Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2017, 218962VerordeningenRegeling Beschikbaarheidsdiensten gemeente Gooise Meren 2016

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren;

Gelet op artikelen 3:13 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR);

B E S L U I T:

Vast te stellen de “Regeling Beschikbaarheidsdiensten gemeente Gooise Meren 2016”, die luidt als volgt:

Regeling Beschikbaarheidsdiensten gemeente Gooise Meren 2016

Artikel 1 begripsbepalingen

 • a.

  ambtenaar

  de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de werknemer als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR, die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen zich beschikbaar te houden in verband met gladheidbestrijding en piketdiensten.

 • b.

  gladheidperiode

  de gladheidperiode duurt van 1 november tot 1 april van ieder kalenderjaar.

 • c.

  piketdienstperiode

  een aaneengesloten periode van een week (7 dagen x 24 uur) waarop de ambtenaar verplicht is bereikbaar en beschikbaar te zijn om na oproep zo spoedig mogelijk werkzaamheden in het kader van piket te verrichten die behoren bij de functie.

 • d.

  beschikbaar houden:

  het zich tijdens daarvoor ingeroosterde uren bereikbaar houden voor een oproep en het zich beschikbaar houden om zich binnen een half uur na die oproep te melden op de gemeentewerf of op de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden.

 • e.

  reguliere arbeidstijd

  de uren zoals vastgesteld in de werktijdenregeling van Gooise Meren waarin de ambtenaar zijn reguliere werkzaamheden verricht.

Artikel 2 vergoeding beschikbaar houden

 • 1.

  De ambtenaar ontvangt voor ieder uur waarop hij zich daadwerkelijk beschikbaar houdt, een vergoeding conform de toelage beschikbaarheidsdienst volgens artikel 3:13, lid 2 van de Car.

 • 2.

  De vergoeding voor de gladheidsbestrijding wordt zo mogelijk maandelijks maar ten minste één keer per jaar betaalbaar gesteld met het salaris van de maand juni.

 • 3.

  De vergoeding voor de piketdienst wordt zo mogelijk maandelijks maar ten minste één keer per kwartaal betaalbaar gesteld met het salaris van de maand volgend op de laatste maand van het kwartaal (januari, april, juli en oktober).

 • 4.

  Als een ambtenaar voor zowel piketdienst als gladheidsbestrijding is ingeroosterd en daarvoor een beschikbaarheidsvergoeding ontvangt, wordt deze vergoeding een keer betaald

Artikel 3 vergoeding verrichten werkzaamheden

 • 1.

  Indien de ambtenaar daadwerkelijk buiten de voor hem vastgestelde werktijden wordt opgeroepen werkzaamheden in dit kader te komen verrichten, ontvangt hij behalve zijn salaris en de toelage beschikbaarheidsdienst een overwerkvergoeding conform artikel 3:18 van de CAR. Indien reiskosten gemaakt moeten worden, die niet binnen de reguliere woon-werkvergoeding vallen, ontvangt de ambtenaar een dienstreisvergoeding conform de Regeling reis- en verblijfkostenvergoeding. Het is de ambtenaar daarbij toegestaan gebruik te maken van een eigen motorrijtuig, indien noodzakelijk.

 • 2.

  De vergoeding wordt betaalbaar gesteld in de maand nadat het overwerk heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 werkrooster

 • 1.

  Voor de beschikbaarheidsdienst van de gladheidbestrijding en het piket wordt door het adjunct-hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen een rooster vastgesteld. Voor de gladheidbestrijding is dit rooster beschikbaar 1 maand voor de gladheidperiode, dus op 1 oktober. Voor het piket is dit rooster beschikbaar 1 maand voorafgaande aan het kwartaal dat daar op volgt, dus op 1 december, 1 maart, 1 juni, en 1 september.

 • 2.

  De beschikbaarheidsdienst voor de gladheidsbestrijding en voor het piket wordt bij toerbeurt verricht door ambtenaren op basis van dit rooster.

 • 3.

  Een ambtenaar kan een verzoek tot wijziging van het werkrooster indienen bij het adjunct-hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen. Het adjunct-hoofd is bevoegd het verzoek met opgaaf van redenen te weigeren.

 • 4.

  Bij gelijktijdige inroostering voor het beschikbaar houden in het kader van gladheidbestrijding en voor piket, gaat de gladheidbestrijding voor.

Artikel 5 verplichtingen

 • 1.

  De ambtenaar die zich beschikbaar dient te houden is verplicht zich te onthouden van het gebruik van alcoholische dranken en geestverruimende middelen.

 • 2.

  De ambtenaar die in het rooster voor gladheidbestrijding is aangewezen, is verplicht een maal in de twee jaar deel te nemen aan een slipcursus. De ambtenaar heeft minimaal aan één slipcursus deelgenomen voordat hij wordt ingeroosterd.

Artikel 6 schadeverhaal

Voor de toepassing van artikel 15:1:23 van de UWO wordt het woon-werkverkeer aangemerkt als het vervullen van zijn betrekking.

Artikel 7 rusttijd

 • 1.

  De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de ambtenaar:

 • 2.

  die in de periode van 00.00 uur tot 05.00 uur arbeid verricht als gevolg van een oproep, voordat zijn eerstvolgende dienst aanvangt een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 8 uren waarin hij geen arbeid verricht die een gevolg is van een oproep, of

  • a.

   die in de periode van 05.00 uur tot 06.00 uur arbeid verricht als gevolg van een oproep, in de periode van 24 aaneengesloten uren welke periode aanvangt om 06.00 uur een onafgebroken rust heeft van ten minste 8 uren waarin hij geen arbeid verricht die een gevolg is van een oproep.

  • b.

   Voor zover de rusttijd, genoemd in het eerste lid, binnen de reguliere arbeidstijd valt, wordt de ambtenaar voor deze uren vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden.

 • 3.

  Indien de ambtenaar dat wenst en indien de dienst het toelaat, kan hij aansluitend aan de rusttijd op reguliere wijze verlof opnemen, welke uren zullen worden afgeschreven van zijn verloftegoed.

Artikel 8 hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, treft het college een passende voorziening.

Gooise Meren [datum]

Burgemeester & Wethouders van gemeente Gooise Meren,

De secretaris

............................................................

De burgemeester

............................................................