaties dat zij:

 • a.

  de vergadering van het WMO Platform bijwonen;

 • b.

  meedenken en adviseren over het gemeentelijk Wmo beleid;

 • c.

  deelnemers voordragen aan het WMO Platform;

 • d.

  het Ketenoverleg Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) bijwonen;

 • e.

  de gespreksonderwerpen uit het WMO Platform en het Ketenoverleg WWZ aan de lidorganisaties en/of leden terugkoppelen;

 • f.

  de achterban actief informeren.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 11 Ouderenverenigingen

 • 1.

  Ouderenverenigingen kunnen aanspraak maken op:

  • a.

   een vast bedrag van € 1.500,- per jaar;

  • b.

   een toeslag van:

   • 1.

    € 500,- indien de vereniging bestaat uit 100 tot 200 contribuerende leden;

   • 2.

    € 1.000,- indien de vereniging bestaat uit 200 tot 300 contribuerende leden;

   • 3.

    € 1.500,- indien de vereniging bestaat uit 300 leden of meer.

  • c.

   een bedrag van € 375,- per cursusgroep Meer Bewegen Voor Ouderen en/of Volksdansen.

 • 2.

  Voor Senioren Computerclub Weert en Perkumpulan Waringin geldt in afwijking van lid 1 sub a een vast bedrag van € 750,- per jaar.

Artikel 12 Vrouwenverenigingen

 • 1.

  Vrouwenverenigingen kunnen aanspraak maken op:

  • a.

   een vast bedrag van € 750,- per jaar;

  • b.

   een toeslag van:

   • 1.

    € 500,- indien de vereniging bestaat uit 100 tot 200 contribuerende leden;

   • 2.

    € 1.000,- indien de vereniging bestaat uit 200 tot 300 contribuerende leden;

   • 3.

    € 1.500,- indien de vereniging bestaat uit 300 leden of meer.

 • 2.

  Voor Creatref Groenewoud-Biest geldt in afwijking van lid 1 sub a een vast bedrag van € 1.000,- per jaar.

 • 3.

  Voor Creatref Leuken geldt in afwijking van lid 1 sub a een vast bedrag van € 2.000,- per jaar.

Artikel 13 Parkinson Vereniging Weert

Parkinson Vereniging Weert kan aanspraak maken op een bedrag van € 375,- per cursusgroep Meer Bewegen Voor Ouderen en/of Volksdansen.

Artikel 14 Belangenorganisaties

Belangenorganisaties kunnen aanspraak maken op een vast bedrag van € 2.500,- per jaar.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 14 Vaststelling

 • 1.

  Subsidies op grond van deze regeling worden door het college direct vastgesteld.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV 2017 hoeft de subsidieontvanger geen verantwoording af te leggen.

 • 3.

  Het college kan besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze subsidieregeling, tenzij dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

Artikel 16 Inwerkingtreding en duur

Deze subsidieregeling treedt, na bekendmaking, met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Welzijn Weert 2017’.

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 24 januari 2017.

De secretaris,

de burgemeester,

Toelichting Subsidieregeling Welzijn Weert 2017

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Om interpretatieverschillen te voorkomen zijn in artikel 1 ter verduidelijking enkele specifieke begrippen nader omschreven.

 

Artikel 2 Algemene bepaling

In artikel 2 lid 1 wordt expliciet vastgelegd dat deze regeling voortvloeit uit artikel 3 lid 2 ASV 2017. Daarmee heeft de raad op grond van artikel 156 lid 1 en 3 Gemeentewet de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om ter uitvoering van de ASV 2017, binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders, nadere regels vast te stellen. Deze nadere regels bevatten algemeen verbindende voorschriften en hebben dezelfde status als een verordening.

 

In lid 2 wordt bepaald dat alle bepalingen van de ASV 2017 van toepassing zijn, tenzij er in deze regeling van wordt afgeweken.

 

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van de ASV 2017. Dat betekent dat het college niet alleen bevoegd is te beslissen op aanvragen voor subsidie en deze vast te stellen, maar deze bijvoorbeeld ook mag intrekken of wijzigen als ook alle andere bevoegdheden mag uitvoeren die voortvloeien uit de Awb, de ASV 2017 en deze regeling, voor zover de raad deze niet aan zichzelf heeft voorbehouden.

 

Artikel 4 Doelgroep

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven, die voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking kan komen. De doelgroep sluit aan bij de besluitvorming van de gemeenteraad. In sub c en d is sprake van een limitatieve opsomming van specifieke organisaties.

 

Artikel 5 Activiteiten

De subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend bedoeld voor activiteiten die in dit artikel staan beschreven.

 

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

 

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

In artikel 15 ASV 2017 staan de eisen opgenomen waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen.

 

In artikel 6 lid 1 is een aanvullende eis opgenomen. De aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling moet middels het formulier worden ingediend dat het college hiervoor specifiek heeft vastgesteld. Hiermee wordt geborgd dat het college over alle relevante informatie beschikt om de aanvraag te kunnen beoordelen.

 

Lid 2 betreft een afwijking ten aanzien van artikel 15 lid 2 ASV 2017. De stukken die bij de aanvraag moeten worden ingeleverd zijn specifiek afgestemd op de kenmerken van de betreffende subsidieaanvrager en de daarbij behorende activiteiten. Deze stukken zijn noodzakelijk om de aanvraag te kunnen beoordelen.

 

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

 

Artikel 7 Ouderenverenigingen

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor ouderenverenigingen.

 

Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

In lid 2 staan aanvullende verplichtingen voor nieuwe verenigingen. Zo moet een nieuwe vereniging kunnen aantonen dat zij levensvatbaar is. Dit kan door aan te tonen dat zij minimaal 1 jaar bestaat.

Daarnaast wil het college samenwerking bevorderen en afsplitsing voorkomen. Daarom is de eis opgenomen dat de activiteiten van de nieuwe vereniging niet kunnen worden ondergebracht bij een bestaande organisatie.

 

In lid 3 en 4 zijn afwijkende verplichtingen opgenomen voor Senioren Computer Club Weert en Perkumpulan Waringin. Deze afwijkende verplichtingen vloeien voort uit het specifieke karakter dat deze verenigingen hebben. Deze afwijkingen komen overeen met de beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld.

 

In lid 5 is een overgangsregeling opgenomen voor de organisaties die bij het vaststellen van het beleid niet voldeden aan de nieuwe eisen voor het minimale aantal leden en of het minimale aantal activiteiten. Om de organisaties voldoende ruimte te bieden om hieraan invulling te geven, is een overgangstermijn gesteld van 2 jaar. Concreet betekent dit, dat als in 2017 en 2018 niet kan worden voldaan aan de nieuwe eisen, toch subsidie wordt verleend. Met ingang van 2019 dienen alle organisaties te voldoen aan de verplichtingen van lid 1.

 

Artikel 8 Vrouwenverenigingen

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor vrouwenverenigingen.

 

Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

In lid 2 staan aanvullende verplichtingen voor nieuwe verenigingen. Zo moet een nieuwe vereniging kunnen aantonen dat zij levensvatbaar is. Dit kan door aan te tonen dat zij minimaal 1 jaar bestaat.

Daarnaast wil het college samenwerking bevorderen en afsplitsing voorkomen. Daarom is de eis opgenomen dat de activiteiten van de nieuwe vereniging niet kunnen worden ondergebracht bij een bestaande organisatie.

 

In lid 3, 4 en 5 zijn afwijkende verplichtingen opgenomen voor Creatref Groenewoud/Biest en Creatref Leuken. Deze afwijkende verplichtingen vloeien voort uit het specifieke karakter dat deze verenigingen hebben, alsmede de frequentie van de activiteiten en het aantal deelnemers. Deze afwijkingen komen overeen met de beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld.

 

In lid 6 is een overgangsregeling opgenomen voor de organisaties die bij het vaststellen van het beleid niet voldeden aan de nieuwe eisen voor het minimale aantal leden en of het minimale aantal activiteiten. Om de organisaties voldoende ruimte te bieden om hieraan invulling te geven, is een overgangstermijn gesteld van 2 jaar. Concreet betekent dit, dat als in 2017 en 2018 niet kan worden voldaan aan de nieuwe eisen, toch subsidie wordt verleend. Met ingang van 2019 dienen alle organisaties te voldoen aan de verplichtingen van lid 1.

 

Artikel 9 Meer Bewegen Voor Ouderen en Volksdansen

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Meer Bewegen Voor Ouderen en Volksdansen.

 

Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Artikel 10 Belangenorganisaties

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor belangenorganisaties.

 

Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

 

Artikel 11 Ouderenverenigingen

Hierin staan de subsidiegrondslagen opgenomen zoals de gemeenteraad deze heeft vastgesteld.

 

Ouderenverenigingen kunnen aanspraak maken op een vast bedrag van € 1.500,- per jaar en daarnaast eventueel een toeslag indien de vereniging een bepaalde omvang heeft.

 

Voor Senioren Computerclub Weert en Perkumpulan Waringin geldt een afwijkende grondslag, omdat aan deze verenigingen lagere eisen worden gesteld aan het aantal activiteiten per jaar en het aantal leden.

 

Daarnaast kunnen ouderenvereniging aanspraak maken op een bedrag van € 375,- per cursusgroep Meer Bewegen Voor Ouderen en/of Volksdansen.

 

Artikel 12 Vrouwenverenigingen

Hierin staan de subsidiegrondslagen opgenomen zoals de gemeenteraad deze heeft vastgesteld.

 

Vrouwenverenigingen kunnen aanspraak maken op een vast bedrag van € 750,- per jaar en daarnaast eventueel een toeslag indien de vereniging een bepaalde omvang heeft.

 

Voor Creatref Groenewoud-Biest en Creatref Leuken geldt een afwijkende grondslag, omdat aan deze verenigingen hogere eisen worden gesteld aan het aantal activiteiten per jaar en/of het aantal deelnemers.

 

Artikel 13 Parkinson Vereniging Weert

Hierin staan de subsidiegrondslagen opgenomen zoals de gemeenteraad deze heeft vastgesteld.

Parkinson Vereniging Weert kan aanspraak maken op een bedrag van € 375,- per cursusgroep Meer Bewegen oor Ouderen en/of Volksdansen.

 

Artikel 14 Belangenorganisaties

Hierin staan de subsidiegrondslagen opgenomen zoals de gemeenteraad deze heeft vastgesteld.

Belangenorganisaties kunnen aanspraak maken op een vast bedrag van € 2.500,- per jaar.

 

Hoofdstuk 5 Vaststelling

 

Artikel 15 Vaststelling

In artikel 17 ASV 2017 staan de bepalingen opgenomen hoe het college de aangevraagde subsidie vaststelt. Afhankelijk van de hoogte van de subsidie worden subsidies direct of achteraf vastgesteld. In artikel 17 lid 6 ASV 2017 staat echter opgenomen dat het college categorieën van subsidies of subsidieontvangers kan aanwijzen, waarvoor de subsidie altijd direct wordt vastgesteld. Dit betekent dat de subsidieontvanger in die gevallen geen aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 

Ten aanzien van de subsidie op grond van deze regeling, heeft het college bepaald dat deze altijd direct wordt vastgesteld. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten voor zowel subsidieontvanger als de gemeente.

Door middel van lid 3 behoudt het college zich het recht voor om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen. Indien uit deze controle blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, of dat de subsidieontvanger niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het college bevoegd om de subsidiebeschikking te herzien.

 

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

 

Artikel 16 Hardheidsclausule

In dit artikel is de hardheidsclausule opgenomen. Hierin is bepaald dat het college gebonden is aan deze regeling en daarvan in principe niet kan afwijken.

 

Het college kan alleen afwijken indien er sprake is van:

 • -

  bijzondere omstandigheden; en

 • -

  onredelijke gevolgen; en

 • -

  gevolgen die onevenredig zijn in relatie met de doelen, die door deze regeling worden gediend.

 

De toepassing van de hardheidsclausule dient beperkt te blijven tot zeer bijzondere gevallen. De toepassing en motivering daarvan dient duidelijk uit de betreffende subsidiebeschikking en het onderliggend subsidiedossier te blijken.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding en duur

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 18 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.