Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2017, 218875VerordeningenMandaatregeling personele besluiten gemeente Gooise Meren 2016

Het college van de gemeente Gooise Meren,

gelet op artikel 10:3 Car-Uwo

overwegende:

Het college bevoegd is inzake individuele rechtspositionele besluiten;

Het college wil deze bevoegdheid mandateren aan de gemeentesecretaris, met de mogelijkheid van ondermandaat;

Het college deze regeling heeft gewijzigd bij besluit van 14 maart 2017.

B E S L U I T :

Vast te stellen de “Mandaatregeling personele besluiten gemeente Gooise Meren 2016”

Mandaatregeling personele besluiten Gemeente Gooise Meren 2016

Artikel 1a
 • 1.

  Het college mandateert de bevoegdheid inzake rechtspositionele aangelegenheden aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur, met uitzondering van de in lid 3 genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Het college verleent aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur volmacht en machtiging voor rechtshandelingen en feitelijke handelingen, die betrekking hebben op het personeel van de gemeente in hun hoedanigheid van medewerker van de gemeente, met uitzondering van de in lid 4 genoemde bevoegdheden.

 • 3.

  Uitgezonderd van het in lid 1 genoemde mandaat zijn:

  • a.

   rechtspositionele besluiten die betrekking hebben op de gemeentesecretaris/algemeen directeur;

  • b.

   rechtspositionele besluiten die betrekking hebben op de directeur bedrijfsvoering;

  • c.

   beslissingen op bezwaar naar aanleiding van de in lid 1 genoemde besluiten.

 • 4.

  Uitgezonderd van de in lid 2 genoemde volmacht en machtiging zijn rechtshandelingen en feitelijke handelingen die betrekking hebben op de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering.

Artikel 1b

Het college mandateert de bevoegdheid inzake aanpassingen in de detailstructuur van de formatie en aan het functieboek van de gemeente aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur, voor zover de aanpassing niet leidt tot een toename van de totale personele lasten.

Artikel 2
 • 1.

  Het college verbindt aan het in artikel 1a, lid 1 genoemde mandaat de mogelijkheid van ondermandaat.

 • 2.

  Het college verbindt aan de in artikel 1b genoemde volmacht en machtiging de mogelijkheid van ondervolmacht en ondermachtiging.

Artikel 3 Inwerkingtreding/Citeertitel

Deze regeling treedt in werking de dag nadat deze is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari 2016. Deze regeling kan worden aangehaald als “Mandaatregeling personele besluiten gemeente Gooise Meren 2016”.

Gooise Meren, 14 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

de secretaris

............................................................

de burgemeester

............................................................