Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2017, 218858BeleidsregelsLease-Autoregeling

1. Algemeen

a) Lease-autoregeling

Er worden lease-auto’s ten behoeve van de daartoe benodigde werkzaamheden voor de gemeente Gooise Meren dan wel de sociale recherche Gooi en Vechtstreek beschikbaar gesteld.

Deze bepalingen in deze regeling maken deel uit van de gebruikersovereenkomst tussen de werkgever en de medewerker. Aan de medewerker is voorts een kopie uitgereikt van de hoofdovereenkomst van de leasemaatschappij, inclusief het aanhangsel, de daarbij behorende orderbevestiging (voor de lease-auto) en de overeenkomst inzake het verstrekken van brandstofpassen. Deze vallen allen onder de lease-autoregeling.

Deze regeling is van toepassing op auto’s die besteld zijn op of na de datum van vaststelling van deze regeling. Op auto’s die besteld zijn voor die datum blijft de toenmalige regeling gelden, tot het moment dat een nieuwe auto wordt besteld.

b) Autokeuze

De keuze van de auto word gemaximeerd tot de leaseprijs per maand excl.BTW en exclusief brandstof en inclusief accessoires zijnde een bedrag van maximaal 600,- euro per maand, full operational lease, en wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de HICP (2013=100) Er kunnen enkel die auto’s worden gekozen die beschikken over het energielabel A of B.

c) Beslissingsbevoegdheid werkgever ten aanzien van autokeuze

De werkgever is te allen tijde gerechtigd, in afwijking van het hiervoor gestelde, een auto c.q. kleur, c.q. de daaraan verbonden accessoires, aan te wijzen om redenen van recherche-technische, representatieve of economische aard. De laatste uitzondering kan ontstaan omdat een auto die beschikbaar is gekomen van een berijder, die de volledige periode van de overeenkomst niet heeft vol gemaakt.

Vervanging van de auto op wens van de medewerker vindt uitsluitend plaats bij normale beëindiging van het lopende contract.

2. Verzekering

a) WA + Casco - verzekering

De lease-auto is voor de duur van het contract door of vanwege de leasemaatschappij verzekerd tegen WA- en Casco schade. De betreffende verzekeringspapieren worden rechtstreeks door de leasemaatschappij aan de medewerker verzonden. Het is de medewerker toegestaan de auto te gebruiken in het op de groene kaart aangegeven dekkingsgebied van de lease-auto. Aanhanger, caravan of trailer zijn alleen WA-verzekerd. Indien gewenst, dient de berijder zelf voor een aanvullende verzekering en/of voor vervanging zorg te dragen.

b) Ongevallen inzittenden verzekering (OIV)

Standaard is een OIV afgesloten voor maximaal 4 zitplaatsen. De uitkering bij overlijden is € 12.500,-- en bij blijvende invaliditeit € 25.000,= per zitplaats. Er is een schadeverzekering inzittenden afgesloten met een dekking tot maximaal 1.000.000,-

c) Eigen Risico

Het door de leasemaatschappij bij de werkgever in rekening gebrachte eigen risico is voor rekening van de medewerker, indien de schade door zijn schuld of door nalatigheid is ontstaan.

3. Kosten

a) Leasekosten en eigen bijdrage

De leasekosten, inclusief brandstofkosten, van de lease-auto komen voor rekening van de werkgever. De werkgeversbijdrage zal de leaseprijs incl. brandstof minus de eigen bijdrage zijn. De eigen bijdrage van de medewerker wordt vastgesteld op 25% van de fiscale waarde gedeeld door de looptijd in maanden van het contract van de auto. De eigen bijdrage wordt maandelijks verrekend door inhouding op het salaris van de medewerker.

b) Voordelen, nadelen

Voor- dan wel nadelen op de lease-overeenkomst worden niet verrekend, echter met uitzondering van de extra lasten en kosten waaronder die in artikel 12-c; 4-c; 4-d; 4-e; 4-k; 4-l; 5-d

c) Buitenland

Kosten voor brandstof in het buitenland voor zakelijk gebruik dient de medewerker in eerste instantie zelf te betalen en naderhand bij de werkgever te declareren, met bijvoeging van bewijsstukken van betaling.

Kosten voor brandstof in het buitenland voor privégebruik dient de medewerker zelf te betalen, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de brandstofpas.

Kosten voor onderhoud kunnen op dezelfde wijze worden gedeclareerd, echter dienen de instructies van de leasemaatschappij te worden opgevolgd. Een ontstaan verschil tussen de nota en de volgens Nederlandse norm door de leasemaatschappij vergoede kosten worden door de werkgever aan de medewerker uitgekeerd.

d) Fiscale consequenties

Indien in enig kalenderjaar de beschikbaarstelling van de lease-auto door de fiscus mede in overweging wordt genomen bij de vaststelling van het loon/inkomen, kan daardoor geen verhaal worden gezocht bij de werkgever en is dientengevolge de daaruit voortvloeiende belastingheffing geheel voor rekening van de medewerker.

4. Beheer

a) Verplichtingen

De medewerker die krachtens de autoregeling bevoegd is gebruik te maken van een lease-auto aanvaardt met de feitelijke ingebruikname van de lease-auto de verplichtingen welke voortvloeien uit de in dit document verwoorde regels.

b) Eigendom lease-auto

De lease-auto die ter beschikking staat van de medewerker is krachtens een gebruikersovereenkomst in bruikleen gegeven door de werkgever. Het eigendom berust bij de leasemaatschappij. De medewerker is verplicht de instructies, adviezen en/of aanwijzingen die door of namens de leasemaatschappij worden verstrekt, stipt op te volgen.

c) Privégebruik

De medewerker mag deze auto binnen redelijke grenzen ook privé gebruiken, waarbij het totaal van de zakelijk en privé gereden km tezamen in ieder geval niet meer dan 25.000 km per jaar zullen bedragen. Het privégebruik wordt in ieder geval als bovenmatig gekwalificeerd als de gereden privékilometers het aantal van 20.000 overschrijden. Het privégebruik wordt afgeleid door middel van een onderzoek. Indien de medewerker de genoemde aantallen overschrijdt kunnen de voor de werkgever ontstane meerkosten voor rekening van de medewerker komen. Individueel kunnen er tussen werkgever en medewerker in afwijking hiervan andere afspraken worden gemaakt.

Het is de medewerker uitdrukkelijk verboden de auto te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven, te gebruiken voor het geven van rijlessen, te gebruiken voor deelname aan wedstrijden of rally's waarbij de gemiddelde snelheid een rol speelt of personen tegen betaling te vervoeren.

d) Rijbewijs en training

Het gebruik van de lease-auto is uitsluitend toegestaan aan medewerkers c.q. inwonende gezinsleden die in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. De medewerker is tevens verplicht de training of het assessment van het nieuwe rijden van de leasemaatschappij te volgen. De medewerker zal indien zijn rijbewijs ongeldig of ingetrokken wordt, de werkgever hiervan direct op de hoogte stellen. De gevolgen van het gebruik van de leaseauto zonder geldig rijbewijs en de overige kosten die hierdoor ontstaan waaronder de extra kosten die nodig zijn om de medewerker zijn functie te kunnen laten uitoefenen zijn geheel voor rekening en risico van de medewerker.

e) Boetes

Verkeersovertredingen, boetes en wegsleepkosten ten gevolge van verkeersovertredingen komen geheel voor verantwoording en rekening van de medewerker.

f) Gebruik door derden

Voor zakelijke doeleinden kan de auto door een collega worden gebruikt. In noodsituaties zoals ongeval, ziekte e.d. kan de auto ook door derden worden gebruikt. Tevens kunnen inwonende gezinsleden van de leaseauto gebruik maken.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik blijft bij de medewerker berusten die de lease-auto in bruikleen heeft ontvangen. Het is de medewerker uitdrukkelijk verboden de lease-auto te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven, personen tegen betaling te vervoeren/of anderszins buiten zijn beschikkingsmacht te brengen.

g) Beslag en maatregelen van derden

Indien derden ten opzichte van de lease-auto rechten willen doen gelden/of maatregelen treffen, zal de medewerker terstond doen blijken van het eigendom van de leasemaatschappij. Indien de lease-auto uit de macht van de medewerker mocht geraken, is hij verplicht de werkgever en de leasemaatschappij terstond daarvan in kennis te stellen.

h) Adreswijziging

Medewerker zal de werkgever en leasemaatschappij tijdig schriftelijk op de hoogte brengen van een eventuele adreswijziging.

i) Afstand vordering

De medewerker doet afstand van elke vordering tegen de werkgever en/of de leasemaatschappij wegens schade of nadeel van welke aard dan ook, toegebracht door middel van of in verband met de lease-auto aan zijn goederen, aan hemzelf of aan zijn rechtverkrijgenden, tenzij grove nalatigheid van de werkgever en/of de leasemaatschappij aantoonbaar is.

j) Onderhoud en reparatie

De medewerker dient de bedrijfsauto in goede staat te houden en zo nodig te laten repareren.

Hij is verplicht overeenkomstig het onderhoudsboekje de onderhoud- en controlebeurten (inclusief APK-keuringen) tijdig te laten uitvoeren, het onderhoudsboekje te laten invullen en tekenen.

Onderhoud en reparatie vinden plaats bij een officiële dealer van het betreffende merk of een gespecialiseerd schadeherstelbedrijf. Reparaties in Nederland worden door de reparateur rechtstreeks aan de leasemaatschappij of werkgever gefactureerd.

Bij pech kan de medewerker contact opnemen met de hulpdienst van de betreffende leasemaatschappij of door werkgever afgesloten pechhulp. De gegevens daarvoor worden door de leasemaatschappij of werkgever verstrekt aan de medewerker.

Defecten aan de kilometerteller dienen binnen 24 uur door de medewerker te worden gemeld en onmiddellijk te worden hersteld.

Bij reparaties in het buitenland dient contact te worden opgenomen met de leasemaatschappij of de alarmcentrale van de leasemaatschappij. Reparaties in het buitenland worden in overleg met de alarmcentrale verricht.

Het tussentijds bijvullen van vloeistoffen (olie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof) kan bij iedere officiële dealer of erkende reparateur plaatsvinden.

De werknemer draagt zelf de kosten van stalling, wassen en schoonhouden van de auto, waaronder het interieur.

Op eerste verzoek van de werkgever, leasemaatschappij en/of een overheidsinstelling zal de medewerker de auto ter inspectie beschikbaar stellen.

k) Schade

Schade die het gevolg is van niet behoorlijk gebruik en/of onderhoud van de lease-auto en waarvoor de werkgever aansprakelijk wordt gesteld, kan op de medewerker worden verhaald, onder meer door inhouding op zijn salaris. Dit geldt met name voor schade veroorzaakt door het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank, medicijnen/of enig bedwelmend of opwekkend middel, alsmede het gebruik van de lease-auto voor snelheidsproeven, prestatieritten/of lesdoeleinden, hetgeen verboden is.

Schade als gevolg van:

het niet tijdig laten uitvoeren van onderhoud- en controlebeurten;

het niet regelmatig controleren van het peil van olie en koelvloeistof en de conditie van de banden,

komt voor rekening van de medewerker.

l) Tijdelijk vervangingsauto

Een tijdelijke vervangingsauto voor rekening van de leasemaatschappij wordt ingezet bij reparaties en/of onderhoud welke langer duren dan 24 uur. Heeft de medewerker voor de uitvoering van zijn functie binnen 24 uur een tijdelijke vervangingsauto nodig dan is hiervoor toestemming van de werkgever nodig. Indien zonder toestemming toch gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke vervangingsauto, zullen de hiervoor gemaakte kosten worden ingehouden op het salaris. Zodra de lease-auto is gerepareerd en weer ter beschikking van de medewerker is, dient de tijdelijke vervangingsauto direct bij de garage, verhuur- of leasemaatschappij te worden ingeleverd. Bij in gebreke blijven zullen de extra kosten op de medewerker worden verhaald middels inhouding op zijn salaris.

5. De overeenkomstduur en beëindiging

a) Duur gebruikersovereenkomst

De gebruikersovereenkomst is aangegaan voor een periode tot maximaal 48 maanden en 100.000 kilometer voor benzine of diesel). Bij een zeer laag jaarkilometrage kan incidenteel een langere periode worden aangehouden; e.e.a. in overleg met de leasemaatschappij. Indien de lease-auto vervangen dient te worden treedt de lease-autoregeling in werking. Het aantal gereden km zal jaarlijks worden gemonitord door de leidinggevende en bij de te verwachten overschrijding zal met de medewerker in overleg worden getreden hoe deze overschrijding kan worden voorkomen dan wel worden beperkt.

b) Opzegging gebruiksrecht

Het recht op het gebruik van de lease-auto kan door de werkgever worden opgezegd als de medewerker niet langer in aanmerking komt voor een lease-auto. In dit geval kan wordt een opzegtermijn in achtgenomen van drie maanden. Daarna kan de medewerker de leaseauto overnemen in eigendom tegen de geldende boek- c.q. handelswaarde, e.e.a. te bepalen door de leasemaatschappij.

Bij ontslag wordt het recht op gebruik van de lease-auto opgezegd vanaf de datum van ontslag van de medewerker. Bij ontslagname van de medewerker zal de medewerker zich inspannen om het leasecontract door de nieuwe werkgever te laten overnemen. Bij non-actiefstelling van de medewerker dient de leaseauto per direct te worden ingeleverd.

c) Beëindiging gebruiksrecht bij arbeidsongeschiktheid of ziekte

Het recht op gebruik van de lease-auto kan door de werkgever worden beëindigd indien de medewerker door arbeidsongeschiktheid of ziekte, langer dan een aaneengesloten periode van 2 maanden, niet in staat is zijn functie daadwerkelijk uit te oefenen. De werkgever kan deze periode verlengen. Indien de medewerker echter gebruik wenst te blijven maken van de leaseauto na deze periode, zal m.i.v. de derde maand de maandelijkse kosten, die normaal door de werkgever aan de leasemaatschappij worden betaald, voor rekening van medewerker komen.

Ook heeft de medewerker het recht na een periode van twee maanden arbeidsongeschiktheid of ziekte de gebruikersovereenkomst te beëindigen. Bij volledige werkhervatting in de oorspronkelijke- of overeenkomstige functie, zal de medewerker wederom de beschikking krijgen over een leaseauto, indien de medewerker volgens de lease-autoregeling daarvoor in aanmerking komt.

d) Inname leaseauto

De medewerker is verplicht bij beëindiging van de gebruikersovereenkomst de lease-auto in te leveren bij de leasemaatschappij. De medewerker zal tezamen met de leasemaatschappij aan haar adres een door beide partijen te ondertekenen innamebon opmaken.

6. hardheidsclausule

In bijzondere gevallen waarin de regeling niet voorziet kan het college een afwijkende regeling treffen.

7. slot/ en overgangsbepaling

  • a.

    Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie

  • b.

    Autoleaseregeling gemeente Bussum 2013 vervalt met ingang van de dag van inwerkingtreding, als bedoeld in het eerste lid.

  • c.

    deze regeling wordt aangehaald als Autoleaseregeling gemeente Gooise Meren 2016.

d.d. ……… -…………………………-2016

de burgemeester

A. van Vliet-Kuiper

de gemeentesecretaris

D.J. van Huizen